ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V2, Hållfasthetslära V och AT h09, VSM031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-18 - 2010-01-25
Antal svar: 76
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

75 svarande

Högst 15 timmar»7 9%
Cirka 20 timmar»13 17%
Cirka 25 timmar»22 29%
Cirka 30 timmar»21 28%
Minst 35 timmar»12 16%

Genomsnitt: 3.24

- Har inte haft tid att lägga så mycket tid på materie och vågteori, fast hållfen var roligast :)» (Cirka 25 timmar)
- Väldigt ojämt, men de sista fyra veckorna minst 30 timmar i veckan om inte mer.» (Cirka 25 timmar)
- svårt att uppskatta» (Cirka 25 timmar)
- En kurs som man måste lägga ner väldigt mycket tid på» (Cirka 30 timmar)
- verierade väldigt mycket. runt kanske 15 de första veckorna till säkert över 40 de sista veckorna. » (Cirka 30 timmar)
- Väldigt mycket innan muntliga dugga och under konstruktionsuppgiften» (Cirka 30 timmar)
- Kursen tog sjukt mkt tid. Var väldigt högt tempo genom hela kursen. Satt nästan varje helg och räknade.» (Cirka 30 timmar)
- tagit väldigt mycket tid ifrån materie- och vågteorin med munta, konstruktionsuppgift och tentaplugg samt övningsuppgifter» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt hög belastning genom hela kursen» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

75 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»7 9%
75%»27 36%
100%»41 54%

Genomsnitt: 4.45

- föreläsning, inte så många räkneövningar, eller stugor» (50%)
- Har endast varit på ett SI-tillfälle» (75%)
- Beror endast på sjukdom.» (75%)
- Har inte hunnit mer...» (75%)
- ej alla räknestugor» (75%)
- Jag har varit på alla föreläsningar och demo-räkningar och ett antal räknestugor (inte så många eftersom jag inte gillar att plugga i så stor grupp) men inga SI-möten.» (75%)
- Det jag inte deltagit i är räknestugorna. Då har jag räknat hemma. Men det är bra att det finns.» (75%)
- hade kurser som krockade med vissa föreläsningar.» (75%)
- Alla föreläsningar och räkneövningar» (75%)
- Missat ngn föreläsning, struntat i räknestugor.» (100%)
- Inte räknestugor» (100%)
- Om undervisning=föreläsningar och räkneövningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

75 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»22 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»44 58%

Genomsnitt: 3.34

- Visserligen har jag knappt läst dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- väldigt övergripande mål. kunde vara mer specifika.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Inte läst dem så noga..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- blev lite kort om tiden på slutet» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Däremot glömmer jag fort målen, trots att de gicks igenom noga i början.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

70 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»54 77%
Nej, målen är för högt ställda»16 22%

Genomsnitt: 2.22

- om man lägger ner MYCKET tid, jag känner att jag kunde lärt mig mer» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ganska högt ställda krav, men detta känns rimligt med tanke på att det är lite av ett karaktärsämne för programmet» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen borde ge 10,5 HP och parallellkursen Materie-vågteori 4,5 HP om man ser till nedlagd studietid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Förhållande till antal högskolepoäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen innehåller väldigt många moment som är obligatoriska och gör arbetsbördan väldigt hög.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För få poäng till omfattningen. Speciellt tentan. 5h på 4,5p och omfattningen väldigt stor.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det känns som antalet nedlagda timmar på kursen borde ge mer än 7,5 hp.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Mycket att göra i kursen med både konstruktionsuppgift, teoridugga och tentamen. Teoriuppgiften var dock mycket lärorik och gav en stor nytta inför tentamen. Men vi har en annan kurs att tänka på också, vilken hamnade vid sidan pga av för hög arbetsbelastning på denna kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kurspoängen är för låg i jämförelse med vad kursen innehåller.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Är väl isf kursens poängantal som borde ändras uppåt eller skära bort en del.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen ( Konstruktionsuppgift, muntlig teoridugga och skriftlig tentamen ) om du uppnått målen?

