ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp1åk3: IOE011 Ekonomisk analys3

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-22 - 2009-11-22
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»8 11%
Cirka 20 timmar»17 25%
Cirka 25 timmar»20 29%
Cirka 30 timmar»16 23%
Minst 35 timmar»7 10%

Genomsnitt: 2.95

- Vilket var alldeles för lite för min del, insåg detta vid tentamen.» (Cirka 20 timmar)
- Tung och mycket intressant kurs!!» (Cirka 25 timmar)
- På tok för mycket saker var på tok för flummiga och krävde enorm arbetsinsats att försöka lära in.» (Minst 35 timmar)
- Tungt.» (Minst 35 timmar)
- Krävdes jättemkt arbete» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»3 4%
75%»17 25%
100%»47 69%

Genomsnitt: 4.61

- Vissa av lektionerna kändes lite flummiga. Man skulle ha lärt sig mer utav att läsa hemma. Läraren hade en tendens att sväva iväg ibland.» (75%)
- Det var tvunget.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

67 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 43%
Målen är svåra att förstå»10 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 13%

Genomsnitt: 2.11

- minns ej» (?)
- Har sett dem men kommer ej ihåg vad de säger.» (Jag har inte sett/läst målen)
- målen är totalt överflödiga i den här kursen eftersom ove ändå bara frågar på det som han känner sig lite intresserad av för tillfället.» (Målen är svåra att förstå)
- Lite sent insåg man tentamens omfång.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 71%
Nej, målen är för högt ställda»11 28%

Genomsnitt: 2.28

- att prata om mål känns ganska irrelevant när det kan komma frågor på vad som helst.» (?)
- minns ej» (?)
- På gränsen till för högt ställda.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det utgicks ifrån att vi hade mycket förkunskaper inom mikroekonomi, vilket vi inte hade fått.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Antogs att vi skulle kunna modelera i slutet av kursen utan att vi övade på det under lektionstid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Orimligt i förhållande till vad vi fick möjlighet att lära oss» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

49 svarande

Nej, inte alls»4 8%
I viss utsträckning»22 44%
Ja, i hög grad»19 38%
Vet ej/har inte examinerats än»4 8%

Genomsnitt: 2.46

- Tentan var inte alls relaterad till det som gicks igenom på lektionerna, eller det som stod i kurslitteraturen.» (Nej, inte alls)
- Kände igen väldigt lite teori på tentamen, trots 100% närvaro och flitigt studerande av kurslitteraturen. Kändes mer som man skulle ha läst Financial Times i 20 års tid för att vara beredd på den här tentan.» (Nej, inte alls)
- Att förstå, tillämpa och räkna på vad som står i granstrands bok känns ganska enkelt om man läser intensivt hela läsperioden och har talang för matematik. svårt att säga vad examinationen testade. Jag tror ärligt talat att ove väljer ut en lr två tentor varje år som ska få 5 a och sen rättar dem till 80 p. De som egentligen har kunskaper för betyget 5 sätts till strax över 60 p. Ove sa på föreläsningen att tentan inte skulle va sådan att man bara kan gå och skriva den och ändå klara vissa frågor så därför gör man en massa frågor så att studenterna inte hinner med frågorna. Det är ju bara det att tentan fylls ut med frågor som inte alls ingår i kursen, därför har man ju ändå inte så stor nytta av att ha gått på föreläsning och läst boken om man vill ha 5.» (Nej, inte alls)
- Tentan var för stor. Det var omöjligt att svara på alla frågor inom den givna tidsramen.» (Nej, inte alls)
- Tentamen var otroligt stor i jämförelse med den tid som erbjuds. Samt för mig orelevanta frågor för kursen, av typen "vad anser Leif Johansson"» (I viss utsträckning)
- Tentan innehöll för många uppgifter. Jag håller inte med om Oves uttalande att tentan ska va sådan att man inte ska hinna värka ut svaret utan måste kunna kursen så bra att man skriver ner rätt svar på varje fråga omgående. » (I viss utsträckning)
- Tentan i år kändes som att den inte var särskilt lik tidigare tentor.» (I viss utsträckning)
- För lång tenta, så var svårt att visa om man kan allt, eftersom man inte hann med alla frågor!» (I viss utsträckning)
- För många frågor för att hinna med och få kvalitet på svaren.» (I viss utsträckning)
- Tentan var alldeles för stor! Har aldrig behövt stressa så på någon tenta innan och ändå var jag minst lika bra förberedd denna gången som jag brukar vara inför tentor. » (I viss utsträckning)
- Tentan kändes som den testade så mycket mer än vad kursen innefattade. Det kändes som om det inte räckte att läsa boken och gå på föreläsningarna för att klara tentan, utan man behövde ytterligare förståelse.» (I viss utsträckning)
- Märkligt att intervjun var tentamenspliktig då den inte var lätt att tillgodogöra sig genom repetition.» (I viss utsträckning)
- Väldigt välgjord men SVÅR» (I viss utsträckning)
- Tentan täckte in stora delar av boken, så stora att man fick svår tidsbrist och inte hann göra så bra lösningar man kunnat göra på flera uppgifter. Hade vi haft 5 timmar hade det fortfarande varit svår tidspress» (Ja, i hög grad)
- Examminationen var för omfattande.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var alldeles för omfattande! Nu blev det mest att man stressade igenom den, men jag hann ändå inte klart. » (Ja, i hög grad)
- Dock upplevde jag att tentan var alldeles för lång för att hinnas med på 4h och att det var mindre räkneuppgifter än jag förväntat mig.» (Ja, i hög grad)
- Mycket bättre tenta än tidigare år.» (Ja, i hög grad)
- Dock för lång tenta, kändes inte som 6 hp» (Ja, i hög grad)
- Tycker att rättningen av tentan är väldigt mystisk. På frågor som man kunde till 100% och under normala förhållanden skulle fått full pott på har man fått 70-80 % rätt. Det känns som att Ove Granstrand har en dold agenda i att ha den "svåraste" kursen. Dessutom att ge en fråga på något som ej är obligatoriskt samtidigt som det inte finns att hitta någon annanstans är inget annat än ett tjänstefel...» (Ja, i hög grad)
- Tentans utformning var mycket bra och täckte in hela kursen på ett bra sätt. Dock var rättningen absurd. Svar som under normala förhållanden nästan skulle ge full pott belönades här med 60-70 procent rätt. Kursen svårighetsgrad motsvarar inte på något sätt betygsfördelningen. » (Ja, i hög grad)
- Vad jag har lärt mig plus lite till...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»17 25%
Ganska stor»33 48%
Mycket stor»16 23%

