ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemi med biokemi, KOO041/KOO042/KOO081/KBB045, Lp1-3 2011-2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-27 - 2012-03-18
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»13 21%
Cirka 20 timmar»15 25%
Cirka 25 timmar»17 28%
Cirka 30 timmar»9 15%
Minst 35 timmar»6 10%

Genomsnitt: 2.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

61 svarande

0%»1 1%
25%»2 3%
50%»2 3%
75%»18 29%
100%»38 62%

Genomsnitt: 4.47


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

61 svarande

Jag har inte sett/läst målen»27 44%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 27%

Genomsnitt: 2.34

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»36 87%
Nej, målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 2.02

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 18%
Ja, i hög grad»24 48%
Vet ej/har inte examinerats än»17 34%

Genomsnitt: 3.16


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»8 13%
Ganska stor»27 44%
Mycket stor»24 39%

Genomsnitt: 3.19

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 11%
Ganska stor»30 50%
Mycket stor»23 38%

Genomsnitt: 3.26

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»27 45%
Mycket bra»33 55%

Genomsnitt: 3.55


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

61 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»21 34%
Mycket bra»31 50%
Har ej sökt hjälp»6 9%

Genomsnitt: 3.63

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 27%
Mycket bra»43 70%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 4%
Lagom»28 45%
Hög»27 44%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.42

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»20 32%
Hög»34 55%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.62


Sammanfattande frågor

13. Projektet Vardagsmolekyler knyter an till följande lärmål:

1. Göra kopplingar från välkända vardagliga fenomen, industriella processer och miljöfrågor till molekylers kemiska och fysikaliska egenskaper.
2.Skriva korrekta laborations- och projektredogörelser.
I vilken mån hjälper er inslaget att nå dessa mål?

- helt okej, kändes dock som att grupperna var för stora för att samarbetet skulle fungera.»
- Inte så mkt. Det mesta blev att man sökte info om molekyler och inte precis drog kopplingar till hur funktion och Lewis-struktur hänger ihop etc.»
- Det har hjälpt.»
- Va?»
- Det hjälper mycket eftersom projektet är utformat på ett sånt sätt så att vi söker efter information angående punkt 1 och rapporten arbetas igenom grundligt vilket på så sätt hjälper oss att klara av punkt 2. »
- Det har nog hjälpt en del, men det har varit för lite hjäp under projektet och det hade kunnat läggas upp på ett annat sätt så det gett ännu mer, tex som praktiska experiment kopplade till projektet istället för att bara leta fakta i böcker, bättre genomgång på var man ska hitta information och vad som är godkända källor, det är jättsåvrt att veta det själv om man inte har gjort något liknakde innan. Det hade också varit bra med mer än ett handledningstillfälle, det ger inte så mycket att få hjälp av någon en vecka innan arbetet ska in.»
- 1. Ganska dåligt, man skrev mer om en viss molekyl och väldigt lite fokus på just produkten och hur molekylen fungerade i produkten och i samverkan med andra molekyler i produkten. 2. Bra! man fick bra koll på hur en rapport ska se ut»
- Det hjälper i viss mån med att nå målen. Dock hade det kunnat göras på ett bättre sätt, inte minst i mindre grupper. Tror att det hade ökat möjligheterna att få ihop ett riktigt bra grupparbete.»
- Mycket.»
- I den mån att projektet handlar om punkt 1 och vi får träna på punkt 2 iom rapporteringen.»
- Jodå, blev mer av en övning i grupparbete tycker jag»
-
- Jag känner att resultatet på mål ett varierar kraftigt beroende på vilken molekyl man råkade välja i början. Däremot tycker jag att man lyckades bra med mål två.»
- I hög grad, dock omständigt att göra det i en så stor grupp.»
- I bra mån, man får verkligen tid till att kontemplera över sin rapport så man hinner titta över vad man har skrivit.»
- Bra.»
- Stor»
- Hög grad»
- Då databaserna vi blir rekommenderade att använda oss av är osmidiga och inte heller är särskilt relevanta för andra arbeten tycker jag att det känns som att ett tillfälle att lära sig en del för framtida arbeten går förlorad.»
- »
- I hög mån.»
- Mycket bra»
- Rapport delen knyter den an till väl.»
- Ganska dumt moment att ha med! tilllförde inte så mycket alls, förutom att försöka fösa ihop och koordinera. På grund av att en såpass stor grupp på ett såpass kort arbete bara skapar förvirring hade det varit bättre att göra enskilda arbeten eller i mindre grupper, ex. 3personer. Meningslöst moment enligt mig. Till och med en till labbrapport hade varit bättre. Ni har gjort en alldeles för stor grej med att försöka blanda in fackspråk/chocks och allt det där. Uppblåst och onödigt.»
- Ganska lite»
- Inte så värst bra eftersom projektet skuggades av tentaplugg»
- Inte så mycket.»
- Det är svårt att koppla till industriella processer genom projektet eftersom allt vad gäller framställning i stort sett är företagshemligheter.»
- Vardagsmolekylsrapportens upplägg känns väldigt universitetsinriktat och inte som om det är så man kommer skriva rapporter senare i arbetslivet.»
- Rent krasst-inte så mycket. Möjligtvis i skrivfasen, men ämnet var så luddigt och det slutade med att man endast skrev mycket specifikt om en molekyl. Stora grupper på ett litet arbete gjorde också att det var folk som "smet undan"»
- I ganska stor mån. Dock testas färdigheterna i rapportskrivning i samband med samtliga labborationsrapporter.»
- Ganska bra, man lär sig mer djupgående av en kemikalie och en produkt. Dock var det svårt att hitta all information om respektive kemikalie, tex. industriella processer och miljöfrågor.»
- 1)Svårt att hitta denna information om molekyler (även med bibliotekövningens hjälp) 2)Bra träning i korrekt rapportskrivning.»
- Ganska väl.»
- Mycket. »
- i hög grad.»
- bra»
- Hela projektet är i form av en rapport så det bidrar till ökad kunskap inom rapportskrivandet. I arbetet diskuterades även en rad olika aspekter rörande molekylerna så även det första målet kunde uppnås genom vardagsmolekylprojektet.»

