ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk biologi - introduktion, KLI060, Lp1-2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»15 57%
Cirka 20 timmar»5 19%
Cirka 25 timmar»2 7%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 1.88

- Många timmar de sista veckorna.» (Högst 15 timmar)
- Mycket intensivt med projektarbetet under två veckor» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 15%
75%»5 19%
100%»17 65%

Genomsnitt: 4.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Testade examinationen (seminariereflektion samt muntlig & skriftlig projektredovisning) om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»6 24%
Ja, i hög grad»10 40%
Vet ej/har inte examinerats än»7 28%

Genomsnitt: 2.88

- Har ej sett målen» (?)
- Reflekterade aldrig över målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 72%
Nej, målen är för högt ställda»6 27%

Genomsnitt: 2.27

- Kursen bör vara större med tanke på projektarbetet.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Orimligt omfattande uppgifter för en så liten kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)


Undervisning och kursadministration

5. Hur har du upplevt seminarieserien?

25 svarande

Mycket dålig»1 4%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»17 68%
Mycket bra»7 28%

Genomsnitt: 3.2

- roligt att få reda på mer om vad man kan arbeta med som biotekniker, fick en mycket större kunskap än innan» (Mycket bra)
- Mycket inspirerande och intressant.» (Mycket bra)
- Jag uppskattade variationen av olika ämnen som togs upp.» (Mycket bra)
- Mycket givande och intressanta föreläsningar!» (Mycket bra)

6. Har du några specifika kommentarer kring företagseftermiddagen?

- Bra att få inblick i industrin.»
- Mycket givande.»

7. Vad tyckte du om utformningen på inlämningsuppgiften (reflektionen)?

26 svarande

Mycket dålig»1 3%
Ganska dålig»3 11%
Ganska bra»17 65%
Mycket bra»5 19%

Genomsnitt: 3

- tråkigt dock att man inte fick en personlig åsikt från läraren » (Ganska bra)
- Ganska otydligt syfte, men det är alltid kul när man kan flumma på om lite allt möjligt.» (Ganska bra)
- Instruktionerna kändes lite otydliga och hastigt fixade.» (Ganska bra)
- Skönt, men ovant med inlämning utan bedömning eller respons.» (Mycket bra)
- Roligt att få skriva sina tankar kring det man lyssnat på. Dock var det dåligt att kurshemsidans filinlämning inte fungerade då man skulle lämna in dem.» (Mycket bra)

8. Hur har du upplevt projektarbetena?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»5 19%
Ganska bra»16 61%
Mycket bra»4 15%

Genomsnitt: 2.88

- Vi hade en dålig handledare. Men det var bra att vi kunde prata med Ingrid som hjälpte oss att lösa problemet!» (Ganska dåliga)
- Omfattningen på projektarbetena var alldelles för stor, med takne på hur mycket tid man var tvungen att lägga ner.» (Ganska dåliga)
- Arbetet känns inte direk relevant för utbildningen, snarare som något som lagts in bara för att fylla ut kursen.» (Ganska dåliga)
- Jätteintressant och lärorikt men det krävdes för mycket jobb för att vara en 3hp-kurs samt att man bara kunde uppnå G. Att skriva en rapport på 10-15 sidor i grupp är i sig inte för mycket men för att man skulle kunna göra det behövdes det väldigt mycket bakgrundarbete för at man skulle kunna ta till sig det som man skulle skriva om. » (Ganska dåliga)
- Ämnet har varit stort, men det har varit mycket lärorikt. Positivt att jobba med handledare. » (Ganska bra)
- Kändes som det krävde att man hade mycket förkunskaper i bioteknik. Men det var väldigt roligt och lärorikt.» (Ganska bra)
- Pga kursen var såpass liten och utspridd över såpass lång tid blev tyvärr projektet satt åt sidan länge, annars fungerade det bra.» (Ganska bra)
- Intressanta projekt!» (Mycket bra)

9. Har du några ideer om hur projektarbetena kan förbättras (timing för utdelning, ämnen, utförande etc)

- Bra om ämnena är konkreta, samt att handledaren bidrar med relevant material. (Detta kanske inte gäller alla grupper)»
- Det vore bra om sista rättningen till handledaren och redovisningsdagen låg lite längre ifrån varandra, så att handledaren har rättat faktan innan man redovisar.»
- Extra hjälp med att söka och sålla information i databaser. »

