ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10LP3_Linjär algebra, TMV166

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-16 - 2010-04-10
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Högst 15 timmar»10 16%
Cirka 20 timmar»24 38%
Cirka 25 timmar»16 25%
Cirka 30 timmar»6 9%
Minst 35 timmar»6 9%

Genomsnitt: 2.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

62 svarande

0%»2 3%
25%»5 8%
50%»9 14%
75%»23 37%
100%»23 37%

Genomsnitt: 3.96


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

62 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 14%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»42 67%

Genomsnitt: 3.35

- ge en bättre ledning för överbetyg» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Alla definitioner, satser och bevis skulle kunna vara utskrivna på ett separat blad, så att det blir tydligare vad som gäller. Men PMet är bra som det är.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tanken med vecko-pm är väldig bra, men man borde tänka på att inte skriva ut till hela klassen och låta de som vill ha den skriva ut den själva. Sammanfatta uppgifterna i ett dokument och målen i en annan, de blir det färre papper att hålla koll på och skriva ut. Det är inte ofta att man som student läser hela pm:et.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag har inte sett ett bättre PM än det som användes i denna kurs. Ett rent mästerverk» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det är bra» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var lite luddigt när det på mål stod att ett visst avsnitt var överbetygsmål medan man räknade på dem som godkäntmål.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

57 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»52 91%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.01

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

59 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»11 18%
Ja, i hög grad»46 77%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.74

- Del 1 var relativt enkel (nästan för lätt) medan del två blev för svår. Utjämna det gapet mellan godkänt och överbetyg» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

62 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»23 37%
Ganska stor»24 38%
Mycket stor»8 12%

Genomsnitt: 2.53

- skär ner föreläsningstimmarna och utöka timmar där man får fråga om det man själv läst istället» (Ganska liten)
- Haft riktiga räkneövningar! Inte haft så mycket powerpoint presentationer. Så att man tvingades skriva mer på föreläsningarna. » (Ganska liten)
- Deltagit i mindre del av undervisningen p.g.a. sjukdom, så kan ej svara rättvist.» (Ganska liten)
- Vet inte» (Ganska stor)
- Det hade varit bra om övningsledarna höll någon genomgång nån gång under kursen iaf. Så får man någons mer perspektiv än Fants.» (Ganska stor)
- föreläsningarna gav mig inte så mycket men övningslektionerna så mycket mer!» (Ganska stor)
- PP-häftena från föreläsningarna var fantastiska och bör fortsättas men själva föreläsningarna var inte lika uppskattade. De gav inte så mycket. Till slut gick man inte på dem. Vill gärna ha mer problemlösning men ändå inte att läraren ska lösa en matrs en halv föreläsning... » (Ganska stor)
- PowerPoint är bra att läsa på inför tenta, men svårt att sitta att lyssna på på föreläsningar. Man blir lätt trött om man inte skriver ganska mycket.» (Ganska stor)

7. Gynnade upplägget av Matlabexaminationen ditt lärande?

Matlabexaminationen byggde helt på eget ansvar genom att endast närvaro kontrollerades. Tror du att du skulle lärt dig mer om examinationen i första hand kontrollerat att vissa uppgifter genomförts?

62 svarande

Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.»11 17%
Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.»34 54%
Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.»17 27%

Genomsnitt: 2.09

- Det kan lätt hända att man inte bryr sig om den delen mycket om man inte har intresse för Matlab. Tycker det borde finnas matlabrelaterade frågor på tentamen alternativt någon liten projekt uppgift till exempel större matlab-baserade kryssuppgifter» (Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.)
- Jag tycker inte att det var bra att uppgifterna var på saker man ännu inte lärt sig. Mattematlab är tillräckligt svårt ändå.» (Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.)
- Poänga till tentan, det handlar om att tvingas ansträngas.» (Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.)
- Ge bonuspoäng till tentan eller gör det som en inlämning, annars kommer många bara sitta av tiden.» (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)
- På slutet var det så mycket annat man hade att göra så man prioriterade bort matlaben, när man gjort det man behövde. Men tack vare detta upplägget tyckte jag matlaben var roligare och mer givande på de övningar jag hann med. Hann dock inte alla. » (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)
- vi var nog rätt många som bara gick dit för att bli uppskrivna och satt och gjorde mekanik uppgiften istället som man var tvungen att redovisa» (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)