Genomsnitt: 2.92

- Räkneövningarna var jättebra. Marcus holgersson är pedagogisk, tillmötesgående och förstår väl vad som är svårt för studenterna. Han har oxå lagt extra tid till studenter och svarat på våra frågor och lagt ut lösningar på svåra saker. Det har varit till stor hjälp för mig. Annars så talar väll resultatet från tentan att att det inte varit så mkt i övrigt som bidragit till studenters inlärning.» (Mycket liten)
- tycker inte lektionerna har varit särskilt givande, absolut inte att vi går igenom nytt material fredagen innan tenta, tycker det är dålig planering.» (Ganska liten)
- Har läst inte det mesta själv » (Ganska liten)
- Ganska bra, många intressanta utsvävningar av Ove även om man ibland kom lite långt från kursen kärna. Men oftast kände man att föreläsningarna gav mycket mervärde» (Ganska stor)
- Undervisningen är väldigt utdragen, i den bemärkelsen att första halvan, eller hela föreläsningstimmen gås till att sätta upp outlines och föregående föreläsning. Blir då segt» (Ganska stor)
- Ove är intressant att lyssna på, men han kommer ofta för sent och har en tendens att fastna i det oviktiga.» (Ganska stor)
- Granstrand är en helt okej pedagog, synd bara att de saker han tog upp på föreläsningarna inte kom med på tentan.» (Ganska stor)
- Trots att själva förelsäningsserien var ganska pedagogisk så var den på en lättare nivå en tentan.» (Ganska stor)
- Borde gått igenom de mer komplicerade delarna mer, istället för att älta i de grundläggande om och om igen.» (Ganska stor)
- Ove har varit en bra, om än något avvikande från kursmaterialet, pedagog.» (Ganska stor)
- mkt upprepande undervisning» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Två mycket duktiga och engagerande föreläsare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 8%
Ganska stor»34 50%
Mycket stor»27 39%

Genomsnitt: 3.27

- Obegriplig, dålig (platt) struktur på boken, oböjlig att slå upp något i. Dåligt att svaren man fick enbart sa "see textbook", istället för att säga vad rätt svar var. I vissa fall var frågorna så flummigt formulerade att man ville veta vad svaret faktiskt va, inte bara see textbook eller "multiple answers possible".» (Mycket liten)
- om man använder tentan som referensram så har det ju inte bidragit så mkt då.» (Ganska liten)
- Det s.k. kompendiet (som ju var en bok fast utan möjlighet att slå i) var ett mkt ineffektivt, om än välskrivet, hjälpmedel. Gör den till en riktig bok med index och allt så kommer den var ovärdelig » (Ganska liten)
- Boken var OK. Bra med billig kurslitteratur men text sida upp och sida ner är inte alltid lätt att ta till sig. Borde satsa lite pengar på text och bild layouten. » (Ganska stor)
- Jag har fått läsa boken om och om igen för att fatta något över huvud taget.» (Ganska stor)
- Kompendiet var bra, lite väl matematiskt på sina ställen kan man tycka.» (Ganska stor)
- Skulle gärna se mer exempel i boken samt svar till alla uppgifterna» (Ganska stor)
- Tyvärr den sämsta kursbok som jag haft sedan jag började på chalmers» (Ganska stor)
- Men den har ingen struktur alls, inget uppslagsverk och svårläst pga av att designen och strukturen bara var krånglig, skulle väldigt enkalt kunna förbättras.» (Ganska stor)
- Boken bör dock göras om. det var ytters svårt att hitta i den.» (Ganska stor)
- Riktigt bra kurslitteratur, både djup och med fokus på de viktiga poängerna» (Mycket stor)
- Kompendiet är bra.» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Utan litteraturen hade det varit kört.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»40 58%
Mycket bra»23 33%

Genomsnitt: 3.23

- Powerpoints lades alltid ut i efterhand, inte innan föreläsningarna - utöver den gång där man faktiskt lade ut informationen innan - för då användes inte slidsen i undervisningen.» (Mycket dåligt)
- Det tog för lång tid innan föreläsningsmaterial lades upp på sidan» (Ganska dåligt)
- Skulle vara lite mer överskådligt på studentportalen om man lade upp föreläsningarna i olika mappar. T.ex commercial law i en mapp och ekonomiföreläsnigarna i en mapp. » (Ganska bra)
- Marcus hade inga problem att tillgodose detta.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 10%
Ganska bra»25 36%
Mycket bra»19 27%
Har ej sökt hjälp»17 25%

Genomsnitt: 3.67

- För få räkneövningar» (Ganska dåliga)
- Ove var inte alltid tillgänglig i pauserna, vilket var synd eftersom det ofta fanns frågor.» (Ganska bra)
- markus tog sig mycket tid. Lite störande att ove inte var tillgänglig i pauserna så man kunde fråga, men han kunde ju å andra sidan hjälpa efter föreläsningens slut.» (Mycket bra)
- Marcus var väldigt hjälpsam.» (Mycket bra)
- Markus var mycket tillmötesgående och svarade snabbt på mail.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 20%
Mycket bra»50 73%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 5%
Lagom»15 22%
Hög»38 56%
För hög»10 14%

Genomsnitt: 3.8

- Skönt med en ekonomi-kurs som håller en sysselsatt » (Hög)
- Tar tid att läsa igenom kompendiet, bra att det inte var så långt som i andra kursen.» (Hög)
- Trots att de inledande veckorna, 3 var på en lätt nivå blev följande 5 veckor som en 7 veckors kurs.» (Hög)
- Orimligt hög» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

67 svarande

För låg»3 4%
Låg»4 5%
Lagom»27 40%
Hög»25 37%
För hög»8 11%

Genomsnitt: 3.46

- Bra sammantaget, men väldigt ojämn fördelning mellan kurserna!» (Lagom)
- hög men ok.» (Hög)
- 1000 sidor att läsa och lära sig.» (Hög)
- pga just denna kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

67 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Dåligt»8 11%
Godkänt»26 38%
Gott»21 31%
Mycket gott»9 13%

