ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 - Flervariabelmatematik, MVE041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2013-02-08
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Studienämnden Z (SNZ) vill gärna veta!

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»8 18%
Cirka 20 timmar»18 41%
Cirka 25 timmar»8 18%
Cirka 30 timmar»8 18%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.44

- Den låga tidsinvesteringen beror inte på kursen utan på problem som uppstått i och med kursen som går parallellt.» (Högst 15 timmar)
- I början lades mycket tid på att göra övningsuppgifter, men det blev senare svårt att hinna med då matlabben och moment i parallell kurs tog det mesta av tiden.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 11%
75%»14 32%
100%»24 55%

Genomsnitt: 4.44

- Föreläsningar och MATLAB-pass.» (50%)
- Samtliga föreläsningar, inga övningstilfällen» (50%)
- Hoppat en del miljöföreläsningar.» (75%)
- Ej övningar» (75%)
- Jag missade några enstaka men det var närmre 100 % än 75 %.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 33%
Målen är svåra att förstå»4 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 33%

Genomsnitt: 2.57

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Men... som med alla mattekurser på Chalmers så verkar det antas att alla har en femma från föregående kurser och undervisningen utgår från den missuppfattningen. Ofta hoppas därför "självklara" steg över i exempeluppgifter.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 11%
Ja, i hög grad»26 76%
Vet ej/har inte examinerats än»4 11%

Genomsnitt: 3

- Tycker att tentorna var lite för lika från år till år. Var väldigt många som studerade typfrågor för att endast lägga energi på att lära sig det som tog dem genom tentan. Exempelvis har de flesta tentor innehållit två gränsvärden varav ett existerar och ett inte existerar, det var dessutom alltid a som existerade och b som inte existerade.» (Ja, i hög grad)
- Lite lite tid med matlab uppgiften kanske.» (Ja, i hög grad)
- De typade talen kunde varit mer lika sådanna tal vi löst, nu kunde jag inte dem och körde bara fast för att jag inte visste det nya lösningsmetoden man skulle använda som vi inte lärt oss» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»18 41%
Mycket stor»13 30%

Genomsnitt: 2.95

- tråkig föreläsare som gjorde ämnet ointressant » (Mycket liten)
- Det är INTE pedagogiskt att köra 20st overhead och skriva EN tavla under 1,5 timmar. Vi lär oss inget. Det är för mycket för att hinna skriva av. Och är man inte aktiv fattar man inte och tröttnar. Det slutade med att jag fick mer gjort om jag struntade i föreläsnigen och räknade själv. » (Ganska liten)
- Elföreläsningarna svårfattliga. Mycket förklaring av kurvformer men för lite om vad det egentligen handlade om/bakgrund. Övningspassen toppen. Miljöbiten OK.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har gett en bra allmän bild av kunnskapsområdena men väldigt mycket har behövts pluggas vid sidan om i brist på exempel och förklaring av metoder på föreläsning.» (Ganska stor)
- Mer pedagogisk undervisning med fler exempel hade varit att önska istället för att bara läsa rakt av OH-blad. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit mycket bra innehållsmässigt och gett en bra överblick samt grundläggande förståelse för de flesta moment som ingår.» (Mycket stor)
- Jag tycker föreläsningarna har varit bra över lag.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»12 27%
Ganska stor»19 44%
Mycket stor»11 25%

Genomsnitt: 2.93

- Detta svar beror på att jag knappt hunnit öppna kursboken.» (Ganska liten)
- Använde online-föreläsningar från MIT som största källa till kunskap, deras föreläsare presenterar allt på ett sätt som är betydligt lättare att ta till sig.» (Ganska liten)
- Calculus är sådär. Thomas egna anteckningar är bättre.» (Ganska liten)
- Lösningsförslagen till elen mkt bra: bakgrund sen uträkning.» (Ganska stor)
- Calculus var mindre flitigt använd än i tidigare kurser. Thomas Ericson egenframställda material visade vad han ansåg viktigt och är väl skrivit. Därför var det bättre använd tid att läsa där vid teori-funderingar.» (Ganska stor)
- De OH-bilderna läraren gav ut var bra att kolla på. Särskilt bra är läroboken!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»20 46%
Mycket bra»22 51%

