ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 HT12 ARK062 Ombyggnad och stadsförnyelse

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-09
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur är kursens lärandemål uppfyllda?

Kursens lärandemål finns i Studentportalen https://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=16767
Titta igenom lärandemålen och gör en samlad bedömning hur du tycker de har blivit uppfyllda.

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»27 81%
Mycket bra»6 18%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.18

- Rent spontant upplevde jag att kursen svarade mot lärandemålen och jag känner att jag lärt mig en hel del nytt. När jag sen läser igenom lärandemålen ordentligt hittar jag dock ett par luckor. "- Känna till metoder för beskrivning och analys av byggnadsdelar, material och installationer, översiktligt tillämpa metoder för beskrivning och analys av byggnadsdelar, material och installationer, redogöra för materialens kretslopp och energins former och flöde på olika skalnivåer." Känner inte alls att det pekades på några metoder för att göra detta. Tydligen fanns en metod för områdesanalys på kurshemsidan (som åtminstone jag aldrig fick presenterad för mig), men inga andra metoder mer än uppmätningsmetoder och karaktärisering såvitt jag vet. Sedan står det en del i lärandemålen om att studenterna ska redogöra för kunskaper och reflektioner i skriftlig form och utveckla sitt skrivande. Upplever nog inte att det uppnåtts helt.» (Ganska bra)
- Om "utveckla förmågan" och "utveckla färdigheten" betyder att vi inte fått någon undervisning under kursen utan har fått ta reda på hur program etc fungerar stämmer det bra.» (Ganska bra)
- Kan inte referera till lagar och praxis. mer om detta. Varför inte ett seminarie? det är bara i nutida historia vi läser. Hade inte skadat med mer läsning. » (Ganska bra)
- Lärandemäl var tydligt beskrivna och det känns som om det är det som jag har lärt mig efter kursen. Bra!» (Mycket bra)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»33 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Har tidigare läst kandidat på VoV, så mkt av det tekniska är repetition medan annat är nytt » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Det roliga med kursen var just detta att man under kursens gång kunde utnyttja de kunskaper man hade lärt sig under det första året i utbildningen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- det har känts lagom utmanande.. men jag vet ej de exakta målen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Stadsplaneringsdelen är helt ny, jag tycker det absolut låter rimligt, men samtidigt anser jag att kursmål alltid är ganska flummigt formulerade och kan tolkas. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen lutar mer mot gränsen till att vara för högt ställda med tanke på att det var så många nya program (indesign, illustrator och gis) som man skulle lära sig och använda sig mycket av i dena kurs utan någon egentlig introduktion (till indesign och illustrator) dock hjälpte det att vi var större grupper då man kunde hjälpa varandra och alla hade lite kunskaper i olika program. Därför fungerade det ändå.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ganska stor skillnad från åk 1 eftersom vi jobba mycket digitalt och kände att man hade behövt en eller två dagar till indesign och illustraitor. Mycket högra nivå än i åk 1. Kanske borde sudda ut den gränsen så det inte blir så stort kliv mellan årskurserna. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Lite obalanserat. Stadsplaneringsdelarna var svårare och tydligare instruktioner hade underlättat.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Klimatskalsdelen var alldeles för svår med tanke på att antagningskraven på utbildningen är MaC och Naturkunskap B, Dvs INGEN fysik alls » (Nej, målen är för högt ställda)

3. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

36 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 2%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»30 85%
För stort omfång i förhållande till poäng»4 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.08

- Det var många olika moment men eftersom vi var större grupper kunde man få mycket gjort på ganska kort tid.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Beror på var man lägger ambitionsnivån» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»16 45%
Ganska stor»14 40%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.34

