ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys flera variabler (M09/10), mve255

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-25 - 2010-09-10
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

56 svarande

inte alls»2 3%
någorlunda»14 25%
ja»40 71%

Genomsnitt: 2.67

- Man kastas snabbt in i ett nytt tänkande.» (någorlunda)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

56 svarande

0%»1 1%
25%»9 16%
50%»6 10%
75%»12 21%
100%»28 50%

Genomsnitt: 4.01

- inte bra föreläsningar alls. Man blev bara förvirrad och föreläsaren pratade mycket strunt.» (25%)
- inte så mycket av föreläsningarna för de tyckte jag inte var bra. men alla övningslektioner» (50%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

56 svarande

Högst 15 timmar»14 25%
Cirka 20 timmar»15 26%
Cirka 25 timmar»14 25%
Cirka 30 timmar»13 23%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.46


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser flervariabelanalys?

56 svarande

instämmer inte alls»2 3%
instämmer delvis»26 46%
instämmer»21 37%
instämmer helt och hållet»7 12%

Genomsnitt: 2.58

- Skulle vara intressant att få veta var olika saker kan tillämpas osv.» (instämmer delvis)

5. Har kursens mål framgått?

55 svarande

nej, inte alls»9 16%
någorlunda»24 43%
ja, men kunde varit tydligare»15 27%
ja, tydligt»7 12%

Genomsnitt: 2.36

- att förra årets sammanfattning låg på kurshemsidan gjorde det svårt att veta vad man skulle ha med. när kursen har gjorts precis som stig (förutom fem) men helt plötsligt inte tentan.. dålig stil» (?)
- Har inte sökt dessa.» (någorlunda)
- Målen i kursen har väl framgått på det sättet att man hela tiden haft en ganska bra bild av vad man skulle kunna, men de kunde absolut varit tydligare.» (ja, men kunde varit tydligare)

6. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Jag har inte sett/läst målen»27 48%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 12%

Genomsnitt: 2.12

- Eftersom kursPM inte fanns att tillgå...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Otydligt när föreläsaren säger att vi inte skall ha matlab på tentan och sen står de på kursmålen att de skall vara med iaf! » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»37 86%
Nej, målen är för högt ställda»5 11%

Genomsnitt: 2.09

- Bortsett från FEM, man får lägga lite mer tid på att gå igenom för man får inte någon bra bild av vad det är exakt» (Ja, målen verkar rimliga)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»19 40%
Ja, i hög grad»21 44%
Vet ej/har inte examinerats än»6 12%

Genomsnitt: 2.68

9. Det är naturligt att använda datorn i matematiken

55 svarande

instämmer inte alls»3 5%
instämmer delvis»15 27%
instämmer»25 45%
instämmer helt och hållet»12 21%

Genomsnitt: 2.83

- Denna gången var de flesta matlab-uppg riktigt bra. Jag förstod vad jag gjorde och varför jag använde matlab» (instämmer)

10. Jag kan redogöra grunderna för finita elementmetoden

56 svarande

instämmer inte alls»15 26%
instämmer delvis»22 39%
instämmer»15 26%
instämmer helt och hållet»4 7%

Genomsnitt: 2.14

- att läsa ett handskrivet häfte ger en inte så mycket. (var på föreläsningen då fem gick igenom kan tilläggas) » (instämmer inte alls)
- Tycker inte vi gick igenom den särskilt noga och föreläsningsanteckningarna var inte lätta att förstå» (instämmer delvis)
- Det behövs mer undervisning om finita elementmetoden.» (instämmer delvis)

11. Jag kan lösa maskintekniska problem med finita elementmetodeni

56 svarande

instämmer inte alls»13 23%
instämmer delvis»22 39%
instämmer»17 30%
instämmer helt och hållet»4 7%

Genomsnitt: 2.21

- om man får använda matlab » (instämmer delvis)
- fick ju inte öva på för många fysikaliska exempel...» (instämmer delvis)
- om jag får ha dator ja!» (instämmer delvis)
- Kan va lite svårt att relatera till verkligheten.» (instämmer)
- Några få utvalda ja!» (instämmer)

12. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i mekanik och hållfasthetslära har ökat motivationen för studierna

55 svarande

instämmer inte alls»12 21%
instämmer delvis»22 40%
instämmer»17 30%
instämmer helt och hållet»4 7%

Genomsnitt: 2.23

- Fanns det en koppling?» (instämmer inte alls)
- Mer koppling hade gjort det ännu mer motiverande» (instämmer)
- Två svåra kurser ökar alltid motivationen, dvs man har inget val annars är man körd.» (instämmer)

13. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i mekanik och hållfasthetslära har underllättat inlärningen

55 svarande

nej»19 34%
ja i matematik»5 9%
ja i mekanik och hållfasthetslära»14 25%
ja i båda»17 30%

Genomsnitt: 2.52

- Lite granna i alla fall.» (ja i båda)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»21 38%
Ganska liten»15 27%
Ganska stor»16 29%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 1.98

- Han verkar inte veta vad han höll på med. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna gav ofta intryck av att vara aningen ostrukturerade.» (Mycket liten)
- vissa delar kunde man ju redan indirekt...» (Ganska liten)
- oplanerade föreläsningar, känns som om föreläsaren inte satt sig in i kursen utan bara läser utantill. På grund av detta var det svårt att hänga med under vissa föreläsningar.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna är alltid till stor hjälp eftersom det är där man får tillgång till det mesta av det som kursen handlar om. I den här kursen var kanske inte föreläsningarna de bästa alltid. Kanske beror detta på att vi hade en ovan examinator, kanske var det för att examinatorn i stort sett körde kursen som den har varit de senaste åren då någon annan haft den. Det kändes som att han kanske borde ha arbetat igenom den mer för att få den att bättre passa just honom. Ibland kunde det gå lite fort med vissa saker, som han kunde ha lagt lite mer tid på att gå igenom då dessa uppfattades som extra svåra av många. Detta visade sig också eftersom vi var klara med föreläsningarna ca 2 veckor före tentan. Kanske har han ingen riktig uppfattning av vad som kan anses extra svårt i den här kursen.» (Ganska stor)
- I början av kursen gav det mig mer än vad det gjorde i slutet.» (Ganska stor)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»5 8%
Ganska liten»5 8%
Stor»20 35%
Mycket stor»26 46%

Genomsnitt: 3.19

- inte deltagit» (Ganska liten)
- Peter Helgesson Vår Befriare» (Mycket stor)
- » (Mycket stor)
- Bra övningsledare!! » (Mycket stor)
- Men det är mycket bra då man får lite tid över till att räkna själv också. Dvs inte ta hela räkneövningen till att ha genomgång. Man skulle kanske kunna planera så att halva tiden är till för genomgång och halva till egen räkning.» (Mycket stor)
- Peter med gyllene pekpinnen är fantastisk! Han gör det verkligen för oss och ger sig inte förrän vi förstått.» (Mycket stor)

16. Anser du att datorövningarna är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med datorövningarna är att dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av tekniska problem samt att öva på och öka förståelsen av grundläggande matematiska samband

56 svarande

nej, inte alls»9 16%
ja, men kan göras bättre»24 42%
ja»19 33%
absolut nödvändigt»4 7%

Genomsnitt: 2.32

- Får få lärare på plats, tar lång tid att förklara uppgifter för lärarna och man får ofta vänta 15-20 t.o.m. en halvtimma på att få hjälp ibland!!!!!» (ja, men kan göras bättre)
- bättre genomgångar om vad labben går ut på och varför man gör den.» (ja, men kan göras bättre)
- De är väldigt tidskrävande. De kunde vara mindre omfattande mindre programmering och kanske lite instuderingsfrågor efteråt för att ge arbetet lite eftertankar. » (ja, men kan göras bättre)
- tycker inte att vi hade gått igenom tillräckligt mycket teori innan datorövningarna.» (ja, men kan göras bättre)
- en genomgång i början av lektionen av uppgiften som ska göras» (ja, men kan göras bättre)
- Det skulle vara bättre och roligare om datorövningarna hade en mer verklighetsföankring eller vad jag ska kalla det. T.ex. som datorövningarna i mekanik där de har ett mer klart syfte och ett riktigt problem bakom sig till skillnad från matten. Det tycker jag man skulle tänka på i alla matlab moment i matte kurserna.» (ja, men kan göras bättre)
- Datorövningarna är ett mycket bra och viktigt inslag i kursen. Jag skulle nästan säga att de är nödvändiga, och jag tror att de flesta inser hur viktiga de är och gör dem även om man egentligen inte behöver. Mer eller mindre i varje mattekurs har det varit till stor hjälp att ha gjort datorövningarna, både i form av bonuspoäng, som gick att få den här gången, och för förståelsen av vissa delar av kursen.» (ja)
- Mycket bra med bonuspoäng för matlab-uppgifter! Bra att inte matlab är med på tentan! Bra jobbat!» (ja)
- Just i denna kurs där FEM inte beräknas i huvudet i egentligen känns datorn viktig.» (ja)

17. Hur många timmer har du totalt under hela kursen lagt ned på datorövningarna?

Vi hade 2 timmar i veckan schemalagt i datorsal.

