ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära H10, LMS263

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»3 11%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»5 18%
Cirka 30 timmar»8 29%
Minst 35 timmar»4 14%

Genomsnitt: 3.11

- Alldeles för många frågor» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»7 25%
100%»19 70%

Genomsnitt: 4.62

- Varit sjuk» (75%)
- Sjukfrånvaro, ej frivillig» (75%)
- Missat något enstaka tillfälle» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 23%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 50%

Genomsnitt: 3.03

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Bra grund från introduktionskursen som ingick i maskinprojekt-kursen i våras.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»5 19%
Ja, i hög grad»18 69%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.8

- Hur kan man göra så, ge ut prov som ser ut på ett sätt. Sedan ge ut ett prov som är så svårt att ingen av uppfiterna nästan går att lösa. Det är inte mattekunskaperna som skall avgöra ett Hållfasthetsprov.» (Nej, inte alls)
- VÄLDIGT svår tenta. inte alls i samma nivå som föreläsningar, övningsuppgifter och gamla tentor legat på.» (I viss utsträckning)
- Alldeles för svår tenta. Verkar ha tagit det absolut svåraste från vart kapitel» (I viss utsträckning)
- Tentan var ovanligt/för svår.» (I viss utsträckning)
- Svår tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»10 38%
Mycket stor»8 30%

Genomsnitt: 2.96

- Hänger inte med på alla härledningar.» (Ganska liten)
- tycker inte förelänsingarna varit så givande, pga de går i rally fart så om man ska hinna skriva hinner man inte lyssna på de mkt korta förklaraningarna som ges. tycker det skulle vara bättre och gå igenom lite färre tal i lugnare takt.» (Ganska liten)
- Det har varit lite för mycket fokus på tung teori på lektionerna då det inte är med på tentan.» (Ganska stor)
- föreläsningarna och övningarna kändes stressiga.» (Ganska stor)
- Ta det långsammare på föreläsningarna, det är lite svårt att hänga med» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»12 44%
Mycket stor»14 51%

Genomsnitt: 3.48

- Bra att det finns en lösningsbok så att man har lösningar till alla uppgifter » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»16 59%

Genomsnitt: 3.55


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 11%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»10 37%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.33

- Bövik försvann cirka två sekunder efter varje föreläsning var avslutad» (Mycket dåliga)
- bra med konsultations tiden men den borde ha börjat direkt läsvecka 1.» (Ganska bra)
- tycker aatt övningarna skulle ex första timmen varit genogång och andra egna övningar» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 11%
Mycket bra»22 81%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.96

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 14%
Hög»14 51%
För hög»9 33%

Genomsnitt: 4.18

- då jag e föreningsaktivv så har belastningen denna läsperoid kännits hög men tror inte att den är det igentligen» (Lagom)
- Alldeles för högt tempo» (För hög)
- Sett till att en Hållf-uppgift tar 25min i snitt att göra så är det orimligt att ge ut 30-35uppgifter per vecka sista halvan av läsperioden.» (För hög)
- Alldeles för många tal och kapitel.» (För hög)
- Alldeles för många räknetal i boken.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 14%
Hög»12 44%
För hög»11 40%

Genomsnitt: 4.25

- Absolut den stressigaste läsperioden sen vi började.» (För hög)
- För hög pga att engelskan har tagit för mycket tid i förhållande till poängen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»10 37%
Gott»11 40%
Mycket gott»4 14%

