ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-Ergonomi TD 09/10, MMT010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-22 - 2009-10-29
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»6 28%
Cirka 25 timmar»7 33%
Cirka 30 timmar»4 19%
Minst 35 timmar»3 14%

Genomsnitt: 3.09

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»7 33%
100%»13 61%

Genomsnitt: 4.57


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 42%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 33%

Genomsnitt: 2.47

- Projekt-PM har otydliga formuleringar och frågorna som ska besvaras i projektet är svåra att tolka. Eftersom projektet är 1/3 av kursbetyget är det viktigt att man vet vad man ska göra för att kunna prestera på den nivå man vill. Det har känts svårt i denna kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»2 14%

Genomsnitt: 2.14

- Löjligt hög arbetsbelastning under hela kursen. I sig var det för mycket att göra, men det stora problemet var att man var tvungen att prestera under hela kursen, och fick aldrig "vila". De allra flesta andra kurser examineras inte konstant, och det av en god anledning.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»10 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 13%

Genomsnitt: 2.93

- Kognitiv ergonomi-duggan var alldeles för svår. Pluggade tre gånger så mycket på den och fick bra mycket sämre resultat. Totalt skevt.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 23%
Ganska stor»13 61%
Mycket stor»3 14%

Genomsnitt: 2.9

- Lägg ut PP på kurshemsidan så att man har möjlighet att skriva ut föreläsningen innan den startar så att man kan anteckna direkt i utskriften av PP:n. Underlättar inlärningen mycket.» (Ganska liten)
- Det hade varit bättre om powerpointsen hade varit bättre anpassade, i dagsläget var det ofta så att LOB sa "jo... just det... jo här kom det nog ha blivit lite för mycket information med" eller "jo nu blev det lite dubbletter" eller "jo de här sidorna kan ni strunta i" Jag förstår att det tar mycket tid att redigera såna saker, men det hade varit bra att anpassa.» (Ganska stor)
- vissa föreläsningar var för långa i förhållande till dess inehåll» (Ganska stor)
- Helt okej. Lite halvt oseriösa powerpoints. Mindre utropstecken och dylikt.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»8 38%
Mycket stor»10 47%

Genomsnitt: 3.33

- Examinera på kurslitteratur stället för bara föreläsningsanteckningar.» (Ganska liten)
- bredare informationsbas, inte bara från en källa, - Lärarna har skrivit boken» (Ganska stor)
- Ibland är boken lite tunn på ren fakta, då det istället är utfyllt med någon sorts reflektion från författaren. T.ex. ett stycke med överskriften åtgärder som bara presenterar en alternativ åtgärd i sista meningen. I övrigt konstateras bara att det troligen inte finns något att göra åt saken. Dock tycker jag att texten om kognitiv ergonomi var så mycket bättre än den om belastningsergonomi! Undantaget att det inte står ett ord om felhandlingar i hela boken.» (Mycket stor)
- Tycker att kurslitteraturen innehåller alltför många felstavningar och felaktiga meningsbyggnader för att vara helt bra. Det borde kollas över.» (Mycket stor)
- Grym bok, minus språk och att det känns som om de har tagit ett antal olika papper och satt det i samma pärm. Bokens betoning har inte i alla fall varit relevant för kursens.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»9 42%

Genomsnitt: 3.33

- Det blev dåligt och svårt när schemat inte låg på timeedit» (Ganska dåligt)
- bättre information om ändringar» (Ganska dåligt)
- Vi skulle nog velat ha ut sista inlämningsuppgifterna något tidigare, men alla kan ju inte hinna med allt. :)» (Ganska bra)
- Lägga ut inlämningsuppgifter betydligt tidigare, nu gick det flera dagar där man inte kunde arbeta med dem och utan att ha andra uppgifter. Blir svårt att planera sin tid.» (Ganska bra)
- Lägg ut PP på kurshemsidan så att man har möjlighet att skriva ut föreläsningen innan den startar så att man kan anteckna direkt i utskriften av PP:n. Underlättar inlärningen mycket.» (Ganska bra)
- Inte ändra utlagt material så det inte finns vissa skillnader i materialet om man skriver ut materialet tidigt eller sent i kursen. » (Ganska bra)
- Extremt bra, förutom för sena meddelanden om salar och dylikt. Spec. duggor.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»7 33%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Möjligheterna att ställa frågor var väldigt bra, dock har ibland Lars-Olas svar på våra frågor varit lite luddiga. Men det kan ju också bero på att området i sig är luddigt, vilket jag i och för sig inte tror.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Samarbetet i klassen tycker jag funkar bra, dock funkar inte alla tillsammans när man skall skriva två och två. Men det är inte mer att göra, jag tror inte att det är önskvärt att göra projekten i större grupper.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 23%
Hög»13 61%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.9

