ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Sjöfartsekonomi, LNC340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-12
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

13 svarande

Högst 5 timmar»2 15%
Cirka 10 timmar»4 30%
Cirka 15 timmar»4 30%
Cirka 20 timmar»1 7%
25 timmar eller mer»2 15%

Genomsnitt: 2.76

- Väldigt högt tempo! Förstår inte hur man ska hinna läsa cirka 800 sidor, varav 500 är på engelska inför en examen på 7.5 poängs kurs!» (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»0 0%
75%»5 38%
100%»7 53%

Genomsnitt: 4.38


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 15%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 38%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- vet ej» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»5 41%
Vet ej/har inte examinerats än»5 41%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»6 46%

Genomsnitt: 3.23

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»3 23%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.23

- 3 böcker. 1 på cirka 1000 sidor... 2 andra på cirka 250 styck... Och allt gick på nära 2200 kronor... För en kurs. Känns som det är för mycket... Speciellt nu i efterhand när man förstått att böckerna iprincip inte behövs för betyget 3! Det kunde vart lite tydligare och mer information om det i början av kursen!» (Ganska liten)
- Kursmaterial har varit till mycke liten hjälp, mens kursmaterialet innanför befraktningsspelet var mycke bra. Tilsamans med "Sjöfrtsekonomiska begrepp" och "Sjöfartsekonomiska beräkninger".» (Ganska liten)
- Shipping Innovation var en aning onödig. Det var bara massa statistik som man inte orkade traggla sig igenom. Det kändes inte så viktigt.» (Ganska stor)
- Kurs böckerna har inte används så mycket. Dock har de utgivna kompendierna varit till stor hjälp.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»9 69%

Genomsnitt: 3.69

- Kunde varit ännu bättre om Power-pointsen var upplagda innan lektionen så man hann titta igenom dem och anteckna på dem.» (Mycket bra)
- Mycket bra at alt materiell kommer på pingpong. Så som PP-slides etc.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 61%
Hög»2 15%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 3.61

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 53%
Hög»5 38%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.53


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 15%
Godkänt»2 15%
Gott»6 46%
Mycket gott»3 23%

Genomsnitt: 3.76

- Rörig kurs, vet fortfarande inte riktigt vad jag ska kunna.» (Dåligt)
- För mycket olika föroläsare. Mycket förvirrande.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Befraktningsspel.»
- Befraktningsspelet, det enda i kursen jag tyckte var riktigt bra. Lärt mig det mesta jag lyckats lära mig under tiden man satt och jobbade med det.»
- befraktningsspelet, det var bra!»
- Det mästa!»
- inte lika mycket tidkrävande»
- Befraktningsspel»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer information om kurslitteraturen. Car är mer/mindre relevant/viktigt att läsa. (prioriteringsordning) Mer info om befraktningsspelet innan det börjar.»
- Tydligare målsättning vad man ska kunna inför tentan.»
-
- Att inte 10 poäng på tentan går utifrån en dubbeltföreläsare som gav fel information innanför sjöfartsekonomiska kalkyler.»
- föroläsningarna »
- Litteraturen. Vissa böcker var helt onödiga, och dessutom dyra.»
- Power point på sjörätt skulle kunna vara lite tydligare. Kunna ta bort orelevant information för denna kurs»

16. Övriga kommentarer

- jag tycker det var bra. Mycket strukturerat och man har koll på vad man ska läsa på till tentan.»
- Dåligt att det enda man har att gå på innan tentan är ~500 sidor text, med engelsk litteratur som inte är helt lätt att förstå om man inte har mer än engelska B från gymnasiet i bagaget, och föreläsningarna och gamla tentor som tydligen inte följer kursen som den ser ut i dagsläget. Vore skönt om man faktiskt visste vad man ska plugga.»
- Totalt sätt ett mycket bra og interessant kurs! Klart bästa kursen i LS 1.»
- Mer tydliga anvisningar på grupparbetet»


Kursutvärderingssystem från