ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Metabolisk och teknisk mikrobiologi, KMB041, Lp3-4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»10 32%
Cirka 20 timmar»10 32%
Cirka 25 timmar»3 9%
Cirka 30 timmar»6 19%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.35

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 9%
75%»6 19%
100%»22 70%

Genomsnitt: 4.61


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 58%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 22%

Genomsnitt: 2.06

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 29%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»9 29%

Genomsnitt: 2.83

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»14 45%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»8 25%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 1.93

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»19 61%
Mycket bra»7 22%

Genomsnitt: 3.06


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»10 32%
Mycket bra»13 41%
Har ej sökt hjälp»6 19%

Genomsnitt: 3.74

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»24 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»23 74%
Hög»5 16%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.16

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»11 35%
Hög»17 54%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.64


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»10 32%
Gott»16 51%
Mycket gott»3 9%

Genomsnitt: 3.64

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren var väldigt bra och engagerad»
- Laborationerna»
- SnKfKbs anteckningar! De har varit fantastiska att ha med sig och har gett en klarare överblick över kursen än vad föreläsningarna gjorde, de var mer organiserade. »
- Labben där det var labseminarium då man lärde sig jättemycket på att få diskutera labben istället för att bara skriva rapport.»
- Det är en intressant kurs med bra upplägg. Så i stort tycker jag det kan behållas som det är.»
- Laborationer»
- Christer som föreläsare»
- Det enda som bör bevaras är innehållet. Även labbarna var väldigt bra!»
- Bredden av kursen, tycker den snuddade vid många olika områden vilket var bra och kul.»
- Kursens innehåll.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man skulle kunna ha en genomgång med en övergripande bild på metabolismvägarna i slutet av kursen för att lättare koppla samman alla reaktionsvägar»
- Behövs verkligen två böcker till denna kurs? Man använder inte böckerna särskilt mycket utan det räcker att läsa föreläsningsanteckningar till tentan.»
- Det var ofta svårt att följa på föreläsningar vad det var vi pratade om. Det kändes som om föreläsaren hoppade ologiskt mellan olika ämnen och föreläsningarna kändes röriga. Intrycket av att föreläsningarna var röriga fick man ingen inför tentan när man gick igenom anteckningarna igen. Tydligare rubriker och gärna kopplingar mellan de olika rubrikerna, förklaringar varför vi gick in på detta ämnet efter förra, hur de hänger ihop.»
- Ett Google dokument med "glosor" som vi studenter själva hade kunnat fylla i tror jag hade varit bra för undervisningen. När man studerade till tentan var det mycket ord som slutade med fil, trof och tollerant m.m. som cirkulerade i huvudet och det kunda vara svårt att hålla i sär begreppen. Det jag eftersöker är helt enkelt något liknande det vi hade i Cell 1an och Cell 2an, ett gemensamt studie dokument för studenterna där föreläsaren kan gå in och kommentera rätt/fel eller lägga in en kommentar.»
- Roligare föreläsningar där föreläsaren inte bara läser innantill utan kanske visar bilder så man förstår bättre hur allt hänger ihop.»
- Det är väldigt svårt att lära sig cykler och andra komplexa system om man inte få se bilder över hur det hänger ihop. Det efterfrågas PowerPOints som man kan återgå till alternativt »
- De inköpta kursböckerna kändes överflödiga. Det kändes onödigt att köpa in böcker för massa pengar som man knappt tittade i, eftersom det som skulle komma på tentan var från föreläsningsanteckningarna»
- Tror det kan vara dags att kasta om lite i materialet då föreläsningarna är närapå ordagrant lika mellan åren. Det är lätt som student att bli lite ouppmärksam när man kan ladda ner en perfekt nedteckning av föreläsningarna i förväg. »
- Christer borde försöka visa bilder till det han föreläser om. Reaktionsvägar etc. kan vara underlättande att se på bild samtidigt som han pratar om dem!»
- Mindre läsa högt ur föreläsningsanteckningar. Mer interaktiv undervisning. En plan för den sammanfattande föreläsningen om inga frågor ställs.»
- Det har varit samma föreläsningsanteckningar i 5 år ungefär. det känns inte som att föreläsaren vill vara där och föreläsa. Det hade kunnat varit en väldigt intressant kurs om man lagt upp det bättre, kanske med powerpoint och lite bilder. Nu var det bara anteckningar på tavlan så man hade ingen aning om vart t.ex. i cellen de olika vägarna var och hur det ser ut så man fick ingen som helst överblick. »
- Kanske någon dugga eller liknande efter första läsperiden så man verkligen pluggar kursen kontunuerligt»
- Fruktansvärt mycket kunskap som ska in. Blir tråkigt att bara gå på föreläsningar och sen försöka lära sig allt utantill. Upplägget kan göras intressantare. »
- Jag tycker att undervisningan ska genomföras på ett annat sätt. Under den gångna kursen har föreläningarna genomförts på så vis att en massa information skrivits upp på tavlan var på vi stundenter att ägnat allt fokus åt att hinna skriva av. Detta medför att man inte kan ta in exakt vad som säga och hinna reflektera över det under föreläsningen. Vilket in sin tur resulterar i att få frågor ställ under föreläsningarna. Jag tror att det skulle vara bättre om föreläsaren använde sig av powerpoint under föreläsningen istället för att skriva på tavlan. Om de slides som kommer på föreläningen delas ut innan tror jag att mer av de som sägs på föreläsningaen kommer att komma fra till stundenterna som på deta vis kommer lära sig mer under föreläsningarna.»

16. Övriga kommentarer

- tyvärr ganska oinspirerande föreläsningar, kanske dags för lite förändringar»
- De föreläsningsanteckningar som studienämnden tillhandahåller räcker till för att klara kursen.»


Kursutvärderingssystem från