56 svarande

5-10»22 39%
10-15»9 16%
15-20»19 33%
20-25»4 7%
mer än 25»2 3%

Genomsnitt: 2.19

- Noll. Det var inte obligatoriskt och man fick max 3 bounus p» (5-10)

18. Till hur stor hjälp har läroboken Calculus av Adams?

56 svarande

Mycket liten»5 8%
Liten»10 17%
Stor»31 55%
Mycket stor»10 17%

Genomsnitt: 2.82

- Dock så känns inte boken helt överens med kursens mål.» (Stor)
- Men det står nästan lite för mycket onödigt i den med..» (Stor)
- Eftersom föreläsningarna inte gav något var den enda sättet att förstå kursen. » (Mycket stor)

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

55 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»12 21%
Ganska bra»29 52%
Mycket bra»11 20%

Genomsnitt: 2.87

- Fick inte något kurspm.. Bra sida otydliga mål dock!» (?)
- som sagt: att förra årets sammanfattning låg på kurshemsidan gjorde det svårt att veta vad man skulle ha med. när kursen har gjorts precis som stig (förutom fem) men helt plötsligt inte tentan.. dålig stil» (Mycket dåligt)
- Webbsidan är inte bra, vad är problemet med att använda studieportalen?» (Ganska dåligt)
- Tog lång tid innnan det fanns en översättning från 6e till 7e upplagan av boken Calculus» (Ganska dåligt)
- Hade bland annat varit bra med korrekta översättning av uppgifter i den aktuella litteraturen» (Ganska dåligt)
- ingenting var uppdaterad till den nya boken. Sammanfattningen var förra årets och bl a stod det på vissa avsnitt att vi bara skulle kunna vissa sidor. Men kollade man i boken på de sidorna så var det inte ens samma avsnitt. Även uppdatering angående uppgifterna i boken fungerade mindre bra.» (Ganska dåligt)
- Dåligt uppdaterad kurshemsida, hittade inget kurspm på hemsidan är inte säker på att vi fick detta ens.» (Ganska dåligt)
- KursPM fanns inte.» (Ganska dåligt)
- Vet dock inte fall jag har sett kurspm, eller är det hela hemsidan som är kurspm? Fick iaf inget utdelat.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»25 44%
Mycket bra»13 23%
Har ej sökt hjälp»13 23%

Genomsnitt: 3.58

- Svårt att få tag i någon övningsledare eller Johan på raster mm. Vet inte var de sitter.» (Ganska dåliga)
- Mycket bra på övningarna. ganska dåliga på föreläsningarna» (Ganska bra)
- Hos Peter är det fritt fram att ställa frågor, fast tyvärr får du dock alltid ta dem efter lektionstid. Kanske hade en räknestuga varit bra?» (Mycket bra)
- Jag inte frågat själv men vi har en kille i klassen som ställer lite väl mkt frågor och ofta väldigt onödiga frågor, då har johan försökt att förklara lite snabbt och konsist men ibland kommer riktigt bra frågor och då har jag tyckt att föreläsaren har svarat ganska nonchalant på dom, vilket är jätte synd. Svaret på många frågor har även varit att föreläsaren inte kunde den fysikaliska delen och därmed inte kunnat svara. » (Har ej sökt hjälp)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»11 19%
Mycket bra»40 71%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.78

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»27 49%
Hög»25 45%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.5

- Få obligatoriska moment/ moment som ger extra poäng till tentan. Mer sådant!» (Låg)
- Anser att två veckors repetition inte är nödvändigt, bättre att dra ner på tempot och ha en veckas repetition.» (Hög)
- Hög arbetsbelastning, men jag anser att det bör vara så i en sådan här kurs. Det ska inte vara för enkelt, man ska vara tvungen att verkligen arbeta hårt.» (Hög)
- FEM var väldigt komplicerat, det tog lång tid att smälta.» (Hög)

23. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 40%
Hög»25 45%
För hög»8 14%

Genomsnitt: 3.74

- bästa belastingen hitills!» (Lagom)
- Bra med en vecka till:D» (Lagom)
- Behöver inte vara lägre!» (Lagom)
- Hade inte orkat en dag till i skolan efter tentorna.. Var helt slut innan sista.» (Hög)


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

55 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»10 18%
Godkänt»29 52%
Gott»13 23%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 3.01

