ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp4åk3: TEKX04 - Kandidatarbete

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-31
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
38 svarande

1 2%
2 5%
20 52%
15 39%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
38 svarande

1 2%
9 25%
19 52%
7 19%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
38 svarande

1 3%
1 3%
20 68%
7 24%
Vet ej»9

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
38 svarande

6 15%
12 31%
14 36%
6 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
38 svarande

0 0%
0 0%
8 21%
30 78%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
38 svarande

1 2%
0 0%
5 13%
32 84%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

Att få hjälp och svar på frågor
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 39%
Lärorikt»12 36%
Mindre lärorikt»8 24%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.84

Föreläsningar
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 20%
Mindre lärorikt»28 80%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.8

Övningar
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 8%
Lärorikt»7 28%
Mindre lärorikt»16 64%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 2.56

Projektarbete
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»29 87%
Lärorikt»3 9%
Mindre lärorikt»1 3%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.15

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 5%
Lärorikt»7 41%
Mindre lärorikt»9 52%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 2.47

Laborationer
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 20%
Lärorikt»2 40%
Mindre lärorikt»2 40%
Ingick inte i kursen»29

Genomsnitt: 2.2

Studiebesök
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 91%
Lärorikt»1 8%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»23

Genomsnitt: 1.08

Gästföreläsare
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 22%
Mindre lärorikt»14 77%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 2.77

Kurslitteratur
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 10%
Lärorikt»8 40%
Mindre lärorikt»10 50%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 2.4

Självverksamhet
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»30 88%
Lärorikt»3 8%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.14

Tentamen
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»33

Genomsnitt: 1

Tillfällen för kritik (feedback)
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 50%
Lärorikt»11 34%
Mindre lärorikt»5 15%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 1.65

Matlab
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»34

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.24


Handledning

3. Hur fungerade handledningen från fackspråk och kommunikation?

Här anger du om du tycker handledningen från fackspråk och kommunikation varit till stöd för ditt kandidatarbete.

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»14 36%
Ganska bra»15 39%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 2.86

- Vädigt olika kommentarer från de olika handledarna. De kändes också rätt oförberedda.» (Ganska dåligt)
- Väldigt oflexibelt, svårt att passa in tid så att alla kan mitt upp i datainsamling med intervjuer. Kanske hade räckt att hälften av gruppen närvarade. Men bra diskussion med andra gruppen under första mötet.» (Ganska dåligt)
- den feedback som man fick var mer bra ur struktur synpunkt, inte så intressant ur språklig synpunkt. Eftersom de ofta inte hade läst arbetet.» (Ganska dåligt)
- Framför allt låg handledningstillfällena för muntlig presentation alldeles för sent. Vi hade samma dag som presentationen.» (Ganska dåligt)
- Vi skrev på engelska och vi fick ingen tid med en engelska handledare i fackspråk. » (Ganska dåligt)
- De kunde inte läsa något i förväg så deras kommentarer var ofta intetsägande» (Ganska dåligt)
- Det första gav inte så mycket, men det andra var mer konkret och vi fick några saker att tänka på och förbättra men det var också en del saker som inte kändes relevanta för oss. Vi har ju ett lite annat upplägg än andra kandidatuppsatser på Chalmers och de var inte så insatta i det. Kändes lite som de inte läst så noga heller.» (Ganska dåligt)
- de skötte sig bra men vi hade ingen användning av dem. » (Ganska dåligt)
- Jag tycker at det var bra att det fanns tre tillfällen där amn kunde få feedback, men instruktionerna vad som skulle presenteras vid de olika tillfällena var otydliga. Jag efterfrågar därför förbättreade intstruktioner till nästkommande år. Det kändes som man fick olika mycekt hjälp beroende på vilken handledare man hade i språkmomentet. Att feedbacken skall vara likartad om man ber om det tycker jag skall vara en självklarhet.» (Ganska bra)
- Lite tråkigt att gå dit när de knappt hade läst igenom det man lämnat in» (Ganska bra)

