ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmering i Matlab, TME135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-22 - 2009-11-11
Antal svar: 88
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Håkan Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

88 svarande

Högst 15 timmar»32 36%
Cirka 20 timmar»27 30%
Cirka 25 timmar»20 22%
Cirka 30 timmar»4 4%
Minst 35 timmar»5 5%

Genomsnitt: 2.12

- Gick ej på föreläsningarna.» (Högst 15 timmar)
- Absolut mest tid gick åt till inlämningsuppgifterna.» (Högst 15 timmar)
- Stor skillnad mellan veckorna, men medelvärdet ligger under 15.» (Högst 15 timmar)
- Jag tillbringade antagligen inte ens 10 timmar varenda vecka med kursen om man fördelar det jämt över alla veckor vi hade kursen. » (Högst 15 timmar)
- Läser kursen under 4:e året och har redan använt matlab en hel del i andra kurser, dessutom krockade schemat med föreläsningar på mastern.» (Högst 15 timmar)
- Inget hemma förutom under tentaveckan» (Cirka 20 timmar)
- svårt att säga» (Cirka 20 timmar)
- Framför allt inlämningsuppgifterna tog tid.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

88 svarande

0%»0 0%
25%»4 4%
50%»9 10%
75%»27 30%
100%»48 54%

Genomsnitt: 4.35

- Gick bara på 1 hel föreläsning. Var på kanske hälften av övningarna.» (25%)
- Deltagit på handledda övningstillfällen.» (25%)
- Gaska tråkiga, dåliga tider , Måndag morgon och fredag morgon.» (25%)
- Övningarna var inte så nödvändiga.» (50%)
- Jag har varit på alla övningar» (50%)
- Jag har forsok ga pa sa manga lektioner som mojligt, har ev missat nagon.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

Kursens mål fanns uttryckta lite mer detaljerat i den utdelade filen "Målsättningar.pdf".

87 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»31 35%

Genomsnitt: 2.68

- tror jag läst men kommerj ej ihåg längre» (?)
- Vet att vår lärare (Håkan Johansson) gick igenom den. Men han nämnde under lektionerna vad som behövdes kunna» (Jag har inte sett/läst målen)
- Alla Chalmers "mål" kunde kanske förenklas lite. Men det är väl olika hur man vill bli styrd.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra att gå igenom och se vad man kan.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var en valdigt bra checklista, vad man kunde och vad man behovde trana mer pa.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

67 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»63 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 2%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

75 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 21%
Ja, i hög grad»52 69%
Vet ej/har inte examinerats än»7 9%

Genomsnitt: 2.88

- Svårt o testa allt...» (I viss utsträckning)
- Det är väl svårt att hinna testa allt under en fyratimmarstenta. Men om inlämningsuppgifterna räknas in i examinationen, vilket jag misstänker att de gör eftersom de var obligatoriska, så ja, det gjorde den nog.» (I viss utsträckning)
- Det var en valigt bra tentamen, jag tyckte att den testade mycket av det vi har fokuserat pa och var relevant om man jamfor med forelasningar och inamningsuppgifter.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

88 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»29 32%
Ganska stor»37 42%
Mycket stor»19 21%

Genomsnitt: 2.81

- Syftar på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Det är på inlämningsuppgifterna som jag har lärt mig mest.» (Ganska liten)
- lär sig klart mest genom att knappa själv. men förläsningarna var ändå givande. fick en slags överblick av det och kunde senare gå tillbaka i förel.anteckningar.» (Ganska liten)
- Totalt avgörande» (Mycket stor)

7. Vilken övningssal var du mest i?

88 svarande

MT12 / Sara Caprioli»13 14%
MT13 / Carl Sandström»25 28%
MT9 / Daniel Härensten»4 4%
MT0 / Kristofer Jovanov»10 11%
Vasa, Sal A / Håkan Johansson»24 27%
Vasa, Sal B / Albin Johnsson»12 13%