14. Vad har varit bra resepktive mindre bra i integrationen av kemi, rapportskrivning och källhantering i projektet Vardagsmolekyler?

- har känts överdrivet i sammanhanget»
- Bra att få respons på en text. Bra genomgångar.»
- Det handledande mötet med CHOCS var mycket givande, men föreläsningen om databaser var inte alls bra.»
- Skulle vara bra om det inte kändes som en gymnasiegrej. Låt lärarna ta fram några intressanta kemikalier som man får specialstudera istället. »
- För lite handledning till rapportskrivande, det man fick från mötet på CHOC skulle kommit direkt, att få exempel på hur man ska och inte ska skriva. Nu blev rapportskrivandet trial and error, och det var stor variation i vem som rättade. Vissa handledare kanske för ambitiösa och andra för lättsamma, en kosekvent nivå önskas. Det borde informeras och övas mycket mer på informationssökning innan vardagsmolekyler, de med vana hade inga problem men väldigt många har haft problem med sökningar som med lite mer kunskap hade varit jättelätta.»
- Det hade varit bättre med detta projektet i lp 1-2, men uppdelat på samma sätt med de olika rapportinlämningarna.»
- För lite kemi, vi hade svårt att koppla de enskilda molekylerna till produkten, så det kändes som att man bara letade fakta om en molekyl som man inte riktigt fick grepp om. Det var också ingen direkt genomgång på hur källor ska skrivas, vilket är svårt när man inte skrivit i det refferenssystemet innan.»
- Dåligt att det sträckte sig över två läsperioder, hade varit mer lagom att arbeta med det under ca 4 veckor. Det är lättare att prestera under lite press och dessutom skjuts arbetet bara upp när man får för lång tid på sig.»
- Man har lärt sig att söka källor och referera till dem vilket är bra. Kemin tycker jag inte kommer fram så mycket i det här arbetet då det mesta grundar sig på litteraturstudier.»
- Hyfsat.»
- projektet skulle löpt under kortare tid, i dagsläget blir det lätt att arbetet försummas då man inte upplever trycket att skriva arbetet lika högt som alla andra arbetsuppgifter man har, därför prioriteras det lätt ned.»
- inga kommentarer»
-
- Jag anser att projektet borde styras upp lite mer. Mängden tillgänglig information varierar kraftigt beroende på vilken molekyl man råkar välja. Känns inte utvecklande att leta information i timtal utan framgång så ett förslag är att man kanske skulle kunna välja molekyler från en lista där man vet att det faktiskt är möjligt att hitta information som möjliggör slutsatser osv. Däremot tycker jag att det var en bra övning i rapportskrivning då man var tvungen att prata med en handledare om rapportens utformning. »
- Mindre bra - vet inte om föreläsningarna om att skriva rapport gav så mycket nytt.»
- Att det var över en längre tidsperiod gjorde så att man hann binda samman kemin tillsammans med vardagens produkter.»
- Bra.»
- Som ovan. Att den också ligger i läsperoid tre då vi har två stora tentor gör att prioriteringen för att göra ett bra jobb är väldigt låg. Man vill mer eller mindre bara få den överstökad så man kan lägga fokus på det som är viktigt under den läsperioden.»
- Tycker att idén med projektet varit bra men att man kan vinna på att göra det under lite kortare tid och inte ha inlämning så nära inpå tentan. En laborativ undersökning hade varit kul att göra på produkten. Det hade varit bra att tidigt veta hur formalian för rapporten ska se ut, mer ingående än hänvisa till pdf-filen på kurshemsidan. »
- Bra förberedelse på hur framtida rapporter kommer utformas. Källhanteringen kändes inte som en större del.»
- Biblioteksövningen med sökning av källor var värdelös! De källorna som de rekommenderade var usla, svåra att referera till och också dåliga enligt CHOCS. Bättre att ha en lektion i källhänvisning/referenser. Svårt att jobba i så stor grupp!»
- Mötet med CHOCS.»
- Ganska dumt moment att ha med! tilllförde inte så mycket alls, förutom att försöka fösa ihop och koordinera. På grund av att en såpass stor grupp på ett såpass kort arbete bara skapar förvirring hade det varit bättre att göra enskilda arbeten eller i mindre grupper, ex. 3personer. Meningslöst moment enligt mig. Till och med en till labbrapport hade varit bättre. Ni har gjort en alldeles för stor grej med att försöka blanda in fackspråk/chocks och allt det där. Uppblåst och onödigt.»
- Det var bra»
- Känner att vardagsmolekyl projektet bara blev som ett projekt som man fick hasta sig igenom efter som det fanns andra prioriteringar (så som studera till tenta osv), dessutom databaserna som man tipsas om är urusla.»
- Lite svårt att skriva en bra sammanhängande rapport med 5 andra personer. »
- Mindre bra att det var krav att använda sig av Word. Det skulle även ha varit bättre med ett mer koncentrerat schema som verkligen fokuserade på projektet under en kortare tid. Detta istället för att göra processen långdragen.»
- se ovan»
- Jag tyckte att integrationen i stort har fungerat bra. »
- Riktningslinjerna för rapportskrivandet har varit relativt tydligt, men saknar en bra sida att utgå från när det gäller att skriva referenser.»
- svårt att veta hur "allvarligt" man skall göra rapporten och hur viktiga vissa delar var i projektet men annars är detta en väldigt bra övning inför framtida rapportskrivningar»
- Bra att få träffa chocks och lära sig om hur det fungerar, synd att vi bara fick ett tillfälle att gå dit. »
- jag tyckte att vi kunde fått mer information om andra källor som kunde användas utöver chalmers databas. »
- Bra blandning av kemi, rapportskrivning och källhantering.»
- Projektet i helhet låg nu som ett övrigt moment utöver de andra moment som kursen innehöll. Det vill säga projektet fick mindre prioritet än annat med ett resultat därefter. En förändring skulle kunna vara att man lade mer vikt vid detta projekt under en kortare period. »

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av hela kursen?

