ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjörätt, SJO130

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

16 svarande

Högst 5 timmar»1 6%
Cirka 10 timmar»9 56%
Cirka 15 timmar»4 25%
Cirka 20 timmar»1 6%
25 timmar eller mer»1 6%

Genomsnitt: 2.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 12%
75%»6 37%
100%»8 50%

Genomsnitt: 4.37


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 62%

Genomsnitt: 3.43

- Det var väldigt svårt att se målen under hela kursen, tycker upplägget med fartyget, människan.....va konstigt! måste finnas ett bättre sätt att lägga upp det, man vill ju gärna också ha en övningstenta så man förstår lite vad det handlar om och vilken nivå kursen ligger på.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Nu efter avslutat kurs och tenta så tycker jag det som krävdes av oss var rimligt.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 33%
Ja, i hög grad»10 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- tja, det blev ju lite som det blev. Lektor Rask gjorde så gott hon kunde.» (I viss utsträckning)
- Eftersom Göran blev sjuk fick Anneli rycka in väldigt plötsligt. Tycker hon gjorde det väldigt bra men därför blev kanske inte tentan riktigt som den troligtvis skulle bli med Göran.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»8 50%

Genomsnitt: 3.37

- Repetition är inlärningens moder.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»7 43%
Ganska stor»2 12%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 2.62

- HAde ingen kurslitteratur!» (Mycket liten)
- vi använda sjöansvars boken väldigt lite och kompendierna väldigt lite också...hade varit bättre om vi använt dessa mer, med mer hänvisningar till böckerna under föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Lite svårt att få översikt över allt utdelat material. Många små delar som blev en helhet. Men informationen fanns i det utdelade materialet om man tittade igenom det, sållade, och sammanställde det.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»7 43%

Genomsnitt: 3.31

- Fanns ingen hemsida, vad jag vet, och utdelat material var ganska rörigt. » (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan var inte så mycket att hurra för.» (Ganska bra)
- Mycket utdelat på lektionstid. Smidigare om allt finns på nätet. De sammanfattade mailen varje vecka var bra. » (Ganska bra)
- Kan ALLTID bli bättre. Bra med backspeglar.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 87%
Hög»2 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 62%
Hög»5 31%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.43


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»1 6%
Gott»8 53%
Mycket gott»5 33%

Genomsnitt: 4.13

- En bra kurs. Lätt att relatera kursens innehåll till funderingar man haft ute på sjön. Tror denna kunskapen kommer sitta längre pga det.» (Gott)
- Lektorn lyckades med att hålla mycet intressanta föreläsningar som var relevanta för framtida yrkesuppgifter som styrman» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den tydliga strukturen fartyg-last-människa. Historiska perspektivet.»
- Göran Lindholm skickade varje vecka ut ett mail, "backspegeln" och skrev lite vad vi talat om i veckan som gått. Mycket bra.»
- Bra uppdelning på Fartyg, Last och Människan. »
- tydligare upplägg och krav, så man vet vad man skall plugga på, vad som är viktigt!»
- Lektorn, om möjligt!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Arbetstidsfördelning mellan områdena. Lite mer fokus på människan.»
- Anneli Rask borde hålla kursen. »
- Bör finnas något kompendium i detta ämne. Tentamen- Då det inte finns något kompendium är tentan som skulle ha givits svår att finna information om. Man ska kunna välja om man vill gå på föreläsningarna eller inte, och då ha möjlighet att kunna studera på egen hand!»

16. Övriga kommentarer

- Tempot i kursen skulle kunna vara lite högre. Göran var noga med att man förstod det han gick igenom. Det är bra, men lite på bekostnad av tempot. Intressanta lektioner.»
- Annars en kurs som är ba och interessant. Får lite historisk överblick om sjöfarten samt olika händelser som inträffat tidigare.»
- Göran Lindholm skall ha ett stort tack för sitt engagemang. Likaså anneli Rask som fick hoppa in när Göran låg på sjukan. Mycket bra improviserat.»


Kursutvärderingssystem från