ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V3 Bärande konstruktioner H09, BMT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-18
Antal svar: 77
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för vilka övergripande krav som ställs på konstruktioner, och kunna identifiera vad som behöver kontrolleras för enklare konstruktioner. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»26 34%
Mycket bra»48 64%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.62

- Bästa kursen» (Mycket bra)
- Lite mer anknytning till verkliga projekt, istället för skisser av olika balkar.» (Mycket bra)
- Rasmus var tydlig med att gå igenom målen för varje delavsnitt!» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för viktiga begrepp inom området bärande konstruktioner. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»36 47%
Mycket bra»38 50%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.47

- Instuderingsfrågor bra för detta syfte, dock är det upplagt på ett sätt så att man sparar dessa till sista sekunden» (Ganska bra)
- Bästa kursen» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna förstå verkningssättet hos enkla bärverk av trä, stål och armerad betong. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»31 40%
Mycket bra»45 59%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.59

- Bästa kursen» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna dimensionera för och kontrollera moment- och tvärkraftskapaciteten för stål-, trä- och armerade betongkonstruktioner i brottgränstillstånd. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»18 24%
Mycket bra»56 74%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.73

- tvärkraft i betong är lite svårt...» (Ganska bra)
- Bästa kursen» (Mycket bra)
- Grymt bra med Konstruktionsuppgiften!» (Mycket bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

77 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»50 64%

Genomsnitt: 3.31

- Bästa kursen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket tack vare Rasmus, som varit en exemplarisk föreläsare.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

67 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»63 94%
Nej, målen är för högt ställda»3 4%

Genomsnitt: 2.02

- Bästa kursen» (Ja, målen verkar rimliga)
- borde ha ett mellansteg på alternativen här. Högt ställda mål, men om man la ner väldigt mycket tid kändes det ganska bra...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga men kursen känns ganska stor i förhållande till andra kurser med samma poängantal, exempelvis tekniska samhällsplanering. Kurser kräver mycket arbete själv.» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

70 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»18 25%
Ja, i hög grad»48 68%
Vet ej/har inte examinerats än»4 5%

Genomsnitt: 2.8

- Eftersom uppgifterna på tentamen lottades fram kan det bli så att allt inte testas som i vårat fall där endast uppgifter på böjning kom. Jag hade gärna sett att det kom en uppgift där tvärkraft behövde kontrolleras och dimensioneras för.» (I viss utsträckning)
- Mycket typfrågor, ingen riktig utmaning» (I viss utsträckning)
- Inga uppgifter på tvärkraftsberäkningar, bara moment. Annars mycket bra.» (I viss utsträckning)
- Behandlade bara momentkapacitet» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att tentamen enbart kollade om man hade förstått moment och momentkapacitet. Det var inget på tvärkraftskapacitet vilket jag tyckte var lite konstigt.» (I viss utsträckning)
- Bra med att pusha på elverna att de måste gjort klart konstruktionsuppgiften för att få göra tentan! Det var bra för lärandet!» (I viss utsträckning)
- Bästa kursen» (Ja, i hög grad)
- Ja, tentan gick mkt bättre än vad jag hade väntat mig, antingen beror det på att den var "snäll" eller på att jag har lärt mig väldigt mycket under kursens gång. Jag tror på det senare =)» (Ja, i hög grad)
- Men den var mycket inriktad på moment, borde kunnat vara lite om tvärkraft med.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»9 11%
Ganska stor»28 36%
Mycket stor»38 49%

Genomsnitt: 3.36

- De har nog varit bra. Men har haft alldeles för dålig närvaro för att de ska bidragit så mycket. Varför läggs det alltid åtta på morgonen???» (Ganska liten)
- Föreläsningarna blir ofta inte begripliga för än man vart på övningen efter... Kunde kanske vart ännu mer konkreta tillämpningar under föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Bästa kursen» (Mycket stor)
- Mycket bra undervisning. » (Mycket stor)
- Rasmus var väldigt bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit mkt pedagogiska» (Mycket stor)
- Främst konstruktionsuppgiften, med sina regelbundna "läxförhör", har gynnat inlärningsprocessen.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har övningstillfällena varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»5 6%
Ganska stor»22 28%
Mycket stor»48 63%

Genomsnitt: 3.53

- Övningsledarna hade lite tid till att svara på frågor i förhållande till den tid som upptogs av att lyssna på redovisningar av de olika stegen i k-uppg. Detta kan göra att man missgynnar dem som inte förstår ett moment, och behöver hjälp för att komma vidare» (Ganska stor)
- Indirekt. Under själva övningstillfällena gick genomgångarna väldigt fort, men anteckningarna blev mycket användbara.» (Ganska stor)
- Kunde varit ngt bättre. Övningsledaren kunde lagt mer fokus på att förklara runt omkring övningen istället för att fokusera på själva räkningen.» (Ganska stor)
- Bästa kursen» (Mycket stor)
- Ger ökad förståelse.» (Mycket stor)
- Bra att man gick igenom till konstruktionsuppgiften, att alla övningar var direkt kopplade till den. Det gör alla övningar väldigt värdefulla. » (Mycket stor)
- Kamyab är otroligt bra, bästa övningsledaren hittills! Var skeptisk från början eftersom han talade engelska men jag hade fel.» (Mycket stor)
- Mycket bra med en engelsktalande grupp» (Mycket stor)
- Dock tog redovisningarna lite för mycket tid av övningarna så att det var svårt att hinna fråga.» (Mycket stor)
- Kamyab är den bästa övningsledaren jag haft.» (Mycket stor)
- Övningsledarna har varit toppen!» (Mycket stor)
- Kamyab är mkt pedagogisk!!» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har konstruktionsuppgiften varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»3 3%
Ganska stor»12 15%
Mycket stor»60 78%

