ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Maskin- och elteknik, LNC071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-12
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»10 55%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- Mycket egen tid i simulatorn.» (Cirka 30 timmar)
- föreläsningarna gav inte mkt.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»2 11%
50%»3 16%
75%»5 27%
100%»8 44%

Genomsnitt: 4.05

- Har FBVIII sen tidigare och kravet för TG var då att komplettera genom närvaro på laborationerna. Jag var dock med på föreläsningarna som Sami hade, innan allt strul med detta om TG blev klart.» (25%)
- Struntade i el-lektionerna, det verkade som om jag hade koll på ämnet. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 55%

Genomsnitt: 3.44

- svårt att veta vad man skulle läsa på inför varje föreläsningstillfälle» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 56%
Ja, i hög grad»2 12%
Vet ej/har inte examinerats än»5 31%

Genomsnitt: 2.75

- Jag tycker att tentamen var på en eller flera nivåer under undervisningen. Har man gått igenom kurslitteraturen ska man kunna förstå kursinnehållet betydligt mera ingående. Eftersom jag lagt ner mycket tid på att gå igenom materialet kändes tentamensfrågorna lite orelevanta och svåra att greppa. Efterlyser färre och mer omfattande frågor om helheten än den stora mängd frågor som kom på tentamen. Det stora antalet gjorde att jag kände mig omotiverad att ge uttömmande svar. » (I viss utsträckning)
- Tyckte att tentamen inte var tillräckligt utspridd på hela ämnet/kursen. Då en stor del av undervisningen var uppbyggd på olika systems uppbyggnad och arbetssätt. Tyckte att mer frågor om detta hade varit väsentligt. » (I viss utsträckning)
- Trodde det skulle handla mer om motorer men på tentan var det mass kringutrustningen som tog största prioritering. » (I viss utsträckning)
- Lite snedfördelning av frågor, kunde tagit upp mer relevanta saker men i övrigt bra.» (I viss utsträckning)
- stor tenta på få poäng» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 2.77

- I sådana här ämnen med mycket detaljkunskap blir det mest att läraren tvingas plöja igenom allt material. Således handlar det mycket om att sitta och nöta hemma med litteraturen. Det viktiga känns därför att lägga fokus på sådant som studenter i allmänhet har svårt att greppa. » (Ganska liten)
- mycket flummigt och oklart hur djupt man skulle lära sig saker» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»7 38%

Genomsnitt: 3.11

- Vet ej.» (Mycket liten)
- Blå boken är bra. Lättläst och koncis.» (Ganska stor)
- boken väldigt detaljerad, svårt att veta hur mkt man behövde kunna» (Ganska stor)
- Avgränsa mer på hur mycket vi sak kunna på provet.» (Ganska stor)
- Powerpoint presentationerna och kursboken (maskinlära för sjöpersonal) har varit bra. Läser man boken noggrant ligger man mkt bra till att klara målen. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»9 56%

Genomsnitt: 3.56

- Det kunde kommit ut svar på instuderingsfrågor tidigare. Annars bra!» (Ganska bra)
- ppt borde komma upp kvällen innan föreläsningen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt hjälp»6 33%

Genomsnitt: 4.11

- Avser den delen Sami hade samt laborationerna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt samarbete»4 23%

Genomsnitt: 4.05

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 17%
Lagom»10 58%
Hög»2 11%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.17

- Vet ej.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»10 55%
Hög»7 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Intressant och vettig kurs = då jag har studerat mycket. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»6 33%
Gott»9 50%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.66

- Labrationerna var ruskigt dåliga. Det enda som gav något var simulatorn nere i källaren, den andra sög. » (Dåligt)
- Även om jag TG:a så var jag med på laborationerna. Min uppfattning, tillsammans med erfarenhet från FBVIII är, att det väldigt olika nivå på förkunskaper. Men att laborationerna, framför allt baskunskap i Anglia, kunde varit mer omfattande.» (Godkänt)
- En seriös tenta hade givit intrycket "mycket gott". Lärarinsattsen väldigt bra med mycket engagemang. » (Godkänt)
- Labbarna kändes meningslösa. I maskinsim följde man bara ett papper och fick godkänt. I motorlabb var det bara uppvisning. Svårt att förbereda sig inför lektionerna. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Maskinrumssimulator och motorlab»
- Simulatornkörningarna!»
- Samis inledande lektioner var riktigt bra. En kanonpedagog. Behåll detta och kör sedan på med uddevallakillen. Han var kunnig, fast inte lika dynamisk. Sista föreläsningen där han pratade miljö/energi/effektivitet var riktigt intressant. Skönt att höra en lärare som inte med en papegojas envishet hävdar att sjöfarten är miljövänlig, för det är den knappast. »
- Motorsimulatorn samt den "riktiga" labben i Angalia! :)»
- Maskinlabborationen var givande.»
- Kurslitteraturen»
- Mer tid i simulatorn istället för föreläsningar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tid i Anglia. »
- Lite mer grundläggande om maskiner på fartyg innan det börjar ritas en massa krångliga system. »
- Simulatorkörningarna. Det måste vara fler, för det ger ingenting att bara sitta i maskinsimulatorn en gång. Det va där nere som jag lärde mig mest»
- Simulatorlabborationen var mest att följa vad som stod på pappret och efter vad jag har hört från andra studenter var denna labboration inte särsklit givande. Det måste bli så att man går igenom de bitar som ska behandlas på labborationen innan. Dvs att vi gått igenom startsystem, bränslesystem och framför allt elbiten med infasning av DG och vidare. Själv hade jag ingen aning vad vi gjorde då vi fasade in DG innan vi haft föreläsningen i el (sista veckan). Lättast vore kanske all lägga labborationerna sista veckan istället vilket skulle ge betydligt mer.»
- Mer simulatortid. Då simulatorkörning alltig ger väldigt mycket.»
- Johan mumlar så det är svårt att höra vad som sägs. Tydligare mål om vad man ska kunna. Hur svårt är det med en sidbegränsning? Mer labbar»
- Mer tid i simulatorer.»
- Göra något åt labrationen i Polhem, kanske låta oss köra motorn genom att starta den osv, genom att ha mindre grupper.»

16. Övriga kommentarer

- Systemskisserna har varit svåra att förstå. Det är svårt att rita av systemen och samtidigt hinna förstå vad föreläsaren säger. Tydligare bilder på systemen via föreläsningsanteckningarna på ping-pong. I övrigt har ping-pong fungerat mycket bra. Roligt med två kunniga, engagerade och ödmjuka lärare.»
- Laborationen i källaren var bra att den var förstärkt med en elev från Maskin, som kunde hjälpa till. »
- Tentamen kändes inte genomarbetad. En del frågor var felaktigt ställda och inte relevanta för kursen. Ex så har jag inte hört något om förebyggande och avjälpande underhåll. Hade ett mkt gott intryck av kursen innan tentamen. Tentamen bestod av 41 frågor, normalt är ca 20, och tentan i sin helhet höll väldigt låg nivå. Många är dock förmodligen nöjda ändå då den inte bör vara särskilt svår att bli godkänd på. »
- Bra jobbat!»
- Jag har läst maskinkursen vid tidigare tillfälle och har inte mycket mer att säga än att laborationerna var nyttiga. Det skulle inte skada att dubblera simulatortiden.»
- Har tillgodoräknat mig kursen men de maskinlabbar vi skulle göra var mycket bra!»


Kursutvärderingssystem från