ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V13 - Linjär algebra, TMV142

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»4 10%
Cirka 20 timmar»12 32%
Cirka 25 timmar»16 43%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.64

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»19 51%
100%»18 48%

Genomsnitt: 4.48

- Jag har inte deltagit i alla övningstillfällen.» (75%)
- Skippat ett och annat övningstillfälle som handlat om lättare moment, men deltagit i närmare 100 än 75%.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 48%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 21%

Genomsnitt: 2.21

- Det är svårt att förstå målen i början av kursen, men det blev tydligare efter kursens gång.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- För stor skillnad mellan betygen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 13%
Ja, i hög grad»22 75%
Vet ej/har inte examinerats än»3 10%

Genomsnitt: 2.96


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»18 48%
Mycket stor»17 45%

Genomsnitt: 3.4

- Peter är väldigt pedagogisk och lätt att följa med.» (Mycket stor)
- Gäller föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»9 24%
Ganska stor»17 45%
Mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 2.81

- använde ej kursboken. gjorde duggor och pluggade på gamla tentor» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 30%
Mycket bra»25 69%

Genomsnitt: 3.69

- Med 100 000 mejl från peter så var det tydligt och bra.» (Mycket bra)
- Bra med alla mejl» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»11 29%
Mycket bra»16 43%
Har ej sökt hjälp»9 24%

Genomsnitt: 3.89

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»25 67%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»25 67%
Hög»10 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Belastningen var för låg i början och som högst i mitten. Det vore bättre om bealstningen var mer jämnt fördelad.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»21 56%
Hög»14 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.32


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 16%
Gott»21 56%
Mycket gott»10 27%

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra kurs som ökat min förståelse för matematik rejält. Bra och pedagogisk föreläsare.» (Mycket gott)
- Well, jag tycker att föreläsningarna maked a mycket sense ^_^» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna»
- Peter»
- Peter. Mycket bra föreläsare. Kurslitteraturen var också mycket bra. Lättare att hänga med när man läser i denna boken jämfört med Calculus. »
- Föreläsningarnas tempo och upplägg.»
- Duggorna (underlättar och är lärorika)»
- Duggor»
- Peter Hagarthys person.»
- Internetduggor»
- duggor»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Varna lite atr kursen inte är som de föregående mattekurserna som vi läst. Utan det blir djupare teori och inte så mycket räknande. Även betona att läsa igenom veckoPM.»
- Ingenting»
- Fler konkreta exempel. Då blir det tydligare och lättare att förstå.»
- Matlab bör placeras så att den ligger i fas med föreläsningarna och inte efter. Det blir så svårt att jobba annars. »
- Undervisningstiden på kap 3 (determinanter) i kursboken bör minskas (förslagsvis 1-2 förel. istället för 4 som vi hade) och spendera denna tid på andra kapitel där tiden varit knapp. »
- inget»

16. Övriga kommentarer

- Peter är en bra och rolig lärare»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.1


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.1
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från