Genomsnitt: 3.48

- MT12 och MT13» (MT12 / Sara Caprioli)
- tycker det alltid var fullt, vart man än gick och även om man var där i mkt god tid. behövs fler salar känns det som.» (MT12 / Sara Caprioli)
- Tröttnade på linuxdatorerna. Men vad gjorde det... Carl följde ju med över till MT 12. Tror att Carl är en blivande guru inom maskinteknikprogrammet! Vote Carl for president!» (MT13 / Carl Sandström)
- MT0 och MT9 var definitivt lugnast. Bra övningsledare med. Trevliga, ärliga och bra på alla sätt.» (MT0 / Kristofer Jovanov)
- Bra övningsassistent.» (MT0 / Kristofer Jovanov)
- Fick bra hjalp, och forklarde pa ett pedagogiskt satt,» (MT0 / Kristofer Jovanov)
- Bra övningsledare» (MT0 / Kristofer Jovanov)
- Där kristofer lärde mig allt jag kan om matlab. Sjukt bra lärare !..» (MT0 / Kristofer Jovanov)
- Det enda problemet var att studenter som inte tillhörde kursen tog upp plats. Detta problemet förekom i alla salar och just Håkan sa alltid till dessa att avlägsna sig i början, så var inte alltid fallet med övriga. » (Vasa, Sal A / Håkan Johansson)
- De tog lång tid innan man fick hjälp! Och så var hjälpen ofta svår att förstå vad hjälpledaren menade!» (Vasa, Sal A / Håkan Johansson)
- Övningstillfällena var väldigt bra, man lärde sig väldigt mycket vid dessa tillfällen» (Vasa, Sal B / Albin Johnsson)

8. Till hur stor hjälp har inlämningsuppgifterna varit för din inlärning?

88 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 5%
Ganska stor»32 36%
Mycket stor»51 57%

Genomsnitt: 3.52

- Förbättrade ens abstraktionstänkade men kändes mest som ett stressmoment. Inlämningsuppgifterna tog för mycket tid då man istället borde fått lära sig programmet mera grundligt, mha lektionsmaterialet. » (Ganska liten)
- Men bidrog också till mycket stress tidigt vilket gjorde att man påbörjade dem utan att lära sig grunderna först!» (Ganska stor)
- Svåra att genomföra om man inte hade några förkunskaper» (Ganska stor)
- Ovärderlig motivation att lära sig.» (Mycket stor)
- Bra uppgifter. Kanske skulle ha någon med medel svårighet och ännu mindre ledning.» (Mycket stor)
- Totalt avgörande» (Mycket stor)
- Det var valdigt bra med inlamningsuppgifterna, aven om de var valdigt omfattande sa larde man sig mycket nar man ghorde de. det var bra infor tentamen.» (Mycket stor)
- All inlärning kom genom arbete med dessa uppgifter. Uppgifterna i boken kan vara bra att göra i förväg, men förstår sammanhang bättre i de stora inl upgg.» (Mycket stor)
- då jag lärt mig, blivit tvingad att programmera.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

88 svarande

Mycket liten»4 4%
Ganska liten»25 28%
Ganska stor»36 40%
Mycket stor»23 26%

Genomsnitt: 2.88

- Har knappt använt boken» (Mycket liten)
- Extra övningarna var bra.» (Mycket liten)
- Kursbok inte nödvändig» (Ganska liten)
- Har inte uppskattat boken i lärande syfte.» (Ganska liten)
- men boken är nödvändig tycker jag. använder den lite i början.» (Ganska liten)
- Boken var bra som forsta hjalp och som inledningsverktyg.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

88 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»26 29%
Mycket bra»60 68%

Genomsnitt: 3.65

- Tid för tentan i studieportalen var inkorrekt så jag missade min tenta på förmiddagen, men tog kontakt med Håkan och fick skriva på eftermiddagen. Tycker att det är dåligt att fel tider anges. Bättre att skriva "se ..."» (Ganska bra)
- Bäst hittils av alla kurser!» (Mycket bra)
- lättillgängligt och bra material. anteckingar, gamla prov övningar osv!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

86 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»44 51%
Mycket bra»35 40%
Har ej sökt hjälp»3 3%

