ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3, Radiokommunikation, SJO123

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-02 - 2012-03-25
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»13 44%
Cirka 25 timmar»3 10%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»7 24%

Genomsnitt: 2.72

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»4 13%
100%»23 79%

Genomsnitt: 4.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 10%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 65%

Genomsnitt: 3.41

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 89%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 25%
Ja, i hög grad»13 46%
Vet ej/har inte examinerats än»8 28%

Genomsnitt: 3.03


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»14 48%
Mycket stor»12 41%

Genomsnitt: 3.31

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»11 39%
Mycket stor»10 35%

Genomsnitt: 3.03

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»14 48%

Genomsnitt: 3.41


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»23 82%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.82

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»22 75%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»15 51%
Hög»10 34%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.27

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»15 51%
Hög»9 31%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.41


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»4 13%
Gott»17 58%
Mycket gott»7 24%

Genomsnitt: 4.03

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Pingpong frågorna var bra men de kunde ha blivit granskade innan. Det fanns tyvärr lite buggar i testen. Men totalt sett var de mycket bra.»
- G Palm :)»
- Praktiska proven är väldigt bra. Tror inte att det skulle göra mycket till eller från att försöka öka dem men dom borde definitivt vara kvar! Även tillgången till radiolabbet för övningar efter skoltid har fungerat väldigt bra.»
- Bra undervisningsmaterial (power points). Bra med testerna på ping-pong.»
- Den praktiska delen»
- Testerna på pingpong som gjorde att man höll kunskapen vid liv. Bör dock kollas igenom då de ofta innehöll fel. Labbarna är alltid en bra upplevelse.»
- Möjligheten att sitta kvällar och helger i radiolabbet.»
- Bra med tentagenomgången»
- Det var väldigt bra att ha de simulatorövningar som gavs för att det gjorde så att allt som pratades igenom på lektionen omsattes i praktiken och blev förståligt när man gjorde simulator övningar med det»
- all praktiska moment, teoritesten på pingpong. »
- allt men framför allt radiolabb, genomgång av tenta. »
- Att eleverna kan öva i radiolabben själva.»
- Kursmaterialet är bra och de labbar vi har i radiolabbet är väldigt bra och lärorika samt ger möjlighet för att ställa frågor i en mindre grupp, vilket för många kanske kan kännas lättare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Instuderingsfrågor hade varit bra inför tentan. »
- Sim övningarna, mer handfasta övningar av typen: steg för steg instruktioner»
- Eventuellt skulle man kunna göra ett bokningsshema för radiolabbet. Flera gånger var det fullt när man tagit sig dit för att öva.»
- Det viktigaste är att Anton väljer ett språk att undervisa på. Om han väljer engelska bör undervisning, utdelat material samt tenta vara på engelska. Det går inte att växla mellan utan att skapa missförstånd.»
- Kursboken börjar kännas lite gammal. Var konsekvent med undervisning på engelska. Ofta många grammatiska fel i presentationer. Vi borde ha gått igenom och fått labbat på fleet 77 då den ska ersätta Inmarsat B. Radio-telex, vet att det är obligatoriskt i a4, men det behövs inte läggas ner så mkt energi på det. Det var 4 hårda poäng... Bra att seminariesakerna försvann, annars hade klassen kollapsat.»
- Kanske lite mer struktur på den labben som var lite uppsamlingslabb, hann själv inte ens med att göra Radiotelex på den labborationen, så det fick bli kvällstid.»
- Tab bort, eller förändra inlämningsjobben på Pingpong. Det blev fel när man stavade fel.»
- Man borde försöka ge oss mer labbar, och mer praktiska moment. Det är det som ger något. Upplägget i PowerPointsen behöver verkligen förändrars. Strukturen är väldigt svår att förstå. Man borde dela upp föreläsningarna mer så som dom är i labbarna. Där en powerpoint finns för varje utrustning samt vad man bör kunna för varje utrustning. Så som det var nu var det väldigt mkt hopp mellan varje del/utrustning och det försvårade det hela. Sen han vi inte heller gå igenom allt som sedan kom på tentan. Fanns egentligen massor med frågor som var väldigt oklara vad det var för svar man skulle ange. Det kändes som att tiden inte riktigt räckte till!»
- Mer tid i simulatorn»
- Det var bra att seminarie-momentet utgick för det hade varit lite väl mycket med Pingpong-tester, obligatoriska övningar, uppkörning, tenta och ett eget föredrag. Att ha övning 17-21 var sådär, dålig fokus då alla var trötta. Eftersom denna läsperiod var väldigt späckad fanns det dåligt med tid till att träna på egen hand i Radiolabbet. Under vår sista övning i labbet var 4 elever där och övade samtigt, inte bra då dessa upptog mycket av lärarens uppmärksamhet till vår bekostnad. Övningarna var bra överlag, den sista om felsökning, nödantenn osv var lite spretig. »
- Tentan på tok för svår. Svårt att veta vad man ska kunna då övningstenta och instuderings uppgifter inte var i närheten av tentan»
- Mer tillfällen i radiolabb då de olika utrustningarna var lite krångliga att förstå till en början. behövde mer hjälp och tid att förstå dom. »
- Mer intro om Fleet 77, även om det bara är INM-B som är lagkrav för tillfället kommer Fleet 77 bli det om nåt år»
- Inget speciellt. Jag undrar bara varför vi INTE går igenom fleet mer eftersom det finns på många båtar idag och varför vi GÅR igenom inmarsat b som ändå ska plockas bort.»