73 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 21%
Ja, i hög grad»54 73%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.82

- Jag uppfattar det som att denna tenta var riktigt mycket svårare än de gamla tentorna jag har övat på.» (I viss utsträckning)
- muntan känns väldigt godtycklig. vore bättre med en teoridel på tentan» (I viss utsträckning)
- Svår och kämpig tenta för enbart 4.5 hp» (I viss utsträckning)
- Vissa uppgifter i tentan var tillkrånglade så att även om man kunde typtalen så var det svårt att lösa just det talet... men det kanske var meningen» (I viss utsträckning)
- den skriftliga tentamen hade lagom svårighetsnivå, men uppgifterna var för omfattande och tog mycket lång tid vilket gjorde att man inte ens hann titta på vissa uppgifter och därför gick miste om mycket poäng. Jag anser därför att det finns stor risk att resultatet på tentan inte visar hur mycket man egentligen kan. Exempelvis var en av uppgifterna väldigt lik konstruktionsuppgiften som var dimensionerad för betydligt längre tid. » (I viss utsträckning)
- men jag kände att tentan ställde lite för höga krav tidsmässigt» (Ja, i hög grad)
- Väldigt bra med konstruktionsuppgiften!» (Ja, i hög grad)
- Tentan var mycket svårare än tidigare års tentor. Både duggan och konstruktionsuppgiften har varit väldigt bra för förståelsen.» (Ja, i hög grad)
- Tyvärr testade tentan kunskaperna på lite väl hög nivå!» (Ja, i hög grad)
- Tentan var svår, svåra uppgifter i jämförelse med gamla tentor från andra år. Lite synd, känns som man skulle fått mycket bättre resultat om vi fått förra årets tenta.» (Ja, i hög grad)
- Konstruktionsuppgiften och duggan kändes som en mycket god hjälp.» (Ja, i hög grad)
- med de olika examinitionsmomenten blev examinitionen väldigt utförlig om än väldigt arbetssam» (Ja, i hög grad)
- både dugga och konstruktionsuppgift är bra för inlärning, även om det skapar mycket stress som i vissa fall leder till osämja bland studenter.» (Ja, i hög grad)
- har varit väldigt bra inlärningssätt, speciellt konstruktionsuppgiften som är den enda hittills vettiga matlabövningen jag haft på V då programmet varit fullt förståeligt för "dödliga", alltså programkoden har man förstått och den har inte vart krånglig » (Ja, i hög grad)
- För mycket» (Ja, i hög grad)
- Konstruktionsuppgiften och pluggandet till teoriduggan gav väldigt mycket som var användbart till tentan. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna (FÖ) varit för din inlärning?

75 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»8 10%
Ganska stor»31 41%
Mycket stor»33 44%

Genomsnitt: 3.25

- föreläsningar gör det sällan lättare att klara tentan, men man får en bättre förståelse om vad man egentligen räknar på. Därför är det svårt att svara på denna fråga.» (Ganska liten)
- mats ander är en väldigt bra föreläsare. föreläsningarna har varit väldigt inspirerande. lite väl informationsspäckade ibland, de kunde ha varit fler så man fått möjlighet att "smälta" informationen. hade varit väldigt bra med en, eller helst två, repetitionsföreläsningar» (Ganska stor)
- Kändes som om föreläsningarna var väldigt teroretiska.» (Ganska stor)
- Oftast bra och pedagogiska föreläsningar. Dock tenderades det att dra över på tiden ibland.» (Ganska stor)
- Genomgång av det som är viktigt och bra pedagogik :)» (Mycket stor)
- Mats är en väldigt bra föreläsare» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar!» (Mycket stor)
- Väldigt bra och pedagogiska föreläsningar» (Mycket stor)
- mats ander har varit lysande, fast på slutet blev de lite för mkt bevis, kändes som dom skulle gå igen för sakens skull.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har demonstrationsräkneövningarna (DR) varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»3 3%
Ganska stor»30 39%
Mycket stor»41 53%

Genomsnitt: 3.44

- synd att allt som planerats inte hanns med» (Ganska stor)
- Borde lägga större vikt vid att räkna rätt... det blir förvirrande när det blir fel. » (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Här får man en bra uppfattning om hur man lösre uppgifter och det är till bra hjälp när man ska räkna själv» (Mycket stor)
- Bra att se exempel på hur man kan göra för att lösa uppgifter» (Mycket stor)
- Övervägande de bästa vi haft under vår utbildning!» (Mycket stor)
- Bra övningsledare» (Mycket stor)
- störande att lektionerna nästan alltid gick över tiden.» (Mycket stor)
- också väldigt duktiga» (Mycket stor)
- Det enda jag har att säga om dessa är att det är svårt med tre olika som räknar då de inte har koll på vad de föregående gått igenom.» (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

8. Till hur stor hjälp har räknestugorna (RS) varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»28 36%
Ganska liten»21 27%
Ganska stor»22 28%
Mycket stor»5 6%