8. Bidrog studentdemonstrationerna av övningsuppgifter (kryss-uppgifter) till ditt lärande?

62 svarande

Deltog inte»17 27%
Deltog, men det gav inget»3 4%
I viss utsträckning»13 20%
Ja, i hög grad»29 46%

Genomsnitt: 2.87

- deltog lv1 men tappade sedan och kände då genast att nu fanns det inget för mig att göra. Var inte säker på om salen för elever som inte ville göra x-uppgifter var räknestuga eller räkneövning. Jag är stort fan av räkneövningar.» (Deltog inte)
- Gärna ha kryssuppgifter, men som ska demonstreras för en övningsledare. Bonuspoängen kunde gärna bli fördelad efter hur många uppgifter man har kryssad.» (Deltog, men det gav inget)
- Det var roligt och bra att få förbereda sig men svårare och längre uppgifter behövs. Många kollade facit och tog svaren direkt där ur. Med uppgifter från andra håll och med mer problemlösning skulle man som lyssnare få ut något också. Det skulle dessutom behövas mer motivation till att göra fler uppgifter. Nu gjorde man 20 st och sedan sket i det.» (I viss utsträckning)
- Man gjorde ju uppg och det gjorde ju att man lärde sig men att lyssna på någon annnans redovisning hjälpte inte så mycket.» (I viss utsträckning)
- Det som gav något var att förbereda sig, sen presentationerna var ju bara förlorad tid iaf. i min grupp.» (I viss utsträckning)
- De uppgifter man själv förberedde ingav en djup förståelse. Men andra studenters (säkert mina egna också) höll ingen vidare standard.» (I viss utsträckning)
- Man lär sig bra av att förbereda men kanske inte lika bra av repetitionen på genomgångar. Jag tror att det skulle passa bättre på en annan kurs eftersom det lätt blir tråkigt att lyssna och titta på någon som radreducerar eller dyl.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker inte redovisningsmomentet gjorde någon skillnad men att man arbetade med varje kapitel och höll sig i fas tack vare kryssuppg. gjorde att man kunde ta in infon på föreläs. bättre. och att sitta ihop och hjälpas åt med kryssupp. ökade förståelsen.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte det var kul med något annorlunda. Dels är det alltid bra att öva att stå framför klassen och bli mer självsäker på det. Dels var man tvungen att göra kryssuppgifterna "mer ordentligt" då man kunde få teorifrågor på det. Det som var mest hjälp för mig var att tack vare kryssuppgifterna var man tvungen och ligga i fas. Brukar ligga hyfsat i fas, men nu blev det en extra morot att man inte sköt på det till nästa helg. » (I viss utsträckning)
- För de som brydde sig blev det till stor fördel. Själv försökte jag göra så många som möjligt och få bra insyn i problemen, men om man gjorde dem slarvigt och inte tänkte på att göra de övriga uppgifter så kunde man luras att man kunde det mesta. Tycker idéen är väldigt bra dock.» (Ja, i hög grad)
- Jättebra! man tog tag i det på en gång» (Ja, i hög grad)
- Kryssuppgifterna gjorde att man låg i fas varje vecka. Dock är efterföljande diskussion och utveckling av uppgifterna nödvändig för ökad förståelse, den kunde blivit bättre. att exempelvis övningsledaren utvecklar svårare moment.» (Ja, i hög grad)
- man var tvungen att jobba varje vecka med talen vilket gjorde att man var i fas hela tiden. Poängsystemet för kryss-uppgifterna kanske skulle kunna förändras, för nu gjorde man inte fler än dom 20 st man var tvungen. Det kanske vore bättre att ge 4 extrapoäng om man gjort mellan 20-29 uppgifter och ge 5 extrapoäng om man gör 30-36 uppgifter.» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra, man tvingades göra uppgifer varje vecka.» (Ja, i hög grad)
- Fördelar: Ökad förståelse, man ligger "i fas" genom kursen. Nackdelar, Upplägget tillsammans med dugga varannan fredag gjorde att tiden för frågor o hjälp i undervisningen blev väldigt liten. » (Ja, i hög grad)
- De gjorde att man hela tiden gjorde lite på det som gåtts igenom under veckan. Det är lätt att halka efter med övnings uppgifterna,tackvare kryssuppgifterna räknade men lite på det som precis gåtts igenom vilket gjorde det lättare att hänga med i undervisningen. Att höra kompisarna gå igenom uppgifter var också mycket bra.» (Ja, i hög grad)
- Det gjorde att jag var mer i fas.» (Ja, i hög grad)
- det gjorde så att man låg i fas men jag gjorde inte så många i början och så var jag sjuk en vecka vilket gjorde det omöjligt för mig att klara det. kanske bättre om man måste göra minst 3 varje vecka och så räcker det... kanske... =D» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra! Här blev man verkligen tvungen att hänga med på tempot varje vecka. » (Ja, i hög grad)
- Gör så att man blir "tvingad" att studera under hela kursens gång, mycket positivt.» (Ja, i hög grad)
- Alla har olika synsätt på hur problem ska lösas och det kan vara gynnande att se hur andra gör. Ett stort plus att man får öva att stå inför publik och prata! Om fick gjort kryssuppgifterna fick man ändå en liten koll på hur mycket man kunde.» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra för motivationen! Önskar mer sånt i fler kurser. Skapar engagemang.» (Ja, i hög grad)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