Genomsnitt: 3.72

- Uppgiften var väldigt omfattande och jag upplevde det svårt att finna tid för att räkna uppgifte eftersom konstruktionsuppgiften gick före.» (Ganska stor)
- Konstruktionsuppgiften var mycket bra och lärorik, men kunde varit något mindre i omfattning så man hade haft mer tid till att räkna fler uppgifter. Övning ger färdighet, men med konstruktionsuppgiften blev det några moment man bara hann göra en eller två gånger.» (Ganska stor)
- Bästa kursen» (Mycket stor)
- Konstruktionsuppgiften är enligt mig kursens stomme. Mycket vikt lades på den men lärare skulle kunna framhäva dess importans ännu mer. Gött med konstruktionsuppgift!» (Mycket stor)
- Samma som övningarna, tillämpning och ökad förståelse» (Mycket stor)
- Vanligtvis brukar ju inte konstr uppg täcka in så mkt av kursen. Jag tyckte det var jättebra och har lärt mig grymt mycket. Väldigt bra med att ha redovisningar, möjligtvis att de kunde varit lite mer granskande dock, ibland hittade jag fel som ni inte upptäckt. Det är visserligen bra att jag kom på det själv men ibland vill man lita på att det man har gjort och redovisat verkligen är rätt. Samtidigt är det bra att det går fort och redovisa, allt flyter på. » (Mycket stor)
- Den jag lärt mig allt på.» (Mycket stor)
- Det var svårt att hinna med övriga uppgifter på grund av konstruktionsippgiften men samtidigt kändes uppgifterna i boken lättare efter att jag gjort konstruktionsuppgiften.» (Mycket stor)
- Mycket bra uppgift! Gjorde att jag höll mig i fas.» (Mycket stor)
- Blir tvungen att kasta sig in i problmen redan från första veckan.» (Mycket stor)
- Den, tillsammans med övningsuppgifterna har varit väldigt hjälpsamma!» (Mycket stor)
- Bästa med hela kursen!» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 9%
Ganska stor»37 48%
Mycket stor»32 42%

Genomsnitt: 3.32

- Inte läst så mycket, upptäckte att det viktiga gick de igenom på föreläsningar och övningar.» (Ganska liten)
- Har haft mer nytta av övningar och lösta exempel» (Ganska liten)
- Boken går sönder» (Ganska stor)
- Exempelsamlingen har jag inte ens öppnat, kursboken har varit guldvärd inför tentan.» (Ganska stor)
- Kunde haft något tydligare strukur ibland, men ändå har böckerna som helhet varit bra.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen är bra, men svår att slå i och har ett märkligt upplägg. En del saknar uppslag. » (Ganska stor)
- bra bok.» (Ganska stor)
- Boken har varit jättebra faktiskt. Exempelsamlingen använde jag mest i tentaveckan, satsade allt på den och skippade gamla tentor, det visade sig vara ett lyckat drag!» (Mycket stor)
- Bra förklaringar, men mkt underlig sidnumrering i kursboken och riktigt dåligt register för btg och trä, inget register för stål» (Mycket stor)
- Varför finns det inget index för stål?» (Mycket stor)
- Kompendiet var mycket bra!Tydligt och lätt läst. Bra med fullständiga lösningar i räknekompendiet.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

75 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»28 36%
Mycket bra»43 56%

