ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknik, SJO340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-14 - 2008-11-14
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

15 svarande

Högst 5 timmar»1 6%
Cirka 10 timmar»9 60%
Cirka 15 timmar»5 33%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.26

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 46%
100%»8 53%

Genomsnitt: 4.53


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 46%

Genomsnitt: 3.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 26%
Nej, målen är för högt ställda»11 73%

Genomsnitt: 2.73

- Med tanke på att man ej krävde förkunskaper.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är alldeles för många i jämförelse med kursens "poängvärde". Den är alltså för omfattande om man "bara" får 3 poäng för kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Inte rimliga i förhållande till kursens poängtal. Hade man haft mer förkunskaper så kanske.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För höga till förhållande av kursens poäng » (Nej, målen är för högt ställda)
- Många mål för lite poäng. Miljön som var mer poäng kändes betydligt kortare.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För mkt man ska lära sig på enbart tre poäng.. T om läraren tyckte detta..» (Nej, målen är för högt ställda)
- Hur kan det här vara en 3 poängs kurs???? Arbetsbördan i denna kurs med antal föreläsningar, labbar och kurslitteraturens omfattning. Verkligen varit ett irritationsmoment under hela kursen som tagit mycke tid i anspråk under lektioner då läraren hela tiden har blivit ifrågasatt. Känns mycket mer som 7,5 poäng. Tror att alla skulle vara betydligt mer aktiva och villiga att läsa kursen om det kändes som om man fick poäng som motsvara arbetsbördan.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»9 60%
Vet ej/har inte examinerats än»3 20%

Genomsnitt: 3

- Väldigt omfattande tenta, så bra att uppdelad på flera delar så att man inte behöver skiva om allt om man missar en del. Behövs en bättre bild på den upg. där man ska skriva vad pilarna pekar ut, man såg ju inget på den!!!!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.13

- Superpedagogisk lärare som verkligen kan förklara. Enda negativa var att det var lite för mycket powerpoint, betydligt bättre när läraren ritar på tavlan och förklarar samtidigt. Om powerpoint, printa åhörarkopior och dela ut eller lägg upp innan föreläsning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»10 66%

Genomsnitt: 3.53

- Man var tvungen att söka fram en massa i uppslagsverk som man inte försod i boken.Komplicerad bok,som var ganska så råddig.» (Mycket liten)
- Bra kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Jättebra bok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.4

- Väl lång tid innan slides och likn. har dykt upp i studieportalen. Slides har varit väldigt omfattande och innehållit saker som inte varit relevant.» (Ganska bra)
- lite långsamt med uppläggning av powerpoints från föreläsningar, om det ska fylla nån funktion så är det bäst om de finns innan aktuellt föreläsningstillfälle.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt hjälp»4 26%

Genomsnitt: 4.2

- Klockrent» (Mycket bra)
- Väldigt trevlig och hjälpsam lärare, märks tydligt att han är där för oss elever!» (Mycket bra)
- Verkligen haft möjlighet att ställa frågor, både under lektion och till läraren utöver via mail eller dyl. Superbra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»12 80%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 20%
Hög»4 26%
För hög»8 53%

Genomsnitt: 4.33

- Att få 300 instuderingsfrågor på en 3,5 poängskurs. Känns det rimligt?» (För hög)
- Kursen är för stor i förhållande till poängen.» (För hög)
- Utöka poängen på kursen!!!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 13%
Hög»10 66%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 4.06

- Om man får de poäng som man förtjänar så inga problem, men nu kändes det som för mycket.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»3 20%
Godkänt»7 46%
Gott»3 20%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3

