ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt13 - Projekt, DAT065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 7%
Cirka 25 timmar»6 21%
Cirka 30 timmar»10 35%
Minst 35 timmar»10 35%

Genomsnitt: 4

- Jag och en annan lade mer tid och framför allt mer kvalitet än de övriga i projektet.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»5 17%
100%»21 75%

Genomsnitt: 4.57

- Vi har inte haft några speciella föreläsningar.» (25%)
- Har knappt varit några föreläsningar, några möten bara » (75%)
- Missade någon föreläsning, eller någon gästföreläsare, men fick höra efteråt att han var kass i alla fall. (Den första.) Jag tycker inte den andra var något att ha heller då han arbetade helt självständigt och egentligen inte alls speglar hur man arbetar med Scrum.» (75%)
- Mer som 90%, men där var någonting jag missad när jag var sjuk.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 50%
Målen är svåra att förstå»4 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 21%

Genomsnitt: 2.07

- Har inte sett några mål vad jag vet och det var väldigt "luddigt" vad det fanns för krav och verkade specas per projekt mer än krav från skolan. De enda krav jag sett är HISS-kraven som vi skulle använda vid bedömning av varandra samt för rapporten. Sen krav på att komma på gästföreläsningarna, men det var tydligen inte så hårt visade det sig sen i alla fall.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fick aldrig något pm.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Finns inget bra alternativ för mig att välja. Som sagt, det fanns inga klara mål innan vi fick HISS-kriterierna. HISS-kriterierna är till för att bedöma en SKRIFTLIG rapport/exjobb och inget annat och att ha det som en mall för allt är fel. Så samtidigt som vi saknade mål i början, blev det istället för höga krav senare med dels HISS-kraven och dels rapportutformning - att vi skulle skriva både halvtidsrapport och en slutrapport. Halvtidsrapporten tog en vecka från det vanliga arbetet. Visserligen sparade det en viss tid från slutrapporten, men vi behövde ändå strukturera om innehållet från halvtidsrapport till fulltidsrapport och sparade nog inte jättemycket på det. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»8 40%
Vet ej/har inte examinerats än»10 50%

Genomsnitt: 3.4

- Ingen tentamen i kursen» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vet inte riktigt då vi inte fått några som helst kommentarer från varken halvtidsrapport eller fulltidsrapport. Om det nu var så viktigt med Gantt-schema i början av kursen och vilka mål vi hade, varför har man inte följt upp de bättre? Det hade varit mycket bättre att lägga lite tid på en gemensam projektrapport som egentligen bara visar måluppfyllnad och hur man ligger mot plan samt om man ligger efter vad man ska göra för att åtgärda. Det är så det fungerar på företag och hade varit mycket bättre än alla dagsrapporter, veckorrapport er (både individuella och gemensamma) samt halvtidsrapport. Hade varit mycket mer effektivt och visat bättre bild till handledare samt mer verklighetstroget.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Ingen aning, vad var betygsgrundande? Vår kod? Rapporten? Båda? Dålig information. Oavsett vad målen för kursen är så vi vi ingen undervisning i dessa mål iallafall.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»17 65%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»1 3%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.46

- Var ingen undervisning, endast fritt arbete» (Mycket liten)
- Inget var av värde. Däremot gav projektet en del.» (Mycket liten)
- Fanns ingen undervisning.» (Mycket liten)
- Hade ingen undervisning i denna kurs, endast gästföreläsare som pratade om vad dom jobbade med.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»21 84%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»1 4%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.2

- Fanns ingen» (Mycket liten)
- Ingen kurslitteratur fanns då det är en projektkurs» (Mycket liten)
- Vi hade ingen kurslitteratur i denna kurs.» (Mycket liten)
- Hade ingen kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Hade ingen direkt litteratur, i och med att det var ett projektarbete. Läste på nätet när problem uppstod.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»8 28%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»8 28%

