ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht11 Ingenjörsmetodik, TEK345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-07 - 2011-11-04
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»12 42%
Cirka 25 timmar»7 25%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.42

- Svårt att komma ihåg ungefär, men troligtvis runt 20 timmar.» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt svårt att uppskatta.» (Cirka 20 timmar)
- vet inte exakt tid, har inte haft koll på det...» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»10 35%
100%»18 64%

Genomsnitt: 4.64

- Vid något enstaka tillfälle har andra studier prioriterats istället för lektion.» (75%)
- Vissa dagar har jag ofrivilligt varit borta p.g.a jobb. Annars hade det varit 100%. Mycket intressanta föreläsningar, både direkt kopplad till kursen och gästföreläsningar.» (75%)
- Ångrar det dock, då de flesta föreläsningarna inte gav så mycket.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 7%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 33%

Genomsnitt: 3.11

- Mycket olika moment. Diffust.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen på kursen har en relativt hög abstraktionsnivå som man kan förstå medan målspecifikationen för själva arbetet är en blandning mellan vag och utsmetad. Det tar lång tid innan man förstå hur man ska lägga upp arbetet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Hela kurens är luddig, tanken är god med bredheten men den skulle kunna hålla en rödare tråd.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- eftersom kursen är en introduktionskurs så är givetvis målen ganska vitt beskrivna. Dock så kunde kanske själva syftet och tanken bakom de olika delmomenten varit mer beskrivna. Exempelvis projektet med pumpaxeln, så kunde man ha beskrivit mer utförligt hur de olika problem man står för hur de kopplas till en ingenjörs yrkesverksamhet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tycker flertalet av målen har dock inte fått ut det jag ville av kalkyleringen. Få föreläsningar om just kalkyleringen samt otydligt budskap. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»21 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.95

- "Ha orienterande kunskap om effektiva produktionsprocesser och ekonomi" står det i målen. När det gäller just produktionsprocesser så har vi enbart gått igenom det då det gäller vårt projekt, alltså svarvning. Det skulle kanske vara bra att i framtiden gå igenom detta mer allmänt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Hade dock få kunskaper om ämnet innan start.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 68%
Ja, i hög grad»4 16%
Vet ej/har inte examinerats än»4 16%

Genomsnitt: 2.48

- se föregående kommentar» (I viss utsträckning)
- Ritteknik är såpass grundläggande att jag personligen känner att jag nästintill aldrig kommer ha någon nytta av det. Den undervisning vi har fått har vart bra, men skrapar bara på ytan. Ingen idé att nästan lära sig cykla..» (I viss utsträckning)
- Endast en dugga i ritteknik som kunde lagt upp på annat sätt.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- det va ju ingen direkt examination, alltså tenta. det var en rapport och ja det kanske gav oss något» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»17 62%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.74

- Dåliga och orelevanta föreläsningar. Vi fick inte hjälp med det som verkligen var svårt tex produktkalkylering.» (Mycket liten)
- Rittekniken lades det allt för mycket tid på skulle vara bättre med mer inriktning på själva projektarbetet och en mer kommunikation mellan lärarna så de vet vad vi gått igenom. Läraren i ritningsteknik var väldigt opedagogisk och man märker att han inte är van vid att undervisa. » (Ganska liten)
- Enbart ritteknik och produktkalkylering. Hur man skriver projekt och hur det ska vara uppbyggt känns meningslöst då alla som gått gymnasiet skrivit ett projektarbete. Hur mans kriver rapport finns dessutom på nätet. » (Ganska liten)
- Mycket var repetition från gymnasiet, främst språkföreläsningarna.» (Ganska liten)
- Tycker dock varit ganska rörig. Man har fått ta reda på mycket info på egen hand sen att vi skulle lämna in rapporten efter att vi tillverkat pumpaxeln var också svår. Vi visste då inte rätta resultatet samt att vissa saker i rapporten kan komma att inte stämma.» (Ganska stor)
- Vissa föreläsningar har man lärt sig mer än på andra. Några föreläsningar känndes "inslängda" för att det skall se bra ut på schemat. » (Ganska stor)
- Gästföreläsningar har ej varit givande för kursen» (Ganska stor)
- Peter Olssons föreläsning om CNC-programmering var mycket givande.» (Ganska stor)
- Kunde kanske ha varit ytterligare en föreläsning i produktkalkylering, eller i alla fall en lektion där man kunde få just den specifika hjälpen. Annars har undervisningen varit bra.» (Ganska stor)
- bara de föreläsningar som har handlat om projektet har varit givande» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»8 30%
Ganska stor»10 38%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 2.65

