ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk samhällsplanering, VMT043, VMT 043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-09
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

40 svarande

Mycket dåligt»5 12%
Dåligt»19 47%
Godkänt»10 25%
Gott»5 12%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Upplägget på kursen var under all kritik...» (Mycket dåligt)
- Mycket repetition och ointressanta föreläsningar. Sluta med Power-point.» (Mycket dåligt)
- Kursen borde kallas teknisk vägplanering, förstår inte var samhällsplaneringen kommer in i bilden, utom ur buller synpunkt. » (Mycket dåligt)
- Röriga föreläsningar. Bra vägutformningsuppgift.» (Dåligt)
- kursen innehåller flera moment som är helt okay, men det är framförallt föreläsningarna som drog ner helheten för mig. Det [föreläsningarna] ger en känsla av att man inte lärde sig så mycket i kursen i.e. den var för lätt för det mesta.» (Dåligt)
- Trodde det skulle vara mer inspirerande.» (Dåligt)
- Känns inte riktigt sammanknuten med kurslitteratur. Känns som det är taget från massa olika delar för att skrapa ihop till en kurs. » (Dåligt)
- Oinspirerande kurs. Kändes mer som körkortsteori än samhällsplanering. Varför arbetar byggingenjörerna med ett bostadsområde medan vi endast fokucerar på vägar?» (Dåligt)
- Kursens inledande var väldigt tråkig och där tappade man intresset helt , det var inte förrän vid tentaplugget som det blev intressant.» (Dåligt)
- Missvisande namn på kurs. Önskar tydligare struktur på föreläsningar. Ibland kan man lära sig mer om föreläsaren antecknar viktiga delar av kursen på tavlan.» (Dåligt)
- Segstartad» (Godkänt)
- Relevant kurs, kunde gjorts intressantare.» (Godkänt)
- All of my quesitnos settled-thanks!» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.45


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 52%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 20%

Genomsnitt: 2.12

- All of my quesitnos settled-thanks!» (Målen är svåra att förstå)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 14%
Ja, målen verkar rimliga»24 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Se tidigare» (Ja, målen verkar rimliga)
- All of my quesitnos settled-thanks!» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»15 45%
Ja, i hög grad»9 27%
Vet ej/har inte examinerats än»8 24%

Genomsnitt: 2.72

- Jag upplevde tentan innehålla ett par uppgifter som jag inte väntat mig eftersom jag inte tidigare stött på sådana uppgifter. Jag talar då om uppgift 14 och 18. I och för sig ska man väl kunna klura ut lite mer oväntade frågor men jag var helt inställd på att jag övat på allt som kunde tänkas komma med tanke på innehållet i de tidigare tentorna som jag haft tillgång till. Sedan så kändes tentan väldigt stor, så många uppgofter som 18 st har jag nog aldrog tidigare haft på en tenta. Det var mycket att skriva! Samtidigt är det bra att en kurs som innehåller så många delområden, även har många uppgifter så att alla delområden kan testas. Att ha förre frågor och inte täcka in hela kursen vore lite orättvist på något sätt.» (?)
- Samma uppgifter som i övningshäfte.» (I viss utsträckning)
- För snålt med tid på tentan. » (I viss utsträckning)
- Jättedåligt tenta med alldeles för många uppgifter! Det blir ingen kvalité i svaren när man måste stressa!!!» (I viss utsträckning)
- Tycker inte att tentamen visade på om vi förstått exempelvis MKB eller hur man jobbar med transportpolitiska målen.. men visst vad ´,gäller hur man utformar en väg och vad som bestämmer hur vägen skall se ut examinerades.. » (I viss utsträckning)
- Bra med lottning av uppgifter.» (Ja, i hög grad)
- All of my quesitnos settled-thanks!» (Ja, i hög grad)
- Se tidigare» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»21 52%
Ganska liten»10 25%
Ganska stor»8 20%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.72