Genomsnitt: 3.53

- Avskyr pingpong» (Mycket dåligt)
- Föredrar studentportalen framför pingpong» (Ganska dåligt)
- Tycker att det är dumt att använda pingpong. Används nästan aldrig i andra kurser.» (Ganska dåligt)
- Tycker inte om ping-pong» (Ganska dåligt)
- Väldigt bra i förhållande till vissa andra kurser, men forumsfunktionen har kanske inte använts så mycket som man kunde gjort.» (Ganska bra)
- Enda detaljen är att vi fick fel information om vilka stålsorter vi skulle välja för svetsad balk. Otydligt formulerat i uppgiften och övningsledarna sa inget om det. Annars utmärkt.» (Ganska bra)
- Mycket sköttes via pingpong, men vi har inte någon riktig vana av att arbeta i pingpong då ytterst få kurser använder detta systemet. Fler kurser i pingpong och kanske något obligatoriskt moment via pingpong så fler börjar använda det.» (Ganska bra)
- Svårt att komma åt gamla kurshemsidor.» (Ganska bra)
- ovana med pingpong» (Ganska bra)
- Pingpong är ganska rörigt. Finns för mycket funktioner som man inte behöver. Chat, forum etc hade varit bra om det varit distanskurs, men det är det ju inte. Med tanke på aktiviteten på forumet hade ett räckt, tror det var uppåt trettio nu, det blir inte så överskådligt när det ändå bara var tiotalet trådar igång.» (Ganska bra)
- Pingpong är mycket bra, synd att det utnyttjas dåligt av oss studenter.» (Ganska bra)
- För dålig aktivitet på forumet. Dock bra initiativ att försöka använda hemsidan mycket.» (Ganska bra)
- Lite krångel med inloggningen och sedan tyckte jag att pingpong fungerae bra men önskemål vore att båda kursena i läsperioden använde samma system (alltså pingpong eller studieportalen)» (Ganska bra)
- Personligen gillar jag inte alls ping-pong. Föredrar studieportalen. » (Ganska bra)
- Bästa kursen» (Mycket bra)
- Bra med pingpong. Bra även med diskussionsforum, även om det har varit lite si och så med deltagandeantalet men jag tror det kommer ge sig, ju fler som diskuterar desto fler vågar ställa frågor. » (Mycket bra)
- Forum på pngpong jättebra» (Mycket bra)
- Stort plus för användandet av PingPong!» (Mycket bra)
- Fungerade bra men föredrar studieportalen före pingpong.» (Mycket bra)
- Mycket bra skött!» (Mycket bra)
- Väluppdaterad hemsida!» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»34 44%
Hög»38 50%
För hög»3 3%

Genomsnitt: 3.56

- Jag skriver lagom för att konstr uppg spred ut arbetet väldigt bra, jag kunde t o m ta det lite lugnare de sista två veckorna innan tentaveckan för att jag låg i fas och kände att jag hade fått koll på läget. » (Lagom)
- Mycket att göra emellanåt men ändå lagom.» (Lagom)
- jämn arbetstakt» (Lagom)
- Bästa kursen» (Hög)
- Hög, men bra! Den kursen hittills som jag lärt mig mest under» (Hög)
- Hög belastning som känns helt okej då man verkligen kände att man lärde sig saker. Funkar bra parallellt med Teknisksamhällsplanering som är en något "lättare" kurs. » (Hög)
- Lyckligtvis var den andra, parallella kursen relativt lugnare.» (Hög)
- Belastningen var jämt hög i förhållande till övriga kurser. Men man tog sig igenom det.» (Hög)
- Det var väldigt många moment som pågick samtidigt. Föreläsningar, konstruktionsuppgiften, instuderingsfrågor och räkneuppgifter. Det var lite svårt att hålla tempot stundtals. Det lades lite för mkt tid på trä som var det minsta kapitelet. Mer tid borde funnits till betongen på slutet. » (Hög)
- Konstruktionsuppgiften tar mycket tid, vilket gjorde att de vanliga talen blev mindre prioriterade. Dock innehåller konstruktionsuppgiften alla moment som ingår i kursen så man går ju igenom, allt.» (Hög)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

76 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 6%
Ganska bra»15 19%
Mycket bra»54 71%
Har ej sökt hjälp»2 2%

Genomsnitt: 3.69

- Allt för liten möjlighet till hjälp under övningstillfällena pga att redovisning/hjälp från andra grupper ofta tog all tid i anspråk. "Först till kvarn", trots 100% närvaro kan kännas omotiverande vid utebliven hjälp.» (Ganska dåliga)
- Under övningstillfällena kunde inte läraren hjälpa till eftersom han var upptagen med att godkänna etapper. En förbättring vore om det sattes fasta tillfällen att redovisa etapper eftersom möjligheten att få hjälp försvann och jag kände inte att det fanns någon lärare till hands och vände mig till andra i klassen om hjälp.» (Ganska dåliga)
- under övningarna gick all tid åt till konstr.-uppgiften.» (Ganska dåliga)
- Långa vänteköer för att få hjälp.» (Ganska bra)
- redovisningen av dim.uppgiften tog större delen av tiden på övningen då man hade som mest att fråga om» (Ganska bra)
- Grymt bra bemötande av Rasmus! Bästa läraren på länge.» (Mycket bra)
- Bästa kursen» (Mycket bra)
- Mkt bra men konsultationstider o även tid på chatt. » (Mycket bra)
- Jag fick alltid hjälp då jag behövde det» (Mycket bra)
- På övningstillfällena var det ibland svårt men på Pingpong kunde man alltid ställa frågor och Rasmus svarade snabbt på mail. Mycket bra!» (Mycket bra)
- Möjligheterna har funnits, men jag tror många valt att diskutera med "grannen" istället» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

75 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»19 25%
Mycket bra»55 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.74

- Beror framförallt på tidsbrist denna läsperiod. Svårt att hitta tider då man kunnat jobba gemensamt med konstruktionsuppgift.» (Ganska dåligt)
- Sådär, jag och min konstr uppg kompis låg inte i fas, jag låg hela tiden en eller två etapper före (jag ville inte vänta in henne och därmed hamna i ur fas) så jag fick jobba mest på egen hand eller med andra. » (Ganska bra)
- Att arbetet skulle ske i grupp förstår jag inte riktigt meningen med. Hade varit bättre med gemensamma data så hade de tvingat en att arbeta med varandra mer och det hade gjort att man drar fram varandra.» (Ganska bra)
- Bästa kursen» (Mycket bra)

16. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»27 35%
Hög»42 54%
För hög»7 9%

Genomsnitt: 3.76

- Lagom till hög emellanåt.» (Lagom)
- Bästa kursen nånsin» (Hög)
- Relativt hög, främst på grund av allt krångel i teknisksamhällsplanering. » (Hög)
- Väldigt mycket schemalagd tid» (Hög)
- Den andra kursen vi har läst samtidigt, teknisk samhällsplanering, har fått stryka lite på foten pga stor belastning i denna kursen.» (Hög)
- Främst på grund av allt onödigt i den andra kursen» (Hög)
- Periodvis för hög, men det beror främst på den parallella kursen och inte på bärande konstruktioner. Kanonbra att konstruktionsuppgiften hade ett schema man kunde följa så man visste att man låg i fas.» (För hög)

17. I kursen fanns dynamiska tillfällen med diskussionsövningar: 3-5 min diskussioner med grannen och mingeldiskussion.

Hur anser du att dessa tillfällen påverkade kvalitén på föreläsningarna?

76 svarande

Negativt»6 7%
Positivt»37 48%
Varken positivt eller negativt»33 43%

Genomsnitt: 2.35

- För att hålla diskussionen längre än 20 sekunder krävs mer engagemang och intresse än vad jag påträffat i min omgivning i föreläsningssalen.» (Negativt)
- Jag tyckte att dessa tillfällen inte tillförde mig något, tyvärr.» (Negativt)
- Mycket bra för å fräscha upp kunskaper (Mingeldiskussion)» (Positivt)
- Bra, man vaknar till lite och får tid att tänka över saken själv vilket är värdefullt!» (Positivt)
- Klarnade till i huvudet lite, lite mer resonera än att bara stoppa in fakta som till slut tar stopp.» (Positivt)
- Man vaknade till lite och blev inte så osäker för att ställa frågor längre, när man fattade att ingen annan heller fattade det man hade svårt för.» (Positivt)
- Bra att ha ett brytande moment så man vaknar till. Ganska svåra saker att fundera på ibland, men det kan nog vara nyttigt det med.» (Positivt)
- 2-3 min räcker.» (Positivt)
- Vid mingeldiskussionen blev det aningens kaotiskt vid diskussionslapparna» (Positivt)
- Första läraren på Chalmers som har försökt tänka själv på nya inlärningssätt och inte bara kört på "gammal vana". Stort PLUS! Fortsätt utveckla detta!» (Positivt)
- Mycket bra moment som är värt att fortsätta med!» (Positivt)
- Sporrade mig att tänka på egen hand och sätta egna ord på det jag upplevde att jag hade lärt mig.» (Positivt)
- lutar åt positivt, men tydligheten och frågeställningarna inför diskussionenrna kunder varit bättre.» (Varken positivt eller negativt)
- Det var ett bra avbrott och återupptog en bra koncentrationsförmåga, samtidigt vet jag inte om det gav jättemycket. » (Varken positivt eller negativt)

18. I kursen används forum och chat för att ställa frågor och diskutera med lärare och studenter. Till hur stor del har du haft nytta av dessa hjälpmedel?

75 svarande

Mycket liten»27 36%
Ganska liten»34 45%
Ganska stor»5 6%
Mycket stor»9 12%

Genomsnitt: 1.94

- Men ser gärna att detta utökas och förbättras, mycket bra att det finns!» (Mycket liten)
- Jag kände inget behov av att använda detta då jag kunde få tillräcklig hjälp vid övningstillfällen och föreläsningar.» (Mycket liten)
- Inte använt.» (Mycket liten)
- Har suttit mycket på skolan och jobbat med kompisar, chatt och forum känns mer relevanta om man satt hemma och pluggade och körde fast.» (Mycket liten)
- Forumet alldeles för oöverskådligt - vad var det, trettio underforum? Katastrof. Väger man in vilken aktivitet det var på forumet kunde det räckt med ETT forum.» (Mycket liten)
- Jag tycker det är bra men har inte använt det själv, många saker som jag har frågat om på övningarna har dock hamnat på forumet sedan och det är ju bra, man har ofta samam frågor. Mkt bra vid tentaplugg när man inte har lika stor möjlighet att få hjälp. » (Ganska liten)
- Har inte sökt så mycket hjälp på det viset.» (Ganska liten)
- Ställde fråga vid ett tillfälle och fick svar, men det är lätt att missförstå problemet och svaret gav ingenting, inte heller efter följdfråga. » (Ganska liten)
- Har mest suttit i skolan och arbetat. Eftersom det inte finns tillräckligt med datorer för studenter har jag inte använt ping-pong så som jag skulle vilja. Så det är inget fel på chat och forum, men de krävs ju att man har tillgång till dator...» (Ganska liten)
- Det är en mycket bra idé!Alla kurser borde ha detta!» (Ganska liten)
- Möjligheterna är bra men tyvärr utnyttjas det lite. Det är först i slutet av kursen som man "vaknar till" och söker hjälp.» (Ganska liten)
- Har inte använt det så mycket men tror att det har med med vana att göra. det är första kursen som vi använt ping pong. men jag tycker att det är ett mycket bra hjälpmedel som alla kurser borde använda.» (Ganska liten)
- Inte använt så mycket» (Ganska liten)
- Datorn var inte ett naturligt hjälpmedel i kursen, vilket gjorde att när jag arbetade med konstruktionsuppgiften hade jag inte tillgång till någon dator utan det blev en extra tröskel att först gå till en dator för att sedan söka hjälp. Då skulle jag istället lika gärna gått bort till institutionen och be om hjälp» (Ganska liten)
- Gick ofta in och tittade om någon redan fått hjälp med min fråga, annars ställde jag den själv.» (Ganska stor)
- inte frågat ngt själv, dock svarat på ett par frågor. Den stora hjälpen är att se vad andra har problem med och själv sätta sig in i det.» (Ganska stor)
- Mot slutet. Förbättra Chatfunktionen och att inloggningsuppgifter ska kunna sparas.» (Mycket stor)

