ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik 1 del B, LNB7610205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-15 - 2009-05-27
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»15 71%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 4%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»3 14%

Genomsnitt: 1.95

- Meningslös kurs, när vi har viktiga saker att lära som vi kommer nyttja i arbetslivet.» (Högst 15 timmar)
- Då man inte har någon som helst hjälp av dom föreläsningar som är då läraren står och krånglar till det så att det känns som man kan mindre när man går från en föreläsning än när man kom till den.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»2 9%
25%»2 9%
50%»2 9%
75%»8 38%
100%»7 33%

Genomsnitt: 3.76

- kunde mer matte innan lektionerna än efter, så jag läste in det på egen hand.» (0%)
- Irrelevanta och röriga föreläsningar som bara skapar förvirring.» (25%)
- Ej räknestugor, då jag hellre räknar på egen hand.» (50%)
- Har blivit gått mindre och mindre på föreläsningarna då jag blir mer förvirad av att gå på dom än att sitta utan för och räkna med klasskamrater så vi kan hjälpa varandra att förstå det.» (75%)
- han är så dålig på att lära ut.( som en robbot som gör om samma saker hela tiden)» (75%)
- (90)» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 28%
Målen är svåra att förstå»3 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 28%

Genomsnitt: 2.57

- kursPM ger endast betygsgränser på tentan och "studieråd" som säger att man ska försöka lösa uppgifter innan man ber om hjälp.» (Jag har inte sett/läst målen)
- frågan är bara hur det skulle gå till» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- det står tydligt vilka kapitel och rekommenderade övningsuppgifter i kurs pm » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 52%
Nej, målen är för högt ställda»8 47%

Genomsnitt: 2.47

- Höjer man dem så tror jag att större delen av klassen skulle falla bort helt och hållet. Jag bara kan detta på grund av att jag läst matte innan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- läst matte e på gymnasienivå så för mig var detta ganska enkelt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- för mig verkar målen rimliga men jag har läst mycket matte sedan tidigare.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Detta beror åter igen på att man inte har en lärare som får en att försåt vad det är man egentligen ska kunna » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»4 20%
Vet ej/har inte examinerats än»14 70%

Genomsnitt: 3.6

- tentan var helt okej » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»12 57%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»2 9%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.52

- vare sig undervisningen eller läroboken vi har att tillgå har i stort sett inte varit till nån hjälp alls... » (Mycket liten)
- helt ärligt bland de sämsta pedagogerna jag stött på i inlärningssyfte (jag gick inte på så många lektioner denna perioden, fast jag var på flertalet lektioner förra matte perioden) » (Mycket liten)
- Se övriga kommentarer så förstår du varför...» (Mycket liten)
- har dock varit på alla föreläsningar och nästan alla räknestugor. » (Mycket liten)
- han är usell som lärare» (Mycket liten)
- Raymond är en snäll kille med hjärtat på rätt plats. Men när han förklarar blir allt en sörja och ingen förstår. Han hoppar ofta in på fel spår och spinner vidare åt fel håll.» (Mycket liten)
- läraren lyckas inte förmedla kunskapen på en nivå så att alla förstår.» (Mycket liten)
- Har gått på föreläsningar för att få veta vilka områden som ska läras in, och sedan läst på dem via internet (och övningstentor)» (Ganska liten)
- Ibland blir försöken att försköna eller "kommlicera" lite ivägen för den grundläggande förståelsen när man möter något nytt.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»13 61%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»3 14%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.61

- Byt mattebok» (Mycket liten)
- jag har haft flertalet mattematik böcker genom åren och detta är med marginal den sämsta jag haft! » (Mycket liten)
- Den boken som vi har om man ska använda lindriga uttryck så är den dålig, Har letat upp min bok som jag hade på gymnasiet tack vare den så kanske man klarar kursen» (Mycket liten)
- för lite uppgifet i boken» (Mycket liten)
- svårförstårligt kursmaterial» (Mycket liten)
- svår att förstå då det saknas kompletta lösnings förslag som man kan analysera och lära av.» (Mycket liten)
- Boken är dålig så man får förlita sig på äldre tentor och föreläsningsanteckningar» (Ganska liten)
- har lånat gymnasiematte på biblioteket» (Ganska liten)
- Jag har ej köpt boken och av utdelade papper har jag enbart ett häfte om två blad varit till nytta för mig (bortsett från utdelad övninstenta)» (Ganska liten)
- Bra bok, men också lite svårt, eller kortfattad kring vissa metoder/tal.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 20%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»3 15%