Genomsnitt: 3.48

- rörig hemsida, varför kan inte alla ha samma upplägg?» (Ganska bra)
- Den enda stora bristen är att det inte framgår i läsanvisningarna hur långt i uppgifterna man ska jobba varje vecka för att ligga i fas med föreläsningarna. Det blir därför mycket svårt att dela upp veckans arbete på ett rimligt/verklighetsanpassat sätt.» (Ganska bra)
- Väldigt bra att allt föreläsningsmaterial fanns på sidan i en fil där man lätt kunde gå tillbaka och repetera. Ett stort minus var labb-PM för Matlab, bra uppgifter men väldigt tydlig specifikation. Jag jobbade i förväg och försökte hela tiden ligga i framkant men det ledde endast till dubbel arbete då Tomas hade klara begränsningar för hur uppgifterna skulle lösas och vilka funktioner som skulle användas och inte trotts att detta saknades i labb-PM. Hade specifikation funnits i labb-pm om vilka begränsningar som gällde för vilka matlabfunktioner fom fick användas och inte så hade detta gjort att de som vill experimentera och jobba i förväg hade kunnat göra det.» (Ganska bra)
- Ibland hade det varit bra att kunna lämna lab rapport via mail, men hemsidan var bra annars.» (Ganska bra)
- Bra information på hemsidan» (Mycket bra)
- bra att få alla föreläsningsanteckningar» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 9%
Ganska bra»19 44%
Mycket bra»11 25%
Har ej sökt hjälp»9 20%

Genomsnitt: 3.58

- Cornela Jareteg har kanske övertoklat hur diffus man ska vara som övningsledare. Alla svar behöver inte ges rakt ut, men då får man komma med bra tips istället eller försöka förklara ett allmänt fall.» (Ganska bra)
- han hjälper gärna till» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»17 39%
Mycket bra»24 55%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.58

- Skar sig inom grupparbetet, men kom sig nog inte av kursen i sig.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 38%
Hög»22 52%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.71

- När matlaben drog igång och momenten i den parallella kursen sammanföll så blev möjligheten att göra övningsuppgifter lidande.» (Hög)
- Det var positivt att det var hög belastning tycker jag, det var också jämt fördelat. » (Hög)
- Matlabben var på tok för svår och tidskrävande, och jag lärde mig inte mycket utav det alls! Återigen opedagogiskt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 32%
Hög»21 48%
För hög»8 18%