Genomsnitt: 2.05

- Jag har inte varit på en enda» (Mycket liten)
- Inte varit där pga tidsbrist» (Mycket liten)
- en del av de svåra sakerna kunde inte övningsledarna svara på.» (Mycket liten)
- Har inte hunnit medverka på någon.» (Mycket liten)
- har inte varit på någon men antar att dom e bra om man går dit» (Mycket liten)
- Det är väldigt pratigt och rörigt. Många är där för att umgås istället för att räkna. Så jag har knappt varit på några!» (Mycket liten)
- För få lärare vid räknestugorna. Ofta får man vänta ca 1 timme för att få hjälp då det är så lång hjälplista för lärarna att beta av.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna och övningarna har täckt de största frågetecknen men det är bra att de finns» (Ganska liten)
- Jag har bara gått dit när jag behövt hjälp med nåt speciellt, och då har det varit bra.» (Ganska liten)
- bra att dom finns» (Ganska liten)
- För få räknestugor, var ofta för lite möjlighet att få hälp.» (Ganska liten)
- Har inte varit på så många av räknestugorna. Det var bra att kunna få hjälp med konstruktionsuppgiften, men allmänt så brukar det vara lång kö och svårt att hinna med att få hjälp under räknestugorna.» (Ganska liten)
- kölistorna har varit långa och det har varit svårt att hinna få den hjälp man behöver, annars har lärarna varit kunniga och duktiga» (Ganska liten)
- Svårt att få hjälp ibland, eftersom det är många vill ha hjälp samtidigt» (Ganska stor)
- I början var de jätte bra då det inte var så svårt, men sen när det blev svårare blev KÖLISTAN LÄNGRE och man fick inte så mycket hjälp som önskat» (Ganska stor)
- Har inte varit på så många räkneövningar tyvärr, någon i början och några på slutet bara.» (Ganska stor)
- väldigt bra hjälp på räknestugorna.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

74 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»23 31%
Ganska stor»31 41%
Mycket stor»14 18%

Genomsnitt: 2.71

- Boken är under all kritik! » (Mycket liten)
- Åter igen har föreläsningarna och övningarna vart så pass bra att boken i sig bleknat» (Ganska liten)
- det är rätt svårt att sortera ut det viktiga ur kursboken. många formler som står i den finns betydligt enklare varianter av...» (Ganska liten)
- Boken var svår att hitta i och ganska otydlig. » (Ganska liten)
- Boken var väl inte den bästa, jag saknar lite praktisk tillämpning och anknytning till exempelsamlingen. På tal om denna så tycker jag att det kunde finnas fler lösningar till den.» (Ganska liten)
- Kursboken skulle gärna få lagt lite mer fokus på förståelse, istället för så många bevis...» (Ganska liten)
- boken har fungerat som ett uppslagsverk mer än en lärobok, dock inget fel med det. Ganska bra bok.. » (Ganska liten)
- man hade inte tid att läsa så mycket i kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Läroboken var till liten hjälp men räkneuppgifterna till ganska stor hjälp. Det var ändå bra att ha läroboken till hands vid tentamen. » (Ganska liten)
- Många felaktiga svar till räkneuppgifterna, vilket är otroligt störande då man tror att man gjort fel och sitter ett antal timmar i onödan för att hitta "felet"» (Ganska stor)
- Föreläsningar och övningar har gett mest» (Ganska stor)
- Jag tycker boken var sådär. Mycket formler mest.» (Ganska stor)
- gröna lund har väl inte använts alltför mkt men vart bra att ha» (Ganska stor)
- Demonstrationsövningarna har varit bra!» (Ganska stor)
- Tyckte att räknehäftet kändes dåligt genomarbetat med för svåra uppgifter och dålig ledning i uppgifterna.» (Mycket stor)
- Gröna Lund är väldigt bra! Dock tycker jag att uppgiftshäftet kan omarbetas lite. Uppgifterna är väldigt stora och tar väldigt lång tid att göra, och har man gjort ett slarvfel är det svårt att hitta felet.» (Mycket stor)
- fast själva boken är ganska kass, stod inget mer än formler, till exempel fick jag lov att kolla på wiki vad yttröghetsmoment var formulerat i ord, gäller alla termer nästan.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

75 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»28 37%
Mycket bra»47 62%

Genomsnitt: 3.62

- kunde delat upp i mapper. så att det är lättare att hitta» (Ganska bra)
- bra med snabb rättning av konstruktionsuppgiften.» (Ganska bra)


