ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-2 Sjötransport av kondenserade gaser, SJO126

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»5 50%
Cirka 20 timmar»3 30%
Cirka 25 timmar»1 10%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Mycket tid slukades av examensarbetet.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 10%
75%»2 20%
100%»7 70%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 40%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 50%

Genomsnitt: 2.7

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 14%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 57%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 2.57


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»5 50%

Genomsnitt: 3.2

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»7 70%

Genomsnitt: 3.6

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»2 20%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 2.6

- Hälften av föreläsningsmaterialet publicerades på ping-pong en vecka innan tentan...» (Ganska dåligt)
- Trots att mycket information inte fanns på pinpong utan på en extern sida.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»8 80%
Hög»1 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»1 11%
Låg»0 0%
Lagom»2 22%
Hög»5 55%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.55


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 10%
Godkänt»5 50%
Gott»3 30%
Mycket gott»1 10%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cecilia Gabrielii och Kylteknikföreläsningarna.»
- Cecilias föreläsningar om termodynamik var väldigt sakliga och bra!»
- simulatorkörningarna, mycket bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Om lektorn kunde integrera sina power points mer i föreläsningarna, så att man kan koppla samman dessa bättre med undervisningen så hade det varit toppen!»
- Ett studiebesök när det blir aktuellt med en terminal i Göteborg.»
- Simulatorkörningarna bör nog bli mer strukturerade för att man ska kunna erhålla en ökad förståelse. Gärna en introduktion till hur man ska gå till väga i vissa moment»
- bättre administration via ping pong önskas, det tog för lång tid att få tillgång till kurshemsida och Power Points, knappt godtagbart..»

16. Övriga kommentarer

- Lägg gärna ut power points i samband med föreläsningarna, och gå igenom dem. Då blir det lättare att ta till sig materialet.»
- Ett studiebesök när det blir aktuellt med en terminal i Göteborg eller närområdet.»
- Lektor Neptun är underhållande som vanligt, om än lite rörig för oss som inte är lika snabba i svängarna. Tentans utseende väger upp för en ibland förvirrande undervisning. Gott så! »
- Bra kurs bra lärare ända nackdelen var att termodynamik delen var väldigt intensiv det var svårt att hänga med»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.4
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från