4. Hur ofta träffade du din handledare från institutionen?

38 svarande

1 - 3 ggr»1 2%
4 - 6 ggr»7 18%
7 - 9 ggr»16 42%
10 - 12 ggr»8 21%
13 - ggr»6 15%

Genomsnitt: 3.28

- Handledaren var utomlands under halva kandidatarbetet men ändå var det OKEJ från er sida att hon var handledare.. ni hör ju själva hur dumt det låter. Trodde tanken med en handledare var någon man kunde träffa och fick stöd av genom HELA processen... » (7 - 9 ggr)
- Jag har inte hundra koll på exakt hur många gånger det blev men vi hade kunnat få fler om vi hade velat tror jag och det kändes lagom och de var jämnt utspridda över perioden.» (10 - 12 ggr)
- Vår handledare var fenomenal! Vi träffade honom nästan varje vecka och han bidrog med mycket bra kritik! Han ställde alltid upp och ville hjälpa till. » (13 - ggr)

5. Var det tillräckligt?

37 svarande

Vet ej»2 5%
Nej»7 18%
Ja»28 75%

Genomsnitt: 2.7

- Tror det hade varit bra med ett möte i veckan, det finns alltid frågeställningar som kan diskuteras. » (Nej)
- Eftersom vår handledare var utomlands större delen av tiden och inte kunde få någon större hjälp av var det väl en flopp kan man lugnt säga.» (Nej)
- Ofta fungerade handledaren som en figur som förstärkte eller reducerade ens förtroende när man berättade åt vilket håll man var på väg i arbetet.» (Ja)
- För lite mot slutet dock» (Ja)
- Vi träffades lagom mycket. När vi kände att vi behövde fråga något fanns handledaren där antingen personligen eller via mail. regelbundna avstämningar fungerade även bra som deadlines. » (Ja)
- Se ovan svar.» (Ja)

6. Ditt omdöme om handledaren som helhet

38 svarande

1 - Dålig»1 2%
3 7%
6 15%
10 26%
5 - Bra»18 47%

Genomsnitt: 4.07

- Hon hade tyvärr inte tid och vi fick minimal vägledning hur vi skulle lägga upp arbetet o prioritera» (1 - Dålig)
- Lite tråkigt att behöva träffas hemma hos henne, samt att hon hade sin 1-åring i famnen under tiden, inte så proffsigt. Att sedan vara bortrest under halva kandidattiden höjer inte betyget. » (2)
- Stundtals bra, men saknar konkret feedback. allt för mkt "så här kan man göra" istället för gör så här. Handledare kunde läst in sig mer på vårt skrivna material.» (3)
- Med fler möten i under processen hade vi kunnat undvika omarbete i slutfasen. Ansvar ligger både på gruppen och handledaren att vi skulle hamna där vi ville. Vår grupp var tydliga med att vi ville nå en femma i betyg och bad om handledning om det tidigt i priocessen. I slutskedet fick vi göra ändringar som jag trro vi hade kunnat undvika med bättre och tydligare handledning. En sak är att inte göra ändringar som handledaren föreslår men i vårt fall var det input som vi inte hade fått, här finns förbättringspotential. » (4)
- tyckte m.a.p kommentaren ovan att handledaren uppfyllde sitt uppdrag och la sig inte i för mycket. Men skulle önskat att den berättade mer konkret vad man skulle gör i början eller kanske ställa upp en vision tillsammans med oss studenter för arbetet, och på så sätt guida oss. » (4)
- Martin Lackeus är den bästa handledaren jag någonsin haft, hatten av!» (5 - Bra)
- Han var mycket, mycket bra! Hela gruppen är mycket nöjd med honom. Han bidrog med sin djupa kunskap och erfarenhet och var en starkt bidragande faktor till att vi lyckades så pass bra. » (5 - Bra)
- Engagerad och hjälpte till med idéer.» (5 - Bra)
- David Andersson for president!» (5 - Bra)
- Oerhört engagerad och duktig. Bollade idéer med oss och gav oss hjälp med allt från hur man söker efter litteratur till intressanta spår vi sjölva inte hade tänkt på.» (5 - Bra)
- Jag har insett vikten av en bra handledare. Vi har lärt oss jättemycket!» (5 - Bra)
- Bra stöd och mycket fria tyglar att tänka själv vilket jag uppskattade! Men samtidigt hjälp med struktur. Kanske hade det varit bra med lite mer push och ifrågasättande från början.» (5 - Bra)

