ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 09/10 Betongbyggnad, LBT092

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-10-27
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 68%

Genomsnitt: 3.52

- Men som alltid är det svårt att förstå målen i början av kursen innan man satt sig in i vad de betyder.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- För lite poäng till den arbetsbelastning som det innebär att lära sig allt enligt kursens mål. Förkunskaperna var mer än tillräckliga.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 12%
Ja, i hög grad»9 37%
Vet ej/har inte examinerats än»12 50%

Genomsnitt: 3.37

- Och lite därtill. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»6 24%
Mycket stor»18 72%

Genomsnitt: 3.68

- Steve är otroligt duktig på att strukturera upp kursen och förklara hur allt fungerar. » (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»14 56%

Genomsnitt: 3.48

- Boken är bra men alla formler kunde sättas i ordning så att de är lätta att hitta och text delen ville man inte alls läsa!» (Ganska liten)
- Kursborken är dock hopplös eftersom den inte har något index att slå efter.» (Ganska stor)
- Dock tog det väldigt lång tid att lära sig hitta i boken, vilket tog onödig tid från kursen. Boken hade gärna fått vara tydligare hur och när man använder olika ekvationer. Jag hade gärna haft en formelsamling istället för boken. Mycket bra att facit, med fullständiga lösningar, finns till exempelsamlingen!» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»23 92%

Genomsnitt: 3.92

- Steve är grym på att lägga ut material.» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 12%
Hög»17 68%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 4.08

- Högt tempo men jag antar att det är nödvändigt för att hinna med allt.» (Lagom)
- I och med att tre andra kurser ska slåss om resterande 7,5 poäng under perioden blev arbetsbelastningen tämligen hög. » (Hög)
- Det är en viktig kurs emn inlämningsuppgiften tar aldeles för mycket tid.» (För hög)
- Mest tid gick åt till konstruktionsuppgiften och att strukturera upp boken. Det hade varit bra om konstruktionsuppgiften varit mindre och mer fokus lagts på att räkna övningsexempel/förståelse. Kanske en lärarledd grundlig genomgång av boken i början av kursen? Eller en sida på kurshemsidan med hänvisningar till viktiga sidor?» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»21 84%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.92

- Det går alltid att fråga Steve utanför lektionstid om man undrar något.» (Mycket bra)
- Möjligheterna att få hjälp av föreläsaren har varit väldigt bra även på icke schemalagd tid» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»19 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 8%
Hög»16 64%
För hög»7 28%

Genomsnitt: 4.2

- Det är en tung period där vi läser 4 kurser som tar mycket tid.» (Hög)
- Fyra kurser är mycket att hålla i huvudet, även om man inte behöver lägga lika mycket krut på alla. Läge att tänka om? » (Hög)
- Liksom jag nämnt ovan» (För hög)
- Varför ligger väg och trafikteknik med 1,5p i denna LP? Vore det inte bättre att göra den kursen mindre och öka betongen med dessa poäng?» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Steve Svensson»
- Laborationer, studiebesök.»
- Inlämningsuppgiften»
- Inlämningsuppgiften var jättebra, man lär sig mycket genom den!»
- Steve»
- Steve»
- Konstruktionsuppgift»
- Laborationen och studiebesök. Även läraren hoppas jag blir kvar!»
- Jag tycker betongkursen i sig har varit jättebra och lärorik. En del som jag tyckte var väldigt bra var laborationen. Man fick se allt precis vad man beräknat och att det stämde. Det gav en känsla av att man faktiskt kan använda det man lärt sig och en var en stark motivations-boost. »
- Läraren och övningsläraren! Inlämningsuppgiften.»
- Lärare Steve Svensson, bra lärare!»
- Steve»
- Laborationen»
- Steve, en av skolans bästa lärare»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska konstruktionsuppgiften. Den motsvarar dessutom inte 1,5hp!»
- vet ej»
- Mängden kurser på en läsperiod»
- Sprid någon annan parallell kurs under första året istället.»
- Den totala arbetsbelastningen har hämmat lärandet. Man kanske kunde sprida ut belastningen på något sätt? Nu vet jag inte hur kommande perioder kommer vara men i ettan upplevde jag inte några större besvär med att hålla tempot. »
- Minska arbetsbelastningen. Kanske ta bort ett moment i kursen?»
- MER TID, ev. mer poäng»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- tycker konstruktionsuppgiften var för lång i en o samma uppgift. Hade varit bättre för min inlärning om det tex hade varit obligatoriskt att göra ett antal uppgifter i övningshäftet. Nu blev det istället att då jag slutade hänga med i uppgiften så skrev jag bara av vad mina kompisar hade skrivit utan att reflektera över vad jag gjorde i resten av hela uppgiften. Mindre uppgifter hade gjort det enklare att "hitta tillbaks" då jag gick vilse och varje ny uppgift hade varit en ny chans att hänga med "från början".»
- Intressant kurs, engagerad lärare!»
- Rolig och intressant kurs! Steve är mycket bra och engagerad och hjälper till väldigt mycket, är faktiskt väldigt nöjd med kursen!»
- Tidskrävande men givande konstruktionsuppgift.»
- Mycket bra med studiebesöket och laborationen. Inlämningsuppgiften var också väldigt bra då man fick räkna på alla olika fall och man kom igång med räknandet med en gång!»
- Bra och relevant kurs, enda problemet är att tiden inte räcker till.»


Kursutvärderingssystem från