- Tyvärr inte så bra föreläsningar, för lågt tempo. Ta det lite snabbare, så man inte hinner tappa koncentrationen. Jag tror inte det hade vart några problem att öka takten 50-100%.» (Mycket liten)
- Väldigt orelevanta föreläsningar som inte ger så mycket matnyttig information som man skulle vilja ha.» (Mycket liten)
- Mycket få har gått på föreläsningarna då de inte gett någonting. Man sitter 4h och bara vill gå därifrån för att det går aldeles för sakta.» (Mycket liten)
- Tråkiga föreläsningar» (Mycket liten)
- Jag har valt att inte gå på föreläsningar då det går igenom en tiondel av vad jag kunnat lära mig på den tiden.» (Mycket liten)
- Alla föreläsningar behandlade samma sak, kändes som att om man har gått på en föreläsning så har man gått på alla.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var mycket dåliga. Otydlig struktur och långsam föreläsare. Föreläsningarna kunde varit effektivare och mer informationsrika. Då hade antalet kunnat dras ner. Det fanns inga övningstillfällen i kuren då möjlighet till att räkna uppgifter tillsammans med lärare. Detta hade varit bra att ha» (Mycket liten)
- Långdragna föreläsningar där jag hade svårt att ta till mig informationen.» (Mycket liten)
- Makalöst ostrukturerat och ineffektivt!» (Mycket liten)
- Lärde mig det mesta genom att läsa i kurslitteraturen. Tyvärr var föreläsningarna inte bra. När man föreläser med 70 PowerPoint-slides fyllda med text försvinner snabbt fokus från studenterna. Istället får man inte ut någonting av föreläsningarna. Minskar man ner antalet PowerPoint-slides till ca 20 per föreläsning och fokucerar på det viktiga skulle man lära sig något. » (Mycket liten)
- Slutade gå på föreläsningarna då jag inte hörde vadcföreläsaren sa.» (Mycket liten)
- Vägprojektuppgiften var bra, föreläsningarna var för röriga.» (Ganska liten)
- Oengagerande föreläsningar, för låg röst på föreläsaren och orimligt mycket upprepning på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- All of my quesitnos settled-thanks!» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»14 35%
Ganska stor»17 42%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.57

- Kollade inte mycket i böckerna utan powerpoints och instuderingsfrågorna användes.» (Ganska liten)
- All of my quesitnos settled-thanks!» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen är dålig. Utspridd i hundra olika pdf:er som är "ihopklistrade" av gamla overheader och skrivmaskinsdokument. » (Ganska stor)
- Boken är överlag bra, men många delar fattas som bara givits på föreläsningar. Dåligt att inte all kunskap kan tillskansas i litteraturen.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»9 23%
Ganska bra»21 53%
Mycket bra»8 20%

Genomsnitt: 2.92

- Att skicka mail till eleverna efter klockan 21 dagen innan det mailet innefattar är väldigt dålig framhållning.» (Mycket dåligt)
- All of my quesitnos settled-thanks!» (Ganska dåligt)
- Borde ha fått ut information om läshänvisningar tidigt. » (Ganska dåligt)
- Akustikdelen dålig, resten kanonbra!» (Ganska bra)
- Har bara skrivit ut tentor » (Ganska bra)
- Tycker Ping-Ping är sämre än vanliga..» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»3 7%
Låg»18 45%
Lagom»19 47%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Hände ingenting de första fura veckorna. Kunde ju haft räkneövning eller nåt istället för alla dessa föreläsningar.» (För låg)
- All of my quesitnos settled-thanks!» (Låg)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»11 27%
Mycket bra»12 30%
Har ej sökt hjälp»15 37%

Genomsnitt: 3.97

- Har inte haft några övningstillfällen utöver uppgiften» (Mycket dåliga)
- All of my quesitnos settled-thanks!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 25%
Mycket bra»28 70%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.72

- All of my quesitnos settled-thanks!» (Ganska dåligt)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 10%
Lagom»24 60%
Hög»11 27%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.22