- Tycker inte vi har haft så mycket kurslitteratur för denna kurs? » (?)
- Litteratur var liten hjälp. Utdelade ritningar och annat material var till stor hjälp!» (Mycket liten)
- Nästan obefintlig litteratur. Synd, för det hade behövts, särskilt inom stadsplanering.» (Mycket liten)
- Gärna litteraturseminarie inom kursen!» (Ganska liten)
- I teknikdelen hjälpte kurslitteratur och -material till en del» (Ganska liten)
- När det gäller exempelvis uppmätning lär man sig bättre genom att göra.» (Ganska liten)
- Jag har tyvärr inte prioriterat att läsa så mycket. Texten om uppmätning var viktig. » (Ganska liten)
- Skulle varit bra med fler obligatoriska texter. » (Ganska liten)
- Mer litteratur och seminarium. Borde vara obligastoriskt att läsa mer» (Ganska stor)
- Geo-datan har varit bra för att förstå stadsrummet.» (Ganska stor)
- Vi har ju inte haft så överdrivet mycket. Men det vi haft har varit bra, texterna till Nutida historia och till Klimatskalsuppgifterna.» (Ganska stor)
- Det var väldigt bra att det fanns mycket samlat på studentportalen (tex. info om lyckholms historia och kartorna) vilket har gjort att mer tid kunde läggas på att utveckla arbetet istället för att leta fram detta material.» (Ganska stor)
- Vissa delar har varit viktigta medan andra varit irrelevanta pga olika fokus i tidsfönstret.» (Ganska stor)
- Framförallt i den byggnadstekniska delen har kurslitteraturen varit till stor hjälp.» (Mycket stor)

5. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 20%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»13 37%

Genomsnitt: 3.17

- Bra, välfungerade schema och det har rullat på bra, enkelt att förstå.» (?)
- Snälla, ändra inte datum för slutkritik i sista minuten! Särskilt inte av en sån dum anledning att schemaläggaren missat sektionsmötet! Tidsplanering o schema är av ngn anledning ofta dåligt skött på a-sektionen » (Ganska dåligt)
- Det fanns ganska många olika ansvariga för olika delar och därför kändes det ibland oklart med information. Till slutet av kursen hände det ganska många förändringar i schemat etc. och man var inte så tydligt informerad av dem.» (Ganska dåligt)
- Mycket ändringar i ssista sekund. Jag har för mig att eventuella ändringar måste meddelas typ två veckor i förväg. Irriterande. Svårt att hinna med att ändra andra planer. » (Ganska dåligt)
- Ritsalsgrupper var ej ordnade i början av kursen. Svårt att hitta information bland alla mappar. Svårt att ibland förstå uppgiften, särskilt tidsfönstret var svårt att förstå sig på.» (Ganska dåligt)
- Det blev lite förvirrande när datum för kritik flyttades, jag glömde bort det ett tag och det hade vid det tillfället inte ändrats på schemat på studentportalen.» (Ganska bra)
- Ganska bra, med förbehåll för stadsplaneringen (plansch 2) som var för rörigt ledd.» (Ganska bra)
- Det har inte varit speciellt mycket förvirring kring ändringar som har skett.» (Mycket bra)
- Beröm för just detta. Det har fungerat oerhört bra att via en kombination av mail och kurshemsida få tillgång till det material som finns samt besked om ändringar och dylikt.» (Mycket bra)
- Väldigt bra organisation och administrativt kring denna kurs! Heja!» (Mycket bra)
- Bra att mail har skickats om ändringar mm» (Mycket bra)
- Jag gillar verkligen upplägget att det var en person (catarina) som skötte administrationen. Eftersom det tydligt var hennes uppgift var det lätt för oss elever att veta vem vi skulle vända oss till med frågor angående kursen samt hann kon kan lägga allt sitt fokus till att få till en bra administration vilket jag tror det krävs en person som tar ansvar till på denna typ av kurs när det är så många lärare inblandade. Jag tycker att catarina ska få ett stort plus i kanten, med många email som kom ut med tydlig information och snabba svar på frågor på mailen!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

6. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»25 69%
Mycket bra»5 13%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.05