Genomsnitt: 3.37

- Grymt nonchalant stil av ove gentemot studenterna. Komma försent det gör man ju liksom inte mer än en gång. En ganska tyken attityd hade ove mot studenterna på föreläsningarna, ideer som vi hade var i 99 av 100 fall lika mycket värt som dammet som katten släpat in.» (Mycket dåligt)
- Tyvärr den sämsta kurs jag läst på chalmers, ville läsa MEI innan, men nu definitivt inte.» (Mycket dåligt)
- Svår greppad kurs. Inte ens när jag gick till tentan kunde jag sätta fingret på vad kursen faktiskt hade handlat om » (Dåligt)
- bra kurs men otroligt dålig eximination där man inte han med att svara på alla frågor, fick 65 poäng men med mer tid hade jag minst plockat tio poäng till och det tycker jag är ett otroligt dåligt sätt att testa hur mycket man lärt sig. det är väl inte förmågan att spy ut sig ord som ska testas?????» (Dåligt)
- Väldigt bred kurs och lite för stor vikt på matte som oftast var svår» (Godkänt)
- Föreläsningarna var mycket bra. Även om man var förberedd att tentamen skulle vara omfattande kom den som en chock.» (Godkänt)
- väldigt intressant ämne, lite sega/irrelevant föreläsningar och en helt feldimensionerad tenta. » (Godkänt)
- Tycker det var svårt att förstå vad kursen igentligen handlade om.» (Godkänt)
- En intressant kurs, dock var tentamen för svår och för omfattande. » (Godkänt)
- Ämnet är intressant men jag har en misstanke om att kursen inte är hälften så bra som den skulle kunna vara.» (Godkänt)
- Bra kurs med en dålig tenta.» (Godkänt)
- Kursen är ganska svår, med ibland väldigt avancerade uträkningar. Den känns också ganska spretig. Men i grund och botten är kursen ganska intressant.» (Godkänt)
- En del uppenbara misstag från Granstrands sida drog ner slutbetyget...» (Godkänt)
- Kursen var mycket intressant. Tyvärr drar den absurda rättningen ner helhetsbetyget.» (Godkänt)
- Ove är en mycket bra föreläsare och inslaget med Tom Ewing var också bra.» (Gott)
- Tentan var väl lång. » (Gott)
- Tycker dock matte var inblandat lite för mycket. På vissa ställen krånglade det till saker som egentligen är lätta och gjorde dem nästan oförståeliga. » (Gott)
- intressant, speciellt i efterhand. men känslan av att det krävs saker som går långt utöver vad kursen innefattar känns lite dumt.» (Gott)
- Mycket intressant ämne och omfattning av kursen.» (Gott)
- Gör om kompendiet till en riktig bok!!» (Gott)
- Övertygar mig om att läsa fortsättningskursen» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna hittills!» (Mycket gott)
- intressant ny vinkling på ekonomi» (Mycket gott)
- Jätteintressant. Jag kommer att välja MEI tack vare denna kurs, även om det är den svåraste kursen hittills.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Oves föreläsningsmetoder, skriva på tavlan gör att det är lättare att följa med i olika steg i tex ett diagram.»
- Commercial-law delen och kurskompendiet»
- Law-delen»
- Bra med alla concepts som förklaras och att Ove gärna svarar på frågor i pauser och efter föreläsnignarna.»
- Tom Evings föreläsningar.»
- Hela kursupplägget med att Tom Ewing har juridikdelen och sedan fortsätter man med Innovationsekonomin.»
- Räkneövningarna»
- Kompendiet, räkneövningarna med doktorand»
- Upplägget på commersial law och tom erwing»
- räkneövningarna»
- Kurslitteraturen»
- Den grundliga genomgången av mikroekonomi»
- räkneövningarna»
- lagdelen var intressant men den kändes inte så integrerad med kursen. »
- tentamensfrågor på videointervjuer som visas det sista som händer i kursen. »
- räkneövningarna»
- Det mesta, utom tentan. Tom Ewings del var mkt bra.»
- Tom Ewing!»
- Föreläsarna!»
- m holgersson som räkneledare. Mkt fokus på räkningar är bra.»
- Tom Ewing»
- Marcus»
- Mixen och valen av ämnen.»
- Kursmaterialet enligt boken.»
- Bra med aktuella "riktiga" exempel.»
- Ämnet»
- Kursen, det var mycket intressant.»
- räkneövningarna»
- materialet»
- Föreläsarna!!!»
- Ove Granstrand, mycket kompetent och inspirerande föreläsare om än lite segtalande och långdragen ibland..»
- Att commercial law tentades av för sig så somm det var upplagt. »
- Tom Ewing»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Längre tid för tentan, fler räkneuppgifter i kompendiet hade varit nice»
- Basera tentan på det som sägs under lektionen / finns i litteraturen, inte helt andra saker.»
- Det skulle fata kanonbra om föreläsningarna kunde spelas in så ljudfiler kunde läggas på kurshemsidan. Eftersom det var så mycket nytt så tror jag att iaf jag skulle ha jättemycket nytta av att lyssna på föreläsningarna en gång till i slutet av kursen när man börjat förstå sammanhangen. »
- ATT OVE SKALL KOMMA I TID OCH INTE EN KVART FÖR SENT VARJE GÅNG!»
- Ta ner bredden på kursen och nivån på tex härledningar.»
- Räkneövningarna var på dåliga tider»
- Att vid ett tidigare skede kommunicera kursens omfattning. Efter ett tag började Ove översiktigt att gå igenom hur långt vi kommit och vad vi hade kvar i kursen. Det hade varit bra iom det gjorts tidigare. Men framför allt: Tentan var alldeles för omfattande!!»
- Istället för att ha förbestämda räkneövningar skulle jag vilja se att man istället skulle kunna ha en räkneövning i veckan som man kan gå till och ställa frågor som man inte förstått själv.»
- Lista på rekomenderade räkneövningar.»
- Jätte bra svårighetsgrad på tentan, men som sagt borde den vara kortare, eller tydligare indikation på hur mycket man ska skriva som svar på de olika frågorna. Borde även vara mer kvantitativa frågor. Och för guds skull Ove, en föreläsare ska komma i tid till föreläsningarna, annars brist på respekt!»
- Tenta formen, färre uppgifter och inget case tack!»
