ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


v10 V1 Teknisk geologi VGE370, VGE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-31 - 2010-06-14
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 27%
Målen är svåra att förstå»7 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 22%

Genomsnitt: 2.5

- Kommer inteihåg dem men har sett dem» (?)
- Minns inte de exakta målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- för mycket papper i kursen, orkade inte läsa allt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Oklara mål som behöver utvecklas och förtydligas.» (Målen är svåra att förstå)
- det som står i målen är inte svårt att förstå men kursen prövar mycket mer än målen svårt att vveta vad man ska kunna!» (Målen är svåra att förstå)
- Det känns som att stora delar av undervisningen inte var direkt relaterad till målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- I en kurs som denna känns det viktigt att målen är ordentligt definierade. De ska naturligtvis inte ta upp detaljer och sådant, däremot bör det finnas ett mål som tydligt berör varje del som kan komma att examineras.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- var inte alls tydliga på vad du skulle lära dig av kursen. fanns några enstaka mål uppskrivna men de flesta av dem testades på duggan. Det är inte så lätt att få en bok på 500sidor och inte veta vad som anses vara viktigt. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- kursmålen ändrades under kursen gång, får det gå till så?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»30 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.05

- Svårt att veta vad som är målet med kursen eftersom kursmålen är väldigt knapphändigt beskrivna. OBS gäller inte kemidelen där målen är betydligt tydligare.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- MEN det var väldigt svårt att hinna ta tills sig allt som kursen omfattar! Jag borde nästan välja "Nej, målen är för högt ställda" istället men det gör jag inte - vi är ju där för att lära oss så mycket som möjligt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- men man förstår dem inte och de hänger dåligt ihop med vad som kommer på tentan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- målen i pm och målen för kursasvarig stämmer EJ överens» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»15 42%
Ja, i hög grad»17 48%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.65

- Men eftersom kursen är så pass omfattande var det mycket som utelämnades på tentamen» (I viss utsträckning)
- Ja, eftersom tentan var direkt kopplad till kursmålen, MEN många av frågorna var väldigt svåra att veta vad som egentligen eftersfrågades, hur mycket och hur ingående. Tentan testade ibland väl mycket detaljkunskap som inte kändes väsentlig.» (Ja, i hög grad)
- testade mål som inte ens var uppskrivna på mål så.» (Ja, i hög grad)
- mer än vad målen i pm säger» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»15 36%
Ganska stor»17 41%
Mycket stor»7 17%

Genomsnitt: 2.7

- Georesan var bäst för inlärningen» (Ganska liten)
- Med bokens hjälp hade man klarat sig bra utan föreläsningarna, föreläsningarna är i och för sig altid bra på så sätt att man får höra alt en gång extra. Lars Roséns föreläsningar var väldigt genomarbetade och bra.» (Ganska liten)
- Undervisningen hjälpte mig förstå vilka delar av boken som var viktiga att prioritera.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit röriga. OBS gäller inte kemidelen vars undervisning var mycket bra. Övningstillfällena har varit mycket bra.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Geo-resan mycket bra. Föreläsnignarna var ibland lite för röriga och ostrukturerade» (Ganska stor)
- Powerpoint bladet var hjälpfulla!» (Ganska stor)
- Jag hade inga förkunskaper och boken hjälpte inte alls. Se nästa fråga.» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»8 19%
Ganska stor»14 34%
Mycket stor»16 39%

Genomsnitt: 3.04

- Boken är svårläst och ostrukturerad och har ofta väldigt lite med kursmålen att göra. I tenta veckan hadde jag lärt mig tillräckligt mcket geologi för att överhuvudtaget förstå vad det var jag läste. Även då kändes bara små delar relevanta. Går det inte att byta kurslitteratur till nästa år vore det åtminstonde bra med mer detaljerade läsanvisningar då det är jobbigt och onödigt att försöka traggla igenom massor av text för att hitta några få relevanta guldkorn. Dock var exkursionshäftena jättebra» (Mycket liten)
- På gränsen till lurendrejeri att lura oss studenter att köpa Geobiosfären. Sämre och tråkigare bok får man leta efter. » (Mycket liten)
- Boken Biogeosfären är för detaljerad och svår för att passa föreläsningarnas nivå. » (Ganska liten)
- Borde vara tydligare vad som är väsentligt för kursen och inte» (Ganska stor)
- Dock enbart vissa delar av geobiosfären boken.» (Ganska stor)
- Häftena som delades ut under geologiresan var mycket bra. » (Mycket stor)
- Gick att lära sig mycket av boken. De häften som delades ut under geo-resan gav mycket» (Mycket stor)
- Det är utifrån kursliteaturen jag lärt in allt.» (Mycket stor)
- En gedigen kursbok. Med rätt metodik läser man igenom den utan problem. Det är bra att den är genomförlig men det kräver att man läser lite mellan raderna.» (Mycket stor)
- Kompendierna som delades ut under georesan var jättebra.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har geologiexkursionen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 12%
Mycket stor»36 87%

Genomsnitt: 3.87

- Kul att se saker från ett annat prespektiv» (Ganska stor)
- Det var här allt sjönk in. Det kändes som man äntligen började fatta.» (Mycket stor)
- Ett bra moment» (Mycket stor)
- Extremt lärorikt, skulle gärna se mer exkursioner i samtliga kurser!» (Mycket stor)
- Kanonbra metod för att kunna koppla det man läst till något man ser.» (Mycket stor)
- Det var först under georesan som det möjligtvis kunde kännas som att jag började greppa geologin och fatta över huvud taget någonting. Så georesan var guld värd får förståelsen i kursen.» (Mycket stor)
- Georesan får toppbetyg.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»20 48%
Mycket bra»19 46%