7. Hur var handledarens engagemang?

38 svarande

1 - Dålig»1 2%
2 5%
6 15%
8 21%
5 - Bra»21 55%

Genomsnitt: 4.21

- Hon hade inte tid» (3)
- Bra engagemang och kunnig men verkar ha för mkt att göra (för många grupper att handleda)» (3)
- Se föregående svar. » (4)
- Mycket bra!» (5 - Bra)
- Exceptionellt» (5 - Bra)
- Stort engagemang och bra samarbete!» (5 - Bra)

8. Hur var handledarens kompetens?

38 svarande

1 - Dålig»0 0%
0 0%
5 13%
8 21%
5 - Bra»25 65%

Genomsnitt: 4.52

- Ibland vid diskussioner om teori i arbtetet skulle jag ha önskat att handledaren hade gett oss mer vägledning kring vad man skulle söka fr teori i och med att handledaren ansågs av oss studenter som kompetent i detta område.» (3)
- Hade aldrig handlett ett kandidatarbete innan» (4)
- Vår handledare var mycket kunnig, förutom extensiv ämneskunskap så hade han en djup och bred erfarenhet inom den typ av studie som vi genomförde. » (5 - Bra)
- Snarare kan jag känna att vi intefått en tillräckligt bra bas för att skriva ett arbete i marknadsföring.» (5 - Bra)
- Mycket bra, relevant för vårt arbete.» (5 - Bra)
- Oerhört god» (5 - Bra)
- Mkt insatt i ämnet vi skrev om, inte lika insatt kanske i just kandidatuppsatsskrivande.» (5 - Bra)
- mkt bra kompetens» (5 - Bra)

9. Hur var handledarens tillgänglighet?

38 svarande

1 - Dålig»2 5%
2 5%
5 13%
11 28%
5 - Bra»18 47%

Genomsnitt: 4.07

- Hon hade inte tid och borde inte fått i uppdrag att handleda ett kandidatarbete» (1 - Dålig)
- Som sagt, bortrest under halva kandidattiden» (1 - Dålig)
- Kunde varit bättre, personen var ute på mycket resor och då var det svårt att få till möten. » (2)
- Upptagen man men med god planering gick det bra» (3)
- svarar alltid på mail men verkar ha för mkt att göra..» (4)
- Den var mycket bra, vi hade 30 till 60 minuters möten nästan varje vecka som var guld värt. » (5 - Bra)
- Handledaren satte tid för oss även om han hade ett späckat schema.» (5 - Bra)
- Alltid tagit sig tid. Vi har inte behövt vänta på svar!» (5 - Bra)
- Kunde alltid stämma träff om vi hade frågor eller bara komma upp!» (5 - Bra)

10. Kunde handledaren förmedla information och råd väl?

38 svarande

1 - Dålig»2 5%
5 13%
6 15%
9 23%
5 - Bra»16 42%

Genomsnitt: 3.84

- vi fick minimal vägledning hur vi skulle lägga upp arbetet o prioritera, vårt arbete växte betydligt efter vi haft handledning o vi blev mer förvirrade» (1 - Dålig)
- tråkigt med en handledare som inte ger konstruktiv kritik och klankar ner på arbetet under större delen av tiden. Fick t.ex. en kommentar av denne som löd: "Suck..." » (1 - Dålig)
- mest bra på validera eller motsäga påståenden, inte så bra med egen input.» (2)
- Det var bra råd och tips, men som sagt kom de relativt sent i processen. Men kompetensen var bra.» (3)
- Ibland kanske lite luddigt så vi fick komma tillbaka med frågor men det var alltid lätt att få kontakt så det blev inget större problem.» (4)
- ibland mkt bra, ibland inte så konkret» (4)
- Mycket bra!» (5 - Bra)