62 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»22 35%
Mycket stor»35 56%

Genomsnitt: 3.48

- Byt bok» (Ganska liten)
- PP frågorna var bra och gav förståelse» (Ganska liten)
- boken är grymt bra» (Mycket stor)
- Jag tyckte föreläsningsanteckningarna var guld värda! Det jag saknade i dem var hänvisningar till satser och definitioner i boken. Speciellt på kap 2.8-9 och kap 4 var det rörigt att förstå vad som hörde till vilket kapitel när man räknade och läste i anteckningarna.» (Mycket stor)
- lin alg boken e jättebra! det är lättare att lära sig från den än från föreläsningarna tycker jag.» (Mycket stor)
- Jag tycker boken var väldigt bra. » (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»30 48%
Mycket bra»32 51%

Genomsnitt: 3.51

- Kurshemsidan bör ligga direkt på Studieportalen eller PingPong. Mattesektionens hemsidor är röriga och svåra att hitta på!» (Ganska bra)
- uppdaters lite dåligt» (Ganska bra)
- Powerpoint.pres kom ibland upp för sent på hemsidan, den kan vara bra att ha när man ska börja räkna på avsnittet.» (Ganska bra)
- inget» (Mycket bra)
- Fant har gjort ett väldigt bra jobb med hemsidan. Tummen upp för honom! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?*

62 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»19 30%
Mycket bra»26 41%
Har ej sökt hjälp»11 17%

Genomsnitt: 3.64

- det gavs knapp lägen alls för att fråga saker-fler timmar/tillfällen är en lösning» (Ganska dåliga)
- Jag personligen gillar inte alls upplägget där övningsledaren går igenom exempeltal på tavlan. Detta är slöseri med resurser, varför inte istället lägga en föreläsning där man går igenom samma tal och ha "räknestuga" på övriga övningar. Att se någon annan göra ett tal ger mer eller mindre ingenting för en normalbegåvad såvida man inte repeterar ganska nära inpå, vilket vid många tillfällen inte går med nuvarande upplägg. Nu hamnade jag lite utanför frågan men likväl så är detta något viktigt för alla kurser. » (Ganska dåliga)
- skulle räknestugor kunna läggas in? » (Ganska bra)
- Kryssupgifterna och duggorna tog mycket lektionstid, vilket gjorde att tillfällena att få hjälp minskade avsevärt» (Ganska bra)
- inget» (Mycket bra)
- övningsledar-Peter har varit till mycket stor hjälp» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 17%
Mycket bra»43 69%
Har ej sökt samarbete»7 11%

Genomsnitt: 3.9

- Det var roligt att få feedback på presentationerna av kryssupgifterna» (Mycket bra)
- inget» (Mycket bra)
- vet ej» (Har ej sökt samarbete)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»52 83%
Hög»10 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Lagom, men dock lite varierande. Någon veckar var det mycket mer att göra än andra. » (Lagom)
- det är ok» (Lagom)
- inget» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»25 40%
Hög»34 54%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.64

- vet ej» (Lagom)
- inget» (Hög)
- Mekanik och Hållfasthetsläran tog mycket tid från matten, men tack vare kryssuppgifterna tvingades man ligga i fas, vilket var mycket bra! Mer lärarledd undervisning i mekaniken, fler räknestugor!» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»2 3%
Godkänt»19 30%
Gott»29 46%
Mycket gott»11 17%

