ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Engelska - styrprojekt, LSP564

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»23 88%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.23

- PLugga ingenting alls :D» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»1 3%
25%»3 11%
50%»1 3%
75%»4 15%
100%»17 65%

Genomsnitt: 4.26

- Var lite oklart om lektionerna var obligatoriska eller inte, folk kom och gick som de kände för.» (100%)
- Kursen var nästan helt på engelska så det var en bra övning inför utlandsresan :)» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 28%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 32%

Genomsnitt: 2.68

- Men de verkar lagom » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»19 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 59%
Ja, i hög grad»7 31%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.5

- Vi gjorde några tester i början av kursen men hade ingen direkt nytta av dessa» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»9 37%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.33

- Har inte lärt mig något nytt» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»8 34%
Ganska liten»10 43%
Ganska stor»4 17%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.91

- Vi har inte fått någon kursliteratur :)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»14 56%
Mycket bra»7 28%

Genomsnitt: 3.12


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»11 44%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.6

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»16 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»3 12%
Låg»8 32%
Lagom»12 48%
Hög»1 4%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 2.56

- Låg, men den var ju bara 1.5p.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»17 70%
Hög»5 20%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.25

- Lungt ibörjan ganska mycket i slutet.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Dåligt»2 8%
Godkänt»10 40%
Gott»7 28%
Mycket gott»4 16%

Genomsnitt: 3.36

- Allt för dåligt genomtänkt upplägg på vad denna kurs faktiskt skulle lära oss. Fick inte lära oss någonting om presentationsteknik som trots allt kursen gick ut på...mer retorik!! » (Mycket dåligt)
- räknas detta ens som en kurs liksom?! ett par föreläsningar där det bara visas några tråkiga Over-headbilder och lärarna går igenom några viktiga punkter väldigt väldigt snabbt !!!??? » (Mycket dåligt)
- Känns lite kort för att ge så mycket. Var dock bra feedback på inlämningsuppgifterna.» (Godkänt)
- It is good to practice on english presentation, it is needed » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- "project brief" och "project summary" var bra.»
- Att man får tästa mycket själv»
- inget»
- måste finnas minst två lärare tillhands för å kunna hinna hjälpa alla elever, menar 2 lärare på två projekt.»
- language-labben var helt okej. fast det var ju ba två gånger. flera tillfälle vore bättre kanske.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske göra lektionerna obligatoriska, folk kom och gick som de ville.»
- ingen komentar»
- En dugga eller en tenta skulle vara bra då skulle man lyssna och koncentrera sig mer på vad lärarna sa»
- inget»
- Lärarna! det vore bättre om lärarna hade lite teknisk bakgrund. de verkade så okunniga och de gav intrycket om att de inte visste vad de sysslar med! »
- Kursen skulle kunna öka något i svårighetsgrad speciellt vad gäller programmering/användning av PICprocessor. Det var det som var det riktigt lärorika.»

16. Övriga kommentarer

- På vissa lektioner trycktes de in lite för många uppgifter på för kort tid, vi han knappt slutföra någon av dom helt, lite stressigt.»
- Bra!»
- Lagom nivå på kursen med bra uppgifter och inlämningar. Bra att man redovisade på engelska i styrprojktet. »


Kursutvärderingssystem från