Sammanfattande frågor

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»1 2%
Godkänt»9 23%
Gott»17 44%
Mycket gott»10 26%

Genomsnitt: 3.89

- Rörig info beträffande kursen från examinator.... handlare som fått olika info. angående exempelvis bedömning av individuellt bidrag... dålig info av handledare om hur bedömning av rapporten skulle gå till.... en examinator som inte ger besked om att "reflektionsdagarna" inte ger poäng, trots att det stått i kurs-pm(ett kurs-pm ska väl inte kunna ändras efter kursstart om jag inte minns fel?)... Fackspråk och B.Berglund var kursens enda behållning tyvärr » (Mycket dåligt)
- Varför las det aldrig upp några valbara projekt på kurshemsidan innan kursstart?? Det kom upp typ två stycken...» (Godkänt)
- Brister u handledning drar tyvärr ner betyget. Hon var jätteduktig, men hade inte tid och borde inte fått i uppdrag att handleda ett kandidatarbete» (Gott)
- Mycket mer lärorikt än jag trodde. Och all cred till vår handledare på marknadsföringen, vi fick superbra handledning vilket underlättade mycket. » (Mycket gott)
- Mycket hårt arbete men roligt och lärorikt!» (Mycket gott)
- Mkt krävande eftersom man ville att det skulle bli så bra som möljligt och administrationen har fungerat väldigt dåligt tycker jag men annars mkt intressant och lärorikt att få genomföra ett eget projekt ute i näringslivet!» (Mycket gott)
- mkt lärorik kurs! kul att jobba i verkligheten» (Mycket gott)