19. I kursen används forum och chat för att ställa frågor och diskutera med lärare och studenter. Till hur stor del använder du andra typer av elektroniska forum: Skype, msn m.m.?

76 svarande

Mycket liten»20 26%
Ganska liten»16 21%
Ganska stor»22 28%
Mycket stor»18 23%

Genomsnitt: 2.5

- Skype använder jag till mor å far samt till 3 klasskompisar. Finns potential i det programmet. » (Ganska liten)
- Samma som med forumet. » (Ganska liten)
- Datorn är inte ett naturligt hjälpmedel, en tröskel uppstår för att söka hjälp.» (Ganska liten)
- inte använt chatten, dock används andra elektroniska forum.» (Ganska liten)
- Men såg inte behovet för skolarbetet.» (Mycket stor)
- Ovärdeliga när man ska behöver hjälp av en kompis» (Mycket stor)

20. I kursen används forum och chat för att ställa frågor och diskutera med lärare och studenter. Kan du ge positiv/negativ konstruktiv feedback på dessa verktyg?

- Väldigt bra att kunna fråga direkt när frågan kommer upp. Viktigt att se att andra också har frågor.»
- Pling i Chat, möjlighet att spara inloggningsuppgifter för å förenkla inloggning hemifrån.»
- Men ser gärna att detta utökas och förbättras, mycket bra att det finns!»
- Anonymitet är önskvärt»
- Det är en bra idé men jag tror att de flesta inte har något större behov av det då hjälp är relativt lättillgänglig på skolan.»
- Det är bra att ni är tillgängliga på chatten vid konsultationstider så man inte måste vara på plats. Forum är jättebra att kunna ställa frågor mellan övningarna. Kanske kan ni försöka ta ett steg tillbaka och låta studenter resonera sig fram till att svara på varandras frågor. Om man inte kommer fram till nåt och fastnar kanske man då kunde söka hjälp från er. Då kanske man kan öka aktiviteten. När ni svarar på alla frågor kanske man drar sig lite för man vill inte ta upp er tid och inte heller ställa "fel" frågor. »
- Ni borde dölja historiken för andra studenter. Är lite avskräckande att andra kan kolla precis vad man skriver. Är det något viktigt kan läraren ta upp det med andra vid något annat tillfälle.»
- Har inte använt mig av dessa, men tanken är god»
- Bra, dessa verktyg är jättebra och det behövs en "pilotkurs" som visar andra kursansvariga att det fungerar och är uppskattat, så att pingpong kan bli ett verktyg för alla kurser på Chalmers»
- Föga användande. Forumet verkar fungera bra för frågor (i synnerhet eftersom möjligheten till hjälp vid övningstillfällena var väldigt begränsad).»
- Det allra bästa med att använda forum är att alla får ta del av frågorna/svaren. Det som kan upplevas som negativt är att svaret inte kommer direkt.»
- Det är jättebra att funktionen finns, men det finns två anledningar att den inte används så mycket. 1) Liten vana av att använda pingpong och 2) inget tydligt incitament för att använda forumet. De funktioner som har funnits där har man lika väl kunnat nyttja genom att sitta i grupp och diskutera.»
- väldigt bra, man fick snabbt hjälp och lärarna var positivt inställda till att hjälpa»
- Idén är mycket bra. Hoppas att användandet kommer öka framöver.»
- Det är ju självklart bättre än ingenting, och alla kan ta del av svaren och frågorna vilket är jätte bra. Men som sagt är det lätt att missförstå varandra i skift. Ställde fråga vid ett tillfälle och fick svar, men svaret gav ingenting, inte heller efter en följdfråga. Tror tiden även för att uttrycka sig i skrift är mycket mer tidskrävande. En avvägning för er att väredera. Chatfunktionen får inte på något sätt ersätta den vanliga tiden för övning och dyligt utan får endast vara som en extra-grej. »
- själv använde jag aldrig chatfunktionen men det verkade vara en smart funktion som ett komplement eller alternativ till att fysiskt ta sig till avdelningen för att ställa sina frågor. »
- Bra komplement om man inte träffar så många andra kursdeltagare att diskutera med! »
- Bra idé, men det var rörigt på pingpong. »
- Jag har knappt använt mig av det men det är bra att om jag skulle ha behövt få reda på något.»
- bra att det finns men man är ovan med att uttnyttja dom kanalerna»
- Jag har nog besökt och skrivit på diverse forum sen 56k-modemet anlände hemma, och jag tycker mig se en tendeskurva att alldeles för stora forum är det som ingen skriver på. Alltså: Gör det mer överskådligt! Fyra underforum hade väl räckt? Kanske till och med inga underforum alls? Bara trådarna listade direkt? Och ja chatten, om man loggar in och ingen är där funkar det ju inte. Varför? Jo, folk sitter med sina böcker och papper och pluggar denna typ av ämne, inte med sin dator. Bra dock att man tydligt sa att vissa tider fanns det någon på chatten, men då gick jag personlig hellre upp till konsultationstiden och pratade med någon personligen, mycket mycket lättare så.»
- Var säkert bra om man använde detta, jag tycker det är mycket bättre att kunna peka och skriva, visa med händerna osv.»
- Endast positivt! Det är lätt att få kontakt med både lärare och andra studerande. Grymt!»
- Går fortare att fråga en kompis, och man kan då diskutera med varandra. »
- det verkar som ett bra komplement men jag använde det inte. främst för att det är lättare och fanns bra möjligheter att fråga "face to face"»
- Forumen var väldigt bra då man kan läsa andras frågor och det är saker man ofta undrat lite över själv. »
- Bra att det finns, kommer bli bekvämare att använda dessa verktyg iom att de blir vanligare och vanligare.»
- Jag tror som sagt att det handlar om att få studenterna mer vana vid att använde denna typ av inlärningsverktyg. att införa det i alla kurser skulle vara bra.»
- Det är ett bra verktyg. Dock är många studenter fortfarande inte vana vid detta verktyget och det används lite för dåligt. »
- Använde inte forumen speciellt mycket. beror främst på ovana med pingpong och att de två kurserna i läsperioden använde olika. »
- Jag tyckte personligen det var ett nyttigt verktyg, då jag själv använde det en del! Roligt att läsa vad andra fastnat på och har tankar om, så man själv kan få möjlighet att hjälpa andra!»
- Bra: -eftersom att det var öppet forum, kunde jag ta del av andras frågeställningar och svaret på dessa -det kändes enklare att ställa frågor, och jag visste att lärarna svarade så fort de hade tid (jfr med att gå till kontoret oc hoppas att någon är där) negativt: -chatten användes av ett par studenter för att skriva svordomar/könsord till varandra. -jag kunde aldrig se någon annan än mig själv vara inloggad där»
-
- Bra tanke, men det måste nog finnas i fler kurser för att man ska lära sig att utnyttja det»
- Jag nyttjade de inte jättemycket, läste enbart klasskamraters frågor och svar på forumen. Jag tycker att tanken är god, men personligen har jag inte haft anledning att använda det. »
- Bra idé. Men PingPong är inget bra system (än i vart fall). Tror ett annat forum hade varit mer använt. »
- Tycker att det är ett bra sätt att få svar på sina frågor snabbt. Diskussion är alltid bra!»
- Har inte behövt använda detta verktyg, är dock väldigt bra att det finns.»
- som sagt bra att se vad andra har problem med. Jag anser dock inte att chathistoriken bör vara tillgänglig för alla, för då drar man sig lite för att skriva där (obs gäller endast chatten och ej forumet)»
- Har inte använt mig av dem.»
- Var inte inne så ofta, utan skötte diskussionen irl. »
- Mycket bra att möjligheten finns att komma i kontakt med andra studenter och med lärarna.»


