ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1,2,3,4- Skiss och modellteknik 09/10, MPP055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-05-24
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete.

14 svarande

Högst 2 timmar»1 7%
Cirka 4 timmar»5 35%
Cirka 6 timmar»4 28%
Cirka 8 timmar»2 14%
Minst 10 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.92

- Egentligen någonstans mellan de två första alternativen, 3 timmar undervisning + 2-3 timmar eget arbete per tvåveckorsperiod.» (Cirka 4 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 100%

Genomsnitt: 5

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat på egen hand?

14 svarande

0 timmar»0 0%
mindre än 2 timmar»3 21%
mindre än 4 timmar»8 57%
mindre än 6 timmar»3 21%
mer än 6 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 71%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 21%

Genomsnitt: 1.71

- Skriva ner de olika delmomenten och säga att man ska ha en portfolio genomgång i slutet, så man måste spara alla skisser.» (Målen är svåra att förstå)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»7 77%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 3.22


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen/föreläsningarna varit för din inlärning?*

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»11 78%

Genomsnitt: 3.78

- Bra som den är, kanske om möjligt att lägga den på eftermiddagen istället för kvällen.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»7 50%

Genomsnitt: 3.35

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

14 svarande

Mycket liten»9 64%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 1.85

- har ingen» (Mycket liten)
- bra bild utav skuggning av kub bra demos för mycket bilar» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

14 svarande

Mycket dåligt»2 14%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 71%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 2.85

- Göra en, kanske lägga upp tutorials där.» (Mycket dåligt)
- fanns inget» (Mycket dåligt)
- Bökigt ibland med flyttade lektioner etc. samt att vi ännu inte fått tid för slutsamtalet..» (Ganska bra)
- Fanns inget sånt, hemsidan användes inte.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»6 42%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- En student från föregående år skulle kunna vara Hirash "kontakt" på skolan som man kan ställa enklare skissfrågor till. Denna skulle naturligtvis behöva vara sammansnackad med Hirash samt medverka på lektionerna. » (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga klassen fungerat?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 3.92

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 85%
Hög»2 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsåret?*

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 64%
Hög»5 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- från enbart skisstekniken var arbetsbelasningen inte alls farlig men i kombination med andra kurser blev det ibland mycket och skissen kom i kläm..» (Lagom)
- Lp2 var ganska lugn, annars mycket högt. Pedagogiska matteföreläsare vore önskvärt..» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»7 50%
Mycket gott»6 42%

Genomsnitt: 4.35

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren och det huvudsakliga upplägget.»
- Hirazsh. Studiebesöket»
- Det längre projektet med espressobryggaren var bra.»
- Studiebesöket på Cliff, det var inspirerande och kul. Kursens utformning var , börja med grunderna och sedan mer avancerat i lagom takt. Kul med projekt i slutet. »
- Att vi kritiserar varandras arbeten»
- Hirash!»
- Hirash»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se förslag om elev som "halvlärare" ovan.»
- Kvällstimmarna var mycket slitsamma, och även om det inte går att förändra schemat borde föreläsaren kanske försöka lägga in lite fler pauser.»
- Gärna mer photoshop där man själv får tid att jobba med det under lektionen.»
- kanske mer tid att skissa på egen hand under lektionerna, dvs korta ned på demonstrationerna. Speciellt i slutet på året. »
- En planering över vad som kommer att hända under kursens gång»
- vet ej»
- Försök lägga kursen på dagen istället för kvällen, blir sega kvällar..»

18. Övriga kommentarer

- Otroligt lärorik kurs. Stor arbetsinsats med tanke på antalet hp men ändå en uppskattad kurs. "Osvensk" kritik var lite knäckande inledningsvis men man vande sig, nyttigt. Studiebesöket på Cliff var väldigt intressant.»
- Hirash är väldigt kompetent och hjälpsam»

19. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

-
- Nej.»
- nej»
-
- nej.»
-
- Nej»
- nej»
- nej»
- nej»
- nej, men det är många frågor om examination och kursmaterial som inte känns riktigt relevanta..»
- Tror inte det. »
- nej»
- nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från