SI

11. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

75 svarande

37 49%
1-2»17 22%
3-4»16 21%
5 eller fler»5 6%

Genomsnitt: 1.85

- Inte hunnit» (0)
- SI är jätte bra, men jag har inte haft tid till att gå på så många eftersom det har krävts mycket tid att räkna och det är detta jag lär mest av.» (1-2)
- lite för ojämn nivå för att det skulle ge mig något, men det är alltid bra att diskutera det man läser.» (3-4)
- mycket bra » (3-4)

12. Om du deltagit i SI under kursen –, hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

(Besvara endast om du deltagit)

35 svarande

Mycket viktig»5 14%
Viktig»12 34%
Lite viktig»14 40%
Inte viktig alls»4 11%

Genomsnitt: 2.48

- mycket man inte förstått på lextionerna har fallit på plats på SI» (Mycket viktig)
- Den gav av någon anledning inte lika mycket denna kurs än föregående. kan bero på att uppgifterna är väldigt stora och man hinner inte med så många. Sen en gång körde vi att vi blandade alla och man fick sitta med "nya" personer i grupperna, det tyckte jag var väldigt bra!» (Viktig)
- hade spelat större roll om jag deltagit mer» (Lite viktig)
- SI:n under den senare tiden har inte varit lika bra som under de första kurserna med SI. Blivit lite för mycket flower power och hasch-hasch över det hela.» (Lite viktig)
- Väldigt bra att kunna diskutera igenom olika typer av problem för att få en djupare förståelse» (Lite viktig)
- vet inte om de ger så mycket förhållande till den tid SI tar. Tyvärr har man inte haft mycket dötid den här perioden och har tvingats planera varenda minut för att hinna med.» (Inte viktig alls)
- Det är svårt för SI-handledarna att ha koll på alla svårigheter, och det är oftast dem som man vill ha svar på.» (Inte viktig alls)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

75 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 5%
Ganska bra»30 40%
Mycket bra»37 49%
Har ej sökt hjälp»4 5%

Genomsnitt: 3.54

- Har varit väldigt svårt att få tag på Mats Ander, är sällan inne på sitt kontor.» (Ganska dåliga)
- Var oftast många som hade frågor och därför blev det ofta svårt att ställa frågor själv.» (Ganska dåliga)
- För lång väntetid på räknestugorna. » (Ganska dåliga)
- kanske man kunde dela upp klassen på olika dagar med räknestugor..?» (Ganska bra)
- Jobbigt med så få räkneövningar med lång kötid för att få hjälp.» (Ganska bra)
- Ibalnd var det svårt, då det var många som behövde få hjälp.» (Ganska bra)
- svårt på lextioner, räknestugor och dylikt men fick väldigt bra svar när man sökte upp dem på instutitionen. » (Ganska bra)
- Under räknestugorna blev kön till att få hjälp ofta väldigt lång,men lärarna har hela tiden påpekat att man kan vända sig till dem när man vill. Superbra!» (Ganska bra)
- Det är dock tidskrävande att försöka få hjälp med räkneuppgifterna eftersom kölistorna är långa och det tar tid att springa bort till lärarnas kontor så fort man behöver hjälp. Det är tid som man inte har, därför vore det bra att få utdelat lösningsförslag eller i alla fall delsvar till uppgifterna.» (Ganska bra)
- Ett stort plus för att alla inblandade har varit väldigt hjälpsamma och att man alltid har kunnat gå upp till dem och fråga om det är något man undrar. » (Mycket bra)
- Då man hade problem med uppgifter var det inte direkt så att man tog sig "hela vägen" upp till Mekanikhuset och frågade föreläsaren eller övningsledarna, som vi ombads göra. Att få lite delsvar, som någon föreslog, vore en väldig underlättning.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

75 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 20%
Mycket bra»54 72%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.73

- Det var bra att arbeta i par med konstruktionsuppgiften, fler hade gjort det svårt att få en bra arbetsfördelning.» (Mycket dåligt)
- man jobbar i grupper och löser problem ihop eller hjälper varandra» (Mycket bra)
- DUGGAN OCH KONSTRUKTIONSUPPGIFTEN FICK OSS ATT JOBBA SOM EN GRUPP OCH HJÄLPA VARANDRA MERA.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

74 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 8%
Hög»38 51%
För hög»30 40%

