ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL vt13 - Ekonomistyrning, TEK396

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-13 - 2013-09-16
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik
Utbildningsprogram studenten tillhör: Ekonomi och produktionsteknik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»2 13%
Cirka 20 timmar»4 26%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»5 33%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.93

- Lite att göra i början, mycket att göra i slutet.» (Cirka 25 timmar)
- Många projektarbeten då man ska styra ihop gruppen och gemensamt leverera rapporter m.m Detta krävande kursupplägg parallellt med examensarbetet är ingen bra kombo!» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»5 33%
100%»9 60%

Genomsnitt: 4.53

- Känner inte att det varit någon direkt "undervisning" då vi inte haft några föreläsningar.» (50%)
- Vilken undervissning? Jag har varit på alla litteraturseminarier och redovisningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 13%
Målen är svåra att förstå»3 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 33%

Genomsnitt: 2.86

- Och gås igenom på ett tydligt sätt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Kanske hade varit mer rimliga om vi fått någon undervisning.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»3 21%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»4 28%

Genomsnitt: 2.92


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»6 40%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.13

- Detta är det största felet med denna kurs. Inga föreläsningar har hållits utan endast litteraturseminarier då vi själva skulle läsa in litteraturen. Tanken med detta är bra men vanliga föreläsningar behövs också» (Mycket liten)
- Set borde varit föreläsningar så att man kunde fått en grundläggande förståelse för ekonomistyrning och inte brar seminarier där man inte lärde sig mycket alls. » (Ganska liten)
- Inga direkta föreläsningar där vi får lära oss teorin, utan bara gruppdiskussioner där man inte vet om man tankar i rätt banor.» (Ganska liten)
- Hade kunnat vara fler föreläsningar» (Ganska stor)
- Litteraturseminarium är bra» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.06

- Eftersom inga föreläsningar hölls var det kursboken man fick fokusera på att läsa istället och försöka förstå. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»3 20%
Ganska dåligt»6 40%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.26

- Kaj var sen på att lägga upp saker och de inlämningsuppgifter som gjordes fick man ingen respons på eller mycket liten. » (Mycket dåligt)
- Material kom inte upp i tid och inlämningsuppgifterna var svåra att lägga upp på rätt ställe då det inte framgick vart man skulle lägga upp vissa uppgifter.» (Mycket dåligt)
- Väldigt rörigt och i dålig tid.» (Ganska dåligt)
- All information fanns inte tillgänglig. Instuderingsfrågor kom upp sent, alla dokument laddades inte upp. Svårt att få en överblick över vad som ska göras på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Material kom upp alldekes för sent vid mpnga tillfällen. » (Ganska dåligt)
- Inlämningsuppgifterna bör förtydligas och komma ut i tid så man kan planera sin tid.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»3 20%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»3 20%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»8 53%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.66

- Alla i klassen har känts lite omotiverade pga kursens upplägg och genomförande av Kaj. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»5 33%
Hög»7 46%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.66

- Taskigt att ha den smatidigt som exjobbsruchen.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 20%
Hög»3 20%
För hög»9 60%

