ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp1åk1: TEK040 Introduktionskurs: Industriell ekonomi och organisation

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-15
Antal svar: 75
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

75 svarande

Högst 15 timmar»19 25%
Cirka 20 timmar»27 36%
Cirka 25 timmar»17 22%
Cirka 30 timmar»6 8%
Minst 35 timmar»6 8%

Genomsnitt: 2.37

- har ej tagit del av kurslitteraturen» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

75 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»1 1%
75%»11 14%
100%»62 82%

Genomsnitt: 4.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

75 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 40%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 28%

Genomsnitt: 2.48

- christians sandströms tolkning att vi efter genomförd kurs skulle kunna titta på a-ekonomi och faktiskt förstå någonting var lätt att ta till sig.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 5%
Ja, målen verkar rimliga»49 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 1.96

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 28%
Ja, i hög grad»39 69%
Vet ej/har inte examinerats än»1 1%

Genomsnitt: 2.73


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 12%
Ganska stor»41 54%
Mycket stor»25 33%

Genomsnitt: 3.21

- Vid vissa tillfällen kändes det som att diskussioner på föreläsningar svävade bort från det tänkta ämnet. Detta anser jag kan förbättras, trots att nämnda diskussioner var mycket intressanta.» (Ganska stor)
- Mycket stor i fallet Christian Sandström, ganska liten i fallet Jan Jörnmark» (Ganska stor)
- Intressanta föreläsare som inte bara utgick ur boken utan även gav djupare förklaringar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»5 6%
Ganska stor»38 50%
Mycket stor»31 41%

Genomsnitt: 3.32

- Vår ekonomi är inget att hurra för ganska jobbig bok med mycket upprepningar och dåligt upplägg i boken.» (Ganska stor)
- gamla tentor gav mest» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

75 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 32%
Mycket bra»49 65%

Genomsnitt: 3.61

- Matten har en egen hemsida, varför inte bara ha sakerna under utdelat material?» (Mycket dåligt)
- Viss oordning under fliken "utdelat material" på kurshemsidan. En flik per föreläsare kansek vore ett bra förlsag för framtiden?» (Ganska bra)
- Christian Sandströms utdelade material var exemplariskt, många proffesorer skulle kunna lära sig mycket av honom» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

75 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»11 14%
Ganska bra»20 26%
Mycket bra»32 42%
Har ej sökt hjälp»12 16%

Genomsnitt: 3.6

- Dock var det så att man var tvungen många gånger att ta det efter en föreläsning eller under rasten. ingen riktig konsultationstid.» (Mycket bra)
- Minns ett tillfälle när Christian stannade kvar 45 minuter efter föreläsningens slut och svarade på frågor och diskuterade. Både Jan och Christian var väldigt måna om att hjälpa och svara på frågor.» (Mycket bra)
- Tror dock att föreläsare på kursen hade varit mycket villiga att hjälpa om jag hade frågat någonting.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

75 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»25 33%
Mycket bra»47 62%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.62

- Grupparbetet var inte vidare roligt eftersom man inte fick välja grupper själv. Hade otur och hamnade i en grupp som inte hade samma ambitionsnivå som mig, och fick därför lägga ner massa tid och skriva ca halva arbetet själv, trots att vi var fem personer i gruppen. Grupparbeten är bra för inlärning och träning, men inte när man hamnar i en grupp som har en annan ambitionsnivå. Då är det bara jobbigt.» (Ganska dåligt)
- Visst problem med samarbete i gruppen under arbetet.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

75 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 8%
Lagom»59 78%
Hög»10 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Det är väldigt svårt att hinna med att läsa boken, i takt med föreläsningarna. Om man inte hittar en bra sammanfattning eller lyckas plocka ut det viktigaste kan det bli jobbigt att försöka läsa ikapp innan tentan.» (Lagom)
- Hade uppskattat räkneuppgifter eller något annat liknande istället för så många skrivuppgifter. Det hade varit lättare att träna inför tentan då.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

75 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»39 52%
Hög»33 44%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.52

- För stor vikt läggs vid grupparbetet, trots att det inte ger så mycket poäng.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

75 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»8 10%
Gott»44 58%
Mycket gott»22 29%