Önskade åtgärder

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Rasmus!»
- Kamyab Zandi»
- Allt»
- Konstruktionsuppgiften samt visionen om att ge studenterna förståelese och att komma bort från den här typtalsmodellen som ofta är rådande på chalmers. Kamyabs övningar och så utläggningar i början av övnignarna var väldigt inspirerande - mer sådant. Design och konstrucktionsdagen också bra. Kursen påverkar mitt val av valbara kurser och sedan antagligen också mastersprogram i hög grad. »
- Konstruktionsuppgift, Rasmus»
- Rasmus som föreläsare, samt det pedagogiska upplägget på kursen som varit i en klass för sig.»
- Konstruktionsuppgiften!»
- Uppgiften, övningstillfällena och Kamyab.»
- Kvalitén på föreläsningarna, mycket bra»
- k-uppg, ping-pong, Kamyab»
- Konstruktionsuppgiften och övningstillfällena.»
- PingPong!»
- Konstruktionsuppgiften och två-två-diskussion i 5min under föreläsningar.»
- konstruktionsuppgiften»
- Vet ej»
- Konstruktionsuppgiften»
- Rasmus R. Mycket bra.»
- Rasmus var väl bäst ändå. »
- Kursen som helhet var vjag väldigt nöjd med. »
- allting. den i särklass bästa kursen vi har läst. välstrukturerat upplägg, en pedagogisk idé bakom alla moment och jättebra lärare! en föredömligt bra kurs!»
- Rasmus Rempling!!»
- Övningarna och LÖPANDE konstruktionsuppgift»
- Rasmus!»
- Räkneövningarna. De var tydliga och bra.»
- uppläget på kursen.»
- Rasmus!»
- Konstruktionsuppgiften»
- Allt!!Bästa kursen!»
- Räkneövningar, Konstruktionsuppgift, bra föreläsare.»
- Konstruktionsuppgiften!»
- rasmus, kanon bra jobbb»
- Chat och forum.»
- Kamyab»
- Upplägget på kursen. Mkt bra!»
- Konstruktionsuppgiften, övningstillfällen»
- Rasmus Rempling. Superbra föreläsare!»
- Hela upplägget på kursen var bra. Allt var väldigt tydligt och strukturerat. Med tanke på kursens belastning och svårighetsgrad var det väldigt viktigt att den var just så strukturerad. Jag skulle säga att i princip allt bör bevaras.»
- Behålla hela upplägget med övningar, konstruktionsuppgift, upplägg på tentan och liknane och speciellt Rasmus som lärare.»
- Upplägget och planeringen av konstruktionsuppgiften! Kamjab är toppen, vore tråkigt om han inte fortsatte med övningarna! Forumet bör vara kvar! »
- -Rasmus Remplings föreläsningar och upplägg -Kamyabs övningar och inspirationstal -pingpong -konstruktionsuppgiften -att jobba i par»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften»
- Föreläsaren! Rasmus är verkligen jättebra, en av de bästa föreläsarna jag har haft under min tid på chalmers. Konstruktionsuppgiften fungerar väldigt bra och jag gillar hur den följer de moment som tas upp på föreläsningen. »
- *Konstruktionsuppgiften. *Möjligheten till Engelsk undervisning, den var mycket uppskattad. *Rasmus - väldigt karresmatisk och duktig på att lära ut. Sådanna behövs fler av på Chalmers.»
- Konstruktionsuppgift»
- Ett jättebra koncept. Bra med diskussionerna, främja dem. Rasmus har försökt se varje student vilket har skapat ett intresse att lära sig ämnet i sig.»
- övningstillfällena, speciellt de engelskspråkiga alternativet vilket var väldigt lärorikt!»
- konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften, instuderingsfrågorna.»
- Konstruktionsuppgiften och forumet.»
- Bra föreläsare och motiverade lärare.»
- Konstruktionsuppgift och övningar»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- Bokens hållfasthet. Den överskred bruksgränstillståndet.»
- Inget»
- Om det fanns tid skulle jag gärna lärt mig mer om hur spänningarna förs ner i stöd. Jag skulle vilja få bättre förståelse för det.»
