ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Navigation SK - terrester navigation och tidvatten, LNC045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-11-04
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»7 25%
Cirka 20 timmar»8 29%
Cirka 25 timmar»7 25%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 2.48

- Jag hade mycket med mig i bagaget.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 14%
100%»23 85%

Genomsnitt: 4.85

- Utom enstaka lektion» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 48%

Genomsnitt: 3.25

- matematiken är den som främst är otydlig då det ofta verkar som att inte ens läraren riktigt vet vad det är meningen att vi ska kunna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det står ju inte i kurs-PM:et vad jag ska kunna. Det står "grundläggande kunskaper och färdigheter för alla typer av sjökortsarbete..." Nu har ju inte det gjort något pga övningarna där vi har gått igenom allt vi behöver kunna, men har man bara föreläsningar är det väldigt lätt att missa något utan ett mer utförligt kurs-PM.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- mer lektioner om man önskar för att få svar på specifika frågor innan tenta» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Har man inte varit i kontakt med navigation innan är det väldigt mycket att lära sig på kort tid. Det behövs mkt handledd undervisning för att det skall lyckas.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 4%
Ja, i hög grad»11 45%
Vet ej/har inte examinerats än»12 50%

Genomsnitt: 3.45

- Men ska ha tenta så svaret är nog igentligen Ja,i hög grad.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»4 14%
Mycket stor»22 81%

Genomsnitt: 3.77

- behöver mer lektionstid för frågor» (Ganska stor)
- navigationsövningarna har varit till stor hjälp då man själv fått arbeta med sjökorten under vägledning av läraren, har verkligen underlättat med de mindre grupperna.» (Mycket stor)
- Väldigt bra med Föreläsning och sedan övning där Läraren finns med.» (Mycket stor)
- Hade gärna sett flera föreläsningar, stor klass på 90 personer och det känns som vi får mindre tid än föregående år.» (Mycket stor)
- De obligatoriska övningstimmarna har varit väldigt bra, det gör att man övar bestickföring även om man som jag, som har läst klass 8:an tidigare, tycker att man kan det tillräckligt bra. (Vilket man ofta inte alls kunde.) » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»17 62%
Mycket stor»5 18%

Genomsnitt: 2.96

- Kurslitteratur kan ha varit bra men aldrig behövt ta den till hands då undervisningen varit så bra. » (Mycket liten)
- Nav 1 är väldigt svårläst. De muntliga genomgångarna på övningstimmarna är i princip den enda teori jag "läst" då jag tyckte att Nav 1 förklarade allting på ett så krångligt sätt. Fyrkaraktärer och utprickning mm lärde jag mig ur kort 1 och sjötrafikföreskrifter.» (Ganska liten)
- navigation 1 och 2 är svåra att förstå, man fattar inte riktigt hur man gör i böckerna för att få fram det man vill ha.» (Ganska liten)
- Mycket fördjupad information» (Ganska stor)
- Böckerna Nav1,2 och 3 ger oftast fler frågor än svar. Finns inga bättre?» (Ganska stor)
- navigations bok skriven på ganska svår svenska mer kompletta tentor med tydliga lösningar från föreånde år bör finnas tillgänglig för utskrift» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»12 44%

Genomsnitt: 3.29

- Rörigt när J.prytz har två hemsidor + en studieportal. Önskan om en hemsida enbart + studieportal.» (Ganska dåligt)
- Lite rörigt att hitta övningsuppgifter» (Ganska dåligt)
- svårt att orientera sig på prytz hemsida» (Ganska dåligt)
- det är väldigt svårt att verkligen hitta fram till kurshemsidor och utdelat material när det väl lagts ut på studieportalen osv.» (Ganska bra)
- Vore bra om Nav-lärarna kunde använda kurshemsidorna istället för sina egna sidor. Blir enklare och bekvämare om alla kurser gör på samma sätt.» (Ganska bra)
- Många övningsexempel osv» (Mycket bra)
- Får säga att det är helt utmärkt! Mycket övningsuppgifter och hjälp på både Studieportalen samt Prytz hemsida. Mer sånt i alla kurser!!» (Mycket bra)
- Prytz sidor är ett stort plus.» (Mycket bra)
- bra med övningsexempel och tentor» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»15 55%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.62

- främst under navigationsövningarna i grupper» (Ganska bra)
- mer lärare tillgängliga innan tenta för frågor och genomgång av olika konstruktioner i sjökort» (Ganska bra)
- Som sagt, bra med mkt lärarledd tid. Bra att den var obligatorisk, det hjälper oss med svag moral:)» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»23 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 74%
Hög»6 22%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.29

- Lagom/låg I alla fall för mig som har läst det innan, dock för några år sedan utan att ha använt det efteråt.» (Lagom)
- Känns lite tajt mellan Tidvattendelen och Tentaveckan.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 66%
Hög»8 29%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.37


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 11%
Gott»12 44%
Mycket gott»12 44%

Genomsnitt: 4.33

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna och simulatorn»
- övningstillfällen»
- Övningslektionerna. Gärna fel.»
- De obligatoriska momenten, det är där man lär sig det mesta. kanske fler obl. moment.»
- Navigationsövningarna!»
- Övningarna samt den goda informationen på studieportalen och andra hemsidor. »
- Övningstilfällerna»
- Lärarnas Goda Humör :)»
- Övningstillfällena är guld värda.»
- Samma rutiner med övningar på klasstid, en god styrman tar år att bli, inte på 7 veckor.»
- All schemalagd övningstid»
- Övningarna, där faller bitarna på plats.»
- det mesta»
- Det lilla i simulatorn får inte tas bort»
- Slut-övningen varje övningslektion.»
- Många övningstillfällen.»
- övningarna och simuleringarna»
- lärarna»
- Övningarna.»
- Övningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- matematiken om möjligt, känns väldigt rörigt»
- Planeringen så att det finns lite tid efter att kursen slutar tills tentorna.»
- Mera navsim. Mindre att läsa in eller mer tid, då tiden inte räker till om man aldrig syslat med nav innan.»
- Mindre elever på föreläsningarna...»
- Det bästa vore om föreläsningarna kunde gå hand i hand med övningarna. Det är halvlyckat när man gör övning före föreläsning och än värre när föreläsning eller övning sticker iväg så man ligger flera moment före/efter. Det har dock inte varit så illa, mest en parantes.»
- Lite mer övningstillfällen»
- Om antalet intagna nästa år blir motsvarande till i år bör alla grupper få lektioner i rätt ordning, genomgång före övning, teori/övning innan NavSim.»
- Mer sim kanske»
- Böckerna»
- Gärna mer simulatortid!»
- att böckerna uppdateras och skrivs om så att man lättare kan förstå hur de som skrivit böckerna tänker.»
- möjlighet till personliga frågor rörande ämnet inför prov »

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs. Bra lärare.»
- Föreläsningar borde ligga på fm eller innan 15. Folk har ju ett vardags liv också. Massa moment är obligatoriska / bra att gå på. Om dessa ligger sent på ex måndag fredag får många problem.»
- Mycket bra med lärarledd övningstid, varvat med föreläsningar.»
- mer tid om så önskas vid tenta tillfälle»


Kursutvärderingssystem från