Genomsnitt: 4.32

- Väldigt hög på slutet. Dock har det varit väldigt lärorikt, eftersom det har tvingat en att hela tiden försöka ligga i fas.» (Hög)
- hög till för hög. mycket stress med inlämningar och duggor under tiden. bra egentligen, men det var svårt att hinna med allt...» (Hög)
- DET HAR VARIT STRESSIGT.» (Hög)
- Kanske vart för högt. Den muntliga duggan kändes som lite för mkt, iofs lärde man sig ganska bra saker inför tentan mha duggan. Men kanske vore duggan bättre om den ej vore obligatorisk, utan en möjlighet till extra bonuspoäng på tentan.» (Hög)
- väldigt varierande » (Hög)
- Arbetsbelastningen har varit bra men alldeles för koncentrerad tillsammans med Materie-kursen. Borde samordna med den kursen bättre så att inte allting kommer på samma gång!» (Hög)
- Det är en väldigt rolig kurs och man lär sig mycket av de moment som genomförs, men det blir för mycket när man läser en annan kurs parallellt.» (För hög)
- Räkneövningarna tar LÅNG tid kunde man kortat ner dessa så att man bare väljer ut de viktigaste? Då kan man hela tiden vara i fas, och sen kan man ha några bra att göra uppgifter inför tentan i stället» (För hög)
- Känns som en kurs som borde vara på 15 hp istället för 7,5 hp» (För hög)
- Förhållande till poängen» (För hög)
- Alla tre momenten är viktiga men tillsammans blir det väl mycket. Det kanske går att banta ner tenta och antalet duggabevis? Konstruktionsuppgiften är mycket bra och lärorik!» (För hög)
- Alldeles för hög» (För hög)
- Borde ge 10,5 högskolepoeng» (För hög)
- FÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖR HÖG! för mycket» (För hög)
- För många stora och svåra moment. Nästan all tid fick under långa perioder läggas på denna kurs så att den andra kursen blev åsidosatt. » (För hög)
- extremt tung kurs, egentligen inte svår men bara så himla mkt!!» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

75 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 1%
Hög»38 50%
För hög»36 48%

Genomsnitt: 4.46

- hög till för hög.» (Hög)
- VÄLDIGT HÖG» (Hög)
- Det känns ssom om jag bodde på skolan under denna läsperiod, alltid mycket att göra.» (Hög)
- Vet inte om det är andra kurser som är för slappa eller om den här kursen var för krävande. Men arbetsbelastningen var ovanligt hög i jämförelse med andra kurser. Svårighetsgraden i uppgifter och inlämning etc har varit okej det är snarare tiden som krävts som jag tycker är lite hög..» (Hög)
- väldigt varierande där med. känns som allt kom nu på slutet i båda kurserna.» (Hög)
- Som alltid...» (Hög)
- Se ovan!» (Hög)
- Jag kände ofta att jag var tvungen att välja vilken kurs jag skulle fokusera på, eftersom det var så mycket att göra hela tiden. Däremot var tex duggorna väldigt bra planerade, så de krockade aldrig. Men materie och vågteorin som jag läste smatidigt med hållfen hamnade ofta i skymundan. » (För hög)
- Det har varit mycket att göra hela tiden, stundtals så att vi mått fysiskt dåligt. Materie- och vågterorikursen nedprioriteras.» (För hög)
- samma som ovan» (För hög)
- Alldeles för hög» (För hög)
- Vi i AT hade väldigt mycket att göra i perioden runt inlämningen av vårt projekt. Under dessa veckor, i mitten av läsperioden, var det inte många av oss som pluggade någon hållf, vilken gjorde att alla kom väldigt mycket efter.» (För hög)
- Hållfasthetsläran tar otroligt mycket tid i anspråk, och under de perioder vi hade att göra i Materie-... så blev det väldigt många dagar då vi spenderade mer än 12 h i skolan.» (För hög)
- Jag har verkligen kämpat för att hålla mig i fas under hela perioden, men det känns ändå som att man alltid ligger lite efter. När kurserna var slut var jag helt slutkörd» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

75 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»4 5%
Godkänt»9 12%
Gott»35 46%
Mycket gott»25 33%

