ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Management, A, D , E, LNB820

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

9 svarande

Högst 5 timmar»8 88%
Cirka 10 timmar»1 11%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»2 22%
50%»0 0%
75%»1 11%
100%»6 66%

Genomsnitt: 4.22


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 44%

Genomsnitt: 3

- Ingen information på kurshemsidan. Fick en muntlig redovisning av målen i samband med kursstart. Fick då uppfattningen om att det var en nedbantning av en större juridik-kurs. Fick även en uppfattning om vilka lagar som skulle behandlas.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 22%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 3

- Frågorna på tentan återspeglade bra vad föreläsningarna handlat om. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»4 44%

Genomsnitt: 3

- Pedagogiskt av Robert att använda exempel från olika rättsfall för att förklara lagtexten.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 2.77

- Ett bra stöd som förklaring till innebörden av vissa lagparagrafer.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 50%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 2.75

- vet ej» (?)
- I brist på kurshemsida har mail fungerat bra. Lite oklarheter kring viket lagtextkompendium som gällde. Ev behövs inte lagtextkompendiet eftersom alla berörda lagar finns på nätet (rixlex)» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»8 88%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.88

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 22%
Lagom»7 77%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Bra eftersom kiursen löper parallellt med 3 andra kurser som var ganska intensiva. » (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 22%
Lagom»5 55%
Hög»2 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Projektet som vi jobbat med i driftoptimeringen har tagit mycket tid och arbete.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 22%
Gott»3 33%
Mycket gott»4 44%

Genomsnitt: 4.22

- ganska rolig kurs. bra att lära sig lite om vad som gäller ang. konsumentköp, avtal, arbetsrätt mm. Kursen ligger helt rätt i tiden eftersom flera snart går ut i anställning. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- läraren»
- Hemtentan var en hit. jag tycker man lär sig väldigt mycket så. Den var inte lätt men jag tycker att den ramade in kursen på ett mycket bra sätt.»
- Läraren Robert mycket duktig och kunnig i sitt område. Kompetent»
- Mycket kompetent lärare»
- Föreläsaren Robert»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kursmaterial skall finnas att köpa...»
- kurspm»
- Lite bättre struktur. Kurshemsidan Kurs-pm.»
- Mer föreläsningstid»

16. Övriga kommentarer

- Nyttig bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från