Genomsnitt: 3.86

- På gränsen till för hög då problem i parallell kurs gjorde att problem uppstod även i denna kurs pga tidsbrist. » (Hög)
- Mest kämpiga läsperioden hittills.» (Hög)
- Den för mig höga belastningen berodde på att jag hamnade i en projektgrupp (ENM011) där hälften av deltagarna i stort sett inte arbetade och vägrade att plannera ordentligt, samt att en av de normalt sett produktiva gruppmedlemmarna var, förståeligt, upptagen med en cancersjuk mor. Därför föll det på mig och delvis en person till att försöka väga upp de brister och underprestationer som dessa slackers bidrog med.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»16 37%
Gott»20 46%
Mycket gott»6 13%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Höga krav och tajt med poäng på tentan» (Godkänt)
- Höga krav ställs och bedömningarna är hårda men rättvisa och alla verktyg som behövs finns tillgängliga.» (Gott)
- Den första mattekursen som inte hålls av en matematike - och det märks i positiv mening. Äntligen knyts det vi sysslat med i tidigare mattekurser ihop och får sammanhang och mening. Något som gott kunnat ske tidigare också. Dock tur att det åtminstone kom nu. Inte en kurs jag velat vara utan. Jag läser inte på Z för att jag vill bli matematiker utan matematiken skall, i min mening, tillhanda hålla verktygen jag behöver för att kunna tillämpa det på andra saker. Därför är det mycket bra att fokusera mindre på bevis och mer på förståelse av varför man gör saker.» (Gott)
- Mycket bra föreläsare som är tydlig och pedagogisk. Han kan sina grejer också. » (Mycket gott)
- Enligt mig den roligaste matematiken man kan läsa som ingenjör. Var riktigt bra att innehållet i kursen anpassades för tillämpning istället för matematiker.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- repetitionen och sammanfattningen»
- Numeriska analysen. »
- Matlaben! Svåra, men mycket givande labbar.»
- Föreläsningsanteckningarna var väldigt bra att ha.»
- Oskar Josefssons övningar och hans skriftliga lösningsförslag.»
- Labbar»
- Tillämpad inriktning på materialet, Tomas förklaringar till varför kursmomenten är relevanta i vårt yrkesliv. Mycket Matlab, matematiken är såpass abstrakt att matlab behövs för att man skall få en bra förståelse av hur de nya kunskaperna faktiskt används.»
- Genomgångarna, Matlabbarna»
- Overheadbilderna.»
- Att alla föreläsningsanteckningar fanns till hands innan föreläsningarna»
- Gillar att man fick en del inblickar i hur det kan se ut när man är klar med sina studier. Lite info om hur forskning funkar och tillämpning av matte»
- Matlab-uppgifterna var väldigt lärorika!»
- De sista matlabuppgifterna med fmincon var roliga.»
- Inriktningen med applicerad matematik. Thomas är en bra pedagog.»
- "Föreläsningsslidsen" på internet»
- MATLAB och tentautformingen.»
- Utformningen på Matlab-uppgifterna (skrivet som en "riktig" uppgift istället för att bara ge infon rakt av)»
- Overheadbilderna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- färre OH-bilder. Mer interaktion med studenterna, och speciellt, kör fler exempel på tavlan för guds skull.»
- Det blir visserligen ett nytt upplägg, men var anska stressigt när deadline på sista matlaben samanföll med deadline för ett stort projekt i parallell-kursen. Använda tavlan mer.»
- Fullständiga uträkningar för exempeluppgifter så att alla steg syns tydligt.»
- Annat upplägg/förbättring av föreläsningarna på likströmsmotor & kraftelektronik. Bakgrund för mer förståelse?»
- Färre slides på föreläsningen, fler konkreta exempel. Blir tungt att sitta och läsa från overhead på föreläsningarna.»
- Labb-PM Fler exempel, det räcker inte att stå och läsa innantil i en PDF. PDF-föreläsning är bra men uträkningar måste förklaras, exempelvis var det fel på en uträkning i PDF-en men istället för att räkna den tillsammans så säger Tomas "Ja jag lyckas inte räkna den nu, jag tittar igenom detta och hittar en lösning hemma så återkommer jag", hur kan vi då förväntas lösa sådana uppgifter?»
- Matlabben borde gå att skicka in som pdf senast 23.59 på sista inlämningsdag. Det har upplevts som stressande att lämna in utskrifter senast 17.00. Mer exempel utöver OH-bladen hade också varit bra. Bra att säga vad folk gör fel på, dock så önskas mer konkreta exempel, ta en uppgift och lös från start till mål, dvs, så här ska du lösa uppgiften för full poäng på tentan. »
- För lite exempel på tavlan»
- Fokuset på föreläsningarna i förhållande till vad som examinerades, det överensstämde inte riktigt.»
- Dags att se sig om efter annan litteratur än calculus när inte ens lektorer gillar den?»
-
- Mer exempel på föreläsningar.»
- Vi bryr oss inte vem som har skapat matlab! snälla använd de minuterna till fler exempeluppgifter istället. Det är bra att Thomas går igenom matlabsuppgifterna och lite tips innan vi ska göra matlabsuppgifterna men mer än så behöver vi inte. När vi har så lite föreläsningstid så tror jag att det skulle vara bättre för eleverna om inte allt behövdes bevisas innan man kan använda formeln. Det kan stå med i föreläsningsantekningarna men gå inte igenom det för eleverna. Det är bättre att vi lär oss använda formeln och hur man ska tänka än var formeln kom från. Jag vill ha dugga som ger bonuspoäng. och ta bort sista matlabsuppgiften på tentan om vi klarat labben så kan vi programmera tillräkligt. Jag och jag tror alla andra elever i klassen har förstått att Thomas är frälst i matlab men det betyder inte att vi ska lära oss programmera ett program utantill som vi aldrig kommer använda eller kommaihåg i framtiden. »
- 50 poäng istället för 25 på tentan»
- Exempellösning på övningstillfällena»
- deadlines för matlabarna, överdrivet med tid för de första 2 och nästan ingen tid till den sista som faktiskt tog tid att göra. »

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs, bra föreläsare, kunnig, men finns en del att förbättre för att få studenterna mer aktiva och lära sig snabbare/mer»
- Tomas har en lite egen bild av läromålen vilket är synd i vissa lägen, vissa delar tog han mer detaljerat än andra och vissa hoppade han över. Tomas var tydlig med att säga redan första föreläsningen att han inte tänkte stå och repetera sådant som vi förväntas kunna från en-variabel eller linjär-alebra, detta är bra men det blev ändå flera gånger att han stod på föreläsning och la 20-40min på att gå igenom grundläggande kunskaper för att 1-2 personer frågar för mycket. Detta gällde också hans förkärlek för att prata om matlab, väldigt basala grejer beskrevs gång på gång trotts att detta är saker vi borde lärt oss i intro-matten. Detta blir svårt att acceptera när han direkt efter meddelar att iv "tyvärr inte hinner gå igenom vissa delar som vi kommer att vara tvungna att kunna för vår mekanikkurs". Detta gäller även vissa presentationer av hans egen forkning, en 40min presentation av programmet för de föreläsningar inom tillämpad matematik som sker idag 29/10. Kort och gott, Tomas bör hålla sig till ämnet och bör hålla på principen att den som inte kommer ihåg de grundläggande kunskaperna kursen lutar sig mot bör repetera själv.»
- svårt att följa med i logiken ibland när föreläsaren bara hade slides och inte skrev nästan något på tavlan. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.72
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från