- Handledaren Jonas var p2 ggr å plats i ritsal 5 vilket gjorde att vi inte hade någon att fråga. Var bra när han väl var där.» (Ganska dåligt)
- Mer hjälp och handledning i teknikdelen med klimatskalet hade varit bra, då det var denna del som var mest komplicerad och svårast att förstå» (Ganska bra)
- Tillmötesgående lärare men frånvarande handledare.» (Ganska bra)
- Ritsalsassistenterna var ganska bra tillgängliga» (Ganska bra)
- Det kom ofta förbi lärare, och vi hade mycket lärarlett, så det gick bra. » (Ganska bra)
- Ibland kändes det lite svårt att gå vidare och då hade man önskat lite extra hjälp, men å andra sidan är det ju bra för gruppen att lära sig ta sig ur sådana stunder på egen hand.» (Ganska bra)
- många olika lärare - bra!!» (Ganska bra)
- Jag kände ibland att man saknade lärare på ritsalen, ritsalsassistenten hade knappt mer koll än vad vi hade på vad som skulle göras och hur man skulle tolka uppgifterna.» (Ganska bra)
- Handledning i vissa delmoment, t ex klimatskalsuppgifterna, kunde ha erbjudits mer!» (Ganska bra)
- saknade handledartid främst i början av projektet, skulle behövt lite mer push och hjälp från handleadaren. » (Ganska bra)
- Vi har haft lite strul med vår handledare i ritsal 4. Hon har inte varit tillgänglig särskilt mycket, kanske skulle disposioneringen av tider med handledare vara tidigare så man verkligen vet när handledningen kommer ske. Tillslut bryr man sig inte om handledarens åsikt då han/hon inte visar engagemang. Under stadsrumsmomentet fungerade det bra för då var det en så pass kort uppgift, så jonas och mikaa gick runt och var tillgängliga ofta. » (Ganska bra)
- Hade önskat att vår handledare var mer närvarande och diskuterade mer med oss. » (Ganska bra)
- ritsal 5 fick inte särskilt mycket handledning stora delar av kursen!» (Ganska bra)
- Synd att man inte uppmuntrar till diskussion mer. » (Ganska bra)
- Kanske lite för lite handledning. Lärarnas helt olika syn på stadsplanering gjorde det ganska förvirrande.» (Ganska bra)
- ...När vi väl fick en ritsalsassistent var det bra. Att vi hade flera veckor utan var en miss. Bra med t ex tegeltomas och att han fanns tillgänglig för frågor. Dålig info om att det fanns cad-hjälp att få, jag upptäckte det av en slump» (Mycket bra)
- Som jag nämnde ovan har catarina vart till stor hjälp då hon har haft ett övergripande öga över kursen, mycket bra! Också bra att det va tydligt vem som va ansvarig för kursmomenten (roberto, ingelise, mika och kia bla.) vilket gjorde att man lätt visste till vem man skulle ställa frågan. Också bra att de cirkulerade mycket på ritsalarna så att man kunde haffa de och fråga sådant som kom upp i farten.» (Mycket bra)

7. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»22 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Vi hade ganska stora problem inom vår grupp att komma överens och att hitta en gemensam vision för projektet. Man kunde ha tydliggjort gruppavdelningen i början av kursen. Nu fanns det vissa grupper med tre, vissa med fyra och vissa med fem medlemmar, och de olika situationerna skapar olika förutsättningar för gruppdynamiken. I min grupp var jag den enda kvinnliga medlemmen, vilket kan ha varit en anledning till svårigheter i grupparbetet.» (Ganska dåligt)
- Det är utmanande att jobba i grupp, men väldigt givande. » (Ganska bra)
- Grupparbetet har varit lärorikt. Bra med en så pass strukturerad kurs eftersom detta varit vårt första grupparbete. Så det blir lite ordning och reda. » (Ganska bra)
- Det var ganska stor skilnad i arbete och ambitioner oss emellan men det är väl så det blir när man lottar grupper. Kul att få jobba i grupp men väldigt jobbigt också. » (Ganska bra)
- Vi var 5 st i min grupp och det blev nog för mycket kompromisser vilket ledde till att vi inte gjorde så mycket ingrepp i byggnaden. Jag ville gärna göra något mer drastiskt medan de andra ville bevara. Kanske mer handledning hade varit bra här.» (Ganska bra)
- I synnerhet grupparbetet har fungerat bra men stämningen grupper emellan har varit god och framförallt har samtliga grupper kunnat ta hjälp av varandra och ta del av varandras arbete. » (Mycket bra)
- Jättekul och utmanande att få jobba i grupp! Mycket lärorikt och inte alltid så lätt som man trodde. » (Mycket bra)
- Äntligen ett grupparbete! Väldigt påfrestande i vissa stunder men otroligt lärorikt!» (Mycket bra)
- Vi kkom väldigt bra överens i vår grupp och har verkligen utvecklat varandra och jobbat tillsammans och utvecklat alla våra idéer tillsammans. Kul att jobba i grupp när gruppdynamiken fungerar så välsmort!» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

8. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 27%
Gott»18 50%
Mycket gott»8 22%

Genomsnitt: 3.94

- Det var bra men spretigt. Om vi ska vara visionära så vore det bra om hela kursen fick en enda motor. Nu kändes det som att de olika momenten inte riktigt hörde ihop, lite plockepinn...» (Godkänt)
- Känns som man lärt sig mycket lite av väldigt mycket men jag kan inte redogöra vad jag har lärt mig som är nytt. Det som redovisades på planscherna hade jag kunnat komma på på en dag å egen hand men det ligger så mycket arbete bakom. Hade kanske varit bra att fokusera på en Indokinas del på plansch fyra. Hade kanske underlättat om vi fick fler saker att förhålla oss till konceptmässigt ex: gör ett hotell, utgå från Peab, kulturhus, välj en våning, fokusera på inne eller ute. » (Godkänt)
- Kursen har gett en del men tycker att det kunde varit mer tydligt att vi skulle göra en ombyggnation så vi inte fastnade för mycket i bevarande-tänket. » (Godkänt)
- En omfattande och intressant kurs med entusiastiska kursansvariga. » (Gott)
- Kursen var intressant och hade en bra struktur, men problemen i gruppen försvårade arbetet.» (Gott)
- våran ritsalsassisent var ganska mycket sjuk..» (Gott)
- effektivt, annorlunda mot vad vi gjort innan» (Gott)
- bra att starta terminen med denna kurs, omfånget är bra och jag känner att det är en bra bas inför nästa kurs, bra med alla olika moment. » (Gott)
- Spännande kurs. Roligt med stadsplaneringsdelen. Mer krut på det, men kanske infrastrukturföreläsningen tidigare. » (Gott)
- Väldigt mycket att ta till sig på kort tid. Synd att minst tid lades för idé och designprojektet, där hade jag vilja få tid till att utveckla mer. Kursen skulle vinna på att ha fler diskussioner där förhållningssätt och arkitektur diskuterades. Många värden och tankar försvinner när de inte får ventileras. Då tror jag att man hade sett ett mer varierat resultat i klassen. Synd att alla projekt var så lika. Jag tycker att man skulle få valt del/byggnad av hela lyckholmsområdet själv.» (Gott)
- Roligt med grupparbete, bra att det ligger i början av åk 2 också. Kul att jobba på ett så annorlunda sätt jämfört med de tidigare kurserna. Roligt att vi kunde få tolka och utforma uppgiften lite som vi ville (poster 4 och 5) att man kan riktia in arbetet till sitt eget intresse tror jag gynnar kreativiteten och att man som elev lättare kan tänka sig att lägga ner mer tid på arbetet. Jag tycker att tiden som var beräknad till varje delmoment var väldigt... lagom! Man hade att göra hela tiden men det blev heller aldrig stressigt.» (Gott)

9. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget med de olika delarna. Att man har delinlämningar och mellankritik.»
- Nivån på arbetsbelastningen. Uppmätning. »
- Jag är tycker att kursen har haft ett bra upplägg generellt och att tidsramen för projektet har varit rimlig. »
- Strukturen i kursen. Det har varit tydligt från dag ett hur schemat har sett ut och hur projektet varit uppdelat i 5 delar med delinlämningar. Detta har också gjort att man bitvis har kunnat förstå uppgiften och inte rusa in i delar av processen som man inte varit redo för. Reflektionsmöjligheten har dessutom varit något som jag saknat i tidigare projekt. Att det dels finns tid avsatt til det, men framförallt att det finns skrivet vilka frågor man ska ställa sig och reflektera över.»
- Inger-Lise och Kia som med sin entusiasm och glada humör gjorde uppgifterna lite enklare och inspirerande. Friheten ett kunna fokusera på det man tycker är intressant. Variationen av föreläsningar, besök på Lyckholms,uppgifter, paddantur och flera olika föreläsare.»
- De olika momenten i kursen och att posterna var uppdelat med 5 separata inlämningar. Det var jätte bra att ha delmål istället för ett jätte stort projekt. »
- Tydligt upplagt med olika uppgifter på olika tidpunkter vilket har gjort att det inte varit så rörigt trots att det har sammarbetats mellan olika uppgifter. Detta sätt att dela upp kursen är bra!»
- väldigt bra med olika delmoment. Bra att själv få välja program efter att man gjort analyser.»
- Strukturen. Att man börjar från historien och stadsplaneringsnivå och sen fortsätter till själva projektet. Resan till Köpenhamn var också trevlig, även om man kunde ha haft mer tid för den.»
- stadsrummet»
- Studiebesök i Köpenhamn och på Lyckholms.»
- Stadsrummet, grupparbetet och själva ombyggnadsdelen (förstås)»
- grupparbetet»
- strukturen, att det är grupparbete, variationen»
- Dagskisserna i början av idé-delen av projektet. De gjorde att vi kom igång med projektet snabbt, tvingade oss att fatta beslut och var väldigt bra att ha när vi sen skulle arbeta vidare med det.»
- Att analysera stadsrum på en övergripande nivå och sedan gå närmare och närmare är jättebra och lärorikt. Men det vore som sagt bättre om allt kändes som en enda process.»
- Stadsrumsanalysen! Spännande att se till ett större perspektiv, jämfört med våra tidigare projekt.»
- mellankritiken»
- delmoment, strukturen med de olika inlämningarna. »
- LÄRARLAGET! Eldsjälar och inspirerande! (ursäkta men förutom vissa handledare som kanske saknade erfarenhet, handledare är en viktig del, vet inte om de som ska vara det får en liten "upplärning" det är faktiskt inte bara att kasta in en erfaren arkitekt eller doktorand, de måste sätta sig in i projektets helhet, förstå processen hur vi jobbar, varenda handledning ska inte gå till att förklara projektet och att påminna dem om vad vår grupps tankar och koncept är)»
- Upplägget med att man gör en plansch i taget och har mittkritiker under arbetets gång. När man har så mycket att göra som i denna kurs så var det mycket bra. Och bra att mittkritiken på speciellt stadsrummet var så inriktat på presentationen. Men överlag bra med utrymme att diskutera sina tankar i större och mindre grupper under arbetets gång. »
- Upplägget med olika delredovisningar fungerar mycket bra.»
- Karraktärisering, stadsanalys»
- Egentligen allt jag nämnde ovan, att den ligger i början av terminen. Att ha en lärare som endast ansvarar för administrationen, tiden som är tillägnad varje moment var lagom, bra med den tydliga uppdelningen med de olika posterna som gjorde det enklare att planera upplägget av hela arbetet.»
- GIS-genomgången är bra för att det är något nytt och bra verktyg som vi behöver förstå oss på. KLimatskal tyckte jag också var bra. Bra att vi fick redovisa på planscher så vi får arbeta med presentationstekniken. »
- Stadsguidningen.»

10. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske lite lite mer tid till idé o design postern.»
- Ett litteraturseminarie skulle varit kul»
- Bättre upplägg och samordning kring befintliga ritningar/ritningar som elever producerar. Många trodde att det fanns ritningar av brygghuset, när det egentligen inte gjorde det (fram tills en elev hittade dem på stadsbyggnadskontoret). Teknikdelen (med beräkning av fuktvandring osv) kunde ha gjorts mer pedagogisk. Det var många som inte hängde med under denna del.»
- Tillräckligt med ritningsunderlag. Hade det inte varit för att en elev gick till Stadsarkivet och faktiskt fick tag i en planritning över den befintliga byggnaden har jag en känsla av att de flesta grupper varit rätt handfallna. De uppmätningar som vi själva gjort var långt ifrån tillräckliga för att få en helhetsbild över byggnaden i både plan och sektion. Att ritsalsindelningen inte var klar vid kursens start ställde till stor frustration och det har givetvis inte med själva kursen att göra. Dock kan det ju vara en idé att ansvariga för den första kurs som hålls Lp1 kollar med ansvariga för ritsalsindelningen (Silvia Pompe?) att den är gjord. Gäller ju generellt oavsett vilken kurs det är som blir förlagd då. Just detta ställde till stor frustration och även försening i arbetet med någon dag.»
- Tidsfönstret var väl bra men hade inte behövt ta så stor del av kursen. Ojämn tidsfördelning på uppgifterna.»
- Köpenhamn resan var lite stressad och vi gick till samma ställe som vi var på i årskurs 1. Förtydliga i början av kursen de 5 posterna och hur de förhåller sig till varan så man kan få ut så mycket så möjligt av varje delmoment. »
- Språkbarriären med att ha en handledare som talar danska har varit väldigt stort och detta har lett till att vår grupp inte fått ut så mycket av handledning som vi kanske velat.. Detta kanske man kan ändra på.»
- Svårast var att veta vad som förväntades vara med i projektet, på planscherna och på vilken detaljnivå man skulle hålla sig. Varit bra att veta vad man ska fokusera på.»
- Grupper bör bestå av minst 4personer, är man färre är det lättare att man råkar ut för det våran grupp gjorde att två stycken snarare stjälper än hjälper projektet framåt, har man åtminstone en person som hjälp kan man kanske slutföra projektet på ett brastt...»
- mer koppling till design och idé genom hela kursen, mindre seperata uppgifter.»
- Möjlighet att gå på Ölvandring skulle kunnat komma tidigare, eftersom man lärde sig mycket på det. Konceptdelen skulle kunna börja tidigare, och blandas in i moment 3. »
- Dagen för kritik bör planeras bättre, blev lite ont om tid så vi bara fick en halvtimmes lunch och vår grupp hann inte få så mycket kritik, vilket var trist. Ibland var det lite vagt hur mycket som förväntades av oss, till exempel hur detaljerad man skulle vara i arbetet.»
- tillgängliga handledare och att inte ritsalar "glöms bort"»
- Se till att vara på det klara med ritsalsuppdelningen redan innan eleverna är på plats, det blev ganska mycket strul med det och det gjorde att man inte kom igång så tidigt som man velat med första uppgiften. Att få ordning i ritsalen tar längre tid än man tror och man behöver nästan en eftermiddag enbart för det. Landskapssektionen som skulle vara med på poster 2 fick, som vi upplevde det, ingen tid alls. Vi fick ingen förklaring på hur vi skulle göra den och inte heller någon tid att verkligen göra den.»
- Jag tycker tex. inte att ni ska definiera vilka byggnader vi ska förnya/bygga om. Hoppet mellan plansch 2 och 4 blev ganska stort just pga detta krav. Det hade varit bättre om vi, utifrån vårt resultat på plansch 2, fått välja vad vi skulle göra med området. Det hade varit mer logiskt och enhetligt! Sedan skulle även klimatskalanalyser etc följa av de val man gjort utifrån plansch 2. Tidsfönstret borde göras analytiskt eller också dumpas helt. Som det var nu var det rätt meningslöst. Själva tanken med tidsfönster är förstås god, men det blir bara pannkaka när det blir rent deskriptivt...»