Genomsnitt: 4.02

- Jobbig tenta. Svåraste de senaste åren. Räknade med en 5... blir nog en 3 eller 4» (Dåligt)
- tycker att kursen är för stor för att vara 7,5 hp» (Godkänt)
- Rolig och lärorik men för hög arbetsbelastning. Jag hinner inte lära mig så mycket, eller så djupt, som jag skulle vilja pga för högt tempo.» (Gott)
- En rolig och nyttig kurs som jag tror man kommer ha stor användning av i framtiden» (Gott)
- Jag misslyckades ganska rejält på tentan som jag tyckte var betydligt svårare än de gamla tentor vi har sett och övat med.» (Gott)
- roligt med demostrativ skumgummibalk » (Gott)
- gilla verkligen denna kurs, känns som ett klassiskt V-ämne fast varit så himla mkt jobb med alla olika moment..» (Gott)
- Har lärt mig otroligt mycket. Dock tyckte jag tentan var svår, jämfört med tentor från tidigare år...» (Mycket gott)
- Föreläsningar och demonstrationsräkneövningar hängde ihop, det var jätte bra!!» (Mycket gott)
- Bäst upplagda kursen!» (Mycket gott)
- Mycket rolig!» (Mycket gott)
- Skulle vilja påstå att detta är den bäst planerade kursen vi haft hittills, så ta åt er! Detta då föreläsningar kopplas bra med övningar. Kursmaterialet (häftet med räkneexempel) håller en väldigt bra nivå i förhållande till vad kursen kräver och det är ett lagom antal rekommenderade uppgifter att lösa också.» (Mycket gott)
- Rolig och intressant kurs. Bra engagemang från lärarkåren som smittat av sig, härligt! » (Mycket gott)
- Det har varit väldigt intressant och trevligt.» (Mycket gott)
- Bra med information under hela kursens gång. Tydliga föreläsningar och räkneövningar. Stor möjlighet till att ställa frågor till övningsledare/föreläsare (vilket uppskattas mycket). Jag känner att jag lärt mig mycket.» (Mycket gott)
- Den mest spännande kursen hittils» (Mycket gott)
- Upplägget var klockrent, anser jag. Däremot var arbetsbelastningen väldigt hög i förhållande till de 7,5 hp som kursen motsvarar.» (Mycket gott)
- Känns som att man verkligen kan och förstår det som vi lärt oss, känns bra inför kommande kurser» (Mycket gott)
- Kul och nyttig kurrs som känns väldigt relevant för oss.» (Mycket gott)
- Det var väldigt hög arbetsbelastning men kursen var jätteintressant och lärarna var mycket bra så jag gillade kursen ändå.» (Mycket gott)
- Bästa kursen hitils på väg och vatten, dock väldigt svår men mycket rolig.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften var bra å nyttig ur inlärningssynpunkt. Lärde sig väldigt mkt av den»
- Konstruktionsuppgiften »
- Den kvinnliga övningsledaren, hon var tillmötesgående!»
- Allt»
- Lärarlagets engagemang!»
- det ovan»
- Konstruktionsuppgiften, upplägget med föreläsningar, räkneövningar och räknestugor, Mats Ander och de två manliga övningsledarna»
- Konstruktionsuppgiften tror jag. Den tog upp väldigt mycket av kursen och jag lärde mig väldigt mycket av den. Det mesta av det jag kan nu tror jag faktiskt.»
- ALLT!»
- Allt men banta ner tentan lite. Gör den inte så svår!»
- Allt»
- Bra räkneövningsledare, bra att övningarna var i storgrupp. Bra med räknestugor.»
- mats ander!!»
- Bra med alla olika tester, duggor osv. »
- konstruktionsuppgift, muntlig dugga»
- Konstruktionsuppgiften i någon mån.»
- Jag tycker att alla moment av kursen är bra, men det kunde vara tydligare fån början med att så här kommer det att vara. Det var väldigt lite information om hur den muntliga duggan skulle gå till.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Mats! :) Bra att slippa köpa en separat bok med övningarna. »
- Det mesta var väl bra som det var»
- Dugga och konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften, muntliga duggan. Båda gör att man "tvingas" lära sig aktivt under kursens gång.»
- Lärare, demonstrationsräkningar, räknestugor.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften och duggan är väldigt bra men tar mycket tid. »
- skumgummibalk och bok»
- övningstentan»
- Uppdelningen i moment, som är separat poängsatta.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften. Riktigt, riktigt bra!»
- Det fantastiska engagemanget från alla lärarna. Det är ju så himla mycket roligare att läsa en kurs där lärare faktiskt verkar tycka att det är kul att undervisa samt att de har en önskan om att vi faktiskt ska förstå.»
- Mats Ander och hans skumgummibalk, blandningen av FÖ och DR, lärare som verkligen vill få eleverna att förstå och lära sig.»
- Konstruktionsuppgiften och muntan, var bra på-vägen-test»
- Konstruktionsuppgiften»
- räknestugor och räkneövningar.»
- Konstruktionsuppgift, men kanske lite mindre omfattande. »
- räkneövningsexempel»
- Konstruktionsuppgift och teoridugga! super!»
- Samma som i år»
- Boken, lärarna, räkneövningsledarna, konstruktionsuppgiften»
- Demonstrationsövningarna!»
- konstruktionsuppgiften»
- mats ander. skumgummibalken»
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hellre PowerPoint än overheadbilder»
- Övningshäftet»
- Muntliga duggan är ett lotteri! Inte bra! Mats är en aning bitter också, vill inte svara på mail med konstruktiv kritik på duggan!»
- Fler som hjälper till under räkneövningarna, om det är möjligt. Särskilt de senaste veckorna. Minst två stycken per tillfälle vore bra. »
- Tentan!»
- Stressen.»
- Tentan, otroligt svår tenta med tanke på hur lite poäng den är på. Konstigt att den tenta vi har mest tid till är även den tenta med minst poäng. Skippa stoltheten och ta bort tentan.»
