ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Teknik, SJO615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-06
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»3 30%
Cirka 20 timmar»4 40%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»2 20%

Genomsnitt: 2.5

- Mycket tid hemma med instuderingsfrågor och läsa i boken!» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 20%
100%»8 80%

Genomsnitt: 4.8

- Kom in som reserv, men varit med 100% sen dess.» (100%)
- Har varit på alla lektioner, har inte varit så aktiv själv hemma» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 80%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 10%

Genomsnitt: 2.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

- Jag hade en del erfarenhet och teknisk utbildning sen innan.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 40%
Ja, i hög grad»3 30%
Vet ej/har inte examinerats än»3 30%

Genomsnitt: 2.9

- Vissa saker som kom på tentan kändes som att vi inte hade gått igenom på lektioner etc.» (I viss utsträckning)
- En del frågor på tentan känndes orelevanta för fortsatt arbete som maskinbefäl klass 8» (I viss utsträckning)
- Vet ej, har inte fått resultatet på tentan än» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.8

- Det har inte varit så mycket nytt.» (Ganska liten)
- Är mycket nöjd med lärande och pedagogik.» (Ganska stor)
- En del undervisningar har varit tråkiga och man orkar inte sitta i 4 timmar och lyssna och framförallt ta in informationen. Ganske segla lektioner. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.7

- Boken är för omfattande.» (Ganska liten)
- Boken är bra men för omfatande, svårt att vet vad man ska läsa.» (Ganska liten)
- Har inte läst mycket i boken utan enbart pluggat på föreläsningarna» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»5 50%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt hjälp»3 33%

Genomsnitt: 4

- Dock inte så mycket under lektionerna. Men det gick ju bra att fråga under raster.» (Ganska bra)
- Det kändes inte som att man vågade ställa frågor hela tiden, men det kanske snarare berodde på klimatet i klassen än på läraren..» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt samarbete»2 20%

Genomsnitt: 4.1

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 50%
Hög»5 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Mycket som skulle tas in och mycket ny info. Kan säga att jag hade nästan inga förkunskaper i det här ämnet så nästan allt var nytt och det ökar ju belastningen och tiden det tar hemma att studera inallt!» (Hög)
- Mycket att göra, svårt att veta boken vad man ska kunna och vad som är överkurs» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 40%
Hög»3 30%
För hög»3 30%

Genomsnitt: 3.9

- Mycket att göra» (Hög)
- Det känns väl hårt att lägga fem kurser med tillhörande tentor under första läsperioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 10%
Godkänt»4 40%
Gott»3 30%
Mycket gott»2 20%

Genomsnitt: 3.6

- Jag efterlyser studiebesök ombord och att få se verkliga maskindelar. I någon av hallarna intill TECsim råkade jag få syn på riktiga grejer. Försök att få komma in där. Använd motorerna utanför maskinsim om inte annat!» (Gott)
- Bra men blev ganska seg på visa föreläsningar när man bar asitter och lyssnar rakt av vad som står på powerpointen, det kunde man lika gärana läst hemma.» (Gott)
- Är mycket intresserad så jag tyckte att den här kursen var jätterolig.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tekniksimulatorpassen. gärna fler om det går. Ger bra förståelse för de olika systemen.»
- Motorlabben då man på riktigt börjar förstå vad det är man läser om. Att se något på riktigt gör mycket för inlärningen.»
- Bra med lärarer som är starkt anknutna till branchen. Det ger en inblick som inget annat kan ge, och de kan säga saker om hur det går till i verkligheten som inte en bok kan. Det är mycket intressant och lärorikt att lyssna till deras historier.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inrikta inte kursen på motorer och teknik som klass VII inte kommer komma i närheten av, gå hellre igenom mindre maskineri eftersom det är det som vi kommer att hanskas med.»
- Kursen är rörig, vet inte riktigt vad man ska läsa. Lärana siger olika saker. Många fel på pp.»
- Få men långa pass. Enligt mig så får de gärna vara fler och kortare. Blir så trött vid långa pass.»
- Mer praktisk övning skulle vara bra. Det är svårt för oss utan någon direkt erfarenhet av motorer att riktigt förstå hur en motor fungerar förän man sett det i verkligheten. Plötsligt faller saker och ting på plats liksom.»
- Kanske ge en del lärare som bara "har jobbat hela sitt liv med det dem undervisar i" en lite snabbkurs i pedagogik!!»
- Det blir tyvärr lite enahanda med alla dessa powerpointpresentationer. Särskilt i kursdelarna C och D. »

16. Övriga kommentarer

- Jätteduktiga lärare. Tummen upp!»
- Bra med simulatorkörningar, men det hade varit till stor hjälp om man hade gått igenom systemen noggrannare då det hela kändes oklart även inför andra körningen..»
- Björn Nyströms föreläsningar är bra! Ta gärna med ännu fler verklighetsexempel från åren till sjöss.»


Kursutvärderingssystem från