61 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»1 1%
Godkänt»18 29%
Gott»33 54%
Mycket gott»8 13%

Genomsnitt: 3.75

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Counsultaion time. Även om deltagandet har varit lågt är det en bra möjlighet för oss studenter att få våra frågor besvarade. »
- Fördelningen mellan de olika momenten i kursen, det känns som att man har fått en bra grund att stå på.»
- Bra labbar att skriva labbrapport på, det gav förståelse. »
- Kursens upplägg, bra ordning på olika ämnen m.m. Man får en bra överblick i slutet.»
- Sammarbetet mellan kemi och matte i MatLab-projekten, men se till att övningsledarna är insatta även i kemi-delen då de har svårt att hjälpa eleverna ordentligt annars.»
- Björn»
- Lektionerna med genomgångar etc.»
- Björn! :) »
- Examinationen, kurslitteraturen»
- Bonuspoängsystemet då det kraftigt uppmuntrar en till att jobba med kursen från början och inte skjuta allt till slutet.»
- Björn skötte hemsidan på pingpong jättebra!»
- Chemical Principles av Atkins & Jones»
- Bra organisation! en stor eloge till Björn!»
- Förhoppningsvis förändrar ni det mesta till nästa år....»
- Duggor och muntor»
- Björn Åkerman som examinator. Jerker Mårtensson och Nina Kann som övningsledare. »
- Strukturen på kursen vad gäller övningstillfällen.»
- Kursansvarig»
- Björns fantastiska engagemang och pedagogiska utlärande har varit guld värt!! Han har även hållt väldigt givande och spännande lektioner.»
- Det stora antalet och variation av laborationer.»
- Bosse gjorde de första periodernas övningstillfällen riktigt intressanta och lärorika, behåll honom så mycket ni kan. »
- Björn»
- Mer tillgänglig hjälp»
- konsultations tiden.»
- Om vardagsmolekyler: Bra att det sträcker sig över en sådan lång tidsperiod då man har mycket annat att tänka på samtidigt. Också bra att man fick träffa en "mentor" som kunde kolla objektivt på rapporten. »
- Duggor, muntor och andra prov som ger bonuspoäng.»
- Övningstillfällena»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kursen är för lång, det hade varit bättre att dela upp den i en kurs som rör den oorganiska kemin, och en som rör den organiska. när kursen är så stor känns den mest rörig.»
- Hela upplägget. Koppla tillbaka till Schrödingerekvationen och orbitaler ordentligt i slutet, nu fick vi lära oss om orbitaler som uppfyller en partiell differentialekvation utan att veta vad det var, nu när vi vet så tas det inte upp. Tycker jag är konstigt. Ställ högre krav och gör det svårare från början så lär man sig någonting, nu går det att komma undan med att inte kunna någonting. »
- Nya tillfällen till missade laborationer. Har man sista tillfället en laboration går och missar den får man vänta ett helt år, det är på tok för länge! Ett uppsamlingstillfälle/laboration borde komma i slutet av läsåret.»
- Dela upp kursen i tre deltentor. Det är galet svårt att plugga till en tenta som sträcker sig över tre läsperioder. Laborationshandledningarna borde ses över inför varje laboration. »
- Förändring av vardagsmolekylprojektet, se kommentarer ovan. Och gärna lite fler labbar, det känns som att det är bra att träna å mycket som möjligt på det nu i början och det är bra att få använda kemin praktiskt istället för att bara läsa i böckerna.»
- Föreläsarna bör skriva mer på tavlan och "göra sig fria" från powerpoints. Mer tid för egenverksamhet på övningslektionerna, med bara en kort genomgång. Ofta tog genomgången hela lektionen.»