- Vi hade ju typ ingen.» (?)
- rittekniken drar ner det vädligt mycket. använde knappt boken» (Ganska liten)
- Ritteknik-boken är väl den bok jag studerat i mest fast då mest inriktad mot just ritteknik som har kännts som en egen del. Annars har jag främst använt lånade böcker samt internet för inlärning.» (Ganska stor)
- Man är väldigt beroende av att slå i kurslitteraturen för att ha chans att få saker och ting rätt.» (Mycket stor)
- Powerpointarna och boken har varit avgörande för kunskapen. » (Mycket stor)
- Hade räckt med kursmaterial, inga lektioner, bortsett från ritteknik och produktkalkylering. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 18%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»9 33%

Genomsnitt: 3.14

- Dålig info om hur projektet var uppbyggt, gjorde själva svarvningen alldeles för sent.» (Ganska dåligt)
- lärare har sagt att de ska lägga upp saker på kurshemsidan som inte kommit upp.» (Ganska dåligt)
- Lite rörigt efter ett tag när det blev mycket utdelat material från olika lärare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»5 18%
Ganska bra»14 51%
Mycket bra»6 22%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.03

- För lite tillfällen för detta.» (Mycket dåliga)
- Hade velat ha någon lektion då vi fick stöd för rapporten.» (Ganska dåliga)
- Var så många olika lärare att man inte riktigt visste vem man skulle vända sig till vid frågor.» (Ganska dåliga)
- Lärarna ställde alltid upp med eventuella frågor.» (Ganska bra)
- Utöver consultation-time har det kanske inte varit det lättaste. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»20 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Dålig planering av oss ledde till ojämn arbetsfördelning» (Ganska dåligt)
- Det är tack via mina kamrater som jag klarade provet.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 11%
Lagom»23 85%
Hög»0 0%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.96

- Rittekniken tog alldeles för mycket tid, kunde gått lite mindre in i ämnet, med så få föreläsningar som det var hade man lärt sig mer om föreläsaren inte hade svävat bort från ämnet i sig. » (Låg)
- Inte särskild hög men för spretig för att kunna arbeta mera effektivt.» (Lagom)
- Eftersom jag inte har nått att jämföra med tyckte jag det va en bra början!» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»22 81%
Hög»3 11%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.14


