ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Fysisk distributionsplanering, SJO680

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-15 - 2010-11-12
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»9 39%
Cirka 20 timmar»8 34%
Cirka 25 timmar»1 4%
Cirka 30 timmar»4 17%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.13

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»9 39%
100%»12 52%

Genomsnitt: 4.39

- Ibland kändes det onödigt att gå dit då vi i många fall inte hade hela föreläsningar vid de schema lagda tillfällena.» (75%)
- 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 30%

Genomsnitt: 2.86

- kursmållen bör vara mer konkreta och om möjligt mer specifika.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 14%
Ja, målen verkar rimliga»18 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- det mesta har redan gåtts igenom i tidigare kurser» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Dom kan vara tydligare» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 14%
Ja, i hög grad»13 61%
Vet ej/har inte examinerats än»5 23%

Genomsnitt: 3.09

- Tentan va bra gjord.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»6 26%

Genomsnitt: 2.78

- allt som sades stod i boken» (Ganska liten)
- Framförallt power-pointsen från föreläsningarna var till stor hjälp.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»16 69%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.91

- Kursliiteraturen är skriven för ett par år sedan och boken trycks inte ens längre. Den är svår att läsa och förstå. Det är ett msåte att byta litteraturen till nästa kurs. » (Mycket liten)
- "Optimal kvantitet: fastställs utifrån den långsiktiga marginalkostnaden (LMC) eftersom den visar den långsiktiga marginalkostnaden" vår bok förklarar extremt dåligt, hur kan en bok med så här dåliga förklaringar få användas på Chalmers » (Ganska liten)
- det måste finnas någon kursbok som är mer relevant och aktuellare än den vi har använt» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 60%
Mycket bra»9 39%

Genomsnitt: 3.39

- bra om alla lärare använder pingpong så man slipper dubbla system!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»13 56%
Har ej sökt hjälp»8 34%

Genomsnitt: 4.26

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»20 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»4 17%
Lagom»14 60%
Hög»3 13%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 2.95

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»4 17%
Lagom»4 17%
Hög»7 30%
För hög»7 30%

Genomsnitt: 3.65

- Kursen marknadsplanering som vi läste samtidigt som denna kurs var mycket tidskrävande och gick ut över denna kurs. » (För hög)
- För många grupparbeten i kurserna under perioden. » (För hög)
- Svårt med två kurser som har grupparbeten.» (För hög)
- Det är lite mycket att göra två grupparbeten samtidigt och dessutom ha en tenta att plugga på.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»9 39%
Gott»11 47%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.6

- Claes är en fantastisk talare, men kursen kändes som enbart repetion från tidigare logistikkurser. » (Dåligt)
- Kursen var intressant men den är alldeles för flummig» (Godkänt)
- intrycket av kursen har varit godkänt, men ibland något oseriös.» (Godkänt)
- Lite för mycket repetition från gamla kurser. Kanske läraren borde veta mer vad vi gjort innan och inte fråga om detta under lektionen. » (Gott)
- claes skall ha mycket beröm. jätteintressant att lyssna på och kommer med bra idéer» (Gott)
- Vi fick lära oss mycket som kanske inte alltid var direkt kopplat till kursen men det var väldigt bra grejer som jag hoppas att fler lärare kan ta efter.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Claes är väldigt duktig och inspirerande. han bör få en större roll för studenterna!»
- Gästföreläsningarna - Borde föras in fler i andra ämnen också»
- Claes Boman, men använd gärna hela lektionstiden»
- Gästföreläsningarna. »
- genomgångstillfällena innan tentan och att det fanns tillgång till flera gamla tentor.»
- Det kändes bra att ha en annan lärare än Farid. Farid är en bra lärare men vi har haft honom i 2 kurser innan. Jag vet ju inte hur det hade varit om Farid hade haft kursen men det känndes som att det blev mer nytt med en ny lärare. Kanske hade det blivit mycke upprepningar annars.»
- claes och inte farid»
- Gästföreläsningarna! Mycket inspirerande. »
- Läraren»
- Samma föreläsare, han är jättebra!»
- Gästföreläsarna var bra, anknytningen till verkligheten.»
- gästföreläsningar är alltid intressant. Verkligheten är roligare än teorin.»
- Arbetet va bra att göra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen - Känns tveksamt med så pass gammal litteratur i ett så snabbt föränderligt ämne.»
- Kurslitteraturen»
- Intressantare "ordinarie" föreläsningar. Föreläsningarna utgick för mycket från kurslitterarutren vilket blir ostimulernade i längden.»
- gästföreläsningarna har ibland varit orelevanta. grupparbetet bör förändras så att det faktiskt fokuserar på kursens innehåll.»
- Har man läst en Lumsden bok känns det som man har läst alla. Kan tänka mig att kursen blir bättre med annan literatur. Grupparbetet kändes mest som om man bara skrev en företagsbeskrivning, hade gärna fått en mer utmanande uppgift, tex som nsab. Jag skulle vilja ha mer problemlösning och kanske mer matematiska uppgifter. Känns som vi har rabblat noder och länkar tillräckligt och att vi behöver större utmaning.»
- Fördelningen av föreläsningar, är väldigt frustrerande att åka till skolan och inse att man bara har föreläsning ex. 45 min av de 2 schema lagda timmarna.»
- Claes är en duktig föreläsare på det han gillar, nämligen karriär. Om han ska vara kvar bör kursen döpas om till karriärcoachning vilket jag gärna skulle lära mig mer om.»

16. Övriga kommentarer

- Mkt kul med såpass många gästföreläsningar som för en gångs skull var intressanta och verkligen gav något. Att Claes kan använda sig av sina kontakter och egna erfarenheter är mkt inspirerande!»
- Gästföreläsningarna var ett trevligt inslag. Fredrik Bäckströms gästföreläsning ang. miljöfrågor var mycket bra.»
- Grupparbetet var roligt och lärorikt men jag tyckte inte att det kopplade så mycket till logistik. Inte våran grupp i alla fall.»
- Mycket bra kurs, en bra och intressant lärare»
- Min fråga är om det verkligen är nödvändigt att ha tre logistikkurser. Är rätt säker på att den första kursen skulle kunna skippas. Möjligtvis ersättas med en som ar inriktning enbart på sjöfart.»
- Det var inte på många föreläsningar vi faktiskt lärde oss om logistik utan det va mkt avskrivningar från boken. Jag hade velat har mer praktiskt att kunna ta på och lära med mer logistik än om karriär.»


Kursutvärderingssystem från