Genomsnitt: 3.41

- Hände vid några illfällen att klassen kom till föreläsning oinformerade om att det inte skulle bli någon. Tråkigt.» (Ganska dåligt)
- informationen kommer ut försent» (Ganska dåligt)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»28 68%
Hög»12 29%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.34

- Det blev ganska mycket under projektet i kemin, men samtidigt låg det i en ganska "lugn" period på läsperioden.» (Lagom)
- Kemin tog en för stor del av kursen» (Lagom)
- Kemidelen tyckte jag tog för stort utrymme. » (Hög)
- Det var väldigt mycket olika fakta man skulle kunna, men jag antar att det är så det måste vara i en sån här kurs.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»17 41%
Mycket bra»12 29%
Har ej sökt hjälp»9 21%

Genomsnitt: 3.65

- Fick inte alltid tag i personer man sökte.» (Ganska bra)
- Frågestunderna på de sista föreläsningarna var mycket bra.» (Mycket bra)
- Först inför tentan sökte jag hjälp (det var först då jag fattade tillräckligt för att förstå ad jag ville fråga). Chesters frågestund var ett mycket bra inslag.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 19%
Mycket bra»31 75%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.78

- svårt när man inte har samma ambissionsnivå när det för övrigt är en packad kurs. blir för hög belastning om man inte kan hjälpas åt.» (Ganska dåligt)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»25 60%
Hög»13 31%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.46

- Cortege, Påsklov, Kritihimmelfärd etc. Tar Självklart tid...» (Hög)
- I kombination med Cortège och andra studieaktiviteter blev belastningen hög men inte värre än att man kunde klara det.» (Hög)
- Två ganska tunga kurser vilket var ganska jobbigt, men tycker dock att det ej var för hög belastning.» (Hög)
- pga att kemidelen var så stor.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Georesan, det var bra att vi ofta var uppdelade i mindre grupper så det fanns goda möjligheter för alla att komma fram.»
- Exkursionen och kemidelen (även om den var tråkig lärde jkag mig jättemycket). Dock kanske kemidelen egentligen hör hemma i en egen kurs.»
- Exkursionen va riktigt bra.»
- Exkursionen»
- georesan»
- Georesan!»
- Exkursionen!! »
- Georesan, inspirerande föreläsare.»
- Geo-resa»
- Georesan såklart»
- Exkursionen som var väldigt lärorik och rolig.»
- exkursionen»
- Georesan»
- Exkursionen och all laboration.»
- Exkusrionen!»
- Exkursionen, intressera studenterna»
- Geoexkursionen.»
- Georesan»
- Exkursionen»
- Georesan och Lars Rosén. Övningarna. »
- Exkursionen, föreläsarna»
- Geologiresan :)»
- Exkursionen.»
- Georesan. Laborationerna. Kursboken.»
- georesan!»
- upplägget på exkursionen.»
- exkrusionen och Lars Rosén»
- exkursionen var jättebra. bra med en liten genomgång i början sv varje övning.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen!!!!»
- Mindre obligatoriska moment»
- powerpointen går inte att ta till sig i efterhand, ändra dem!»
- Det som kom upp på kursuntverderingsmöterna.»
- Försök göra kemidelen lite mer spännande och relatera den bättre till resetn av geo-ämnet.»
- Ge info om föreläsning ställs in»
- Jag tycker att det har varit lite rörigt med så många olika föreläsare. Skulle fungera om de var mer synkade och överens om vad som är viktigt att vi lär oss.»
- Mer grundläggande i Kemi före kemirapporten»
- Övningen K3 bör ej vara obligatorisk.»
- Uppdatera kursmål, införa en punkt i målen som tyder på att lära sig att hantera mycket material och mycket text.»
- Kemirapporten hade mycket otydliga riktlinjer och mål»
- Struktur på föreläsningarna»
- Det känns som att föreläsnigarna kunde ha en tydligare röd tråd. Ganska ofta kändes de lite ihopslängda, innehållandes ditten och datten. Jag hade också önskat att det i föreläsnignarna lades mer vikt vid förståelse av processer och begrepp (än vid detaljer och siffror). OCH, georesan var fantastiskt bra MEN ett STORT MINUS för de problem som uppstår för den kvinnliga delen av klassen då möjlighet att besöka toalett är under två av fyra dagar obefintlig. Är man i skogen så är man i skogen, jag förstår att det inte finns toaletter där, men då kunde man i alla fall lägga in ett antal pauser (kalla det raster - precis som mellan föreläsningarna) där man vid behov kan knata in mellan några träd och fixa det man behöver.»
- Mycket tydligare mål. I miljökursen var det också mycket material som behandlades men då tydliga kursmål fanns kunde man lätt se vad som var viktigt. »
- Det kändes som att det lades onödigt mycket fokus på kemi. Hade räckt att lägga kemin på en lägre nivå anser jag.»
- Lättnad till att byta grupp på övningar.»
- tydligare kursmål.»
- Formulera kursmålen bättre och anpassa undervisningen efter dem. Låt de som inte är med och bygger cortege och som vill satsa på kursen arbeta tillsammans i laborationsgrupperna.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- skriv sängkläder ist för lakarn i packningslistan till georesan. Det blir uppenbarligen missförstånd!»
- Tentan känns betydligt större än de 4,5hp den egentligen ska vara på.»
- Mycket intressant och rolig kurs. Bland det bästa som vi haft i V1an.»


Kursutvärderingssystem från