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Dåligt»2 7%
Godkänt»20 74%
Gott»3 11%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Flummig kurs, man touchade bara ämnena och man visste inte riktigt vad man skulle lära sig eller vad man skulle lägga tid på, lärde sig inte så mycket under kursen.» (Mycket dåligt)
- Det kändes som en snabbt ihop hafsad kurs där ingen, inklusive lärarna visste vad vi skulle göra. Det kändes inte heller som vi lärde oss någonting som vi kommer ha nytta av i framtiden, utan detta kändes mer som en kurs som sattes in de ingen visste vad vi skulle göra första läsperioden.» (Mycket dåligt)
- Jag har tyckt att det har varit en tråkig och splittrad kurs, man har liksom inte känt sig engagerad i projektet. Det har inte känts som att alla lärare varit seriösa och engagerade och då är det svårt att bli det själv. Lärarna verkar inte riktigt ha pratat ihop sig ordentligt, man har fått olika info från olika lärare som sagt emot varandra. Jag tycker inte heller att vi hade behövt ha en redovisning om vår pumpaxel när alla har gjort samma sak, det kändes inte så kul att förbereda en redovisning när man tänker att alla kommer göra likadant. Tidsdispositionen på kursen har varit väldigt dålig. Framförallt då vi inte fick göra vår pumpaxel innan rapporten skulle lämnas in. Det hade varit mycket bättre om man kunde svarva veckan innan redovisningen, lämna in rapporten på fredagen och sen få hela veckan efter till redovisningen. Man brydde sig inte så mycket om att den skulle bli bra när man bara hade två dagar till den. » (Dåligt)
- Oklar kurs. Man förstod inte riktigt vad den gick ut på och vad som förväntades av en. Den kändes slarvigt ihopsatt och relativt omotiverad. Den är säkert bra egentligen, men förklaringen för vad den var till för och beskrivningen av den var dålig.» (Godkänt)
- mycket svårt att bedöma denna fråga.» (Godkänt)
- Hade gått att göra mycket bättre. Vad förs fram med studenten som är pratar med kursansvarig. Gillar föreläsningen om entrepenörsskap och innovationer. Mer av den varan. Mer folk från arbetslivet som pratar om hur det är att arbeta. » (Godkänt)
- För många olika föreläsare. Svårt att få en röd tråd. » (Godkänt)
- knappt godkänt. väldigt lullig kurs. eller ja alla delar va allt okej men inte den ekonomiska delen.» (Godkänt)
- Dålig administrerad kurs. De olika lärarna vi hade, hade olika tanke över vad kursen gick ut på och hade olika tankar på var och hur arbetet skulle läggas upp, hade i alla fall inte så mycket koll emellan varann.» (Godkänt)
- I början gick det lite långsamt för man visste inte riktigt hur man skulle gå tillväga. men efter föreläsningarna lossnade det något och konsultationerna var bra.» (Gott)
- Det är bra med en inledande kurs där man får lite kunskap om allt och får ett överblick om vad egentligen hela kursen handlar om samt vad det leder till, kort och gott.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grupparbetet. Kanske inte i den formen och kanske inte att göra just en pumpaxel. Men någon form av grupparbete borde vara kvar, det är bra!»
- Tillverkning av pumpaxel»
- Läraren i ritteknik (även till utseende men det är mera för hans egen del)»
- Projektet, dock på en mer strukturerad form, mer tid åt de väsentliga delarna.»
- Att powerpointarna gås igenom och sedan delas ut. »
- det mesta. ta dock mina synpunkter i beaktande. »
- Gästföreläsningarna. »
- Upplägget.»
- Kul med grupparbete. »
- projektets utformning med olika delmoment»
- konsultationerna, bra exempeluppgifter.»
- Oj, svår fråga. Hela upplägget tror jag men framför allt någon form av svarvning och framtagning av denna samt kostnadsberäkning. Rittekniken är klart också viktig.»
- Gästföreläsaren från Nexans!»
- Peter har varit väldigt bra och hjälpsam. Det var kul att svarva! Rittekniken har varit bra med lärorik undervisning.»
- Inget, ta bort kursen!»
- Svarvningskompendiet.»
- kursboken»
- Alla berörda lärare borde vara med mer och utveckla kursen tillsammans»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare mål och riktlinjer för kursen och vad som krävs av eleven i kursen. »
- Redovisningsdelen»
- Mera genomtänkt föreläsningsupplägg så man kan påbörja projektet direkt och inte hindras av att man ännu inte haft en speciell föreläsning. Kanske ha en föreläsning som går igenom delarna i projektet så man kan påbörja alla delar och läsa på i förväg till de olika delarna?»
- Ritningstekniken, opedagogisk lärare. Språklektionerna var överflödiga, gav ingenting, sådant man lärde sig i grundskolan om hur man skulle skriva en rapport etc. »
- Duggan, svårt att veta vad man ska studera samt att poängfördelningen på uppgifterna var dålig. »
- lite mer tydliga mål och strukturering, främst när det gäller kopplingen till en ingenjörs arbetsliv.»
- Lär man sig något, ska man lära sig det ordentligt. (Ritteknik) »
- Mer information till studenterna. Känns inte heller som lärarna hade pratat ihop sig så mycket så kanske bättre samarbete mellan dem.»
- Ritningsläran känndes onödig och integrerades inte så bra i projektet. Gunnar är trevlig men rörig när han förklarar. »
- Grupper gjorda på förhand och bättre mer inspirerande gästföreläsare.»
- mer sammarbete mellan lärarna kanske.»
- Attans, kommer inte på något för tillfället. Kunde vara något flummig ibland med väldigt mycket information. Å andra sidan var det ju tanken eftersom vi skulle få en helhetsbild.»
- bättre kommunikation mellan lärare så att de vet vad de andra lärarna har gått igenom och hur långt vi har kommit i arbetet.»
- Lite mindre "flummig"!»
- Jag tycker att kursen ska ändras så att man ska göra något roligare än en pumpaxel. Att man kunde få en uppgift där man ska "tillverka" olika saker och tänka lite mer själv som de andra klasserna har gjort. Då hade man blivit mer engagerad i uppgiften. Och det hade varit roligare att redovisa. Dessutom behöver lärarna vara mer samspelta. »
- Allt! Mer fokus på produktkalkylering som vi ska lära oss. Mindre fokus på en rapport vilket alla redan har gjort många i gymnasiet. Introduktionskurser bör vara intressanta så att eleverna blir pappade på sin utbildning, inte få dem att fundera på att hoppa av vilket denna kurs har gjort.»
- Låta alla svarva innan rapportinlämningen. Försöka vara lite tydligare med vad allt går ut på och vad som ska göras.»
- För många olika lärare och moment. Blev lätt mycket rörigt.»
- Ha SI i Ritteknik!»

16. Övriga kommentarer

- man kände sig inte helt förberedd inför alla delar som ingick i projektarbetet eftersom vi fick dåligt med information om hur det skulle genomföras, framför allt produktkalkyleringen. sen tycker jag att det var tråkigt att vår pumpaxel inte tillverkades innan rapporten om den skulle vara inlämnad.»
- En kurs med potential men fallerar på grund utav ritteknik föreläsaren samt det ostrukturerade arbetssättet.»
- Tack för en trevlig första läsperiod. »
- man borde kunna få tillbaka sin ritteknik-dugga!»
- Att vi inte ens fick tillverka vår pumpaxel innan inlämningen av rapporten är under all kritik. Det var meningen att vi skulle diskutera resultatet i en diskussion längst bak i rapporten. Detta var i stort sätt omöjligt då vi inte ens hade gjort den stora grejen i arbetet. Det borde inte ha varit svårt att fixa så tillverkningarna hade varit några dagar tidigare. Detta visa exakt hur oorganiserade denna kurs var. Mycket dåligt.»


Kursutvärderingssystem från