Genomsnitt: 4.4

- Jobbat som en galning med både exjobb och denna kursens projekt.» (För hög)
- Mycket krävande kurs samtidigt som slutställandet av examensarbetet.» (För hög)
- Eftersom kursen läses i samband med examensarbetet tar det alldeles för myclet tid med många projekt samt en tenta som smmanfaller i slutet på examensarbetet. Det har gjort att man inte kunnat fokusera på kursen lika mycket som man skulle velat då man självklart fokuserar på examensarbetet i första hand. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»3 20%
Dåligt»3 20%
Godkänt»8 53%
Gott»1 6%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trodde att vi skulle få lära oss mer ren fakta, de ständiga gruppdiskussioner blev till slut inte givande eftersom vi aldrig fick lära oss själva teorin utan vi fick gissa oss fram till vad som kan vara rätt. » (Mycket dåligt)
- Bra och interessant ämne (ekonomistyrning) men med helt fel genomförande. » (Dåligt)
- Flumig kurs och att inga föreläsningar genomförts har inte gjort det hela bättre. Informationen kring offertprojektet behöver även vara tydligare från början. » (Dåligt)
- Intressant kurs men upplägget kan göras om. Inte litteraturseminarie varje gång.» (Godkänt)
- Det var ingen bra kurs att ha i slutet på utbildningen så man fokuserar på examensarbetet.Arbetsbelastningen blev alldeles för hög och projekten som skulle göras tillsammans med flera studenter blev problematiska eftersom det är svårt att få tid samtidigt i och med tiden examensarbetet tar. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen och ämnet ekonomistyrning som sådan. Kursens upplägg bör ses över då den inte fungerar över huvud taget samtidigt som ett examensarbete skall genomföras.»
- Litteraturseminarium är bra, men kan blandas upp med föreläsningar»
- Den nya ekonomistyrningen»
- 3 litteratur seminarium, prestationsmätning och den andra intervjuuppgiften»
- Litteraturseminarierna är en bra inlärningsfunktion men måste skötas bättre för att man ska få en känsla av lärande. Instuderingsfrågor måste komma upp i tid, respons på det som lämnas in etc är ett måste för att det ska fungera. Annars bra ide.»
- Offertprojektet kring ekonomistyrning är en bra grej som skapar ett mera praktiskt och affärsmässigt tänkande än i vanliga arbeten och detta är mycket bra. Dock behöver tydligare direktiv ges kring detta. När en grupp fortfarande på redovisningen hade missförstått uppgiften är det något som är fel.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursens upplägg. Hade hellre sett att man kom till en strukturerad föreläsning som gav någonting. Så som kursen är konstruerad fungerar inte parallellt med ett examensarbete som tar en hel del tid. Jag tycker kursen bör ses över helt och hållet, gör om gör rätt. Ämnet har potential då ekonomistyrning är interessant. Men så som kursen är upplagd fungerade det inte för mig alls... »
- Tydligare beskrivning av projektinlämningen.»
- Mer föreläsningar och färre seminarier.»
- kursupplägget och läsperioden kursen ligger i.»
- Om man har inlämningar under kursens gång bör de även rättas under kursens gång så studenterna får feedback på deras uppgifter så att inlärningen kan underlättas.Inte helt okej att studenterna lämnar in i tid men examinatorn hinner inte rätta i tid.»
- Förbättra administrationen i kursen!»
- Riktiga föreläsningar måste finnas i kursen. Iden med seminarier är bra men i mindre omfattning då det nu blev för många. Antingen ha några få seminarier eller t.ex. först ha en föreläsning på 45 min om ett ämne och sen disskutetar det och ev göra någon övning på nästa 45 min. Sen MÅSTE en riktig kurssammanfattning göras. Den som gavs iår var katastrof. Det är INTE ok att på en kurssammanfattning bara säga att det här kursmålet skulle ni lärt er genom seminarier, intervjuer eller projekt vi genomfört. Detta är dåligt och upplevs av oss studenter som oseriöst och oengagerat av läraren. »
- Inte lika mycket projekt plus en tenta parallellt med examensarbetet. Föreläsningar bör hållas så alla kan skapa en förståelse. Projekten ska inte kräva att man frågar och intervjuar företaget man gör exjobbet på, det är svårt nog att få deras tid. »
- Tydligare instruktioner, mer feedback under litteratursem. på de svaren som kommer fram. Som student var det ibland svårt att veta om ett svar var bra eller helt fel. »
- Upplägget på "föreläsningarna"»

16. Övriga kommentarer

- Kaj bör se över hur han lägger ut saker faktiskt ser över studentens arbete så som han först säger. Litteraturfrågor för inlämning hade en tendens att komma ut sent och i slutet inte alls. Att man senare i kursen skyller på att man somnar i soffan säger en hel del. Om en kurs skall fungera och faktiskt ge oss studenter någonting krävs det en strukturerad och bra kursledning. Av lite olika aspekter tycker jag att en sådan har saknats. »
- Tycker projekten inte ska utföras på examensarbetets företag då företag ibland knappt har tid med examensarbetet och än mindre ytterligare arbete med ekonomifrågor.»
- Kass kurssammanfattning.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.46

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.46
Beräknat jämförelseindex: 0.36


Kursutvärderingssystem från