Genomsnitt: 3.62

- pga föreläsningarna och avsaknaden av jämt fördelade räknestugor under läsperioden» (Dåligt)
- som sagt, tentan var på tok för svår. föreläsningssalen är värdelös (j121). » (Godkänt)
- Väl strukturerad kurs med tydliga läs- och övningshänvisningar.» (Gott)
- Tentan var alldeles för svår med tanke på vad vi har gjort på föreläsningarna. Annars helt ok» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- boken.»
- Bövik, han är grym!»
- Samma upplägg, men lite fler schemalagda övningar hade inte skadat.»
- konsultationstid»
- Peter Bövik, han är duktig och pedagogisk samt mån om att vi ska förstå. I denna fortsättningskursen gjorde han ibland korta pauser vilket var bra så man hann med vilket gör det lättare att ta till sig vad som görs i genomgången. Det är också bra att han faktiskt räknar talen själv under genomgången jämfört med föreläsare som skriver rakt av sina stödanteckningar, det hjälper för att lära sig den analytiska arbetsgången vid problemlösning. Det var bra med mycket repetition, känns som det verkligen satte sig nu. »
- Kursens omfattning och vilka kapitel ur läroboken som diskuterades.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Definitivt byta till en riktig föreläsningssal. Var omöjligt att se och hänga med om man satt långt bak i salen»
- lite mer anknytning till verkligheten. alltså ge exempel på var och hur man applicerar hålfen i verkliga livet.»
- Peter kan sakta ner lite framme vid tavlan, svårt att hålla samma tempo.»
- Föreläsningssalen har varit hopplös i år. måste ha en riktig föreläsningssal. Gärna en röd tråd och nivå gällande tenta och uppgifter.»
- Hade om möjligt varit bra att ha föreläsningarna i en riktig hörsal istället för J121, svårt att se tavlorna om man hamnade långt bak i salen, och i den här kursen används tavlorna mycket...»
- Böviks tempo, man måste inte vara klar 10-15min innan lektionslut varje lektion. Lugna ner dig lite så kanske alla fattar istället.»
- Vissa kapitel gick lite för fort enilgt min mening tex kap 16 medan andra hade ett väldigt bra tempo tex 2 och 5. Hade varit skönt om vi hade fått någon mer övningstenta.»
- Ha fler övningstillfällen där man räknar. Bövik får lära sig att skriva lite större på tavlan.»
- Annan föreläsningssal»
- Annan sal. Det är svårt att se i den vi hade. Dessutom borde man få räkna själv på övningarna istället för att han räknar.»
- Flytta föreläsningarna till en riktig föreläsningssal. Svårt att se och hänga med om man satt lite längre bak.»
- Sal!!!. Mer frågor på tentan, ifall man missar någon.»
- måste kanske inte gå igenom alla härledningar som vi gjorde innan sommarlovet. Skippa några kapitel. Mer konsultation. Mindre tal att göra»
- Inte riktigt lika många övn.frågor. Inte riktit lika snabba genomgångar (var bra på slutet av kursen). »
- Jag tycker man behöver mer anknytning mellan räknandet och verkliga tillämpningar. Korta fysiska demonstationer på små modeller av balkar, stänger och bärverk som belastas och deformeras. Sedan jämförelser mellan resultat och förväntat resultat man har utifrån beräkningar. Avslutar det med konstruktionstips. Då tror jag fler skulle få en bättre verklighetsuppfattning som en konstruktör/ingenjör behöver. Tiden kan man kanske ta från de härledningar han redan gjort i introduktionskursen. »
- räknestugur under hela perioden, kanske inte så långa men ngn timme varje vecka. ev en dugga för att lättare kunna hänga med och få en koll på sin kunskapsnivå»
- Lite långsammare tempo under föreläsningarna så man hinner förstå. Exempelvis att gå igenom en uppgift eller härledning efter den har skrivits en gång. Jag tror inte det skulle vara särskilt svårt, med tanke på att det är ganska lätt att lära sig själv genom uppgifterna, men det vore mycket smidigare om man förstår från början.»
- Annan sal kanske? Om det är möjligt hade det varit mer optimalt att vara i en föreläsningssal.»
- bättre föreläsningslokal»

16. Övriga kommentarer

- Hade varit bra om de första kapitlen (1-4) gåtts igenom lite fortare så att lite mer tid hade funnits till de mer arbetstunga kapitlen (11, 12, 16).»


Kursutvärderingssystem från