- Ej bra föreläsare. » (Mycket dåligt)
- Det känns som om jag gjort den helt själv, föreläsningar gav inget, sid-och kapitelhänvisningarna var fel, de övningsuppgifter som vi skulle göra i boken existerade inte ens i vissa fall. » (Mycket dåligt)
- Tycker att kursen har varit väldigt rörig, första hälften gick bra för där kännde man igen det mesta från envariabeln men andra hälften var exemplen väldigt otydliga och man förstod inte vad vi skulle räkna ut och fattade inte ens när exemplet var slut. Behöver vara mer strukturerat.» (Dåligt)
- Kursen har inte känts sammanhängande » (Dåligt)
- Katastrof dålig tenta. INTE OKEJ MED TRYCKFEL. Dessutom sjukt besviken på att Johan först säger på föreläsningen att "Stokes sats kommer inte komma på tentan, vi kommer inte räkna något med den, men den är bra att kunna." Att sen sätta en uppgift á 6p på den är så dåligt att jag inte finner ord.» (Dåligt)
- gillade ej föreläsaren men tyckte att kursen var intressant ändå. pga av räkneövning och att ha räknat själv» (Dåligt)
- Kursen får godkänt av mig men det är på gränsen till detta. Mycket var dåligt men jag tycker ändå att det fanns sådant som var bra också.» (Godkänt)
- För rörigt för att kunna klassas som bättre än godkänd även fast det var en rolig och spännande kurs.» (Godkänt)
- Det var ganska bra till att börja med även om det var ganska tråkigt, men blev sämre efter ett tag. Tills tentan kom som var under all kritik. Jag hoppas verkligen att de andra som gick kursen också skriver om detta, för så här får det inte vara. Det borde vara många som läser genom tentorna innan vi får den. Och har det varit det så undrar jag verkligen hur noggrant de i så fall jobbat. Vi studenter lägger ner mycket tid och pluggar mycket inför tentan, och så blir det så här. Vår tid och prestation är också viktig!» (Godkänt)
- Lite virriga föreläsningar. Gav inte så mycket men kände att det var så mycket nytt att jag ändå ville gå.» (Godkänt)
- Tyckte det var en intressant kurs!» (Gott)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningarna»
- Datorövningarna»
- Staffan!»
- Genomgång av uppgifter på tavlan på övningslektionerna.»
- vet ej»
- datorövningarna, dvs samma typer, men ändra omfattningen lite som sagt»
- Calculus, datorövningarna»
- Inget»
- Övningsledarna, i övrigt. INGENTING.»
- datorövningarna är nyttiga!»
- Matlaben»
- Matlab momentet var mycket bra och räkneövningarna!»
- FEM delen. Roligt med reella datorlabbar.»
- Räkneövningarna.»
- Tentamen som huvudexamination.»
- Datorövningarna.»
- Datorövningarna. Denna kursen har man lärt sig dem bättre än tidigare år, pga att man skulle redovisa dem.»
- peter helgesson»
- Matlaben, att det gav bonus poäng.»
- Bonuspoäng om du gör Matlab, det motiverar verkligen. För första gången lyckades jag göra alla labbar och förstå dem! Och Peter!»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föreläsningarna»
- Fler räknetimmar, färre föreläsningar»
- förståeliga föreläsningar med mer exempel. svårt att fatta mycket innan man kommer till räkneövningarna.»
- Föreläsaren blev klar en vecka förtidigt, vilket jag tycker borde vara ett tecken på att han gått igenom sakerna för snabbt. Första halvan behöver inte mer tid. Men det hade varit trevligt med tydligare och mer strukturerade föreläsningar på de sista sakerna, typ FEM och gauss och greeen.»
- Bättre föreläsningar. Mer ingående teori.»
- Jag tycker att något måste göras åt föreläsaren. Jag vet inte om han har för lite tid att förbereda sig på, men det är virrigt med många fel på tavlan och det känns allmänt dåligt förberett. Jag sluta gå på föreläsningar efter ungefär halva perioden och gick bara på repetitionföreläsningarna i slutet. På grund av alla fel som blev kändes det inte som att jag kunde lita på mina anteckningar. Att sen inte uppgiterna i Calculus var uppdaterade till sjunde upplagan var riktigt illa. Det tog ganska mycket tid att ändra om, speciellt intressant blev det när uppgifter fått nya nummer eller inte fanns med alls i den nya upplagan.»
- FEM projektet i MatLab»
- Ny föreläsare»
- Gärna duggor som ger extra poäng för att man ska hålla uppe motivationen, »
- Uppdatering av anvisningarna till uppgifterna i boken»
- Det mesta»
- Föreläsaren borde veta innehållet som har föreläser i bättre!»
- Allt. »
- Uppdatera övningar och sammanfattning så man vet vad man ska plugga på!»
- Duggor bör införas, gör att studenterna blir mer motiverade att studera under perioden.»
- Mer planerade föreläsningar och mer tydliga. Svårt o veta vad som skulle komma på tentan. Med tanke på att föreläsaren först sade att staukssats inte var viktig och sedan kommer den på tentan. »
- Lägg till duggor och ha en tydlig och enkel struktur redan från början.»
- ny föreläsare»
- Att föreläsaren säger att en sak (Stokes sats) inte kommer på tentan, men sen Gör det det ändå genom att man på sista uppgiften på tentan ska lösa den mha Stokes sats. Så tycker jag verkligen inte att man kan göra, det är inte snällt överhuvudtaget. Man måste ju som föreläsare veta vad man pratar om och komma ihåg vad man har sagt. Sen så är det rent dåligt hur tentan såg ut i allmänhet med att det först och främst inte stod när granskningen är, att vi skulle skriva personummer, det stod inte poäng på varje uppgift och inte heller maxpoäng på hela tentan. Vilket är väldigt viktigt genom att det ger oss studenter en hint om hur mycket till svar uppgiften erfodrar.. Sen stod det även fel i en annan uppgift (7a) där vi skulle göra en härledning mha derivatas definition som var angiven. Bara det att den var fel. Så nu i efterhand då han fick reda på det drar han bort dem poängen och sänker gränsen. Så visst är det kanske tur för dem som ändå inte kunde eller ens försökte med den uppgiften, men för mig som verkligen försökte och la ner väldigt mycket tid på den, missar ju dem poängen totalt. Jag tyckte ju att det var något konstigt med definitionen, men tänkte ändå att självklart måste det ju vara rätt, det kanske är något specialfall i flera variabler eller nåt. Men hade jag vetat att jag inte kunnat lita på det som stod på tentan hade jag kunnat lägga ner mer tid på en annan uppgift och kanske kunnat lösa den i stället. Så nu kanske jag och troligtvis många med mig få ett sämre betyg eller kanske kugga på grund av att föreläsaren varken vet vad han säger eller skriver. Det är rent dåligt att man inte på chalmers som ska vara så bra, ska kunna lita på dem som ska förmedla kunskapen till oss.»
- Lära sig lite mer om Finita Elementmetoden som verkar mer central för maskinare »
- förbättra föreläsningarna»
- Inget som jag kan komma på nu.»
- Nogrannare planering av kursen i helhet»
- johan jonasson»
- Tydligare om FEM och gärna duggor!»
- Föreläsaren..Ville han verkligen undervisa?»

