ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Yt- och materialkemi, KTK105, Lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-15 - 2012-11-04
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»7 30%
Cirka 20 timmar»11 47%
Cirka 25 timmar»1 4%
Cirka 30 timmar»4 17%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.08

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 30%
100%»16 69%

Genomsnitt: 4.69


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 56%

Genomsnitt: 3.04

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 35%
Ja, i hög grad»9 45%
Vet ej/har inte examinerats än»4 20%

Genomsnitt: 2.85


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»13 56%

Genomsnitt: 3.47

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»10 43%

Genomsnitt: 3.17

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 3.39


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»5 21%
Mycket bra»5 21%
Har ej sökt hjälp»10 43%

Genomsnitt: 3.91

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»14 60%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»21 91%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.91

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 47%
Hög»12 52%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.52


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 17%
Gott»12 52%
Mycket gott»7 30%

Genomsnitt: 4.13

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handouts varje föreläsning. »
- Att powerpoint/föreläsning kompletteras bra av kompendierna. »
- föreläsningarna är roliga och intressanta så det är ju bra. »
- Att man anknyter mycket till "verkligheten" med att berätta om i vilka produkter ämnena finns.»
- Tycker uppläget på föreläsningarna var bra. Kursmaterialet var lätt att ta till sig.»
- Föreläsarna!! Mycket bra och passionerade föreläsare! Fick mig som lyssnare intresserad och ville veta mer. »
- Bra föreläsare»
- Att föreläsningarna följer det utsatta schemat så väl.»
- allt»
- Bra labb i polymer»
- Helena!»
- Tycker kursen har varit väldigt bra och upplägget som varit i år har varit mycket bra. Att ha en repetitionsföreläsning i ytkemin tyckte jag var bra.»
- Föreläsarna! Mycket bra bägge två, kul med engagerade föreläsare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Polymerlaboration tidigare, lägg 1 vecka polymer mitt i kolloid t.ex som intro. Gärna högre tempo i kolloid och sen längre repetition.»
- laben kändes onödig, likaså projektet. Sen var ju tentan INTE snäll. ni frågade på jättekonstiga grejer och vissa av grejerna har jag aldrig hört innan och jag har varit på alla föreläsningar och jag hade pluggat till tentan. »
- Borde får fler gamla tentor»
- Projektet kändes lite som något nödvändigt ont, något som måste vara med, men som inte gav så mycket eller var intressant.»
- Även om de inte finns övningstillfällen så MÅSTE det finnas uppgifter man kan göra!!!! Det frågorna man fick på tentan var man inte alls förbered på, och de uppgifterna kunde man inte alls förbereda sig på med hjälp boken! Detta gäller främst Helenas del. »
- Hjäpa oss att förstå redan från start hur mkt på detaljnivå vi förväntas kunna. »
- Värdelösa Powerpoint-slides bör tas bort. Kan föreläsaren inte förklara det enkelt har föreläsaren heller inte förstått det tillräckligt.»
- Tentan testade inte riktigt enligt kursmålen tycker jag, dock testade den det vi faktiskt gått igenom och lärt oss men t.ex. nämns inte kapillärkrafter i kursmålen. Det hade också varit bra att ha en repetitions-/tentagenomgångsföreläsning i polymerteknologin. Tillsist vill jag bara säga att även om WordArt ser fint ut i PowerPointen så funkar det inte på de utskrivna slidesen då det bara ser ut som en svart blobb, så till nästa år skulle jag rekommendera att byta ut lite fonter i PowerPointslidesen på polymerteknologidelen.»

16. Övriga kommentarer

- Toppenkurs i allmänhet med bra föreläsare.»
- Tycker det är svårt att veta hur mycket man ska skriva på uppgifterna på tentan, kanske skulle man kunna öka poängen lite så att man kan få lite del poäng?»
- Var ett väldigt intressant ämne. Bra kurs med bra upplägg. Bara positivt till denna kurs!!»
- Bra kurs i allmänhet. Föreläsningar av hög kvalitet och en lärorik laboration. Trevliga föreläsare och labhandledare!»
- Tycker att allt var jättebra, mycket intressan kurs! »
- jättebra kurs med jättebra föreläsare och labhandledare!»
- Tentan tog upp en fråga vi inte gått igenom och det var missvisande att Patrik stod som ansvarig för tenta uppgifter då Helena är examinator. »
- Tentan var rätt mycket svårare än den varit tidigare. Sedan kanske det inte var så bra att ha den dagen efter den andra tentan! Det ger en inte direkt dom bästa förutsättningarna. »
- Tentan var väldigt ojämnt fördelad kunskapsmässigt. Visst ska man ha lärt sig allt, men man måste ju bara kunna 50% av innehållet i kursen för att ändå bli godkänd. Om dessa 50% inte råkade innehålla sampolymerer just denna tentan så låg man ju betydligt mer risigt till.. (och med det menar jag att sampolymerer behandlas i en relativt liten del av kursen för att få behandlas i 20% av tentans totala poäng). Svårighetsgraden verkar också variera med åren, då man tidigare kunnat få poäng för att kunna enheter eller ens kunna uppge vad ytspänning är, men nu måste man minsann kunna förklara framställningen av metalliska nanopartiklar för ungefär samma poäng..»
- Trevlig kurs, kul att få lära sig lite praktiska saker! »


Kursutvärderingssystem från