ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Sjömanskap, SJO346

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-15 - 2010-11-12
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»8 27%
Cirka 20 timmar»7 24%
Cirka 25 timmar»9 31%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.44

- alldeles för lite» (Högst 15 timmar)
- Jag tycker att det var väldigt mycket jobb med denna kursen för 4,5 hp. Detta var den absolut mest krävande kursen denna läsperioden utan vidare. En av de kurser jag under hela min utbildning lagt mest enegeri på. Alldeles för mycket att lära sig för så få poäng.» (Cirka 30 timmar)
- Alldeles för mycket information att ta in för en 4,5 poängs kurs! » (Minst 35 timmar)
- Alldeles för mkt material för 4.5hp» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»2 6%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»10 33%
100%»16 53%

Genomsnitt: 4.23

- har haft förhinder och personliga problem som stört mitt deltagande i samtliga kurser denna lp» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 43%

Genomsnitt: 3.2

- Man vet inte vart man ska lägga prio, Colreg eller sjömanskaps delen» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»15 51%
Nej, målen är för högt ställda»13 44%

Genomsnitt: 2.41

- för mycket detaljerad info med tanke på att den bara är 4p» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Mycket information som känns totalt onödig att ta in då vi aldrig nånsin behöver använda oss av detta på landsidan! » (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag förstår inte meningen mad att läsa detta på en så hög nivå. Jag kommer ALDRIG att arbeta med detta. Jag vill istället ha mycket mer grundläggande kunskap, INTE som denna kurs är uppbyggd.» (Nej, målen är för högt ställda)
- målen är väldigt orelevanta för oss som läser Sol, jag förstår inte varför vi ska kunna väjnungsregler, ljud och ljussignaler och hur man lägger tillmed en båt.. det är tråkigt att läsa en kurs som inte ger någonting, känns som man kunde använt tiden till något vettigare.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi ska inte gå på sjön så jag tycker det här är överkurs. Visst är det bra med förståelse men den här kursen var för ingående. Mer ekonomi och juridik hellre.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Lite för mycket detaljer som känns orelevant.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 37%
Ja, i hög grad»6 20%
Vet ej/har inte examinerats än»12 41%

Genomsnitt: 3.03

- Vår föreläsare sa att det han gick igenom på föreläsningarna skulle komma på tentan. Jag kände att det var tvärt om på en del frågor. Det vi hade lagt ner mycket tid på i undervisningen kom inte, medan det kom en del frågor på saker vi endast skulle ha kännedom till.» (I viss utsträckning)
- tycker att det var konstigt att mycket tid lades på undervisning om krafter osv. också kommer det hur man förbereder en kastlina på tentan?!?» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»20 66%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 3

- jag har knappt deltagit i undervisningen» (Mycket liten)
- En overheadprojektor och en "lärare" som radar upp mistlurssignaler och hur en segelbåt ska väja under en hel föreläsning var gång känns oerhört förlegat och framförallt irrelevant för den utbildning som vi studerar... Mer logistik/ekonomi/affärsplanering!» (Mycket liten)
- Inte varit där så mycket. Gillar mer att läsa hemma.» (Ganska liten)
- Häggs PP har varit mindre bra strukturerade. Utbildningen skall väl ändå bedrivas på svenska? Björn skulle behöva lägga upp sitt material på PP är svårt att tyda overhead!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»17 60%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.71

- Boken sjömanskap är mycket fakta i men svår att sålla ur. Sjövägsreglerboken är bättre, enklare.» (Ganska liten)
- FÖR DYRT MED ALLA BÖCKER och de känns rätt onödiga! Vi har dyrast litteratur på hela Chalmers» (Ganska liten)
- Tycker det är dåligt att inte orka göra powerpoints på svenska!» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»21 70%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.93

- Sen utläggning av PP helst vill jag ha "dagens" PP innan lektionen börjar så jag kan ha med mig dessa till lektionen.» (Ganska dåligt)
- Dock ett misstag att dela ut instuderingsfrågorna den sista veckan innan tentan. Instuderingsfrågorna i del A borde ha delats ut i början av kursen för att kontinuerligt användas vid inlärning av del A» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»11 37%
Har ej sökt hjälp»6 20%

Genomsnitt: 3.68

- Har ej fått svar på ett enda mail jag skickat till lärarna » (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»15 50%
Har ej sökt samarbete»7 23%

Genomsnitt: 3.96

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 51%
Hög»8 27%
För hög»6 20%

Genomsnitt: 3.68

- Är det rimligt att vi ska lära oss hur alla lanternor ska sättas och mistlurssignaler? » (Hög)
- Gick in för mycket på detaljer. Blev för mycket i slutändan» (Hög)
- Denna kurs känns störra än 7,5 poängs kursen vi läser» (För hög)
- Jag har lagt jätte mycket tid på en kurs som bara är 4 poäng och som jag inte har någon nytta av. Känns tråkigt!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 36%
Hög»12 40%
För hög»7 23%

Genomsnitt: 3.86

- Det är jobbigt att läsa 3 kurser när de innehåller så mycket som sjömanskapen och teckniken gjorde fast de bara är 4 och 3,5 poängs kurser.» (Hög)
- Jag tycker att detta har varit en allt för detaljrik kurs. Mer övergripande kuskaper till SoL:are» (För hög)
- Att ha tre kurser under en period, oavsett poängantal, är en för mycket.» (För hög)
- 3 kurser blir för mycket att absorbera» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Dåligt»7 24%
Godkänt»11 37%
Gott»7 24%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.86