- All of my quesitnos settled-thanks!» (Lagom)
- Betydligt högre belastning i Bärande Konstruktioner, men det kompenserades med låg belastning i Tekninsk Samhällsplanering.» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Vägprojektsuppgiften»
- Arbetsplansuppgiften»
- Vägdimensionerings uppgiften...»
- Man kan bevara smörpapperuppgiften men lägga den i läsvecka 2 och sen köra den lite fler veckor och göra den lite mer ingående än nånting man bara skall hasta sig igenom.»
- väg-projektarbetet»
- uppgiften med att konstruera en väg. Men varför händer det ingenting i kursen på nästan 3 veckor????»
- Projekteringsuppgidter och gästföreläsare»
- Innehållet»
- Konstruktionsupg. som var det enda vettiga»
- Grupparbetet»
- Projektuppgiften dock lite annat upplägg se nästa fråga.»
-
- Övningarna.»
- Projekteringsuppgiften»
- Projekteringsuppgiften.»
- Konstruktionsuoogiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Projektet om än med bättre genomgång och vägledning. Ej klart vad som skulle göras.»
- Grupparbetet, men det kan dock ske tidigare i kursen så man fortare kommer in i ämnet.»
- All of my quesitnos settled-thanks!»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Strukturera upp föreläsningarna, gå igenom en sak ordentligt på en föreläsning istället för att prata om samma sak på massa olika föreläsningar.»
- Föreläsningarna»
- Tidigarelägg arbetsplansuppgiften »
- Bättre föreläsningar. Kursen har potential men den uppfyller verkligen förhoppningarna på samhällsplanering som alla trodde de skulle handla om och inte om väg projektering.»
- föreläsningarna!»
- Börja tidigare med övningar osv. ha gästföreläsarna tidigare i kursen så folk kan ta sig tid och lyssna till dem och inte är hemma och tentaplugga. Byt examinator, han kan ej ta till sig kritik och göra något bra av det!»
- Ändra upplägg på föreläsningar, måste bli mer dynamiska. Alldeles för monotona i dagsläget. Modernisera projektuppgiften, använd CAD-program osv. »
- Gör en ordentlig kurslitteratur. Där man kan följa ett vägbygge med alla det vi ska kunna. Om det inte blir en ny kurslitteratur kan det istället behövas rensas upp i alla PDF:er. Lägg in räkneövningar och tydliga mål för varje vecka. Istället för 8 timmar föreläsning om stoppsikt kan man ha 2 timmar genomgång sen räkneövning där man får lära sig det man ska.»
- Kursen var uppbyggd på ett konstigt sätt. Kändes inte som att den kom igång förrän vägdimensioneringsuppgiiften startade. Kanske skulle vara bra att lägga något räkneövningstillfälle lite tidigare i kursen. Nästa år borde schemat förändras till att ha kortare föreläsningar.Att ha en hel dag med föreläsningar i samma ämne tycker jag inte alls är bra!»
- I projekteringsuppgiften borde man få räkna fram vertikal- och horisontalradier istället för att ta dem ur tabell. »
- Dimensioneringsuoogiften borde ligga tidigare för att motivera inlärning tidigare, den skulle också kunna utökas för att inkludera fler kapitel ur boken. »
- Det mesta, införa räknestugor, föreläsningar med större relevans hellre än så många utan mening, lägga ut vilka upg som ska göras. Bättre struktur på allt egentligen. Det finns ju en anledning att inte så många går på föreläsninigarna, man måste känna att de ger en något! Det tycker jag inte de gjort nu. »
- Föreläsningarna, tempot. Vi måste få läsa oss nya saker i högre tempo för att det ska vara intressant att följa.»
- Projektuppgiften: Kan påbörjas tidigare. Detta hade lätt till mer förståelse på föreläsningarna. Föreläsningarna: Måste bli bättre. Tydligare och inte så oinspirerade. Föreläsaren gav inget intryck att han tycker ämnet är roligt. Räkneövningar: inför sådana!»
- Jag ser gärna att gästföreläsningarna kommer tidigt i kursen när alla fortfarande är engagerade och väljer att gå på föreläsningar. Nu var vi jättefå vilket är väldigt tråkigt för föreläsaren. »
- Föreläsningarna. Kan ju säga allt som sagts på mindre än hälften av de föreläsningar som var. Borde också ha räkneövningar schemalagda.»