Genomsnitt: 3.41

- Väldigt långa vänteköer» (Ganska dåliga)
- Tog lång tid innan man fick hjälp och luddiga svar!» (Ganska dåliga)
- Mojligheten att fa en dator var samst, det var nastan alltid fullt om man kom da lektionen borjade, man var alltid tvyngen att vara dar god tid innan for att vara saker pa att fa en dator. Eftersom det var sa manga studenter var det manga som behl,vde hjalp och det tog langt tid innan man fick svar pa sina fragor.» (Ganska dåliga)
- Många som behövde hjälp så det tog sin tid dock!» (Ganska bra)
- Dock var det för få övn.ledare» (Ganska bra)
- Det kunde ju ta ett tag ibland.» (Ganska bra)
- Om det gäller övningstillfällena så berodde möjligheten till hjälp väldigt mycket på vilket klassrum man var i. » (Ganska bra)
- under övningarna var det många som behövde hjälp och ibland fick man vänta länge innan man fick hjälp.» (Ganska bra)
- Lång kö tyvärr, många ville ha hjälp» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

88 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»24 27%
Mycket bra»60 68%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.77

- Jag gjorde allt i gruppen.» (Ganska bra)
- Man hjälper varanndra i första hand eftersom det troligen går snabbare» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

88 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 5%
Lagom»53 60%
Hög»29 32%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.29

- Jag hade lite förkunskap så jag har inte gjort alla övningar utan bara inlämningsuppg. men hade jag behövt göra alla andra uppg. så hade jag definitivt valt hög/för hög på denna frågan.» (Lagom)
- Inlämningsuppgifterna var kanske lite väl svåra då många spenderade mer än 40 timmar på dessa.» (Hög)
- Fast inte mera än i andra kurser» (Hög)
- Inlamningsuppgifterna var valdigt omfattande, det var bra, men blev stressigt pa slutet eftersom de var sapass stora.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

88 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»35 39%
Hög»45 51%
För hög»6 6%

Genomsnitt: 3.62

- Men bara för att jag läste två masterskurser utöver matlaben.» (För hög)

15. Saknades något i denna kurs som behövdes till kursen inledande matematik?

85 svarande

Inget saknades»81 95%
Ja, något saknades»4 4%

Genomsnitt: 1.04

- Jag gar senare del av programmet sa laste inte inledande matematikl parallellt.» (Inget saknades)
- @ till funktionen är fortfarande väldigt vag. vi har använt det från första matte-matlabben.» (Ja, något saknades)
- Förstår inte riktigt frågan men vektor-/matris-begreppet var svårare att ta till sig då det knappt introducerats i Inl.mat » (Ja, något saknades)
- man skulle kunna lösa något problem som liknar dem man skulle lösa i kursen inledande matematik.» (Ja, något saknades)

16. Har du använt Matlab på eget intiativ för att lösa problem utanför kursen?

Obligatoriska kursmoment i andra kurser såsom övningarna i inledande matematik är ej "eget intiativ".

88 svarande

Ja»22 25%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»53 60%
Nej»13 14%

Genomsnitt: 1.89

- för att se grafer i matte» (Ja)
- Problemet var dock så begränsat att det handlade om att hitta alla ascii siffror för diverse bokstäver.» (Ja)
- Finansiella beräkningar, etc.» (Ja)
- men skulle vara roligt.» (Nej)


M-programmet som helhet

17. Hur tycker du M-programmet lever upp till dina förväntningar av civilingenjörsstudierna?

88 svarande

Lever inte alls upp»0 0%
Lever nästan upp»16 18%
Över förväntan»46 52%
Mycket över förväntan»5 5%
Hade inga förväntningar»21 23%

Genomsnitt: 3.35

- plugget är som väntat, föreningslivet och sammanhållningen är över förväntan!!» (Över förväntan)
- Studerade tidigare på Z.» (Hade inga förväntningar)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

88 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 3%
Godkänt»21 23%
Gott»36 40%
Mycket gott»28 31%