- lite färre räkneövningar, speciellt på kap B»
- Som tidigare nämnts, kursen borde få motsvara 15 hp istället för 7,5 hp. Detta eftersom man inte hade tid att hänga med i den andra kursen (materie & vågteori) pga att hållfasthetsläran var så tidskrävande.»
- Jag tycker att duggan var väldigt bra såhär i efterhand för inlärningen och förståelsen men man kan göra om den så man har två duggor med 8-9 bevis per dugga. Jag tror att detta skulle ge ett bättre resultat i längden.»
- Inget egentligen.»
- Jag anser att materievåg teori och hålfastighetsläran inte speglar 7.5 poäng per kurs. Det skulle vara en mycket större morot om man höjde påängen på hållfastighetsläran och sänker materie vågteorin. »
- Gröna lundh! Det måste finnas kurslitteratur som är mer lättförstådd! Annars kanske herr Ander borde tänka över en författarkarriär? Jag tror de hade gjort succe.»
- Vore bra om ATs schema inte krockade med hållf.»
- Arbetsbelastning under kursen är alldeles för hög, för att "överleva" fick man i stort sett bortse från att man faktiskt läser två kurser under en läsperiod då i stort sätt all vaken tid gick år till allt som hade med hållfen att göra. Skärpning Mats! »
- Tycker den muntliga duggan kan kortas ner lite. Syftet med den är bra, men den är lite för omfattande med tanke på att den ligger rätt sent i kursen då man gärna börjar fokusera sig på tentan. Kanske korta ner till 10-12 bevis eller liknande.»
- repetitionsföreläsningar»
- Redan från början vara tydligare på föreläsningar med koppling till duggafrågor, lite luddigt vad som menades ibland. Ganska dålig koppling mellan räkneövningar och föreläsningar. »
- fler duggor så att man hänger med i kursen hela tiden»
- Jag tycker att duggan ska av dramatiseras till en viss mån. Mycket stress och spänning hade byggts upp till en dugga som inte var så blodig. Detta är min, kanske inte allas åsikt..»
- Dela muntan i två delmoment (eller gärna fler)»
- Det var väldigt dåligt att AT inte kunde gå på alla räknestugor, samt att inte SI-mötena låg på vårt schema. Den viktiga räknestugan för förberedelse inför konstruktionsuppgiften fick vi dock ändå, vilket var väldigt bra gjort.»
- Duggan möjligtvis. Upplägget gör att vissa med tur kan klara sig på första duggan utan att ha lärt sig något. (dvs genom typ att få fråga 1). Facit med endast svar gjorde att man kunde sitta ett antal timmar i onödan med slarvfel vilket kunde vara väldigt irriterande. Kanske vore mer tips på facit något. »
- Bättre facit på övningsuppgifterna så att behovet för hjälp på räkneövningarna blir mindre. Delsvar och lösningsgång kan hjälpa mycket.»
- Tentan, för att var en 4,5 poängstenta så är den väldigt omfattande.»
- Möjligen kursboken "Gröna Lund" pga dess dåliga register.»
- Färre bevis till duggan»
- Hela dagar med föreläsningar och övningar från 8 till 3 eller 5»
- se till att man inte har två inlämningar av uppsatser (en i vardera ämne) och en muntlig dugga på samma vecka »
- mer tid för den senare delen av kursen. Lades lite för mkt tid på det grundläggande så det gick lite fort i slutet.»
- Kanske skulle kursen ha varit på fler poäng och längre tid så att man inte hela tiden måste ta in nya saker innan det gamla sitter.»
- Omfatningen, vi har trots allt 2 kurser under denna läsperiod. »
- Ta bort alla värdelösa suddiga overhead-blad. Jag förstår att det i många fall en onödigt mycket jobb med att släpa med och dra igång dator men det skulle verkligen underlätta i många fall för de flesta av Herr Anders OH-blad var otroligt suddiga och hade ofta för liten text. Dessutom var ju OH-apparaterna i VR inte dom bästa.»
- schemalägg rätt antal timmar till konstruktionsuppgiften, tack»
- Att AT inte kunde delta i vissa kurstillfällen pga att vi hade andra kurser schemalagda samtidigt. Vi kan inte vara på två ställen samtidigt!»
- längre tid på tentamen / kortare frågor. Jag tycker inte tiden ska vara avgörande, när man ska visa om man har förstått eller inte. det går att göra kortare tal som är lika svåra.»
- Räknekompendiet, fler räknestugor.»
- Muntan, känns bakåtsträvande. de flesta råpluggar in bevisen men glömmer dem ganska fort.»
- Ändra upplägget på duggafrågorna så att man inte behöver lära in alla 18. »
- mer vägledning för inlämningsuppgiften.»
- hade gärna sett att föreläsare tryckte lite extra på att man verkligen skulle plugga på teoriduggaupgifterna när de dök upp på föreläsningar. Självklart är det ens eget ansvar men fick känslan av att allt för många sparade alla 18 till sista dagarna.»
- Inte ha med en uppgift på tentan som tar två timmar att göra (syftar på upg 2). hela tentan var stressig. Mer lärarledd tid till konstruktionsuppgiften. Räkneövningshäftet, lägg till några lättare uppgifter som inte tar så lång tid samt lägg in "delsvar" på uppgifterna i facit så att man kan få lite hjälp på vägen!»
- Arbetskoncentrationen tillsammans med Materie-kursen.»
- arbetsbelastningen, andra kursen blir nästan totalt bortprioriterad»
- fler föreläsningar! Tidigare dugga och mer tid med lärare till konstruk uppg. särkillt i slutskedet av den övningen»
- mer hjälp med räkneuppgifter, fler lärare?»
- arbetsbelastningen, att göra så att den motsvarar 10,5 hp eller något liknande för att man skall hinna med.»
- Övningsledarna» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