Genomsnitt: 3.75

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Carl-Henrik! Grymt bra, allt planerat in i minsta detalj, gillas stort.»
- Övningsledaren Oskar Till är mycket bra, han borde ni fortsätta med.»
- Räkneövningarna»
- Duggorna och Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna»
- Kryss-uppgifter, boken»
- kryssuppgifter, matlab och godkänt-del på tenta.»
- Upplägget av presentationerna och kursens fart var både balanserade och gav mycket.»
- Kryssuppgifterna, däför att detta var en rolig underviusningsform med mycket potential.»
- kryss-uppgifterna och matlaben»
- de tydliga målen för varje vecka. Det var väldigt enkelt att följa kraven»
- Fant!»
- duggor och kryssuppgifter, dessa fungerade sporrande och såg till så att man hela tiden höll sig i hyffsad fas»
- »
- Litteraturen.»
- Kryss uppgifter »
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna»
- studentdemonstrationerna av övningsuppgifter (kryss-uppgifter)»
- Kryssuppgifterna och upplägget på matlaben. »
- Kryssuppgiftena!»
- Även om jag inte uttryckte mig så positivt ang det tidigare så tror jag "kryssuppgifterna" är ett bra och annorlunda inslag. »
- kryssuppgifterna»
- Upplägget med duggor, kryssuppgifter och godkänt/överbetygsdel på tentan.»
- det är mycket bra med duggor, bör bevaras.»
- Kryssuppgifterna, och ingen matlab på tentan utan bara som övningar eftersom man lär sig mycket mer då det inte är någon stress av att det kommer på tentan.»
- Kryssuppgifterna och föreläsnigsanteckningarna»
- boken!»
- PP-häftena. Kryssuppgifter»
- Kryssuppgifter»
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifter!»
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifter och duggor. Allt för att tvinga en student med dålig motivation och självdiciplin att plugga hårdare.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab-momentet. Lite för svårt, så alla struntade i det och satt och surfade ist»
- SLUTA DRA ÖVER PÅ VARENDA FÖRELÄSNING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
- MATLAB-momenten bör synkas med undervisningen»
- Mer genomgång av alla begrepp och all teori på föreläsningarna och inte så mycket dösnack. Se på antalet åhörare på de senare föreläsningarna. max 50?»
- föreläsningarna kan bli mer strukturerade.»
- Tycker att kursen som helhet fungerat mycket bra och om något skall förändras är det nog kryss-uppgifterna. »
- Vanliga övningstillfällen där övningsledarna går igenom uppgifter på tavlan istället för att studenterna gör det.»
- Kryssuppgifterna, för att allt inte klaffade riktigt i år.»
- Föreläsningarna, det jag kunde när jag kom dit kunde jag knappt när jag gick därifrån.»
- x-uppgifterna upplägget bör revideras och kanske följas upp mitt i läsperioden så att man tilldelar fler salar till räkneövning om elever inte trivs med x-uppgifterna.»
- Bevara men förbättra kryss uppgifterna»
- »
- Upplägget på föreläsningarna så man tvingas anteckna mer --> man inte sommnar. Riktiga övningar med exempel som löses av övningsledarna.»
- Matlab »
- vet ej»
- bättre föreläsningar»
- Matlaben, kanske lite färre övningar men uppgifter som är obligatoriska. Nu så gjorde man inte uppgifterna så noggrant.»
- Deltagit i mindre del av undervisningen p.g.a. sjukdom, så kan ej svara rättvist.»
- Matlabupphifterna bör kanske vara obligatoriska.»
- Övningar, se svar på fråga 11. »
- Föreläsare bör skriva på tavlan, powerpoint gör en passiv.»
- Föreläsningar samt tentans upplägg. »
- Att Fant försöker passa tiderna. Över 60% av föreläsningarna drog Fant över tiden. Jag tycker det känns respektlöst när läraren tittar på klockan och ändå fortsätter till tio över och sen inte verkar bry sig överhuvudtaget om att vi studenter har andra ställen vi måste vara på när lektionerna är slut. Dessutom ta motivationen av att lyssna slut när en och samma föreläsare varje gång drar över tiden, folk börjar småprata vilket gör att det blir dubbelt så svårt att ta in infon. Att tiden drogs över kan vara för att föreläsaren kom försent flera gånger men även när han kom itid så startade inte föreläsningen förens 5 min försent eftersom han var tvungen att starta datorn m.m. Det är synd att studenterna ska behöva lägga ner energi på att bli stressade över att nästa lektion snart börjar. Att får höra ett enda, ursäkta för att det drog ut på tiden, hade ändå uppskattats! »
- Antingen skippa obligatoriska matlab-laborationer eller se till att man måste visa någon prestation på dom. »
- Fant borde tänka på tiden av föreläsningarna och inte dra över.»
- Föreläsaren ska inte ta för vana att dra över på varje rast och på slutet av varje lektion. För det var inte så att det var dåligt men tid, utan snarare att föreläsarens planeringen mot slutet av timmarna inte blev så bra.»
- Matlab, var väldigt skönt att man inte behövde göra allt blev mindre stressigt, men vet många som inte fick alls mycket gjort.»
- matlab ska kontrolleras så att man verkligen gör den!»
- Föreläsningarna »
- Det uppstod problem ibland när man skulle registrera sig som närvarande på matlablektionerna.»