16. Övriga kommentarer

- Tack för en intressant och bra kurs!»
- Fokusera mindre på hur det fungerar med kodning o dyl o mer på användningen.»
- Även om inte arbetsbelastningen totalt var hög var det svårt att komma in i radiolabbet då vi var många grupper i kombination med grupparbeten och många obligatoriska moment. Detta gjorde att tillgängligheten till radiolabbet var begränsad. »
- Om kursen låg tidigare i utbildningen hade man kunnat bekanta sig mer med utrustningen ombord under praktikperioderna. Detta skulle också minska arbetsbelastningen i LP3 ÅK4, som varit väl hög.»
- jag förstår att anton bara vill väl, men det kanske hade varit bra med lite gästföreläsare som är mer speciallierade inom delar av kursen för att uppnå mer spetskompetens. det är trots allt en teknisk högskola?»
- Jämfört med bryggtjänsten så ter sig alla andra kurser som glasklara.»
- Bra upplägg av kurs, återstår bara att se hur tentamen blir men har funnits gott om övningstentor att arbeta sig igenom.»
- En bra kurs som har varit mycket givande.»
- Efter denna kursen känner jag mig något mer säker på utrustningen men det finns mycket mer som hade behövt tränats och då främst med praktiska skäl. Det borde finnas övningar man kan göra i simulatorn då lärarna är borta. Och det ska vara övningar som ger ett resultat och det ska finnas ett svar till dom. Som tex att man ska ringa ett telefonnummer på inm b och så ska telefonnummret fungera i simulatorn. För att sen kontrollera sig själv att man har gjort rätt kontrollerar man vem det var som svarade med svartet. Väldigt enkla grejer som gör att studenten kommer lära sig utrustningen otroligt bra!! Lycka till nästa år!»
- Anton är alltid behjälplig och det är tydligt att han vill att vi lyckas utan att ge avkall på kvalité. Mkt bra kurs.»
- Jag tyckte tentan hade en del konstiga frågor som var svåra att ge bra svar på, exempelvis dessa där man skulle sätta kryss i tabeller. Sen undrar jag varför ni frågade pm hur många år man ska segla inom en 5-års period för att få GOC certifikat? Detta står inte i powerpointsen, inte i kursboken och har heller inte nämnts på föreläsningarna. I övrigt önskar jag mer fokus på det praktiska handhavandet. »
- Lite mer tydlighet i undervisningen. Ibland blir det väldigt tekniskt ingående och det kanske inte alltid är interssant för en operatör.»
- Bra, intressant kurs och även mycket lärorik. tycker dock inte att kraven på undervisningarna matchade tentamen som ställde högre krav än vad som undervisats på lektionerna. ska man göra en omfatttande tentamen måste undervissningarna följa där efter.»
- Bra kurs med bra struktur.»


Kursutvärderingssystem från