- tentan var alldeles för tidspressad, alldeles för mycket fel i kompendum/facit/gamala tentor-försvårade inlärningen. Föreläsnignarna var ofta svåra att hänga med i. Re-exam av Tom Hewing var orättvis jfr med första tentan plus taskigt inlämningsdatum, borde inte vara ett straff att missa en tenta där datum sattes så pass sent och dessutom under en helg.»
- Tentan, jag förstår inte poängen. tycker inte det är ok att ha så många frågor att man inte hinner med att svara på alla och dom man svarar på blir det bara osamanhängande. Visst att man ska lära sig att jobba under tidspress men nån måtta får det lov att vara. tycker inte att man får chans att visa vad man egentligen kan. »
- tentamen och mer hjälp med modellering »
- Föreläsaren bör komma i tid till föreläsningarna, respektlöst att lämna 100+ personer att vänta flera gången.»
- Tentan bör inte innehålla sånt som inte står i boken. Att ha en fråga på intervjun med Leif Johansson utan att bifoga information på tentan är mycket tveksamt.»
- Kursboken behöver revideras. Den känns inte speciellt genomtänkt och upprepar sig ofta. Engelskan är under all kritik. Det funkar inte heller att efter en lång harang bara konstatera "Thus," och sen slänga upp världens jäkla formel. Då förstår ingen. Och vad skall vi för övrigt med formlerna till, flera av dem känns som de finns där endast för att kvaltifiera något som aldrig har haft med matematik att göra över huvud taget.»
- mindre förvirrande matte tack! främst differens och differentialekvationer. »
- Tentan, den var alldeles för stor och omfattande man han inte fundera ordentligt utan var tvungen att skriva konstant för att hinna klart. Tydligare och konkreta exempel i boken gällande vad det faktiskt är man gör.»
- Tentamensdelen med serier, intrevjuer och liknande. Boken är full av variabler utan förklaring (eller sena dito). Onödigt rörig. »
- En tentamen som baseras på kursen hade varit trevligt.»
- Tentan var den värsta jag har skrivit på Chalmers. Det var alldeles för många och tunga frågor. Satt och skrev konstant i 4 timmar men kände mig ändå inte klar när det var dags att lämna in. Är det så man ska mäta kunskap, att i panik skriva ner det första man kommer på?!»
- Tydligare introduktion av kursen, på svenska.»
- det som tas upp på föreläsningarna borde vara mer synkat med tentan.»
- Mer räkneuppgifter till tentan och inte lika mycket nytt tentapliktigt material under repetitionsveckan.»
- fokusera mer på ämnet innovationsekonomi istället för o ta in massa grejer från tidningar lr låta leif johansson sitta o göra reklam för volvo (nonsens svar) som sedan kommer på tentan. Viktigt att göra en rimlig tenta för att motivera studenter att jobba. Alla studenter motiveras till studier enbart för att de satsar på att göra bra ifrån sig på tentan. Vet man då att tentan är orimlig redan innan förstör det så mkt för inlärningen.»
- kanske någon form av samläsning med lagdelen, att innovationsekonomiföreläsningarna startar tidigare än lv3»
- Tentan, det är alldeles för många frågor vilket gör att väldigt många inte hann svara på alla frågorna. Det brukar bara vara de som är allra långsamast som inte hinner annars. Tycker också att den är för svår. När 2 st får femma och båda får åttio så är det lite löjligt när Ove uppenbarligen har flyttat upp två för att de ska finnas några femmor över huvudtaget.»
- Gör svårare frågor istället för att ha en slumpartad rättning.»
- Bättre integration av juridiken. Mycket märkligt att ha en föreläsare i juridik som inte verkar kunna något om svensk lag. Detta är ju detta som är det mest intressanta.»
- Tveksamt om man skall examinera på en intervju som togs upp på den sista föreläsningen.»
- Tror att det var fler än jag som hade svårt att hinna klart med tentan. Vet att tanken var att man måste lära sig sålla bland material men jag kom inte ens så långt. Tidsbristen blev lite för stor.»
- Rimliga krav och vettiga mål och undervisning»
- Literaturen och Oves attityd.»
- Tentamen var för omfattande för att man skulle hinna med att prestera på alla uppgifter»
- Tentan kändes väldigt svår i förhållande till det man hade lärt sig från att läsa boken och föreläsningarna. Kanske försöka få en bättre passning här i framtiden.»
- tentan. minska ner till 9 lika omfattande frågor istället för elva»
- Kompendiet»
- Ove bör hålla tiderna lite bättre!»
- Oves uppenbara konservativa betygssystem. JAg har fått bilden av att ove rättar enligt gamla normer där enbart två i varje klass SKA få femma i ämnet. alltså kvotsatt betygssättning. Detta tror jag eftersom det endast varit två femmor i både i år och förra året. De två femmor som förekom i år hade konstigt nog exakt 80 poäng (gränsen för femma) och bästa person under det hade 68,5 i betyg. Man kan alltså misstänka att 80 poängarna egentligen hade en verklig provpoäng på 70 men höjts upp medvetet för att fylla ut "kvoten" femmor. Jag anser vidare att om en lärare endast examinerar två femmor i en klass på över hundra personer så säger det mer om läraren och hans undervisning än om elverna. Lärarens insats måste ju ses som katastrofalt misslyckad eftersom en lärares mål och anställning går ut på att lära studenterna i ämnet i så hög grad som möjligt och en femma är just ett tecken på förståelse och att studenterna lärt sig och inget annat. Och jag kan lova att majoriteten av klassen har pluggat mer än vanligt till den här tentan. Så antingen är målen för högt satta, eller examinerar inte tentan målen utan något helt annat. »
- Eftersom det fanns bland annat en fråga på intervjun med Leif Johansson kunde denna ha lagts upp lite tidigare och visats under andra omständigheter.. Nu visades den efter ett långt pass väldigt nära tentan när alla var trötta.»
- Tentan.»