Genomsnitt: 4.16

- Jag gillade inte läraren så mkt» (Dåligt)
- christan är en klockren föreläsare!» (Gott)
- Kan inte tänka mig en bättre introduktion till programmet, kombinationen av innovation och traditionell nationalekonomi är perfekt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Delen om innovationer. »
- Jan Jörnmark»
- att undervisningen är uppdelad mellan Jan Jörnmark och Christian Sandström. Bra med grupparbetet så man fick känna på arbetssättet utan att det hade en allt för stor betydelse för det slutgiltiga resultatet i kursen»
- Jan Jörnmark och Christian Sandström»
- Uppdelningen mellan Kristian och Jan. Fungerad väldigt bra. »
- De intressanta förläsarna och även innovator"s dilemma som var en mycket intressant bok att läsa.»
- Föreläsarna»
- Grupparbetena som ger extrapoäng till tentan.»
- christian»
- Lärarna.»
- Sandström och Jörnmark.»
- Uppdelningen mellan föreläsare, det fungerade mycket bra att Christian Sandström ledde delar av undervisningen.»
- Jan och Christian»
- Engagemanget från föreläsarna som gör det till en bra kurs.»
- lagom undervisningstakt för att komma in i studierna»
- Christian Sandström»
- Den varierande undervisningen.»
- Delen om innovationer.»
- Kurslitteraturen, Eklund.»
- Det allmänna innehåålet i kursen.»
- Lärarna»
- Christians föreläsningar och PPTs, han bör få större del av kursen.»
- boken vår ekonomi»
- Hasselbladsföreläsningen»
- Christian Sandström som föreläsare»
- tydliga och intressanta genomgångar»
- De duktiga föreläsarna»
- Christian och Jan. Dom gjorde verkligen kursen grymt bra.»
- jan jörnmark och christian sandström»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mindre tryck på mikroekonomi. Skippa själva "lära sig om I programmet delen".»
- saknade instuderingsuppgifter»
- bonuspoäng på duggan!»
- Lärarnas utsvävanden om privatliv. »
- Mer konkreta föreläsningar under sista delen i kursen. Jag tänker främst på de sista kapitlen i Eklund. Kanske en avsedd föreläsning för att diskutera aktuella ekonomiska händelser.»
- Dan Paulins föreläsningar kändes överflödiga»
- Tydligare riktlinjer för caset, helt nytt sätt att arbeta vilket var ganska svårt och oklart.»
- Borde nog se över kurslitteraturen och då menar jag Klas Eklunds vår ekonomi»
-
- Jag upplever att duggan i industriell ekonomi endast kräver en föreläsning, istället för två. Man skulle kunna förkorta och endast ta med det mest väsentliga, som folk minns.»
- mer christian i bilden»
- Högre krav.»
- Grupparbetet kan tas bort till förmån för mer nationalekonomi.»
- Man borde ges tydligare instruktioner angående projektarbetet tidigare.»
- Lärarna behöver ge mer konstruktiv kritik när man lämnat in utkastet av sitt arbete. Kritik som man kan ta till sig och förbättra arbetet med, för att lämna in ett så optimalt slutgiligt arbete som möjligt.»
- matlab»
- Större utrymme till The Innovaitors Dilemma. Eller så tas boken bort.»
- Tydligare med målen för grupparbetet.»
- VEt inte»
- Mer tid med lärarna utanför föreläsningen.»
- att ha bättre upplägg med projektarbetet kontra innovators dilemma»
- Mer föreläsningar av Sandström»
- föreläsningarna var flummiga»
- Gråbackes föreläsning om HM fann jag inte speciellt givande även om den var ganska intressant.»
- Bättre information med tanke på projektet»
- Man borde få välja grupp själv till grupparbetet, eller så borde poängen på arbetet sänkas. Det finns inget värre än att få ett sämre betyg bara för att andra inte tar ett arbete seriöst.»
- vet ej»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs och bra föreläsare. Väckte ekonomiskt intresse.»
- Bra och nyttig kurs för övrigt! »
- Christian är en mycket bra föreläsare. Han gör det intressant och lätt att förstå det som är viktigt. Det har varit väldigt inspirerande att få ha honom som föreläsare. Stoppa gärna in honom på fler ekonomikurser!»
-
- Föreläsare Christian Sandström förklarar bra, men han är dålig på att besvara oväntade frågor, något som kräver mer rutin, vilket Jan Jörnmark har. Sandstöm har också svårt för att förstå vissa svårare frågor som ställs.»
- Föreläsaren bör vara lite mer sparsam men prat om sitt privatliv.»
- Jan Jörnmark bör vara mer konkret under sina föreläsningar»
- Totalt sett är jag mycket nöjd med denna kursen. Den gav en god förståelse och var en bra introduktion i ekonomi»
- Både Jan och Christian, men speciellt Christian, gjorde ett oerhört bra jobb. Jag tror de flesta kommer minnas Christians föreläsning om Hasselblad och den fula ankungen i flera år framöver. Det är inte ofta man träffar människor som tar sitt arbete så seriöst och gör det så bra som Christian. Hans Hasselbladsföreläsning var helt klart en av de bästa föreläsningar/lektioner jag varit på i hela mitt liv.»
- Jörnmark bör hålla sig till det han skall gå igenom på föreläsningar och inte ha så mycket utsvävningar om sitt privatliv.»


Kursutvärderingssystem från