Genomsnitt: 2.85

- har inte fått så mycket material webbsidan funkar väl okej då det ligget gamla tentor och så där. » (Ganska dåligt)
- mer övningstentor på kurshemsida» (Ganska dåligt)
- Det ser grötigt ut på utdelat material, svårt att se vad som är vad.» (Ganska dåligt)
- Många äldre tentor och föreläsningsanteckningar ligger ute för nedladdning, väldigt positivt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»2 9%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»5 23%
Har ej sökt hjälp»3 14%

Genomsnitt: 3.23

- att ställa frågor har gått bra har dock inte fått några svar/förklaringar på ett sätt som jag förståt.» (Mycket dåliga)
- har ingen åsikt. sökte aldrig hjälp utan gjorde allt hemma. » (Ganska bra)
- Han svarar på frågor väldigt bra när man är 1:1. Men inte inför helklass.» (Ganska bra)
- Det hjälper inte så mycket att det finns möjlighet att fråga när den som svarar (läs Raymond) är oförmögen att svara på ett vettigt sätt...» (Mycket bra)
- Mycket bra hjälp under övningstillfällen!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.9

- det jag lärt mig har varit från väner och klasskompisar.» (Ganska bra)
- ska faktiskt till skolan och försöka dela med mig av mina matte kunskaper innan resten av klassen har tentan. » (Mycket bra)
- Det är väl tackvare dom och min gymnasiebok som man kommer klara kursen eventuellt » (Mycket bra)
- Vi är bra på att hjälpa varandra» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»11 52%
Hög»6 28%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.47

- jag har mycket förkunskaper i ämnet. » (För låg)
- Då man inte har haft en fungerande lärare utan fått söka hjälp från klasskamrater och kompisar i övrigt » (För hög)
- han tror att vi bara har matte!!!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 33%
Hög»12 57%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.76

- Om man bortser från matten så var den låg » (Hög)
- Hög och bra! Mycket tid till Tec Som.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»6 28%
Dåligt»7 33%
Godkänt»6 28%
Gott»2 9%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.19

- Detta beror på att läraren inte kan lära ut på ett försåtligt sätt » (Mycket dåligt)
- se tidigare kommentarer. tids slöseri att gå denna kurs. Personligen har jag klarat samtliga kurser på si1 men U på matematiken. och detta främst för att det inte finns studie matrial som hjälper till förståelse. Termodynamiken och strömningslära anses vara tuffa kurser, dock var matrialet så välarbetat att det inte var några svårigheter att klara dessa kurser. Om matematiken var lika väl arbetad skulle fler klara den. således behövs kompetenta lärare, även om Reimond är mycket kunnig så behövs det lärare som kan förmedla kunskapen.» (Mycket dåligt)
- Totalt värdelös föreläsare/examinator... hur i h#&vete hamnade han på chalmers? Han borde jobba som montör på volvo eller något i den stilen. Han kan i vart fall inte lära ut matematik...» (Dåligt)
- Jag kunde mycket sedan innan och har därför inte svårt för detta, men jag vet att andra har det desto värre.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stor mängd material på studieportalen för nedladdning.»
- Kursen som sådan... den, samt upplägget fungerar.»
- inget»
- Inget»
- inget!!»
- Byt kurslitteratur»
- Räknestugorna!!»
- absolut inget om man vill behålla de nya studenterna på detta program.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Annan/kompletterande matematikbok»
- Kastaa ut Raymond.»
- läran och boken bör försvinna. (vet att det är hård kritik fast jag är bara ärlig) »
- Byte av bok och framför allt lärare»
- ersätt raimond, eller ge oss åt minstonne en extralärare som kan ha räknestugorna ex.»
- byte av lärare!! så blir de mycke bätre!!»
- Ny bok, ändrat utlärnings taktik för läraren. Att ca 80% kuggat betyder ju bara en sak.. »
- Byt bok. Och inför annan form av undervisning.»
- Bättre föreläsningar och bättre bok förslaget är att bytta ut läraren och boken»
- kursmaterial»
- större pedagogiska färdigheter hos läraren»
- Kursmateriel»
- fler lärare, bättre o mer välarbetat studie matrial.»

16. Övriga kommentarer

- matten bör börja där matte b slutar. ingen annan stans»
- Raimond verkar ha dåligt självförtroende, vilket gör att hans skämt, som är tänkta att lyfta upp stämningen, knappt uppfattas.»
- kan tänka mig att denna kursen kommer att få väldigt mycket ris. jag hoppas att dom som ger ris och tycker att allt är dåligt har varit på räknestugorna! För min del är det den viktigaste kuggen i hela kursen, man måste få hjälp och det fick jag på räknestugorna. utan dom hade jag inte klarat kursen. Lektionerna innehåller bara en jävla massa exempel och är väldigt svåra att följa med på om man inte har läst "svårare" matte tidigare. Reimond är dålig i "stor klass" men faktiskt väldigt bra på räknestugorna.»


Kursutvärderingssystem från