- Kanske bör det ges mer tid till att räkna övningsexempel... dock finns risk att den tiden oavsett skulle nyttjas till dimensionerigsuppgiften.»
- Kanske slutligen ge ut svaren på instuderingsfågorna. Svårt att hinna anteckna allt.»
- Mer förklarande text till "hand-outsen", svårt att hinna skriva ner allt som sägs. Kanske lägga in en "ekonomi-aspekt"?»
- Register i boken önskas mer komplett! Undlättar verkligen när man ständigt sitter och letar efter saker»
- Jag tror att många hade liknande svårigheter och frågor vid konstruktionsuppgiften, så ytterligare hänvisningar kanske skulle kunna underlätta. Det är trots allt en ganska komplex uppgift och inget som i utgångspunkt förväntas läras in utantill.»
- Mer fokus på pingpong om man avser ha kvar den funktionen.»
- Vet ej»
- Övningarna»
- Tycker det var lite för lite fokus på själva teorin och för mycket fokus på räknandet. Räknandet är självklart viktigt, men det kändes som att det var för mycket formelstoppning med empirksa formler som inte kanske gav så mycket egentligen.»
- fler övningstillfällen vore ju ännu bättre.»
- Redovisningen av dim.uppgiften borde kanske ske på ett annat sätt»
- En del föreläsningar har inte gett så mycket. Ibland svårt att vet vad som är teorifråga och inte »
- Få möjlighet att fråga övningsledare om hjälp. »
- Skulle vara bra med läshänvisningar i kurs-pm på det som föreläsnimgarna tar upp.»
- behövs inga större förändringar»
- Inga stora saker egentligen, helhetsintrycket är mycket bra. Mer överskådligt forum, något kortare konstruktionsuppgift...»
- En tentamen som behlandlade Alla delar vi lärt oss»
- Inget!!»
- Samarbetet mellan Bärande konstruktioner och Teknisk samhällsplanering, Använde sig av samma gästföreläsare.»
- Det har varit mycket svårt att ställa frågor på räkneövningarna, all lärartid har i stort sett gått åt till redovisningar. Jag tycker att det skulle vara obligatoriskt att göra konstruktionsuppgiften i MATLAB eller liknande program. Dessutom skulle balkprofiler och bjälklag kunna ritas i Auto-CAD för att i större utsträckning väva ihop kursen med tidigare!»
- kör på det var en bra kurs»
- Att en av övningsledarna (inte han som talade engelska) bör fokusera ännu mer på att förklara varför saker ska räknas ut och inte bara göra det. Fanns inslag av sånt, men kan bli ännu bättre.»
- Föreläsningarna kan gå igenom och visa mer verkliga exempel och utökade tillämpningar där teorin som vi lär oss kan applicieras. »
- Kan inte komma på något direkt negativt»
- Kanske kunde utveckla pingpong idéen. ingen dum idé handlar mest om vana skulle jag tro»
- Försöka få upp studenternas ögon för chatten så att fler kan använda den!»
- -chatten, bättre användarsnitt och lägre tolerans -Kamyabs raster (planerar in 3-5 min per timme, medan det i schemat står 15 min) I praktiken ger det dålig luft i övningslokalen och lägre koncentration»
- Mer genomgång på övningarna om betong. Trä och stål är ganska enkelt från hållfen, men betongen är ny och svår och det gick väldigt fort när vi kom till den.»
- Att disponera tiden lite annorlunda. Lite mindre tid på trä i början och lite mer för betongen på slutet. Betongen var det jag tyckte var mest komplicerat och den han inte riktigt "sjunka in" innan tentamen.»
-
- vet ej»
- Konsultationstiderna på Internet och användning av»
- Lite rättelser och index till hela läroboken»
- Bättre sidhänvisning till inst. uppg »
- chathistorik bort tid för att fråga om problem, konstruktionsredovisningar tog för vissa orimligt lång tid under övningarna (rentav uppemot en timme)»
- strukturera hjälplistorna»