- Kemikursen kan enkelt delas upp i tre delar som följs av varsin tenta istället för skrivningar med en sluttenta. Ta inspiration av ALA-kurserna som har tre delar men provresultaten läggs sedan ihop så att själva kursen får ETT betyg även om man skrivit tre tentor. Tentan har ganska "lösa" frågeformuleringar vilket är ett resultat av att tre läsperioders kunskap skall testas på samma gång, det är jättesvårt som student att veta vilka delar av kursen som examinatorn förväntar sig att man skall använda, och många gånger finns det väldigt många svar som kan vara precis lika rätt. Just nu känns det bara som man krånglat till kursen onödigt mycket.»
- Tydligare koppling mellan föreläsningarna och kursen. Vissa föreläsningar tenderade att kännas lite ovidkommande.»
- Vet ej»
- Gärna tydligare vad som ingår i biokemi-delen från The Cell-boken.»
- är svårt att få grepp om all den nya organkemin samt repetera tre läsperioder til en tenta..kanske man skulle försöka bli klar med organkemidelen något tidigare och sedan ägna sista tiden (även undervisning) till repetition av hela kursen. »
- Vardagsmolekyler. Se inlägg ovan. Mer lika förutsättningar vid rättning av labbrapporter - jämför Pil-rapportens rättning mellan olika personer som rättar. Ex. Maria Matson gav retur på "fula gångertecken".»
- Labbhandledarna var jättedåliga. Labbhandledrna skrämde snarare än hjälpte, man lärde sig inget eftersom det var svårt att få information och förståelse, plus att man var alltid rätt om man fick göra labben eller inte. Totalt värdelöst! Lektionerna var jättedåliga, lärare som använder sig av det hemska verktyget "power point", det ger inget. Power point är ett helt värdelöst vergtyg om man vill lära ut saker och ting. Power point funkar bra om alla redan är på samma nivå. De visade inga svåra exempel på kemiföreläsningarna. Mer exempel på tavlan!»
- Vardagsmolekylprojektet borde nästan börjas med redan i läsperiod 1»
- Färre frågor på tentan eller ge mer tid att besvara dem.»
- Vardagsmolekylersupplägget. Just nu hamnar den stort i skymundan av AlaC, Matlab och andra kemidelar. Om man vill ha bättre fokus på själva rapportskrivandet bör den kanske ligga i en annan läsperiod.»
- Organkemidelen var för komplicerad redan från början. Förutsatte att man hade kunskaper inom organisk kemi som man inte har om man läst naturkunskap och kemi A (vilket är det som krävs). »
- Samtliga föreläsare i biokemi har gett ett väldigt oengagerat och ointresserat intryck. Mycket tråkigt då det är ett område som verkligen intresserar. Föreläsningarna i kemin har varit väldigt intressanta men har ibland kännts lite för övergripande, vilket har gjort det svårt att ta till sig mycket av informationen. »
- Ge exempel på kemikalier som kan vara intressanta att söka upp när man ska jobba med vardagsmolekylerna. Mindre powerpoint på föreläsningarna.»
- Föreläsningarna är helt meningslösa, jag lärde mig inte särskilt mycket och blev då omotiverad. »
- Bättre övningar för organkemin för bt4-6»
- Om vardagsmolekyler: Mindre bra var gruppindelning. Borde fått välja grupper själva.»
- Examinationssätt. Det skall inte vara tiden som avgör om man kan saker i en sådan bred kurs. Tentamen borde ske i två delar. En i läsperiod två samt en i läsperiod tre. Alternativt att man lägger två tentor A och B på samma dag med lunch emellan. »
- Man skulle kunna dela upp sluttentan i tre mindre tentor, en varje läsperiod för att jämnare fördela arbetsbelastningen.»