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Ganska dåligt»6 23%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»7 26%

Genomsnitt: 2.8

- Under flera tillfällen gick det inte att nå kurshemsidan» (Mycket dåligt)
- Ofta problem med att komma in på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Många av de powerpointpresentationer från föreläsningar lades aldrig upp på kurshemsidan som utlovat. Stort hinder i projektskrivningen.» (Ganska dåligt)
- se tidigare kommentar om filinlämning.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan låg ner större delen av kursens gång.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan var nere ett tag, annars fungerade det bra.» (Ganska bra)
- Hade önskat att samtliga powerpoint-redovisningar lagts upps på kurshemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor till kursansvarig?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»8 30%
Har ej sökt hjälp»8 30%

Genomsnitt: 3.88

12. Hur fungerade kontakten med projekthandledaren?

26 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 3%
Ganska bra»18 69%
Mycket bra»7 26%

Genomsnitt: 3.23

- Ibland var det svårt att få konkreta svar på sina frågor då handledarens svar var orelevanta för just det område vi skulle skriva om. Hade dessutom föredragit att handledaren hade varit objektiv under vår handledning, eftersom det påverkade oss lite då vi valde bort att ta upp vissa delar i vårt projektarbete.» (Ganska bra)

13. Hur fungerade samarbetet inom projektgruppen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»13 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.34

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»13 50%
Hög»4 15%
För hög»7 26%

Genomsnitt: 3.57

- Hela kursen kändes utdragen och hade kunnat göras mer kompakt.» (För låg)
- Högre mot slutet - naturligt.» (Lagom)
- Det var mycket att göra för endast 3 poäng, projektet tog mycket tid samtidigt som man skulle hinna med allt annat» (Hög)
- hög för antal högskolepoäng, men lagom arbetsbelastning för att det var roligt.» (Hög)
- Av alla de jag pratat med så tycker alla att kursen har tagit för mycket tid och att för stora krav har ställts. vi läser två extremt stora och tunga kurser som man gärna vill ta sej igenom, och när man måste lägga massa extra tid på ett arbete vid sidan av halkar man lätt efter i de andra kurserna. Tycker dock att kursen varit väldigt intressant och rolig.» (För hög)
- Projektarbetets omfattning (med presentation) var för stor då man fick lägga ner mycket mer tid än vad hela kursens på 3hp motsvarar. Seminarieserien samt reflektion var mycket bra!» (För hög)
- För mycket arbete om sådant kursen ej berör och för en så liten kurs.» (För hög)
- I förhållande till antalet högskolepoäng var arbetsbelastningen enormt hög om man jämför med de andra kurserna vi läste.» (För hög)
- För hög för endast 3 hp.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 11%
Godkänt»7 26%
Gott»12 46%
Mycket gott»3 11%

Genomsnitt: 3.5

- JBra idé med föredrag från olika företag, då detta kan skapa intresse. Dock kändes det som det mesta, både föredrag och projektuppgifter mest slängdes in för att fylla ut tiden.» (Dåligt)
- Har inga invändningar på kursen i sig, men faktumet att man läste två ytterligare kurser samtidigt gjorde det svårare att uppskatta denna kurs.» (Godkänt)
- Roligt och lärorikt. Mycket bra för att få bioteknikeleverna att stanna kvar på utbildningen, för annars kan det kännas som man har väldigt mycket bara ren kemi på utbildningen.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- seminarietillfällen och företagseftermiddagen.»
- seminarieserien»
- Seminarierna»
- Björn Åkerman som handledare»
- Föredragen från de olika företagen.»
- Föreläsningarna om ämnet bioteknik!»
- Allt.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- projektarbetets omfattning»
- Arbetsbördan i förhållande till antalet högskolepoäng? Kanske minska lite på det skriftliga arbetets omfattning?»
- Kursens längd.»
- Antalet hp som man får för kursen.»

18. Övriga kommentarer

- Positivt med föreläsningen om presentationer. »


Kursutvärderingssystem från