Övriga kommentarer

23. Övriga kommentarer

- Stor eloge till Rasmus och övningsledare som vill inspirera och har en pedagogisk idé. Fortsätt så!»
- Mycket lärorik kurs, god pedagogik, mycket entusiasm och ordning o reda.»
- Detta är den bästa kursen jag har läst hittills på Chalmers!»
- Väldigt onödigt att understryka att ingenjören som ställts inför rätta i sthlm för konstruktionsfel är KVINNA, i samband med att detta togs upp på en föreläsning. Effektivt sätt att avskräcka tjejer från att välja konstruktions-master»
- En bra, strukturerad och "tung men överkomlig" kurs.»
- Stort tack till Rasmus, han är grym!»
- Väldigt nöjd med kursen. Känns som pedagogiken legat i fokus under planeringen. Lektionerna kändes strukturerade och det var tydligt vad läraren ville meddela för budskap. Den roligaste kursen under min Chalmerstid so far. God Jul»
- Bra och intressant kurs.»
- ett stort tack och en eloge till alla inblandade för en väl utförd kurs som har gjort ämnet intressant och begripligt. BRA!»
- tack för en mycket bra kurs. Väldigt bra att ha möjligheten att få övningarna på engelska»
- Trevlig och lärorik kurs»
- Ett bra kursupplägg gör väldigt mycket för motiveringen och inlärningsförmågan.»
- En av våra bättre kurser.»
- tack för en bra kurs»
- Helt klart det bästa upplägget på en kursen under min väg- och vattenperiod. Detta trots att ämnet inte är det jag är mest intresserad av. Tycker många lärare på Chalmers har varit under all kritik (har läst på andra universitet så jag har en del att jämföra med) så det är kul att se att det även finns riktigt bra lärare på Chalmers med. Jättebra jobbat Rsasmus!»
- Bra kurs. Intressant och Rasmus var mycket bra föreläsare och gillade hans berättelser och historier gjorde det hela mer verkligt och intressant. Lättare att hålla sig vaken, förstå och lyssna. Underlättade min inlärning»
- Mycket bra kurs! Roligaste vi läst hittills på V!»
- En av de bästa kurserna jag läst. Och jag gillar inte ens konstruktioner!»
- Föreläsningen då Rasmus tog upp tragedin i Kista gällande fel dimensionerad konst.: Jag tycker personligen att det var orrelevant att nämna att konstruktörn ifråga var en kvinna(3ggr), hade det varit en man så tror jag inte du hade nämnt det överhuvudtaget. Det var fler än jag som reagerade på det.. Annars mkt bra kurs på alla sätt. Det är lätt att lista ut vilket kön personen som har skrivit denna utvärdering har..:) Tur att inte jag skall bli konstruktör..»
- Bäst kurs hittills!»
-
- En mycket bra möjlighet är att kunna arbeta med ett internetforum. Om inlämning skulle ske digitalt skulle vi elever bli tvugna att använda dator och då kanske forumet och andra kommunikationsämnen skulle användas mer. Ett annat sätt är att även distribuera litteraturen digitalt, då kan eleverna läsa boken och exempelsamling från en dator och då de arbetar. Förslagsvis är att låta eleverna själv få skriva ut exempelsamlingen från kurshemsidan och låta köpa kursboken på Cremona, men fortfarande har möjlighet att läsa allting på internet, antingen som PDF, eller som E-bok.»
- Mycket bra kurs!»
- Mycket bra kurs, både vad gäller litteratur lärare och adm!»
- lärorik kurs»


Kursutvärderingssystem från