16. Övriga kommentarer

- svår tenta!»
- Det ingår en del statistik i kursen, och det känns som det är väldigt länge sen vi läste statistikkursen. Man fick försöka förstå utifrån kontexten i boken. Går det inte att flytta dessa båda kurser närmre varandra i tiden?»
- alldeles för otydligt vad som var centralt i kursen. tentan var orimlig i form av storlek, för många omfattande frågor att klara på 4 timmar. Sen ingick inte 50 % räknefrågor som Ove sagt.»
- Man borde blivit informerad om att det är en svår kurs... först sista veckan det gick upp hur höga kraven var på tentan.»
- Skönt med en föreläsare som vill att man ska se "the big picture" så att säga. »
- kursen var sådär, lite för oklart vad den egentligen handlade om, för omfattande tenta och föreläsningar som hela tiden låg efter tidsplanen.»
- bra och intressant kurs men onödigt krånglig ibland och ovanligt svår tenta! »
- Trodde att grundutbildningen skulle vara, i så stor utsträckning som det går, på svenska. Kurslitteratur på engelska är inga konstigheter, men tentan bör väl vara på svenska tycker jag.»
- Får ett intrycket av Granstrand som en nonchalant person. Han närvarar inte på första föreläsningen p.g.a. ett styrelsemöte. Han verkar inte ha några större problem med att låta 120 studenter vänta i 10 minuter på att föreläsningen ska börja och han har tidvis en rent nedlåtande ton mot studenterna.»
- Fokusera med på vad vi ska lära oss, inte vad som kan vara "bra att veta". Och för guds skull, ta med färre frågor på tentan.»
- Svår tenta i förhållande till vad som förväntats då man tittat på tidigare tentor.»
- tentan var jättemycket svårare än frågorna i boken. vidare var tentan för kort för att man skulle hinna med den. man hade lätt behövt en timma till.»
- Kanske ska man fundera på om man ska hålla i föreläsningar när man hellre vill stå och prata ( och lägga mängder med lektionstid) om stans vd ar som e. gustafsson och leif johansson och deras visioner. Eftersom vi inte har så mkt föreläsningstid blir det ju viktigt att börja i tid oxå. Det är en grundutbildning vi läser, släng bort allt flyplanssnack och omvärldsproblem. Fokusera på grunstenarna för att analyser innovationer istället.»
- Det var litet onödigt att bli upprörd någon student gick fram för att prata lite om mitt sommararbete.....Tråkigt när läraren inte verkar tro på det man säger..»
- Orimligt att få tentafrågor på sådant vi inte läst i kursen, på gränsen att ta upp detta med SNI för orimliga krav på tentamen»
- Ove har sina fördelar och är väldigt kunnig jag gillar hans attityd och vilja att tvinga oss att tänka själva samt outside the box men inte hans sätt att kasta ut frågor och säga saker som "varför är tjejer så blyga". Sen blev endel av det han menade skulle gynna vårt egna tänkade svårt att associera med kursen. »
- se fråga 15. Betygskvotering enl. konservativ lära vore en skandal och det känns som att ni borde vara angelägna om att åtgärda detta. Ni måste ju hålla med om att poängen ser konstiga ut och att det är mycket anmärkningsvärt att endast två personer av över hundra får femma. »


Specific questions for this course

17. How would you assess Tom Ewing"s qualities as a lecturer?

66 svarande

Very poor»0 0%
Poor»1 1%
Average»3 4%
Good»20 31%
Very Good»40 62%
No opinion»2

Genomsnitt: 4.54

- It is a bit odd that Tom does not seem to have any knowledge of Swedish law. Would have been more interesting with comparisons to Swedish law.» (Good)
- interesting to listen to » (Good)
- Strange that the teacher didn"t know anything about swedish law.» (Good)
- Entertaining and informative, makes info stick» (Very Good)
- Easy to listen to and easy to understand.» (Very Good)
- Also very funny!» (Very Good)
- A very good lecturer with interesting lectures with good facts and nice examples» (Very Good)
- I only say one word: Fantastic!» (Very Good)
- Briliant as a lecturer and he has a great sense of humor» (Very Good)
- Probably one of the most competent lecturers i,ve had so far. He "s got the gift to explain difficult things in an easy way! » (Very Good)
- Witty and interesting. Altough commercial law might be a far from ideal topic for lectures, his many examples explains the situations well (usually).» (Very Good)
- Inspiring and skilled. » (Very Good)
- Ett mycket trevligt inslag och mycket intressant. » (Very Good)
- Tom was great.» (Very Good)
- I really enjoyed the course!» (Very Good)

18. How would you assess Ove Granstrand"s qualities as a lecturer?

67 svarande

Very poor»0 0%
Poor»10 14%
Average»20 29%
Good»24 35%
Very Good»13 19%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.59

- Always too optimistic regarding how long it will take to do whatever is planned to be done during the lecture. Ove was late more than 50% of the lectures and we almost never had time to finish the chapters that we were supposed to. Due to this, many new things appeared during the last friday less than one week before the exam.» (Poor)
- Visst, Ove är mycket kompetent, men man tappar respekten för honom när han aldrig lyckas komma i tid till en föreläsning! Stor del av föreläsningar går åt till att diskutera, enligt mig, mindre för kursen viktiga delar. » (Poor)
- Lite långdragen innan han kommer till sak.» (Average)
- Ove Granstrand! Kom i tid och planera dina föreläsningar bättre. Du verkar kompetent och duktig men man får känslan att du inte tar din roll på allvar. Stort minus.» (Average)
- Very often late, doesnt make it through everything he has meant to talk about, and often starts talking at length about something not really relevant. But I guess I"ve seen worse.» (Average)
- föreläsningarna har varit ganska röriga och omständliga. Snöar in på mindre viktiga frågor.» (Average)
- Drag out to much» (Good)
- Sometimes Ove"s gets away from the subject. Ove is sometimes late for lectures :)» (Good)
- Needs to speed up a bit, or re-evaluate the scope of his lectures.» (Good)
- svävar lätt iväg ibland från ämnet och börjar prata om massa saker som inte hör till kursen och därmed blev det ganska stressigt på de sista föreläsningarna eftersom vi låg efter schemat. » (Good)
- Anpassar sig, mkt bra med mer svarta tavlan. Dock lite för mycket utsvävningar ibland. KOM I TID!» (Good)
- Dedicated.» (Good)
- Föreläsningarna var mycket bra.» (Very Good)
- Though he could try to speed up things in order to not go over the lecture time now and then.» (Very Good)

19. How would you assess the day "IP in Creative Industries"?

66 svarande

Very poor»0 0%
Poor»1 2%
Average»24 64%
Good»9 24%
Very good»3 8%
No opinion»29

Genomsnitt: 3.37

- Det låg för tidigt i kursen» (Average)
- trevligt med förfriskningar» (Average)
- Too early in the course, it would"ve given more if it were later when the students had more knowledge about the subject.» (Average)
- Not clear what it was all about, and how important it was for the rest of the course.» (Average)
- felt a little as if this was for the master-students and not I3» (Good)
- didn"t attend» (No opinion)

20. How would you assess the day "IP in Software Industries"?

66 svarande

Very poor»0 0%
Poor»3 10%
Average»14 50%
Good»10 35%
Very good»1 3%
No opinion»38

Genomsnitt: 3.32

- It was ok, but it felt like we had som lack of knowledge for it.» (Average)
- didn"t attend» (No opinion)

21. How would you assess the video interview with Leif Johansson (Volvo"s CEO)?

67 svarande

Very poor»7 11%
Poor»10 15%
Average»20 31%
Good»21 33%
Very good»5 7%
No opinion»4