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget speceillet»
- Bra att man får välja grupper, skapar bättre arbeten tror jag. Bra att man får välja arbeten som inte är framtagna av skolan. »
- Alla borde ha en handledare som David Andersson!»
- Martin Lackeus som handledare. opppositionerna av gamla arbeten tidigt»
- Bra handledare»
- projektet»
- Handledare»
- Martin Lakeus som handledare. Bevara alla moment men utveckla föreläsningar så att de ger mer. »
- Mkt handledningstid och tid till projektet.»
- Friheten map projekt och att arbeta för företag.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Högre krav i samband med betygssättningen. Det kändes som det var väldigt enkelt att komma undan väldigt billigt från kursen. Vi la inte många timmars arbete men fick ett löjligt bra resultat ändå. Om vi vetat att det inte var superlätt bedömning hade vi prioriterat kandidatarbetet högre och arbetat hårdare med det istället för andra studier/extrajobb. »
- Ta bort en del av föreläsningarna i början, mindre obiligatoriska moment. De var störande för arbetsgången. Betygsättningen är mycket generös.»
- Byrokratin kring alla moment. Examinatorn borde bytas.»
- Det är alldeles för stora grupper, sex personer har inneburit att halva gruppen bara glidit igenom och inte tagit ansvar. Ni borde tidigare nämna att man själv ska sätta ihop grupperna och sen hitta en handledare. Bedömningen är väldigt subjektiv och min uppfattning har varit att det varierar väldigt mycket i hur hårda de olika handledarna är. Med det menar jag inte att kraven ska sänkas utan snarare att vissa handledare borde höja sina. De olika delmomenten som metod och miljö har varit väldigt krystat och för låga krav har ställts för att det ska bli något bra utav det, bättre att man får mer tid att fokusera på slutrapporten. Slutligen tycker jag det är bra att reflektionsdagarna inte ger bonuspoäng men det borde ju ha nämnts väldigt mycket tidigare.»
- En reduktion av gruppstorlekarna hade varit önskvärt. En grupp på sex personer kan vara i högsta laget. Färre gruppmedlemmar hade gjort att man hade lärt sig betydligt mer. »
- Mindre föreläsningar lp 3. De flesta kändes överflödiga och bidrog inte särskilt mycket. Hade varit skönare att komma igång med arbetet istället för massa onödig information som ändå inte användes, och en hel del inlämnningar som också kändes oväsentliga för arbetet. Lite off-topic så skulle jag önska att vi i någon kurs genomförda enskilda arbeten, då vi aldrig fått chansen till det än. I arbetslivet kommer vi inte alltid arbeta i grupp. Det finns också vissa personer som har kunnat surfa sig igenom de flesta arbetena också. »
- Det är en administrativ katastrof att när betyget meddelats säga att poäng från refelktionsdagar inte räknas in i poängsättningen. Jag förstår om det är fel egentligen men det måste meddelat tidigare, skärpning!! Skulle vara bra om det var tillåtet att vara mindre grupper, kan vara svårt att hitta uppdrag på företag då sex personer är en stor grupp. Skulle även bli mer ansvar för varje individ vilket jag tror kan vara ännu mer utvecklande. »
- Inledningsfasen, första månaden. Väldigt mycket delar som jag inte kände att jag fick ut någonting av. T.ex. metodinlämning, planeringsrapporten fick lite för stort utrymme. Den deadlinen borde tidigarelggas. »
- Skriva kandidatarbete med sex person är för många»
- Informationsflödet»
- Administrationen, främst att det tidigare bör ligga uppe arbeten som man kan välja då det är väldigt svårt att veta vad man ger sig in i om det inte finns någon information att tillgå. Sedan måste det klargöras hur det faktiskt fungerar med reflektionsdagarna till arbetet.»
- Det har lagts för mycket tid på planneringsrapporten.Bättre att komma igång med arbetet!»
- val av gruppsammansättning, incitament till att genomföra andra moment än projektet»
- Tycker det va dåligt att information om att poäng från reflektionsdagar uteblev. Jag tror inte på att det var något som bestämdes i slutet av kursen, utan att ni visste det hela tiden...dåligt!!! Bättre handledare är också något som ni bör tänka på tills nästa år!»
- Ge information om kursen tidigare. Det var alldeles för lite tid man hade på sig för att först hitta en grupp, fundera ut vad man själv ville skriva om och sen kompromissa med gruppen och tillsist hitta en verksamhet att arbeta med. Informationen bör även vara tydligare att om hur många projektförslag som läggs ut på kurshemsidan, vi väntade onödigt länge på att fler förslag skulle komma vilket aldrig skedde. Det bör även ges bättre information kring att man prioriteras om man har hittat en handledare på en avdelning. I år var det även oerhört dåligt att informationen om att vi inte får bonuspoäng från reflektionsdagarna, gavs såpass sent. Det betydde mycket för många.. Det är även för många obligatoriska inlämningsuppgifter i första läsperioden som stoppar upp skrivandet på rapporten.»
- Frågan kvarstår varför I har inlämning 1-2 veckor före alla andra program...»
- Jobbigt att arbeta i grupper om 6 personer!! »
- Inte lägga så mycket tid på föreläsningarna inledningsvis, i alla fall inte ha dem obligatoriska. Sedan måste ni vara tydligare med att poängen från reflektionsdagarna inte längre ingår i slutbetyget. »
- Föreläsningarna var av låg kvaitet med dålig fokus på Industriell Ekonomi och elevernas kompetens»
- I början var det väldigt svårt att komma igång, det blev en lång startsträcka. Delvis på grund av att det tog ett tag innan vi fick möjlighet att träffa handledaren och blev tilldelade vad vårt projekt verkligen handlade om. Innan vi hade fått denna info hade det nästan gått två veckor. »
- Alla obligatoriska moment i början av kursen som bara störde och gjorde att man inte kom igång. De måste bli mer relevanta. Att skriva och lägga tid på att redovisa kring någon annans projekt var inte givande. Men kanske att redovisa kring sitt eget upplägg och att få bättre stöd från föreläsning eller övning i grupp kring metoder och hur man kan genomföra olika datainsamlingar. Mer konkret efterfrågar jag! Nära ens eget projekt och övningar istället för redovisningar!»
- Föreläsningarna och seminarierna gav överlag inte mycket. Särskilt miljöföreläsningen gav ingenting till miljödelen i vårt kandidatarbete.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.24
Beräknat jämförelseindex: 0.74

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från