- Att kursansvarig tillika föreläsaren är bättre förberedd till föreläsningar och även att han försöker hålla ihop kursen bättre. För tyvärr känns den väldigt spretig och oseriös...»
- Inte ha så många frågor på tentan.»
- Hade varit mer intressant om man fokucerade på planering av bostadsområden också. Det bör vara fler tillfällen för övningsräkning. Fokucera på det viktiga i kursen under föreläsningarna och utelämna all onödig information.»
- mycket...»
- kanske inte ha en liknande kurs paralellt eftersom Gunnar vekade ha svårt att komma ihåg vart han tagit upp vad. gjorde att det kändes som vi repeterade hela tiden... uppdatera instuderingsfrågorna. lättare att ta reda på var man finner svaret, just nu måste man googla väldigt många frågor!»
- Tentan, 18 uppgifter där vissa räkneuppgifterninte ens finns att träna på. föreläsningar(sluta med powerpoint).»
- Mindre fokus på hur vägens utformning och mer fokus på exempelvis MKB, hur man arbetar med transportpolitska mål. Hur man kan utforma transportinfrastrukturen för att nå ett mer hållbart samhälle. »
- Minska antalet föreläsningar till hälften och gå igenom det som sägs snabbare. Alldeles för grundlig genomgång i kursen, väldigt många självklara saker togs upp och föreläsningarna sade flera gånger samma sak. Att ha tre olika föreläsare i ljud och akustik är väldigt dumt då de sa samma på alla tre föreläsningarna. »
- BÄTTRE FÖRELÄSNINGAR SOM ENGAGERAR STUDENTERNA. HÖJ NIVÅN AVSEVÄRT!»
- Föreläsningarna, med andra ord en ny föreläsare.»
- All of my quesitnos settled-thanks!»
- Införa räknetillfällen med lärare. Bättre samarbete med akustiken genom räkneuppgifter.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- föreläsningarna låg på en för lätt nivå, det tillsammans med upprepad repetition gjorde att de inte gav så mycket. Vi går trots allt tredje året på Chalmers, och kan (tycker jag) förvänta oss en nivå därefter. Det var dessutom en anings för lite tid på tentan, enligt mig.»
- Nästa år kan man även tänka på att väg uppgiften inte skall ligga på två eftermiddagar för två grupper och 2 förmiddagar för den sista. Det var extremt jobbigt att arbeta på dessa timmar plus att vissa i gruppen behövde gå tidigt på freda eftermidda.»
- Nivån på tentan i förhållande till tidigare år var hög. Lite taskigt att göra tentan så svår när man lägger resten av kursen på en så låg nivå. Föreläsningarna måste gå att göra mer intressanta. Jag hade önskat att de var mer konkreta och att det togs upp bättre vad det är som flrväntas av en och hur man gör mer konkret.»
- Gunnar är inte den bästa läraren jag haft men absolut inte heller den sämsta. Tycker att han är helt OK på att lära ut och mycket kunnig.»
- Kursen känns väldigt gammaldags!»
- Tentan var alldeles för svår i förhållande till vad som gåtts igenom under kursen.»
- Föreläsningarna har varit lite för repetitiva och det kändes som vi inte gick igenom nya kapitel på ett antal lektioner. »
- Ändra upplägget på kursen! Tentamen var alldeles för lång. Ont om tid. De öveningstentor som läraren gett var inte lite omfattande och långa viket gav ett intryck om att de inte skulle vara så långa. »
- Gunnar är jätteskön och kan mycket. Men det gick lite sakta på föreläsningarna ibland och det kan ha gjort att vissa valde bort föreläsningar för att läsa själva istället. »
- Nivån på tentan har förändrats! De tidigare tentor som fanns utlagda på kurshemsidan var mycket kortare och lättare. Om man ska ändra nivån på tentan är det kanske dumt att lägga ut tidigare enklare tentor eftersom man använder dess för att se hur bra man kan kursen och vad som krävs för de olika betygen.»
- Sista frågan borde strykas då det är en fyrpoängare som inte gått att träna på!!! Jättedåligt gjort!!!!»
- All of my quesitnos settled-thanks!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.45
Beräknat jämförelseindex: 0.36

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från