Genomsnitt: 3.11

- Dåligt att denna intervju kom med på tentan då det var svårt att hänga med och hålla fokus med dålig ljudkvalitet i en extra halvtimme utan röst» (Very poor)
- Dålig form av redovisning av innehållet. Istället fram med budskapen i ett redigerat format.» (Very poor)
- Långsam och svår att få ihop kontentan av den. Om vi hade diskuterat vad han sa i storgrupp efter varje fråga hade den gett betydligt mer! Då hade det mer känts som den ingick i kursen. Bara en videointervju utan diskussion kändes ointressant.» (Poor)
- Hard to hear what was being said» (Poor)
- Bad questions...» (Poor)
- Svårt att höra.» (Poor)
- it was not made clear that it would be of relevance on the exam until after the video was finished.» (Poor)
- Iden vara bra och intervjuvn vara intressant men att i efterhand säga att det vara en gästföreläsning och att det kommer på tentan vara bara elakt och kändes som det var för att sätta dit folk, speciellt eftersom man inte hade någon möjlighet att se den igen.» (Poor)
- Didn´,t feel like this was to much for us» (Average)
- Kul att sen men inte bra som underlag till examensfråga eftersom det inte fanns någon möjlighet att se filmen igen och en gång var svårt att komma ihåg detaljer ifrån. » (Average)
- His answers where very PC and predictable. Semi-interesting questions on the plus side.» (Average)
- hard to keep in mind what he said and relate further on, espacially to "quote" him and his thoughts to write down on the exam. Men det är väldigt intressant och roligt! Kanske bör tillägga att det kan komma lite på tes, speciellt i slutet av kursen då många satsar på annat att läsa in» (Average)
- Lite svårt att ta in all information som den innehöll då vi aldrig diskuterade eller reflekterade kring intervjun. Däremot tycker jag att det var ett bra och intressant moment i kursen.» (Average)
- Should have been earlier in the course.» (Average)
- Interesting but not relevant» (Average)
- Om det är kursmaterial så är det inte schyst att säga det först efter filmen!» (Good)
- Det hade varit mer lärorikt om man samtidigt kunde fått en sammanfattnig med det viktiga ur intervjun» (Good)
- Jag insåg att min engelska inte är den bästa så jag börjar bli lite orolig för mastern.» (Good)
- Det var en bra intervju, men kanske lite dåligt tajmad eftersom ove sedan behövde dra över 45min på tiden för att hinna med allt inför tentan. Att då vara 15min sen i början visar på dåligt förberedande!» (Good)
- Men det hade varit bra att få reda på innan att det var tentapliktigt, och inte efteråt.» (Good)
- kul inslag!» (Good)
- Dock svårt att greppa allt han sade, kanske möjlighet att se den igen eller en analys hade varit bra» (Good)
- Som sagt intevjun var bra men kunde ha visats tidigare i kursen eller lagts upp på hemsidan tidigare.» (Good)
- Would have been good to be able to see the interview more than once, since it was part of the exam.» (Very good)
- It"s always incentive to listen to a director from such a big company like Volvo. It"s also fun that he takes his time to do a interview for us at Chalmers.» (Very good)
- A nice finish to the course.» (Very good)
- I fell asleep» (No opinion)

22. Do you think it would be suitable with a few more CEO video-interviews in the course?

67 svarande

Yes»45 76%
No»14 23%
No opinion»8

Genomsnitt: 1.23

- Very interesting concept, however, I don"t understand why the interviews with Swedish CEOs have to be in English, when all the students are Swedish as well.» (Yes)
- Ja, om man diskuterar innehållet efter intervjun, inte bara slänger in nåt.» (Yes)
- If more apropriate questions and within a specific topic in the course» (Yes)
- Men om man inte hänger med på allt och det kommer tentafrågor på intervjuerna borde de läggas upp studieportalen så man kan lyssna på dem igen. » (Yes)
- Om de läggs tidigare i kursen för att man ska hinna med allt annat. » (Yes)
- Asking specific questions about them at the exam is not sensible, however.» (Yes)
- mkt intressant!» (Yes)
- Yes, små korta, men kanske mest för intressets skull, så man öppnar upp sina egna tankar kring ämnet. Svårt att lägga till massor att testa på tes.» (Yes)
- Dock ej tentapliktigt.» (Yes)
- but only if we could get out some summarization of and what they think about the question in order to see a pattern or why we are looking at the interview.» (Yes)
- But with better questions and maybe a more experienced interviewer.» (Yes)
- That could be interesting, a bit hard though to ask questions in the exam about these intervievs since there is no way to go back and listen to them again.» (Yes)

23. How would you assess the form of examination, with a Commercial law exam (pass/fail) and a final exam (graded)?

66 svarande

Very poor»0 0%
Poor»3 4%
Average»10 15%
Good»35 53%
Very good»18 27%
No opinion»0

Genomsnitt: 4.03

- Commercial law, pass/fail är bra inledning absolut tillsammans med finalexam senare.» (?)
- Det vore bättre med möjlighet att få poäng från commercial law delen som kan användas i slutexaminationen.» (Poor)
- Tidsbrist på slutexamen annars svår men bra tenta, förutom frågan från filmen. Gjorde bara Toms reexam pga bortrest på första tentaskrivningen, denna kändes som ett oförtjänt straff. Svår att klara med så lite material(bara föreläsningsanteckningar som inte sa så mycket).» (Poor)
- Den slutgiltliga tentan var alldeles för lång och det blev ont om tid att göra alla uppgifter» (Average)
- Duggan var aldeles för lätt! » (Average)
- lagdelen borde också vara betygsgrundande. nu kändes den lite halvt oseriös. » (Average)
- hade förmodligen varit ett bättre upplägg att ha bonuspoäng på duggan istället för pass/fail. » (Average)
- tycker man kan få med sig något från lagdelen till tentan då den är en del av kursen.» (Average)
- But» (Good)
- Pass/fail = good But, should have given some bonus points for the final exam, since it was a part of the course.» (Good)
- Bonus points on the commercial law exam for the final exam woulde be good» (Good)
- The commercial law exam should be harder and more serious. It was sort of a joke.» (Good)
- Easy!» (Good)
- but the final exam is so much more difficult.» (Good)
- the most amusing exam i have had in my live» (Very good)

24. How would you assess the final exam"s relevance in relation to the general course content as presented during the course?

