ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tekniskt ledarskap och entreprenörskap H10, LMU215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»11 42%
Cirka 20 timmar»5 19%
Cirka 25 timmar»5 19%
Cirka 30 timmar»4 15%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.19

- Har haft mycket annat så har inte fått gjort i närheten så mycket som jag planerat.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»2 7%
25%»0 0%
50%»4 15%
75%»7 26%
100%»13 50%

Genomsnitt: 4.11

- Haft 125% dagtidsjobb..» (0%)
- Vissa föreläsningar har krockat..» (75%)
- pga. kurser som krockade» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 34%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 23%

Genomsnitt: 2.46

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 15%
Ja, målen verkar rimliga»16 80%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.9

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»9 39%
Ja, i hög grad»9 39%
Vet ej/har inte examinerats än»3 13%

Genomsnitt: 2.56


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»4 15%
Ganska stor»11 42%
Mycket stor»8 30%

Genomsnitt: 2.92

- Har ej haft tid att delta» (Mycket liten)
- När föreläsare skriver på tavlan är det enklare för studenter att ta anteckningar och därmed lära sig mer.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»11 42%
Ganska stor»8 30%
Mycket stor»4 15%

Genomsnitt: 2.5

- Lånade Ledarskapsboken på biblioteket i början av kursen men insåg snabbt att jag inte behövde den för att klara kursen. Läste 10 sidor innan jag tröttnade och har inte använt den mer, är glad att jag inte betalade för den. Nya Affärsjuridiken har använts som en uppslagsbok. En "bra-att-ha-bok". Entreprenörsboken vet jag inget om.» (Mycket liten)
- Svårläst kursbok, man ser vad som står men det är svårt att ta in textens budskap.» (Ganska liten)
- Ledarskapsboken är kass» (Ganska liten)
- Har inte läst spec mycket i kursböckerna, ledarskapsboken kändes väldigt trög och hoppig. Tyckte inte den var en vidare bra bok.» (Ganska liten)
- Juridik boken var användbar. Ledarskapsboken var otydligt. Vore bättre med en bok som var mer beskrivande och inte så flummig i vissa bitar.» (Ganska stor)
- Boken är lättförstålig och ger en bra grund. » (Ganska stor)
- Juridikboken var bra. Ledarskapsboken var inte så bra. Den kändes ganska ostrukturerad och "pratig". Mycket text att läsa för att få fram budskapet. Kanske skulle funka bättre med läsanvisningar så att man inte var tvungen att läsa allt för en del kändes ganska irrelevant.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»9 36%

Genomsnitt: 3.12

- Både lärarna var efter med att ladda upp dagens föreläsningsmaterial» (Ganska dåligt)
- Dålig struktur på utdelat material. Sortera filerna i mappar eller namnge dem konsekvent och tydligt. Användande av kurshemsidan som kommunikationskanal är inte uppskattat. » (Ganska dåligt)
- Det vore bättre om juridik uppgifterna släpptes tidigare, så man kunde göra dessa allteftersom.» (Ganska bra)
- Det tog ibland ganska lång tid för presentationsmaterialet från juridikavsnitten att komma ut på kurshemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»8 30%
Mycket bra»14 53%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.57

- Lätt att fråga i samband med föreläsningar osv. Ni svarade dessutom på mail i tentaveckan vilket var bra! Jourtillfälle i tentaveckan för att underlätta för Er? Speciellt med tanke på att tentan låg så sent i tentaveckan.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»7 26%
Mycket bra»15 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.38

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»2 7%
Låg»5 19%
Lagom»14 53%
Hög»4 15%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.88

- Gick på 80% av föreläsningarna, 80% av övningstillfällena, pluggade ca 10 timmar totalt dagarna innan tentan. Jag får med denna insats en trea eller fyra i betyg.» (För låg)
- Väldigt mycket att läsa. Det mesta i boken kändes onödigt. Föreläsningarna var mer lärorika.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 7%
Lagom»15 57%
Hög»8 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.15


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 26%
Gott»11 42%
Mycket gott»5 19%

