ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3 Ind styr- och övervakningssystem, LEU340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-03-25
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Monica Olsson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»3 17%
Cirka 20 timmar»5 29%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»3 17%
Minst 35 timmar»3 17%

Genomsnitt: 2.88

- Det hade varit bra om man fick lite mer tillgång till labbet.» (Högst 15 timmar)
- Mer tid hade att vara i labbet hade varit välkommet.» (Högst 15 timmar)
- 3 labbar på 4h + lite möten och så» (Cirka 20 timmar)
- Alla labbar och lektioner samt lite kvällstid» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 27%
100%»13 72%

Genomsnitt: 4.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 55%

Genomsnitt: 3.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 37%
Ja, i hög grad»8 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 12%

Genomsnitt: 2.75

- Det finns många sätt att klara av krusen utan en riktig tentamen, det blir också otroligt svårt för examinatorn att få en rättvis uppfattning om vem som faktiskt har gjort vad under kursens gång. Detta skulle kanske kunna lösas med en tentamen, men det är då viktigt att de olika delarna i ett projekt är med, t ex kan någon ha arbetat mer och lagt ner mer tid på citect programmering än funktionsblock etc. det är då viktigt att dessa alternativ finns representerade på en tentamen.» (I viss utsträckning)
- Duggan var bra och lätt för de som jobbat med SFC. De som jobbat mest med structured script hade svårare. Kanske ett val mellan sfc eller structured script under duggan skulle vara bra att ha, speciellt om duggan ska vara vecka 5 som den var först tänkt att vara» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»11 61%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.72

- Man lärde sig mest av att leka med GX developer» (Ganska liten)
- Man lär sig mycket själv när man labbar» (Ganska stor)
- Tycker det som sägs på föreläsningarna har varit vettigt» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.29

- ingen litteratur» (Mycket liten)
- Vi har inte direkt haft något kursmaterial förutom anteckningar som har varit praktiska. Man lär sig det mesta själv och via internet» (Ganska liten)
- mycket av det material vi använder hämtas från internet» (Ganska stor)
- manualer o dylikt» (Ganska stor)
- De instruktioner som tidigare elever skrivit (och som vi fick tillgång till på pingpong) var bra, men det hade varit bra om det fanns rekommendationer för vidare läsning angående PLC programmering. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»15 83%

Genomsnitt: 3.83

- Ping pong är mycket användbar när man kommit in i det» (Mycket bra)
- Ping Pong är underskattat, borde användas mer» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»7 38%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Morgan verkade ha väldigt mycket att göra. » (Ganska dåliga)
- Mycket bra när kommunikationerna kom igång. Innan det var det svårt eftersom alla hade problem och Morgan ofta var på andra föreläsningar. Kanske en hjälp handledare vecka 1-2 skulle göra det bättre.» (Ganska bra)
- Det enda man hade kunnat önska var att Morgan hade varit på alla labbar hela tiden. Men i allmänhet har vi kunnat få hjälp om det är något som varit krångel med.» (Ganska bra)
- I början hade väldigt många grupper problem med att få nätverkskommunickation och liknande att fungera så Morgan la mycket tid åt felsökning. Dessutom undervisade han 2:orna i Givare och Don de första veckorna under labbtid. När man väl får hjälp är han verkligen hängiven och sätter sig in i problemet och hittar lösningar. Men ertersom det var så mycket strul med hårdvaran i början var det svårt att få hjälp. Det kanske vorie käckt med en extra labbassistent?» (Ganska bra)
- Kursen i sig är ju inte meningen att man ska fråga så mycket men Morgan har funnits tillgänglig minst en gång varje labb iaf.» (Mycket bra)
- Morgan har varit mycket hjälpsam då vi haft många oförutsägbara problem (kablage som krånglar etc). Eftersom många elever delar bänk och använder utrustningen i olika labbar kan det lätt uppstå problem med utrustningen så det behövs någon som Morgan som orkar ta tag i problemen. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»15 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Det är mycket svårt att arbeta i en grupp där ambitionsnivån är helt olika för de olika gruppmedlemmarna, det är också svårt för en grupp att på något sätt driva på den/de som inte gör det dom ska eftersom vi inte kan hota med något och eftersom alla måste bli klara (dvs få alla delar att fungera) Detta leder till att hela gruppen fyller i för den som inte vill arbeta och det blir lite snett. Det är också svårt att påpeka detta för Morgan utan att påvisa uppenbara brister i grupparbetet (som också ska betygssättas).» (Ganska bra)
- Ett grupparbete i stor grupp som ändå gav resultat!» (Mycket bra)
- Grupparbete kan vara svårt med många viljor. Men det har fungerat bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 66%
Hög»5 27%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.38