Genomsnitt: 2.85

- Informationen var ostrukturerad. Ändringar på sidan skedde inom en stor text, vilket gjorde att man inte märkte när de skedde.» (Mycket dåligt)
- Dålig beskrivning av dokument, upplägget ändrades mitt i kursen om hur man skulle betygsätta sina gruppmedlemmar, obligatoriska gästföreläsningar kom det information om dagen innan det skulle vara (dålig framförhållning, hade gärna haft det någon vecka innan)» (Ganska dåligt)
- För lite och för sen information» (Ganska dåligt)
- Tog lång tid innan Ping Pong var uppe och fungerade. Tog även tid innan vi fick definitioner för att bedöma varandra. » (Ganska dåligt)
- Kom inte upp förrän efter 2 veckor?» (Ganska dåligt)
- Kunde ha varit mer tydlig med inlämningar osv» (Ganska dåligt)
- Ibland var kurssidan inte helt uppdaterad.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»15 55%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Ibland har man kunnat fråga och ibland har det varit svårare, men oftast ganska snabba svar.» (Ganska bra)
- Sakib ställer alltid upp, kanon!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»17 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- En del tar inte ansvar och jobbar med projektet » (Ganska bra)
- För det mesta bra, men vi haft haft stor skillnad i engagemang mellan deltagarna.» (Ganska bra)
- Alltid jobbigt att arbeta i grupp där kunskaperna i gruppen är så olika. Vissa i vår grupp kunde inte ens Java!» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 32%
Hög»18 64%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.71

- Tycker det var har varit helt ok. Däremot Computer Security har varit ganska jobbig tycker jag med labrapporter parallellt med rapportskrivning i denna kurs.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 17%
Hög»21 75%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.89

- Computer Security» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»7 25%
Gott»13 46%
Mycket gott»6 21%

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket dålig struktur och information från Chalmers sida under hela kursens gång.» (Dåligt)
- Tycker att kursen inte gav mig så mycket jag inte redan kunde. Dels tycker jag den var dålig genomtänkt och förberett av handledarna och dels tycker jag att företagen varit alldeles för dåliga på att skriva sina projektuppdrag. Var flera grupper antingen fick vänta längre tid på något eller fick nya projektetkrav under projektets gång och därmed slängt bort värdefull tid.» (Dåligt)
- Bra med projektarbete men vad var målet, syftet? Dålig indelning av grupper. Vi var 5 i våran grupp men bara 2 kunde hantera Java och git.» (Godkänt)
- Det var en bra kurs. Framför allt att man fick lite förståelse för hur det fungerar i arbetslivet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fulltidsrapport kan vara bra som förberedelse inför exjobb.»
- Vet inte, byt ut kursen mot en python, c++ eller kurs i annat språk där vi kan göra individuella projekt eller små grupparbeten om max 2 personer.»
- Att vara ute på företag och göra projekt»
- Sakib. »
- Projektutveckling»
- Kursens upplägg (just att det är ett projekt dvs)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Någon form av feedback på halvtidsrapport hade varit uppskattat»
- Att skriva dag- och vecko-rapporter stal för mycket tid från själva projektarbetet.»
- Ge information om att ett projektarbete skall hållas mer än 2 dagar innan arbetet ska "registreras" (innan jul). Strukturera upp hemsidan på ett bättre sätt. Ge mer information från början (första veckan fanns ingen information alls). Om föreläsningar angående Scrum och projektledning skall hållas, håll dessa i början av kursen.»
- Ta bort individuella dagsrapporter. Ta bort individuella veckorapporter. Ta bort halvtidsrapporten. Gör om veckorapporter till att förklara hur man ligger till utifrån tidsplan och uppsatta mål och om man ligger fel, vad man har för handlingsplan för att komma i fas. Ställ högre krav på företagen.»
- Vet inte, byt ut kursen mot en python, c++ eller kurs i annat språk där vi kan göra individuella projekt eller små grupparbeten om max 2 personer.»
- Inga gästföreläsare som inte har förberett sig»
- tydligare med information och all dokumentation som ska in.»
- Gästföreläsarna var inte så väl förberedda och tillförde inte så mycket till kursen.»
- Kanske mer hjälpsamma föreläsningar - som projektplanering och rapportskrivning.»
- ¤, Planeringen. Det var väldigt mycket som planerades/informerades om bara dagen innan. Ett exempel på detta är ju ett mail vi fick om en obligatorisk föreläsning (en föreläsning där han som höll i den inte verkade förberedd på vad han skulle prata om). ¤, Personligen skulle jag gärna ha en annan placering för slutredovisningen än "speakers corner" i kuggen. Det var ju inga problem för personerna som redovisade, men när det blev så mycket folk som lyssnade fick man sitta långt ut på kanten och man såg då inte speciellt mycket av redovisningsmaterialet (tv"n). Hade detta varit i en vanlig sal (t ex 243 i jupiter) med djupare rum samt projektor hade man sett och hört mycket bättre. ¤, Kanske lite mer handledning till nästa år, där man har en återkommande kontakt mellan handledare och gruppen varje vecka där man kan presentera hur arbetet går och få lite feedback på detta (hur handledaren tycker vi jobbar, vad vi kanske borde förbättra osv). »

16. Övriga kommentarer

- Mycket rolig och givande kurs.»
- Har ändå varit roligt.»
- Bra kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.82

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.82
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från