- Tyvärr har läraren fått ta emot mycket klagomål om kursen. Jag tycker att det är mycket bra med en grundläggande teknik-kurs. MEN den måste vara relevant. 14,4 Kilo luft går åt för att förbränna 1 kilo diesel. Det kommer jag aldrig kunna använda i framtiden däremot är det mycket bra att veta hur en motor ser ut och funkar samt vad de olika delarna heter.» (Dåligt)
- Kursen kändes onödig om man vill plugga till logistiker eller ekonom. Kursen är för centrerad på "stora fartyg", men faktum är att få av oss kommer att jobba på en sådan. Istället har vi motor- och segelbåtar där apparaterna fungerar annorlunda. Dock innehöll kursen en massa saker man inte har nytta av när man är men familjen och guppa på vågorna. Varför läser vi förresten kursen om man vill plugga ekonomi? Om man ville plugga dessa sakr kunde man likaväl ha blivit kapten , dvs. sökt till den utbildningen. Men det gjorde vi inte. Vi har ju valt att läsa logistik och ekonomi och således vill läsa dem ämnena - inte onödiga kurser....» (Godkänt)
- Har känts lite rörig och föreläsningarna har tyvärr inte alltid känts tillräckligt förberedda.» (Godkänt)
- Kursen intressant för egenintresse. Vad den har med programmet att göra är dock oklart. Instruktioner vid laborationerna oklara.» (Godkänt)
- Läraren. Mycket bra och hjälpsam.» (Gott)
- Johan har verkligen gjort det bästa av situationen. Vi är en SoL-klass med måttligt intresse av teknik och han förstod verkligen det här, tog det på vår nivå och utgick inte från att alla var superintresserade.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren, han var bra och sakkunnig men kunde visat lite mer hänsyn till att kursen bara är 3,5 poäng»
- Johan»
- Johan!!!! Och kursboken.»
- Överblick av system samt hur de hör ihop.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Den sista motorlabben gav inget speciellt. Kändes onödig»
- Upplägget överhuvudtaget, varför skall ens SoL kunna detta? Skulle räcka med en översikt över vissa delar, inte att kunna 300 instuderingsfrågor.»
- Kurslitteraturen var okej men den kan nog vara bättre, speciellt om man gör en SoL-anpassad kurs!»
- Laborationerna, gav inget alls.»
- Anpassa kursen till en rimmlig nivå som speglar storleken på kursen.»
- Tentamen kan inte vara så omfattande som den är i förhållande till kursens omfattning som svarar för 3 hp»
- mindre kunskaps mål.»
- mer poäng på kursen tre är ett skämt, eller en uppdelning utav densamma»
- Varför inte ett studiebesök ombord på ett fartyg med visning i maskinrummet. Varit svårt att få förståelse för hur saker hänger samman om man inte får se de i "verkligheten". Genomskärningsbilder upplevs som kryptiska.»
- Poängantalet!! Antalet powerpoint per lektion, man blir ju snurrig av mindre.»
- Motorlabben kan strykas. Tveksamt om man ska gå så djup kunskapsmässigt i en 3 poängskurs.»

16. Övriga kommentarer

- Varför måste alla läsa denna kurs? Kan inte de som väljer att läsa befäl klass 7, läsa kursen skillt? Faktum är att om man vill plugga på någon annan högskola till master efter utbildningen, har man ABSOLUT INGEN nytta av att ha läst kursen. Jag skulle därremot föreslå att denna kurs slogs ihop med någon annan kurs som "extra". Nuvarande problemet är alltså at vi måste läsa ett ämne som de flesta i klassen har ingen nytta av då de jobbar på land. Varför skall vi läsa en massa s.k. onödiga kurser som vi inte har nytta av på officen eller när vi reser runt världen. Vad anser institutionen om chansen att plugga istället för kursen mera ekonomi eller t.o.m. språk. Faktum är att Språk kunskap behöver vi i arbetslivet men motorlära, elektricitet eller pump kunskap har vi ingen nytta av. Det vore positivt om vi pluggade arbetspråk istället - breddade vår språkkunskap med branchens vokabulär (spanska,franska och tyska ord,uttryck osv.)»
- Mer inriktning mot SoL-programmet! Det är väldigt skev poängfördelning mellan kurserna. Miljökursen har lika många poäng som teknik och sjömanskap tillsammans. Men teknik och sjömanskap har krävt mångdubbelt med tid och energi från studenterna. Känns väldigt konstigt?! Teknik-kursen innehåller för mycket på för kort tid.»
- Skippa anknytningen till fartygsbefäl klass VII, läser man SoL så är man inte intresserad av att bli fartygsbefäl. Skulle man ha detta intresse så får man söka denna kurs som valbar kurs eller liknande, alternativt söka till utbildningen av fartygsbefäl klass VII. »
- Minska innehållet. Ta ut det som verkligen är relevant för oss som läser SoL!»
- Det känns lite dåligt att SoL-programmet ska rätta sig efter klass VII då vi faktiskt valt SoL, något som bör ändras.... för helt ärligt, den här kursen är alldeles för omfattande för SoL. Men tillsvidare är det ett bra upplägg med en bra lärare.»
- Mer överblick och samverkan. Mindre teknisk djupdykning.»


Kursutvärderingssystem från