ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik, LMS587

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»9 60%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.46

- har haft mycket annat i andra kursen, inte lagt mycket tid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 12%
75%»8 50%
100%»6 37%

Genomsnitt: 4.25


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 56%
Målen är svåra att förstå»2 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 18%

Genomsnitt: 1.93

- bra med den kompletterande pm:et» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»3 25%
Vet ej/har inte examinerats än»9 75%

Genomsnitt: 3.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»11 68%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.93

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»4 25%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.25

- för svårt att förstå engelskan. man har inte den kunskapen i språk som behövs för att klara av att förstå innehållet helt rätt. byt till svensk bok-ämnet i sig är tillräkligt nytt, man behöver ju inte göra det jobbigare. (dock förstår jag poängen med att läsa det på engelska) » (Mycket liten)
- Svårt med engelsk litteratur. Hittade däremot en svensk tunn bok, som sammanfattade kursen bra!» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.46


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 31%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»4 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Gick inte på så många av dem, de var alldeles för stökiga. Folk pratar i mun på varandra och det blir svårt att koncentrera sig.» (Ganska dåliga)
- Bara ett övningstillfälle i veckan, därav svårt att hinna ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- det var väldigt svårt att förstå vad som var svar på frågorna och vad som var övrig information.» (Ganska dåliga)
- hjälpsam lärare på övningarna» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»12 75%
Hög»3 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Vill inte säga för låg då innehållet i kursen är av mycket begränsat intresse för mig. » (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 18%
Hög»10 62%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 4

- Som vanligt...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 18%
Godkänt»10 62%
Gott»2 12%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.06

- mest för att jag inte lagt mycket tid på kursen» (Dåligt)
- För mycket på molekylnivå. Hade varit trevligt med lite mer verklighetsinslad. T.ex varför välja stål till en viss produkt och egenskap.» (Dåligt)
- Tyvärr har föreläsningarna varit ostrukturerade. Föreläsaren har, som jag upplevt det, hoppat ganska mycket mellan olika delar och inte tydligt nog visat vilket kapitel och område han talat om. Skrivningen på tavlan har varit ostrukturerad utan tydliga rubriker och spridit ut samma ämne på flera olika tavlor vilket gjort det svårt att få en helhetsbild av det som berörts under föreläsningen.» (Godkänt)
- Känns inte som att det rör mig. Kunde vart mer av andra material. Polymerer, organska material etc...» (Godkänt)
- Engagerad föreläsare. Lite bristande struktur ibland, svårt att hänga med i svängarna helt enkelt.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällena. Repetition har gjorts av föregående föreläsning vid början av varje föreläsning vilket varit mycket bra.»
- övningar, »
- biten med att mecka ihop en interiör till en bil»
- Kenneth Hamberg, han är en bra lärare. Man kan ställa vilka frågor som helst utan att känna sig dum, vilket gör att man vågar fråga och lär sig mer.»
- Det pedagogiska sättet läraren lade upp föreläsningarna på, repeterade kort i början av varje föreläsning.»
- Det öppna klimatet för att ställa frågor om man undrar över något, föreläsandet med mycket bilder som beskriver händelseförloppen, den tydliga specificeringen av vad som är mer och mindre viktigt i läroboken.»
- att det var rep. ofta. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare upplägg på föreläsningarna, mer strukturerad genomgång av områden genom att tydligt visa vilket kapitel man berör och vilket område man berör genom tydliga rubriker och inte hoppa mellan olika delar. Repetitionen har varit mycket bra, MEN den har övergått i ny undervisning utan att vi blivit upplysta om det, vilket gör att det varit svårt att veta vad som är nytt och inte. Ämnet känns så pass sammanflätat så det kan vara svårt att veta övergången till det nya ämnesområdet.»
- läraren borde bli bättre på att förklara, förstå att vi inte fattar»
- Mer av andra material. Stål är av intresse i visa begränsade brancher (Läs fordonsindustrin)»
- Det skulle vara bra om materialläran för designarna las tidigt i perioden istället, för då har man mindre att göra. Det byggs upp så mycket annat som måste hinnas med i slutet av perioden.»
- boken»
- Labben var mycket uppskattad. Den kunde med fördel anordnas tidigare under kursen eftersom den hjälpte mycket för att förstå de aktuella ämnena.»

16. Övriga kommentarer

- Bredda kursen. »
- Inspirerande lärare som ökar viljan att lära sig mer.»


Kursutvärderingssystem från