18. Övriga kommentarer

- Kursen är svår att tycka om fullt ut då den är så bred och man inte kan tycka om alla moment. Den har dock skötts bra och laborationerna har oftast varit givande. »
- Björn skötte pingpong helt suveränt! det fanns alltid bra information»
- Anställ lärare som kan organkemi!»
- Är en väldigt stor tenta, frågan är om man inte lärt sig mer med tre tentor?! Nu satsar man inte lika mycket på "delproven" som man skulle gjort på en tenta»
- Väldigt roliga biolabbar i lp3! Kemilabbarna känns ganska meningslösa många gånger, svårt att anknyta till lektionerna/föreläsningarna. Matlab-projekten kändes också meningslösa...»
- jag ansåg tentan vara för tidskrävande. Det blev mycket stressigt och jag hann inte svara på frågor som jag egentligen kunde på grund av tidsbrist. Annars var tentan bra. »
- Kemikursen är basen i hela vår utbildning. Ändå känns det rent spontant som att man satsar minst på den här kursen sett från Chalmers. Varför har ni inte riktiga utbildade lärare? Varför har ni inte riktiga handledare på labbarna? Varför har ni inte en kemi-support som mattesupporten? Det är jättesvårt att lära sig själv när den enda källan till information är boken och internet (t.ex youtube). »
- Allmänt bra kurs»
- Björn Åkerman är en bra föreläsare. Jerker Mårtensson och Nina Kann är väldigt bra övningsledare, de har varit till stor hjälp med mina studier. De har bra genomgångar som är relevanta för kursen.»
- En mycket intressant kurs som känns väldigt passande i början av utbildningen, då den förser en med en god grund inom kemin.»
- Björn är en fantastiskt bra kursansvarig, föreläsare och övningsledare.»


Kursutvärderingssystem från