- Lagom de första veckorna men mycket hög i slutet. » (Lagom)
- Det hade varit mycket önskvärt att få tillgång till labbet på helger, eller fler tillfällen / vecka. » (Lagom)
- Ganska stor kurs så det krävs en hel del tid. Fanns kanske lite för lite tid att jobba med.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 33%
Hög»9 50%
För hög»3 16%

Genomsnitt: 3.83

- Jag var i gruppen som hade dubbla labbtillfällen. De andra grupperna hade nog högre arbetsbelastning» (Lagom)
- läste mer än 100%» (Hög)
- Tillsammans med maskinelement var det en rätt så tung läsperiod. Tur att denna kursen var rolig!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 22%
Mycket gott»14 77%

Genomsnitt: 4.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rolig kurs där jag lärt mig mycket. Det negativa var att den var mycket tidskrävande vilket gick ut över andra studier.» (Gott)
- Första gången vi kopplade ihop stationerna för att se om nätverkskommunickationen skulle fungera visade det sig att vi hade planerat såpass bra att, i stort sett, allting fungerade från start. Det kändes som att man börjar bli redo för ett arbetsliv som ingenjör. Synd att hårdvaran var så bångstyrig i början. » (Gott)
- Mycket bra föreläsare och labbhandledare, Morgan!» (Mycket gott)
- Bästa kursen jag haft på länge» (Mycket gott)
- En rolig och lärorik kurs!» (Mycket gott)
- En fantastiskt bra kurs, borde vara obligatorisk för alla mekatronikare eftersom man får utnyttja allt man har lärt sig samtidigt som man lär sig vikten av dokumentation och samarbete. Mycket "realistiskt"! » (Mycket gott)
- Jättebra att få lite hands on-erfarenhet av plc och kommunikation.» (Mycket gott)
- Bästa kursen på Chalmers. Här får man lära sig hur det går till i verkligheten.» (Mycket gott)
- En mycket givande och rolig kurs. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsare»
- Hela kurs upplägget. Har inga klagomål!»
- Allt!»
- Morgan! Toppenlärare!»
- Gästföreläsare. »
- Morgan»
- Morgan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Varierande uppgifter, så alla inte har samma projekt»
- Föreläsningen om el-schemat var väldigt tråkigt. Efter den hade man inte så mycket grepp om hur easy el fungerade. Kanske Morgan eller någon annan kunde sätta sig i den sal och visa vart man ska klicka för att få fram t.ex. motorer eller hur man använder tänj komandot för att flytta på säkringarna.»
- Mer tillgänglighet till laben.»
- Tillgång till exempel för olika funktionsblock, ihopsättning av SFC, så att man kan öva. Inte bara projektet vid datorn.»
- Fixed Buffer»
- Mer schemalagd labb-tid. Det hade vart trevligt om man kunde trycka in en liten industrirobot någonstans i processen.»
- Korta ner projektet eller schemalägg mer labbtid!»
- En anpassning manualerna efter våra stationer vore fint. Första veckan läste vi manualen för ModBussen och följde den slaviskt men fick det inte till att funka. Eftersom vi aldrig har arbetat med det systemet var vi helt handfallna när det inte fungerade så som vi hade tänkt oss. »
- Den utrustning som ej fungerar, vissa PLC hade mycket problem som förmodligen inte var handhavandefel. »

16. Övriga kommentarer

- Kommer säkert vara en del som klagar lite på "profibusen fungerar skitdåligt och bla bla bla". Men jag tror ändå det är bra att allt inte fungerar Klockrent med en gång. Sen är klart det ska fungera om man gör rätt men lite problemlösning skadar inte. Tycker kursen är kanonbra (och rolig)»
- Kursen var mycket bra på nästan alla sätt. det känns bara som att det var lite för många studenter och man fick intre tillräckligt med tid i labbet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.77

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.77
Beräknat jämförelseindex: 0.94


Kursutvärderingssystem från