20. Övriga kommentarer

- Det här har varit den bästa kursen hittils»
- En väldigt rolig och nyttig kurs som har fått mig att inse att konstruktör kanske vore ett roligt yrke ,)»
- Mycket bra föreläsningar och demonstrationsräkningar!»
- Väldigt bra kurs med en väldigt bra föreläsare och duktiga övningsledare.»
- Mycket bra kurs! Intressant rolig och lärorik!»
- Jag skrattar gärna när jag läser hållf, men inte högt.»
- Mer skumbalk åt folket!»
- intressant kurs, bra föreläsare, bra övningsledare, hjälpsamma besvarar gärna frågor, bra med muntlig dugga och konstruktionsuppgift, bra planering av kursen, krockade inte med projektet»
- Intressant kurs bra Lärare. TACK»
- Utantill kunskap känns väldigt gammalmodigt, omforma muntan så att det inte krävs utantillkunskap utan förståelse. Ex på dålig duggafråga är nummer 15»
- Rolig kurs»
- Genomgående bra undervisning på lektionerna. Väldigt bra Mats.»
- Otroligt irriterande att Mats står och beklagar sig över att vi var fem minuter sena och håller en utläggning om det i ytterliggare fem minuter. Att dessutom ha långa genomgångar om vad som sägs på kursutvärderingsmöten, men inte hinna med allt som ska vara i kursen känns jävligt tvetydigt. Det är bra att få veta vad som sägs, men då får det finnas tid avsatt för det..»
- Jag förstår inte varför tentan skulle vara så väldigt mycket svårare än de 5 senaste årens tentor som alla varit på ungeför samma nivå. Det är verkligen inte ok.»
- jätterolig kurs meddelst entusiasmerande Mats!»
- Tentan var svår»
- har lärt mig mycket. roligt ämne. viktigt ämne»
- Lärt sig väldigt mycket på kursen. Intressant och mycket bra. Dock orimligt mycket att göra med alla uppgifter, framför allt med duggafrågorn som ju är ren lotto.»
- Konstruktionsuppgiften är ett jättebra sätt att lära sig!»


Kursutvärderingssystem från