27. Övriga kommentarer

- Tentan: Granskningdag var inte utmärkt. Det stod inte maxpoäng någonstans, och alla uppgif. var inte utmärkta med hur mkt dom var värda. Vill inte behöva tänka på sånna bagateller under tentan. Samt att den sista uppgiften innehöll stokes sats fast att föreläsaren under en lektion sagt att den inte skulle komma på tentan. Vilket känns som mkt dålig stil. Och att han tydligen sagt till övningsledarna att det var värt att vi pluggade på gamla tentor kom inte fram särskilt snabbt. Man blir ju lite osäker när det är en ny examinator i kursen så att säga det personligen på någon föreläsning hade varit att föredra.»
- nej»
- Anser att utvärderingen bör göras efter tentaresultaten kommit..»
- INTE okej att det var så mycket oklart till tentan. Stokes sats, uppg 7 mm !!»
- Sjukt besviken. Inte okej att man inte hade en chans på de sista 8 poängen. Dåligt, trodde det var bättre kvalitet på Chalmers föreläsare än så.»
- Han bör göra kuren mer till sin egen och inte som stigs.»
- Tack som fan för räkneövningarna!»
- det är ju tråkigt att man under hela året får höra att flervariabel är Stigs kurs och så får man han inte sen. besviken.»
- Inga»
- Tentan, vissa frågor kändes otydliga. Fick helt fel info av tentamensvakten som gick runt mellan salarna. Om hon inte vet eller inte får svara på det är det helt okej, men nu gav hon helt fel information, vilket jag tycker är dåligt!!»
- Ologiskt att kursen lästes in på så pass kort tid, när det nu fanns en extra läsvecka!»


Kursutvärderingssystem från