66 svarande

Very poor»6 9%
Poor»9 14%
Average»13 20%
Good»30 46%
Very good»6 9%
No opinion»2

Genomsnitt: 3.32

- Tentan var alldeles för stor och i princip ingen hann skriva färdigt den, man var stressad konstant från klockan 14 till 18 och skrev konstant men hann ändå inte med allt. Med tanke på hur mycket arbete som lades ner på den kursen tycker inte jag att tentan gjorde mig och många abdra rättvisa. Dessutom tycker jag att det är fruktansvärt respektöst av Ove att i princip till varje föreläsning vara minst 5 minuter sen och sedan ha en dålig ursäkt till detta som han babblar på i c 30 min så hela första delen av föreläsningen försvinner. Att han sedan har mage att bli sur när han en gång efter en rast började prata i minut innan den vara slut och när folk kom in efter rasten, enligt honom lite sent, så blir han sur och börjar prata om late movers disadvantages.» (?)
- There was almost no relation at all. Some of the concepts were the same, and one example, but the rest included theory not said anything about during the lectures.» (Very poor)
- se Q15-16 » (Very poor)
- mycket patent och licenser, vilka ingick i kapitel som skulle läsas kursivt. » (Poor)
- För många uppgifter» (Average)
- The exam reflected upon what we learned in the class but it was too many questions to be able to give good answers. I had to rush through the exam and didn"t have time to answer all questions. » (Average)
- För mycket material under den korta tiden.» (Average)
- Well written but difficult» (Average)
- Bra frågor, men för många» (Good)
- too long» (Good)
- Dock kunde det varit lite fler kvantitativa frågor. » (Good)
- , men för omfattande. Jag hade inte en chans att svar på alla frågor.» (Good)
- Except from the Volvo-interview which was questionable.» (Good)
- Helt ok. Även om den är lite krånglig, men antar att den i grunden kollar om man förstått det som helhet.» (Good)
- Det ställdes frågor på det vi gått igenom. Men det var för alldeles för MÅNGA frågor!» (Good)
- som tidigare nämnt lite för lång.» (Good)
- Väldigt bra tenta! Den var väldigt täckande, och kändes inte som en typtenta (vilket väldigt många andra kurser på chalmers brukar ha). Dock var tentan så pass täckande att det hade behövts en timme till att skriva på.» (Very good)

25. How would you assess the difficulty of the final exam?

67 svarande

Too easy»0 0%
Adequate»14 21%
Too hard»52 78%
No opinion»1

Genomsnitt: 2.78

- But time was inadequate » (Adequate)
- Bra nivå, men för lite tid.» (Adequate)
- just not enough time» (Adequate)
- Was difficult and there was a lack of time, but it covered the material we had gone through very well.» (Adequate)
- Den var av relevant svårihetsgrad, men jag tyckte inte jag hann analylera frågorna så djup jag hade velat. Fanns mycket man ville skriva men kände att man inte han. » (Adequate)
- But the correction was to hard on us..» (Adequate)
- Way to fussy questions, there were more effort to understand what the questions actually meant, and what the ... to calculate, and very little time to actually thinking about what the problem was really about.» (Too hard)
- Svåra frågor eftersom det medvetet läggs in information som inte hör till frågan/kursen.» (Too hard)
- För mkt frågor och snålt med poängen. Mkt tidskrävande.» (Too hard)
- Not really too hard but it was hard too manage to wright everything in the alloted time» (Too hard)
- Det var alldeles för många frågor. Jag hann inte svara på allt och då försöka jag skynda mig.» (Too hard)
- Uppgift 8 var mycket svår och frågan var nästintill obegriplig» (Too hard)
- åtminstone ur tidsperspektiv» (Too hard)
- Jag hade gärna sett en mindre omfattande slutexamination och att vi lite tidigare (Lv5?) haft en delexamination i exempelvis seminarieform.» (Too hard)
- The exam had too many questions given the four hours!» (Too hard)
- Alldeles alldeles alldeles för omfattande tes. Stressade som en galning, skrev 19 sidor, fick strunta i att gå på toa och hann ändå inte med 3 av 12 uppgifter... Helt sjukt.» (Too hard)
- It was long. To long for 4 hours.» (Too hard)
- Too hard kanske är för stort ord att använda men den kan anses vara för lång/tidskrävande. Även om man har tidspress i livet bör man inte medvetet påläggas ytterliggare tidspress för utöka pressen.» (Too hard)
- pga. av tentamens omfattning. » (Too hard)
- för lite tid sett till förhållande till antalet samt storleken på uppgifterna. Dessutom är det alltid svårt att veta vad som är tillräckligt att skriva då detta alltid varierar mellan olika kurser. Jag upplevde egentligen inte att majoriteten av frågorna var så värst svåra i sig utan att det var tidsbristen samt osäkerheten i hur mycket som behövde skrivas som ledde till att tentan blev svår. » (Too hard)
- Det är alldeles för många frågor vilket gör att väldigt många inte hann svara på alla frågorna. Det brukar bara vara de som är allra långsamast som inte hinner annars. Tycker också att den är för svår. När 2 st får femma och båda får åttio så är det lite löjligt när Ove uppenbarligen har flyttat upp två för att de ska finnas några femmor över huvudtaget.» (Too hard)
- The level of the questions was good but considering the timelimit this was by far the most difficult exam so far on Chalmers» (Too hard)
- orimligt.» (Too hard)
- Se Q15-16» (Too hard)
- För lite tid till en så omfattande tenta!» (Too hard)

26. How would you assess the course book?

67 svarande

Very poor»3 4%
Poor»5 7%
Average»24 35%
Good»26 38%
Very good»9 13%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.49

- To flat structure, not possible to get an overview. No answers (except from "see textbook" possible in most cases, and where more explicit answers were available, they were in many cases wrong).» (Very poor)
- måste få in konkreta exempel och ett index och en fullständig ordlista» (Very poor)
- It"s not a real book, no index etc» (Very poor)
- Kursboken var svårläst och hade tråkig layout som gjorde det svårt att hitta bland sidorna och i texten. Till skillnad från andra engelska böcker innefattade denna fler och mer komplicerade ord.» (Poor)
- Boken var OK. Bra med billig kurslitteratur men text sida upp och sida ner är inte alltid lätt att ta till sig. Borde satsa lite pengar på text och bild layouten. » (Average)
- Hard to find what you were looking for without flipping through the whole book. » (Average)
- Utöka ordliste-delen, lägg till ett index, alternativt lägg in sidhänvisningar i ordlistan.» (Average)
- rätt många fel i boken och för krångliga exempel ibland» (Average)
- saknar register och så skulle ordboken kunna fyllas på.» (Average)
- Jag ifrågasätter till viss del värdet av att lära sig om Sveriges skattereduceringar för R&D-utgifter såhär 25 år efter att systemet gick i pension. I övrigt tycker jag att boken är mycket bra.» (Good)
- could use an index» (Good)
- Saknar en ordlista längst bak där det står läshänvisningar till det ordet. Dagens ordlista var bra, men en hel del ord/termer saknas ju. » (Good)
- Bra text för det mesta, bra med övningar. Lite mycket fel dock. Ordlistan borde uppdateras, många uttryck som fattades där.» (Good)
- Content wise it was good, and the questions in the end of every chapter where good. The language was too advanced and also the sentence structure made it hard to read.» (Good)
- Dålig struktur, det märks att material flyttats mellan utgåvorna. » (Good)
- Trevligt med en kursrelevant och billig bok!» (Good)
- Det var väldigt bra med mycket förklarande bfigurer och tabeller!» (Very good)
- worked very well with the lectures. I think the lectures followed and explained the content of the chapters almost perfectly» (Very good)
- easy to read, quite cheap but although a nice little welldeserved contribution to Granstrand.. » (Very good)

