ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Sjöfartsekonomi, LNC341

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-15 - 2010-11-12
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»5 23%
Cirka 20 timmar»5 23%
Cirka 25 timmar»3 14%
Cirka 30 timmar»4 19%
Minst 35 timmar»4 19%

Genomsnitt: 2.85

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 33%
100%»14 66%

Genomsnitt: 4.66

- Vissa föreläsningar har föreläsaren bara läst innantill på sin ppt och då ar jag ansett att jag likaväl kna läsa in det hemma.» (75%)
- Föreläsningarna har varit ostrukturerade och spretiga. Det har varit svårt att sålla i den informationen - vilken i princip har varit högläsning ifrån Powerpoint-presentationerna. Vilket har bidragit till en känsla av: "Det spelar ingen roll om man går eller inte". » (75%)
- Var ingen idé att gå på Carolina Elenbrants undervisningar då hon endast sa det som stod på power pointarna och inget mer.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 42%

Genomsnitt: 3.28

- Målen som finns i Kurs-PM och introduktionen är väldigt tydliga. Undervisningen däremot, känns som den dansar kring målen. Tangerar ämnen och målkraven men föreläsningarna flyter oftast ut i ett tomt ingenting. Mycket ströfrågor med dåliga svar och föreläsare som inte klarar av att styra upp alla "idiotfrågor". D.v.s. frågor som inte har någon som helst relevans. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Angående befraktningsspelet vad exkat man skulle ha med och räkna på. Ibland svårt att veta hur ingående man skulle kunna vissa saker.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

- Det är en väldigt bred kurs, det är svårt att få en lättbegriplig bild.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 14%
Ja, i hög grad»9 42%
Vet ej/har inte examinerats än»9 42%

Genomsnitt: 3.28


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 3

- Som skrivet i tidigare fritext. Föreläsningarna har varit under all kritik. Det hade varit bättre att bara ge ut ett kompendium och säga: "läs, förstå och lär er - så ses vi på tentan". » (Mycket liten)
- Föreläsarna försöker få med för mycket information på varje föreläsning. Det behövs fler föreläsningar på kursen för att tillgodose sig informationen.» (Ganska liten)
- Två av de tre föreläsarna har varit mycket bra och lärande.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»8 38%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.61

- Vår enda kursbok, Inroduction to shipping har jag läst lite i, men den gav nästan ingenting. För min del hade de inte spelat någon roll om jag hade den eller inte.» (Mycket liten)
- Vet inte än om jag klarat tentan, men jag tror det och jag har inte läst ett enda ord ur boken och klarade mig då troligtvis helt perfekt utan den boken. Helt onödigt, allt vi behövde lära oss fanns på power pointar.» (Mycket liten)
- Boken är bra men vi har lärt oss det mesta under lektionstid. Det hade varit bra om vi kunde fått lite hänvisningar till boken. Nu har det varit att läsa från pärm till pärm då ganska stor del varit onödig att läsa.» (Ganska liten)
- Huvudlitteraturen - Introduction to shipping, har varit föga användningsbar. Dock har kompendium på Pingpong varit bra. Men, eftersom föreläsningarna håller en så bristande kvalitet vore det lämpligt med lite matigare lektyr på Pingpong. » (Ganska liten)
- Ej kurslitteratur men föreläsningspresentationer mm på pingpong» (Ganska liten)
- kursmaterialet väldigt mycket, kurslitteraturen totalt värdelös.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»10 47%

Genomsnitt: 3.42

- svaren på tentan ska enligt chalmers komma upp första arbetsdagen efter tentan vilket det inte gjorde. mycket dåligt. annars fungerade det bra.» (Ganska bra)
- Ping pong var väl nere någon gång, men det löste Fredrik ändå.» (Mycket bra)
- Det årligen återkommande powerpoint-presentationerna har alltid laddats upp i anslutning till föreläsningarna. Föredömligt. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»12 57%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.61

