ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Ekonomi/organisation, LMT966

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»3 20%
Cirka 20 timmar»2 13%
Cirka 25 timmar»4 26%
Cirka 30 timmar»3 20%
Minst 35 timmar»3 20%

Genomsnitt: 3.06

- Väldigt lagom arbetsbelastning jämfört med många kurser vi har där man lägger ner "för mycket" tid relaterat till antal poäng. Detta känns lagom för en 7.5 kurs, även inräknat tenta och projekt.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»4 26%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 13%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 73%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 6%

Genomsnitt: 2.73

- en del otydligheter i projekt-pm» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.13

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 21%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»5 35%

Genomsnitt: 3.14


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»5 33%

Genomsnitt: 3.06

- Bra lärare och föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»4 26%

Genomsnitt: 3

- Mycket att läsa, lite ovant för oss ingenjörer =)» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.33

- Ibland kom föreläsningsanteckningarna upp lite väl sent eller inte alls (årsredovisningen)» (Ganska bra)
- Bra med schema och läshänvisningar på kurshemsidan!» (Mycket bra)
- kunde få fler övningsfrågor på organisationsdelen att göra som inlärningshjälp till tentan, har i bara fått en tenta» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»7 46%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.6

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»9 60%
Hög»4 26%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.33

- Väldigt lagom för en gångs skull, både denna kursen och den parallella (Catia) har varit väldigt bra upplägg och lagom hårt. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 40%
Gott»7 46%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.46

- Tyvärr inte inte så intressant ämne. Men det är säkert nyttigt att lära sig grunderna. » (Godkänt)
- mycket trevlig lärare :-)» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projekt är bra men man kunde tydligare beskrivit vad man skall göra innan man började. »
- Den första obligatoriska "grupp"-övningen.»
- Upplägget på projektarbetet. Alltså ingen skriftlig rapport.»
- Organisationsdelen»
- att arbetet inte kräver någon rapport»
- Det mesta bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det går inte hinna att skriva av anteckningarna från OH, vilket gör mig stressad. Någon gång var OH-apparaten trasig och Susanne skrev på tavlan istället- mycket bättre! Det blev mer avslappnat och jag hann lyssna och skriva av.»
- Ekonomidelen. Ämnet är jättebrett och det blir förvirrande för de flesta att bara gå över så mycket som möljigt utan att förklara djupare Det vore bättre att ta bort några delar och kunna fokusera på dem som blir viktigaste»
- kan man göra projektbeskrivningen tydligare?»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från