- Det var rätt mycket med 2 duggor, 2 inlämningar och 1 projekt, men det var inte orimligt högt.» (Hög)
- Ibland skulle jag vilja haft mer tid för Basic Design 2, men den kursen är å andra sidan 1,5 poäng mindre. Så jag har svårt att avgöra om belastningen på ergonomin var lagom eller lite för hög. Jag kände mig sällan stressad, det var bara tiden att blanda färg som ibland krympte för mycket.» (Hög)
- Väldigt många delmoment med två duggor, sex inlämningsuppgifter och ett stort projekt. Det skulle kunna vara mindre.» (Hög)
- Minska uppgifter.» (Hög)
- Det är jobbigt med så många delmoment när det är nödvändigt att prestera i princip maximalt på alla moment.» (För hög)
- Dels ta det lugnare, dels inte ha så att man måste prestera varje sekund. Alldeles för många olika uppgifter, och sammanlagt var arbetsbelastningen för hög.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»10 47%
Hög»9 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- I och med att färgkursen vi hade samtidigt hade mindre arbetsbelastning gick det i slutänden bra. om det hade varit lika mycket att göra på den andra kursen hade det blivit väääldigt jobbigt!» (Lagom)
- Vi har inga tentor, alltså är den kanonbra!» (Lagom)
- Softa ner ergonomin. I övrigt lagom.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»7 33%
Gott»9 42%
Mycket gott»4 19%

Genomsnitt: 3.76

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det flesta delmomenten känns väl genomtänkta och bra. Kombinationen av duggor, inlämningsuppgifter och projekt tycker jag var jättebra!»
- Inlämningsuppgifter, gästföreläsare, projekt.»
- Projektet, inlämningsuppgifterna»
- Projektet var intressant och givande.»
- Informativa powerpointslides. De många och bra gästföreläsare som har besökt.»
- upplägget med duggor,inläningsuppgifter och projektet - mycket bra för inlärningen.»
- Powerpoint från föreläsningarna som läggs upp på kurshemsidan.»
- Gästföreläsningarna var väldigt intressanta»
- Upplägget med projekt, duggor och inlämningsuppgifter.»
- Jag gillar Lars-Ola.»
- Projekt-PM var tydligt och bra och projektet tog upp relevanta metodik delar. Bra träning!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag skulle nog inte bjuda in Jutta Shipmann som gästföreläsare igen. Hon kändes inte så relevant för kursen.»
- Hålla samma nivå på föregående års duggor. Duggan vi fick i kognitiv ergonomi var MYCKET svårare än förra årets, vilket bör synas mycket väl på årets snittresultat.»
- Inlämningarna borde vara mindre betungande eftersom de tar fokus från projektet. Duggorna påverkar betyget, vilket jag tycker är synd. Jag fick inte jättebra poäng på dem men nu mot slutet av kursen har jag lärt mig mycket om det jag inte kunde då. Tyvärr sänker duggorna mina chanser för bra betyg trots att jag nu kan mer än jag kunde vid skrivtillfällena.»
- Väldigt många delmoment med två duggor, sex inlämningsuppgifter och ett stort projekt. Det skulle kunna vara mindre.»
- Poänssättning projekt. Borde kunna få mellan 0-60p så att det viktas lika mycket som övriga delar. »
- Duggorna och inlämmningsuppgifterna testar samma saker. Det verkar onödigt att ha båda.»
- Många problemformuleringar främst i projektPM och några i inlämningsuppgifterna borde formuleras om så att inte alltför mycket tid går åt för att förstå dem, vilket det nu har gjort.»
- Poängsystemet för projektet. Det är ologiskt att man bara kan få antingen 45 poäng för en 4 och 60 poäng för en 5 när den totala poängen räknas ihop med poängen från inlämningsuppgifter och duggor. Man borde kunna få t.ex 52 poäng, alltså poäng mellan de båda värdena. för att det ska vara ett rättvist och logiskt system. Viss information till projektet kom för sent under perioden. Man ville sätta igång och vara i god tid men kunde inte eftersom genomgången av viktig information kom bara 2 veckor innan inlämningen. Vi fick projektet redan läsvecka 1 men information av hur man gjorde uppgift 1 av 7 kom först i läsvecka 6. »
- Upplägget.»

16. Övriga kommentarer

- Frågorna på inlämningsuppgifterna och slutprojektet är väldigt luddigt skrivna. Många av mina klasskamrater inklusive mig spenderade mycket tid och tankekraft för att tolka frågorna.»
- Man borde ha ett mitt-i-läsperioden-möte med kursutvärderaren. Det saknade jag.»
- Anna-Lisa är säkert kompetent, men ytterst oengagerad i elevernas lärande. Hon kommer inte i tid till föreläsningarna, går tidigare eftersom hon har något annat att göra, har inte gått igenom sitt material ordentligt samt lyssnade knappt på våra redovisningar utan satt och pillade med sin kalender. Mycket oprofessionellt!»
- Alla föreläsningar var inte relevanta i sammanhanget, eller, mer att vissa rent betygsmässigt var superobligatoriska medan andra lätt gick att missa. Sista t.ex. Eller Halmstadstjejens tyvärr.»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Nej»
- Nej»
- Nej.»
- nej»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- Inte vad jag kommer på»
- nej»
- nej»
- nej»
- nej»
- nope»
- nej»
- Nej.»
- inte som jag kan se»
- Nej inte vad jag kan komma på»
- Nej»
- Lite mer specifik utvärdering av kurshandledare vore bra tror jag»
- nej»
- Nej, det tycker jag inte»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från