Genomsnitt: 4.01

- Dålig pga att de som tenterade på eftermiddagen hade tillgång till tentan 2 timmar innan den började, det är helt enkelt inte acceptabelt. Visserligen på grund av att tentavakterna inte lyckades se till att alla lämnade in tesen men ska något liknande genomföras i framtiden så bör det vara extremt rigorös kontroll.» (Dåligt)
- Föreläsningarna var inte särskillt pedagogiska. Istället för att göra en massa "medvetna fel" varje föreläsning, hade läraren kunnat fokusera på att lära oss rätt. Hans metoder lärde mig inte göra rätt, jag lärde mig göra fel! Föreläsningarna var snurriga, man fick inga vettiga anteckningar pga hans hoppande upp och ner och tyvärr blev det så att många av oss skippade föreläsningarna för att de inte gav oss något.» (Dåligt)
- Tycker kursen är intresant, dock ett stort minus på tentamen.» (Godkänt)
- Jag är djupt besviken på tentamen. eftersom vissa tentavakter lät studenter ta med tésen. detta ledde till att flera personer som gjorde tentan på eftermiddagen redan sett tentan =( orättvist och dåligt.» (Godkänt)
- Totalt sett bra. Var dock stressigt att jobba igenom 5 kapitel under första veckan då man ALDRIG programmerat innan, trots 1-5 var lätt så här i efterhand...» (Godkänt)
- Trevlig kurs, trevlig lärare.» (Gott)
- har inga förkunskaper men jag tycker att det är roligt med matlab!» (Gott)
- Bra kurs för att komma igång ordentligt med Matlab.» (Mycket gott)
- rolig kurs, rolig föreläsare.» (Mycket gott)
- Matlab är definitivt något man kommer att ha stor nytta av.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- trappan»
- Håkans trevliga genomgångar»
- Övningarna. »
- Fördelningen av tid till inlämmningsuppgifter och föreläsningar var mycket bra»
- Inlamningsuppgiftar»
- Håkan Johansson»
- Inlämningsuppgifter»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppg. »
- Inlämningsuppgifterna»
- allt utom tentamensadministartionen»
- duktiga övningsledare»
- inlämningsuppgifterna»
- Allt. Tycker det var en bra kurs ur alla synpunkter.»
- inlämningsuppgifter.»
- att man har så många övningstimmar kvar. Det ger mycket att kunna få hjälp under många timmar.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifter, extraövningar.»
- Upplägget med mycket inlämningsuppgifter»
- Inlämningsuppgifterna, man lär sig mycket.»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifter»
- samma upplägg»
- Inlämningsuppgifterna.»
- övningsuppgifterna och de roliga extrauppgifterna (ex. kärlekstestet osv.)»
- variationen i föreläsningarna. »
- Inlämningsuppgifterna och arbetspassen med övnigsledare. Var när man höll på själv framför datorn som man lärde sig något. Bra med så långa arbetspass.»
- inlämningsuppgifterna.»
- övningarna»
- inlämningsuppgifter»
- Helheten i kursen, det var bra fran borjan till slut. Latt att veta vad som forvantades av mig som student, och roliga uppgifter att losa!»
- Övningstillfällena»
- Praktiska moment som inlämningsuppgifterna. Matlab lär man sig främst genom att använda det.»
- inlämningsuppgifter»
- Övningstillfällena»
- Kristofer jovanov som lärare.»
- Övningar.»
- Den goda inställningen hos övningsledarna»
- ilnlämningsuppgiftert»
- hemuppgifter»
- Inlämmningsuppgifterna»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tydligare förankring till boken. Svårt att läsa till tentan då det var oklart vad som ingick/inte ingick av det som fans i jönsson»
- Salarna i Vasa blev lite väl kvava efter ett tag, skulle vara bra att förbättra ventilationen där eller byta till luftigare salar.»
- Ni skulle kunna ha fler men lite mindre kluriga inlämningsuppgifter.»
- Tentamen! Eftermiddags gruppen hade exakt samma tenta som förmiddagsgruppen, och någon av tenta vekterna har missat att samla in tentabladet, vilket gjorde att flera studenter hade möjligheten att se sin tenta 1,5 timmar innan de gjorde sin. Väldigt orättvist»