- Ställa frågor fanns hela tiden möjlighet till, däremot fick man inga svar, eller extremt otydliga svar.» (Ganska dåliga)
- Hade varit bättre om fredirk hade delat ut inlämningensupg själv då carolina inte kunde svara på våra frågor om den. Men sen var fredrik väldigt lätt att få tag på och svarade på våra frågor.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.52

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 66%
Hög»7 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- befraktningsspelet kunde ha behandlats lite mer, tex begreppförklaringar mm » (Hög)
- Väldigt mycket att läsa in.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 76%
Hög»5 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»5 23%
Gott»12 57%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3.8

- Kursen har tydliga mål, men undervisningen spretar. Kanske vore det lämpligt att baka in kursen i andra kurser. Kursen behandlar det ytligaste av ytliga över flera olika segment. Dessutom ganska dåligt.» (Dåligt)
- Rolig och intressant kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kalkyler, försäkringar och sjörätten. Dock är sjörätten en väldigt översiktlig del som kanske inte alltid var helt lätt att förstå då man behöver kunna så mycket annat. Men ändå intressant.»
- Ärligt talat vet jag inte vad som bör bevaras. Kanske resekalkylerna?»
-
- Befraktningsspelet»
- innehållet var mkt bra»
- Befraktningsspelet var bra och lärorikt. »
- Samma lärare»
- Föreläsning»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De delar som Caroline har hållit i har lektionstiden inte varit särskilt givande då hon läser allt innantil..»
- Se över föreläsningarna. Se över powerpoint-presentationerna. Eftersom föreläsarna ändå bara läser rakt av och i enstaka fall utvecklar hade det varit lämpligt med lite mer matnyttig information i dessa powerpoint-presentationer alternativt bättre kompendium. »
-
- Ta bort Carolina Elenbrant, den sämsta föreläsare som jag någonsin lyssnat på. Hon säger endast det som står på powerpointen, ger inga verkliga exempel förutom det som står på powerpointen. Och ingen är intresserad av att gå på hennes lektioner för man lär sig det endå hemma när man kollar igenom powerpointen. Jag är själv en som antecknar mycket på lektioner men har aldrig gjort det under hennes lektioner för allt finns redan nerskrivet. Vi är många som anser att hon även är för ung för att föreläsa, hon har inte jobbat särskilt länge trots allt och så blir hon föreläsare nästan direkt. Uruselt!!!»
- kanske mer övning, mindre powerpointpresentationer samt någon mer ingående föreläsning om befaktningsspelet. »
- Carolina elenbrant stod endast och läste av sina powerpoints och s ällan något utöver de. Hon förklarade inte heller speciellt bra vissa begrepp, så när man sedan satt hemma och gick igenom sina anteckningar och powerpoints uppstod de mycket frågetäcken. samma med lag föreläsningarna, där gick alling dessutom för fort så man hängde inte riktigt med. »
- Carolina Elenbrant har så vitt jag förstått också varit elev på Sol för inte så längesen. Känns som det är alldeles för tidigt för henne för att börja undervisa i denna kursen eftersom hon knappt verkar förstå vad hon pratar om själv ibland. Lektionen om sjöförsäkringar var alldeles för splittrad. Var svårt att förstå vad hon menade och inte bra förklarat när man frågar. De juridiska föreläsningarna kunde bli väldigt svåra att förstå eftersom få av oss ha tidigare kunskaper om juridik men han använde juridiska termer hela tiden som gjorde att endast hälften gick att förstå.»
- Lite sammanlänkade personal»
- Mer eget arbete på lektion där man kan få hjälp av eventuell föreläsare med frågor och annat.»
- Ge eleverna en klarare bild av hur ingående man skall kunna viassa saker.»

16. Övriga kommentarer

- Tack för utvärderingen! »
-
- En utav föreläsarna verkade okunnig och kunde aldrig svar på några frågor. Hon verkade inte ha någon erfarenhet alls, och fick ofta bli rättad av studenter som rättade henne när hon lärde ut/sa fel saker. »


Kursutvärderingssystem från