- Den "strikta" uppdelningen i poster 1, 2, 3 osv. Visserligen var det bra att kunna lägga allt fokus på en i taget, men min uppfattning från många grupper var att det var svårt att koppla samman postrarna i slutändan. "Får vi inte tid sen att göra klart 2:an??" hörde jag någon grupp säga. I vår grupp funkade det bra att dela upp sig och turas om att arbeta/omarbeta postrarna parallellt och det tyckte jag fungera bra. Kanske något som bör tryckas lite extra på till nästa år?»
- gruppindelning bör inte eleverna sätta själv»
- uppstarten, kör igång med en kreativ process direkt, kopplat till slutprojekt så alla senare delmoment hänger lättare ihop mot ett gemensamt mål som omformas under väg. kommer ge motivation och energi, och knyta samman. design processen kom i för sent skede, kan ligga i två delar, 1 i början och en i slutet. »
- Få fram mer konkreta exempel på renoveringar i Form och teknik delen, VIsa kostad, lönsamhet, energisynpunkter, och hur det har fungerat. Mycket enklare att ta till sig.»
- Kritikdagen var det enda som kändes tråkigt under hela kursen. Det var för många presentationer i för stor grupp och när det endast löper under en dag blev det inte alls utrymme för de diskussioner som i alla fall jag gärna hade sett. Självklart är alla planscher en helhet men för oss studenter var det mycket tråkiga repetioner när man istället hade kunnat få svara på frågor och föra diskussioner om de centrala frågorna i respektive grupps designprojektet. Nu blev kritiken ensidigt eftersom tiden inte räckte till för att föra några diskussioner vilket jag tycker är det mest lärorika och intressanta med kritiken, speciellt med tanke på att det då finns externa sensorer på plats. Så till nästa år, snälla ha tid med två dagars kritik och dela klassen i iaf fyra delar istället för som det var nu endast i två.»
- Arbetsbelastningen i början känns lite väl låg. Med tanke på att kursen skall vara på 15hp i lp1 är det väl slappt tycker jag.»
- Lite mer tydlighet i "form och teknik"- delen»
- Uppmuntra diskussion och fritt tänkande genom att ha seminarier och grupphandledningar med olika handledare. Formulera uppgifterna friare.»
- kanske att man planerar igenom själva schemat lite mer noggrannt och samordnar bättre med schemabrytande moment som tillexempel sektionsmöten och så vidare. att inte ha uppsamlingen av dagsskisserna i ljusgården, det är verkligen värdelös aukustik där och man varken ser eller hör när man var så många och sitter där. Kanske tydligare instruktioner till vad man skulle göra på oster 2... den var väldigt svår att få grep om vad man skulle göra och hur man skulle börja och vad man skulle sätta fokus på, tex. om man här skulle försöka komma fram till ett program eller om manhelt ska släppa det och ta det senare. Att verkligen ha fokus på poster 4 på den sista kritiken, jag uplevde att poster 2 fick mer fokus än vad som var meningen, vi hade arbetat och lagt mycket fokus på fyran och upplevde att vi fick mest kritik på poster två.. detta kanske berodde på att gruppen innan oss (och det var samma som opponerade på oss) hade valt fokus på detta, men jag tyckte det var väldigt synd att den fick så mycket uppvärksamhet då vi redan hade redovisat den och att det i instruktionerna stod att det skulle vara fokus på poster fyra, vilket jag upplevde att det inte var. Jag tycker att det var bra med många kritiker, men jag tycker definitivt att kia skulle fått tid att prata om alla grupper som hon lyssnade på efterosm det var hennes moment, andra som kanske inte hade beehövt få lika mycket "kritiktid" skulle kunna vara dag tvilde som vi endast hade en kort föreläsning med... jag anser det som mer intressant att höra kommentarer från lärare som är mer insatta om projektet eller platsen (som hon andrea) men det är ju också kul att få kritik från en helt utomstående kritiker, men de kankse inte behöver få lika mycket tid som de andra. Fint med avslutningen med mingel också! Skulle vart kul att få hänga upp planscherna på lite bättre upphägningsanordningar (skärmar). »
- Bättre handledning. Antingen digital presentation eller plansch. Ej så lång slutkritiksdag. »
- Redovisning av tidsfönstret blev väldigt uttdraget. Tror överlag när det är redovisningar att det är bättre med halvdagar än med heldagar. Man orkar inte lyssna på slutet.»
- Val av plats. Grupparbetet.»