27. Did you attend any of the calculation exercises?*

68 svarande

Yes»50 73%
No»18 26%

Genomsnitt: 1.26

- All 3» (Yes)
- All of them (incl. the extra one), that was what made me understand what the course was actually about.» (Yes)
- He could have elaborated more than just writing exactly what it said on the solution sheet. Maybe give examples of similiar problems so that you don"t just get one problem to every type of question. » (Yes)
- BRA!» (Yes)
- all of them.» (Yes)
- The calculation excercises were on bad times. Maybe a change to next year» (No)
- i felt that i did not have the time to prepare or even look through the questions befor the calculation exercises.» (No)
- låg alldeles för sent. Hade inte möjlighet att närvara pga möten o dyl. Borde ligga tidigare så folk som gör saker efter skolan kan gå på dem.» (No)

28. How would you assess Marcus Holgersson"s capabilities in explaining how to solve the calculation exercises?

Only answer if you did attend any of the calculation exercises or if you got help at the office etc.

65 svarande

Very poor»0 0%
Poor»0 0%
Average»12 25%
Good»28 58%
Very good»8 16%
Vet ej»17

Genomsnitt: 3.91

- He acted very responsible, publishing some documents/calculations after the lecture when someone asked him to, and tried to explain the examples in a way that were mostly easy to understand.» (Good)
- But needed to look up questions a little bit more and not just write of the answers» (Good)
- Synd om honom som fick försöka förklara alla förvirrande felsvar på gamla tentor» (Good)
- Förklarade på ett enklare sätt som gick att förstå...» (Good)

29. Do you think that a case should be added in the course?*

68 svarande

Yes»16 28%
No»40 71%
Vet ej»12

Genomsnitt: 1.71

- Isf för att minska det omfånget av frågorna på tentan.» (Yes)
- already heavy workload in the course, would take time from learning all the theory» (No)
- No, unless that replaced the final exam (which is possible at other institutions at Chalmers, IT for example)» (No)
- Det är så mycket nytt så jag tycker det var bra som det är nu!» (No)
- In that case, have to take somwthing away. Pretty much to do» (No)
- in that case some other part of the course has to be taken away. the course is demanding as it is.» (No)
- Men om man skulle göra detta skulle man behöva korta ner omfånget på tentan.» (No)
- With the course beeing the way it is now, a case would be far to much of a burden.» (No)
- vi har redan 3 case i den andra kursen. Bättre o bygga bra teorigrund här. I andra kursen kan vi redan grunderna och kan då tillämpa det mer.» (No)
- Ett case hade kunnat vara intressant, dock skulle detta ta bort mycket föreläsningstid. Man kan inte lägga till ett case i denna kurs utan att minska någon annanstans.» (No)
- Skulle bli en för stor belastning!» (No)
- Definitely not!!!» (No)
- Inte med den arbetsbördan som det är nu.» (No)
- Det är redan för hög arbetsbelastning» (No)
- Jag tycker att det bör finnas ett case i en av kurserna under lp1, men tycker nog egentligen att denna kursen är bra som den är, medan produktionsledningen skulle få ett lyft av ett case.» (Vet ej)

30. How do you think that the Commercial law-part of the course fits in the context of the rest of the course?*

68 svarande

Very poor»1 1%
Poor»4 5%
Average»14 20%
Good»31 46%
Very good»17 25%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.88

- ekonomin är det viktiga, rör inte ihop det.» (Very poor)
- borde handla mer om det svenskalagsystemet isf» (Poor)
- bra med patent och ipr, mindre bra med skatteplanering etc även om det var bland det mest intressanta. » (Average)
- Det var bra att ha koll på lagdelen, men tycker att integrationen kunde varit bättre.» (Average)
- Would not have minded to have it expanded and geared even more towards decisionmaking around licensing and patenting.» (Good)
- Definitely relavent and interesting but the test may have been too easy to pass. The workload after the commercial law exam felt much higher. Could be a good thing im not sure.» (Good)
- Commercial law-delen var intressant och allmänbildande» (Good)
- Very interesting and important, has inspired me to perhaps check out other law courses in the future.» (Very good)
- Har tydliga anknytningar till annat som gås igenom i kursen.» (Very good)
- IP-rigths and values especially..» (Very good)
- Mycket intressant del av kursen!» (Very good)

31. How would you assess the value of the subject in this course in general?

65 svarande

Very low»0 0%
Low»2 3%
Average»15 24%
High»27 44%
Very high»17 27%
No opinion»4

Genomsnitt: 3.96

- Some understanding of patents is necessary to grasp the rest of the course. Aside from patents, commercial law would have been almost equally relevant in other mgmt courses» (Average)
- Some parts felt very relevant, others did not.» (Average)
- Viktigt, särskilt om man ska få en bild av vad mastersprogrammet inom området kan tänkas handla om.» (High)
- Jätteintressant kurs även om jag kände att jag inte kunde visa detta på tentamen. » (High)
- Jätteintressant!» (Very high)
- Mycket värdefullt överlag och intressant som man kommer att ta med sig. Mycket som man tidigare inte tänkt mycket på.» (Very high)
- intressant kurs som lyckas väl med att anknyta till och använda sig av tidigare kunskaper i matte och statistik, något som jag skulle vilja se mer utav i andra kurser.» (Very high)

32. Is there a need for a course in strategy and finance within the I program at Chalmers?

67 svarande

Yes»47 94%
No»3 6%
No opinion»17

Genomsnitt: 1.06

- Oves complaints about us never having seen a decision tree or nash equilibrium feels justified. Til now the courses have contained very little finance » (Yes)
- Behöver förändras dock...» (Yes)
- Very much needed!!!» (Yes)
- Strategy yes, finance no» (No)
- Svårt att säga när man bara läser de två orden, men det är möjligt att det skulle passa in, men vad skulle det ersätta?» (No opinion)
- När och var skulle man klämma in denna kurs isåfall utan att ta bort annan kurs?» (No opinion)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från