Genomsnitt: 3.57

- Rörig kurs med tre olika moment som blandas till enda röra.» (Mycket dåligt)
- Roligt att lära sig mer om ledarskap och nyttigt med grundläggande juridik!» (Gott)
- Kursen har fungerat bra och varit till största del väldigt intressant.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kaj.»
- Övningarna»
- Uppdelningen juridik/ledarskap.»
- Juridikdelen är intressant och lärorik, med mycket nyttig information.»
- Föreläsarna var bra.»
- Det mesta, gärna gästföreläsaren som var väldigt duktig på att fånga intresset.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ledarskapsboken»
- Övningsuppgifter ut tidigare, bättre ledarskapsbok»
- Lägg in ännu mer övningar. »
- Kursboken för ledarskapsdelen var svårläst, men positivt att den var akutell och med många exempel.»
- Utöka entreprenörskapsdelen. Ändra även namn på kursen, man har ingen aning om att kursen kommer innehålla juridik, och det är en väldigt stor del av kursen.»
- Ledarskapsdelen bör kraftigt ses över och minskas i omfång. Det är viktigare att lära sig nyttiga och applicerbara teorier/modeller än ledarskapets historia och andra utdaterade teorier. Ledarskapsboken bör bytas ut. Ledarskapsdelen kan, utan att förlora VIKTIG information, destilleras ner till 2-3 föreläsningar. Entreprenörsdelen behöver tydligare särskiljas från juridikdelen och bör innehålla mer praktisk kunskap om bildande av företag samt entreprenörsskap.»
- Jag är inte helt nöjd med kurslitteraturen. Jag uppfattade Ledarskapsboken som lite svamlig. Texten skriver ofta runt ett ämne utan att komma till kärnan inom varje teori och vad den innebär. Den försöker beskriva teorier med händelser men lyckas inte koppla ihop händelserna till teorierna i alla fall. Exempelvis kan texten om tjänstvilligt ledarskap nämnas. Istället för att förklara vad som är karakteristiskt för tjänstvilligt ledarskap beskriver texten varför stort ledarskap inte är detsamma som tjänstvilligt ledarskap. Ett annat exempel är att intersektionalitet förklaras med det engelska ordet intersection men kopplar aldrig ihop det till teorin i sig. Jag vet att boken är ny för i år men tycker tyvärr inte att den gav mig så mycket. Nya Affärsjuridiken var lättläst och intressant tills man upptäckte hur lite den faktiskt täckte. Det som var matnyttigt där var egentligen bara texten om bolagsformer. Kort sagt, litteraturen kanske bör omvärderas återigen.»
- Mindre juridik. Alltså juridik delen är intressant. Men det var för mycket att lära sig under en kort tid, speciellt med tanke på att vi inte har tidigare kunskaper från juridik delen.»
- Ledarskapsboken. Finns det ingen bättre bok så vore det åtminstone bra om det viktigaste valdes ut.»
- Kursboken, ledarskapsdelen, var seg att läsa och kändes väldigt osammanhängande»
- Byr ut ledarskapsboken!!!»
- Ledarskapsboken var svårläst och onödigt jobbig att läsa»

16. Övriga kommentarer

- Bra hjälp av lärarna har gjort det möjligt för mig att läsa största delen på kvällar och helger. Tyvärr har mycket tillkomigt för mig som tagit min studietid i anspråk. Blir omtenta i januari..»
- Tack för en intressant kurs!»
- Med erfarenhet av att starta företag blev jag besviken på entreprenörsdelen. Med denna kursen i bagaget hade det inte varit lättare att starta eller driva ett eget företag (bortsett från juridikdelen, men det är inte det största bekymret vid start av företag). Mer praktisk kunskap efterfrågas.»
- Oehört bra kurs i övrigt. Mycket nyttigt att få med sig denna kunskapen i en annars väldigt tekniskt inriktad utbildning.»
- Tycker att ledaskapsboken var svår att få ut något vettigt utav. Tog lång tid att förstå syftena med de olika kapiteln och då la jag ändå ner rätt mycket tid på att läsa boken.»


Kursutvärderingssystem från