11. Övriga kommentarer

- Att reflektera är bra men det kan kännas konstigt att på en presentation, där i alla fall vår grupp ville "sälja in vårt förslag", lägga tid till att tala om vad vi kunde gjort bättre. Kritikerna bör säga gemensam kritik till alla, och sen är det sagt. Alldeles för mycket upprepningar och lika kritik, ibland undrade man nästan om de ens hade läst in sig på förslagen. Respektlöst när ktitiker kommer sent och sitter och viskar och fnissar med varandra under presentationer. »
- Uppmätningsdatan bör vara den enda datan så att den görs ordentligt och i hela byggnaden. Tråkigt när kritiker sitter och fnissar med varandra under kritikredovisningar. skärp er! Lär ut eller ge en instruktion till studenterna hur kritiken ska gå till, vad man ska titta på osv.»
- Bra kurs!»
- Uppdelningen på olika områden har under den här kursen fungerat väldigt bra. Det har inte känts rörigt och man har aldrig känt sig riktigt stressad trots att det varit mycket att göra nästan hela tiden. Att man delade upp inlämningarna över hela kursen bidrog också till att stressnivån hölls låg även i slutet av kursen. »
- Bra lärare och ritsalshandledare! Särskilt plus till Mika och ritsalshandledarna på sal 5. »
- Vore toppen att få en skriftlig summering av kritikerna som läst in sig på ens projekt»
- Disposioneringen av tiden och planscherna känns lite fel. Ifall denna kurs mer varit en process, "en tidsresa" som det lite känns som, så skulle det synas tydligare i resultatet. Nu fik ide och design postern på nått sätt för lite uppmärksamhet. Tiden för den delen kändes lite för kort, det är mycket mer som ska produceras och det tar tid, och behöver bearbetas. Ifall det inte skulle läggas för stor vikt på slutprodukten, och mer på processen så måste det vara tydligare från början. »
- Det här rör inte direkt kursen men Chalmers borde ta sig en titt på hur ritsalarna delas upp. För det första borde det vara klart när vi börjar efter sommaren och inte komma som en överraskning för både oss och kursansvariga som det gjorde iår. Tre dagars kaos som gick ut över oss och främst kursen är helt oacceptabelt. Jag är förvånad att det ens ställs frågan om vi själva ska dela in grupperna! Vill ni att vi i år 1 ska välja vilka vi vill arbeta med och ha grupparbeten med samma personer i tre år? Detta är tyvärr vad som händer om "vi" får bestämma. Inget jag som student önskar. Skaka om från år till år och utmana oss i att arbeta med olika personer! Jag hoppas att någon ser värdet i denna kritik och tycker att det vettigt att lägga ner den lilla tid av sin arbetsdag som krävs för att samordna detta. Alla, även om vi bara är studenter vill veta på vilken plats vi ska arbeta det närmaste året och det då gärna innan vi förväntas börja just arbeta....»
- Jag blev besviken på kritiken då jag tycker att kritikerna var lite tama i sina åsikter. Ofta visste man inte riktigt vad de tyckte om ett projekt, vilket ju gör det omöjligt att lära sig av kritiken. Det var dessutom mer fokus på presentationen än själva projektet. »
- Väldigt rolig kurs! »
- Var svårt att få med kursens alla moment i slutprodukten. Slutresultatet kändes väldigt spretigt, ogenomarbetat och tunt i förhållande till hur mycket tid vi lade ner. Mycket jobb och tankar nådde inte fram. Fick sålla bort för mycket för att få plats med allt. När jag tittar på planscherna nu så säger det ingenting intressant alls. Ser bara lösateådar som i ett utkast. »
- Tycker Lisa Brunnström är en väldigt dålig pedagog och föreläsare. Hon tar sällan hänsyn till att det borde vara paus var 45 min och hon försöker alltid med korvstoppning än med pedagogik. Bättre ge ut hand-out innan än att själv ha massa text på powerpointen och stå och läsa. Vi är läskunniga och det är bättre om hon går in på exempel istället där lagar och regler tillämpas.»


Kursutvärderingssystem från