ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-4 Matematik 2, MVE340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»8 33%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»6 25%

Genomsnitt: 3.04

- Mycket hemstudier och övningsräkning förutom utsatt tid i skolan.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»3 12%
50%»4 16%
75%»6 25%
100%»11 45%

Genomsnitt: 4.04

- Jag slutade att gå på föreläsningarna på grund av att jag ansåg att pedagogiken var så undermålig och föreläsningarna gav mig inget.» (50%)
- Hade en del förkunskaper sedan innan så jag ansåg det inte nödvändigt att gå på alla föreläsningar. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»5 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 37%

Genomsnitt: 3.16

- Förstår inte hur kopplingen med Avancerad matematik har med praktiken att göra förutom problemlösning.» (Målen är svåra att förstå)
- Förstår inte kopplingen mellan Matematiken och yrket som jag utbildar mig till.» (Målen är svåra att förstå)
- Vi fick aldrig något kurs pm. Vilka salar vi skulle göra dugorna i var i bestämt i tid. Allt kurs material var kopierat från föra året läraren hade inte ens orkat bytta datum!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 78%
Nej, målen är för högt ställda»5 21%

Genomsnitt: 2.21

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 21%
Ja, i hög grad»16 69%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.86

- väldigt rörigt med duggorna när dom skulle vara och i vilken sal.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»6 25%
Ganska liten»10 41%
Ganska stor»4 16%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.25

- Tyvärr undermålig lärare prestation, total avsaknad av pedagogik.» (Mycket liten)
- Läst högre matematik tidigare» (Ganska liten)
- Hade nog mer hjälp av mina studiekamrater utanför lektionstid.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»9 37%
Ganska stor»12 50%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.5

- Väldigt dåligt med räkneexempel på vektordelen» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 30%
Ganska bra»5 21%
Mycket bra»11 47%

Genomsnitt: 3.17

- Fortfarande konstigt att matematiska vetenskapen ska använda sig av ett annat system än vad resten av chalmers gör» (Ganska dåligt)
- Jobbigt att matten inte ligger på PingPong utan på en egen hemsida» (Ganska dåligt)
- Matematiska Vetenskapers upplägg med publika webbsidor fungerar utomordentligt bra och är i enlighet med god akademisk sed om öppenhet och insyn, i tydlig kontrast till PingPong-plattformen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»8 34%
Har ej sökt hjälp»3 13%

Genomsnitt: 3.43

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 33%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»10 43%
Hög»8 34%
För hög»4 17%

Genomsnitt: 3.65

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»14 58%
Hög»8 33%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.37


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»8 33%
Godkänt»9 37%
Gott»7 29%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För stor klass,alt. för lite lärare» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna. »
- duggorna»
- Studiepassen»
- Två lärare under Studiepassen.»
- duggorna och tenta-strukturen. »
- Förutom projektet fungerade det väldigt bra med inlämningsuppgifter på (de flesta) föreläsningarna»
- Matrerialet»
- Duggorna»
- Kurslitteratur i PDF-format på kurshemsidan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- reglerna för tentan är fruktansvärda. sämsta tentasystemet nånsin»
- Läraren skulle kunna vara mer förberedd in för kursen. »
- Igen, att Chalmers försöker att hitta människor som har någon form av pedagogisk utbildning eller som åtminstone har en vilja att lära ut. Det vore också rimligt att när inträdes kraven läggs på en viss nivå då borde undervisningen vara därefter och inte bara vara som ett lockbete.»
- Varierande lärare så man kan få förklarat utav olika personer så att flera kan förstå.»
- Bättre lärare, en lärare som engagerar.»
- informationen hur duggorna kan hjälpa än i tentan måste vara tydligare. »
- Kanske lite mer övningar i att hitta i regelverken? t.ex. det vi gjorde med brandpumpskapacitet»
- Undervisningen»
- Föreläsaren var inte till större hjälp när han undervisa. Svårt att förstå vad han menade»

16. Övriga kommentarer

- Läraren var borta för många gånger på grund utav sjukt barn han hade även med barnet till föreläsningen. »
- nop»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.95

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.95
Beräknat jämförelseindex: 0.48


Kursutvärderingssystem från