18. Övriga kommentarer

- FRÅGORNA I TENTAN HAR INTE TAGITS UPP I NÅGON AV FÖRELÄSNINGAR, ELLER BLI TÄCKTS AV ÖVNINGAR»
- Väldigt bra kurs! tycker att man borde få lite mer insyn i hur den kan relateras till/användas i andra kurser»
- Carl-Henrik Fant är en av de bättre föreläsarna jag haft och jag hoppas att kommande studenter får uppleva samma sak.»
- Kul kurs!»
- »
- inget»
- Tycker kursen var bra överlag. Men kändes som att skillnaden på en 3 och 4 var betydligt mindre än mellan 4 och 5. Väldigt mycket mer krävdes för att få en 5.»
- Tentan detta året var svårare än tidigare år.»
- Bättre föreläsningar, lär ut metoder och annat istället för att citera målen under hela kursen.»
- Jag tror att fant skulle behöva öka takten lite när han pratar, för tyvärr lever vi i ett samhälle som är väldigt stressat och som det står i Henrik Fexeus bok om komunikation så är takten avgörande för hur mottagaren tar in infon. Visst, pratar man för snabbt hinner inte mottagaren med att förstå budskapet men om man pratar för långsamt så blir mottagaren uttråkad börjar tänka på annat mitt i meningarna. Jag anser att denna generationens studenter är mer av den senare typen. Detta är ju något att ha i åtanke iaf..»
- Systemet med bonuspoäng och "G-uppgifter" skulle vara bra om man förenklade. nu var det ganska krångligt med olika sorts bonuspoäng samt g och överbetygs del.»
- Ser detta som den kurs med bäst lärarengagemang hittills, men tentaupplägget med godkäntdel och överbetygsdel gjorde att steget från U till en trea kändes långt och att steget från trea till fyra kändes oproportionerligt kort. Personlig uppfattning, kan bero på bonuspoängen.»

19. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Hur har SI-undervisningen för kursen fungerat? - Jättebra!»
- JA, SPEGLING SOM BARA HA LITE MED MATLAB GÖRA , HUR KAN DEN KOMMA MED TENTAN? OM DEN HAR INTE ALLS NÄMNS I LÄROBOCKEN. »
- Nej»
- nej»
- nej»
- nej»
- Nej»
- nej»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- Hur vi gillade föreläsningarna.»
- vad tycker du om en godkänt- och en överbetygsdel på tentan?»
- nej»
- »
- Kanske vad man tyckte om duggorna eftersom man frågade om kryss-uppgifterna. Tycker duggorna var bra och testade ens kunskaper väl.»
- nej»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- Nej»
- nepp»
- »
- Nej»
- nej»
- »
- Nej.»
- Nej, det tror jag inte!»
- inget»
- nej»
- nej»
- Nej »
- Nej.»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- nope, det tycker jag inte.»
- nej»
- Nej»
- nej»
- Nej»
-
- Examinationen. Ni verkar nöjda med upplägget som kräver 78% rätt på enklare frågor. Jag är övertygad, med tanke på det man hör från övriga studenter, att det finns ett mindre missnöje med detta. Kanske värt att ha en fråga om det? »
- nej»
- Frågor om föreläsaren.»
- Nej»
- Nope»
- nej»
- Nej det tror jag inte.»
- Inte vad jag kan komma på nu.»
- Nej.»
- nä»
- nej»
- nope!»
- nej»
- Nej »
- Nej»
- nej»
- Nej»
- Njae, inget jag kan komma på i alla fall.»
- Det kanske är självklart för vissa examinatorer, men jag ville gärna ha frågan "Var det bra med duggor?"»
- vet ej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från