- Tycker det kunde ha något mer med vår utbildning. Allmänbildning är bra, men då ska man inte gå in för djupt på detaljer. För vi ska ju inte vara på ett fartyg.» (?)
- Jag förstår att vi i SoL ska ha förståelse för sjödelen av det hela, men någon måtta får det vara. Att ställa upp en föreläsare som bara visar overheads på väjningsregler känns som slöseri med tid, tid som kunde läggas på att studera mer relevanta kurser, logistik?!» (Mycket dåligt)
- Tycker att en del kursens innehåll är irrelevant för programmet jag läser. Ankarets historia, och tågvirkets uppbyggnad känns helt fel för mitt program! » (Mycket dåligt)
- Mycket var alltför irrelevant för logistiker även om vi läser delvis sjöfart. Alltför hög press jämfört med antalet poäng på kursen.» (Dåligt)
- Jag fattar inte varför jag har behövt läsa denna kurs » (Dåligt)
- Jag tycker att jag som SoLare inte hade speciellt stort intresse av att lära mig de olika delarna på ett stockankare, kunna beskriva manövreringen vid tilläggning/avgång med rodervinklar osv eller kunna se vilken typ av fartyg det är på dess lanternor. » (Dåligt)
- Känns väldigt irrelevant för vad utbildning kanske borde innehålla.» (Dåligt)
- Tycker att det är alldeles för mycket inlärning av detaljer som för SoLare är helt orelevant!» (Godkänt)
- Ointressant för logistikstudenter. Varför är det viktigt att veta vilka ljussignaler ett fartyg skall föra vid bogsering om man skall jobba till lands?» (Godkänt)
- Björns del var bra.» (Godkänt)
- Men vet inte hur mycket nytta sol har av det i arbetslivet på land.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Behöver vi vara så sjukt insatta i sjömanskapen? Känns otroligt onödigt»
- Sjömanskaps biten, skippa colreg känns orelevant!»
-
- fokusera på det som är relevant att lära sig när man läser sol och gå igenom det som är orelevant lite mer överskådligt.»
- Manövrering och allt om lots.»
- Kursen i sig är bra för solare som allmänbildning och bör bevaras i stort sett som den är.»
- Befraktningspelet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen använda en bok som inte är fylld med skit. »
- Grundkonceptet, men med mer fokus på att vi kommer att arbeta på land.»
- litteratur och mängd kurs innehåll. »
- Gör kursen mer program specifik, alldeles för mycket gjord för kaptenerna, har pratat med studenter i kaptens 3an det vi har på våran kurs läser dom nu!»
-
- Onödigt ingående. Vi ska inte bli befäl.»
- Jag tycker att kursen som sagt är ganska orelevant för SoL. Men jag tycker att det kan vara bra att ha lite koll på vem som har vilket ansvar ombord, lite rutiner för vad som händer vid olycka och kanske till och med de allra vanligaste lanternorna. Men att lära sig olika morsekoder för hur det låter när man vill gå om på styrbord sida känns helt onödigt att försöka lära sig. Lika så ankringsprocesser och kunna måla förtöjningssystem. Att peka ut dom på en redan klar bild kan vara okej, men inte att måla upp det själv. Instuderingsfrågorna finns det inte alltid svar till och boken var ganska värdelös då den hade ett mycket fackligt språk som gjorde det nästan omöjligt att förstå vad som menades ibland. »
- Ta bort allt som har med historia att göra, bryggrutiner, namn och uttryck på ankare och annan utrustning.»
- Mer fokus på att anpassa kursen till målgruppen, sol. Vi behöver inte kunna allt som vi har gått igenom under kursens gång.»
- Byt ut kursen mot en som är mer riktad till logistik.»
- Kursen borde få en poängsumma på 7,5 hp då kursen är väldigt omfattande och har mycket kunskap att lära in. Förslagsvis del A 4,5 hp och Colreg (del B + del C) 3 hp.»
- Litteraturen»
- Gammaldags med overhead. Missar mar man en föreläsning så kan man inte ta igen det mha ppt.»
- mikaels del.»
- Gör det lite mer relevant för oss landbaserade personal.»

16. Övriga kommentarer

- Känns ej som 4,5 poäng»
- Skulle vilja ha en mera skräddarsydd för SoL, känns som vi har samma som kaptenerna fast med lättare krav på Colreg, men väldigt mycket info för 4.5hp!»
-
- Jätteduktiga lärare, inget fel på dem bara på kursinnehållet!»
- I manövreringsdelen tycker jag att det var alldeles för mycket "sjömansspråk". Om man aldrig har seglat så kan man inte alla vackra termer. Det är klart att vi kan lära oss det, men då kan vi väl få en översättning från början så man vet vad ett ord innebär. På tentan till exempel var en fråga: "När ska man inte förånga en rorgängare?". Förfånga skulle det tydligen stå då. Men förfånga kan man omöjligt veta om man aldrig vart ombord. Det har varit många såna tillfällen under föreläsningarna som det bara varit självklart att alla har seglat eller varit ombord. Så är det inte så jag tycker att undervisnignen skall anpassas lite, SoLarna ska ju trots allt inte ens gå till sjöss!»
- Lektionerna på framförallt del A var bra och mycket pedagogiska.»


Kursutvärderingssystem från