- Övingsuppgifter (frivillig) med högre svårighetsgrad (med ev. ett förslag till lösning) »
- Jobbigaste har varit syresättningen i datorsalar. Har kanske inte med kursen direkt att göra men påverkar hur länge man är pigg nog att lära sig när man sitter och jobbar.»
- Information, att inlämningsuppgifterna tar mycket tid och att man framförallt det är noga med göra mycket av uppgifterna i i början av läsperioden.»
-
- Att man får göra övningar på de exempel som gås igenom på föreläsningarna. Man glömmer snabbt av när man inte jobbar med det själv. »
- Bättre möjlighet att få hjälp. »
- Inget»
- tentamensadministartionen»
- Att alla skriver tentan vid samma tid, om det inte är genomförbart kanske man skulle fundera på en papperstenta vilket är, vad jag förstår, brukligt på övriga program vid programmeringstentamen.»
- fler datorer på maskin, det var svårt att få tillfälle att öva (även på lektionstid )då det ständigt var fullt i salarna»
- få folk att inte glömma av att arbeta i boken»
- Kanske ännu mindre grupper vid datorövningarna ( Kan ta tid innan man får hjälp)»
- Undervisning i data salen så man kan testa själv samtidigt»
- Högre tempo på föreläsningarna»
- Övningnsledarnas kunskap. var ett par ggr dom inte kudne hjälpa ..»
- Kan inte komma på något särskilt.»
- Räcker gott med 2 inlämningsuppgifter...»
- Föreläsningarna gav inte mycket... Många elever skippade t.o.m. dem. Men det var bra att Håkan lade upp materialet från föreläsningen i hemsidan. »
- Hjälpledare skall vara tydligare!!»
- Lägg mer tid på loopar. Är av stor vikt.»
- Fler övningsledare då det ibland var svårt att få hjälp och åtgärd av den dåliga luften på Vasa.»
- Vet ej»
- Tycker att man skall utvärdera inlämningsuppgifterna. Eftersom man inte hade tid att lära sig grundera först fråga man mkt om hjälp och kanske inte lärde sig lika mkt som om man haft större förkunskap»
- inget»
- Att ha en Matlab föreläsning direkt på morgonen var lite problematiskt då många inte höll sig vakna genom att anteckna och därför somnade, matten håller folk vakna bättre just p.g.a. anteckningsbegäret många har under dessa.»
- tydligare föreläsningar där MatLab gås igenom från grunden då många aldrig tidigare arbetat med programmet.»
- Det var ganska svårt att ta in information på föreläsningar. Kändes som man inte lärde sig så mycket där. Men hänger nog ihop med att man kanske måste sitta själv framför datorn. Vet inte riktigt hur det kan förbättras.»
- svårt att hitta plats att sitta på. jobbigt att jobba med linux-datorer»
- flytta tid från föreläsningar till övningssalen.»
- Ha mer datorsalar bokade.»
- Något lättare inlämningsuppgifter, eller mer hjälp på inlämningsuppgifterna.»
- Kanske mer inriktning på matematik och ingenjörsberäkningar, än rena programmeringsövningar.»
- inget»
- Ändra inlämningsuppgifterna till 4 st. två relativt lätta och två svårare så att man får lite känsla och självförtroende i början.»
- Föreläsningsupplägget!»
- Föreläsningarna och deras tider »
- Fler övningsledare.»
- proportionen mellan övningar och föreläsningar, fler övningar»
- föreläsningarna, man lär sig ingetting där, bara somnar...»
- tycker det är bra överlag»
- Mer fokus på liknande saker vsom vi anväder i matten»

21. Övriga kommentarer

- Kul kurs men föreläsningarna gav inte mycket. Det är dock bara min åsikt.»
- Missnöjd med tentan. I övrigt en bra och intresant kurs.»
-
-
- hemuppgifterna var mycket bra! låg på en bra nivå inför tentan och det kändes som de behandlade de områden som var väsentliga.»
- Ange korrekta tider i studieportalen för tentamen.»
- Kändes som att det enda man fick ut av föreläsningarna var några smarta tips per gång som i och för sig var jätte bra tips men det kändes onödigt att att sitta 2h när de smarta tipsen upptog en kvart. »
- Föreläsningarna hade kunnat göras så mycket bättre med rätt upplägg.»


Kursutvärderingssystem från