ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvalitetsstyrning i produktutveckling, LMT563

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»4 13%
Cirka 20 timmar»11 36%
Cirka 25 timmar»7 23%
Cirka 30 timmar»6 20%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.7

- Projektarbetet tog mycket tid» (Cirka 30 timmar)
- projektet har tagit mycket tid.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»3 10%
50%»2 6%
75%»10 33%
100%»15 50%

Genomsnitt: 4.23


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 20%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 48%

Genomsnitt: 3.03

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»15 51%
Vet ej/har inte examinerats än»11 37%

Genomsnitt: 3.27

- Både rapport och tenta» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»10 33%
Ganska stor»11 36%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.66

- Mats - du är mycket kunnig men ta bara upp exempel som är viktiga! Även om du läser på några exempel som inte har med bilindustrin att göra så har vi icke-bilintresserade lättare att hänga med.» (Mycket liten)
- dåliga powerpoints ger mig inget... därav har jag inte varit med på särskilt många föreläsningar mot slutet av kursen» (Ganska liten)
- Övningarna var ganska bra för då fick man tillfälle att prova på de olika verktygen. Föreläsningarna kunde ibland upplevas som att de inte hann ta upp allt nödvändigt inom varje del och att det alltså saknades något. » (Ganska liten)
- arbetena på fredagar gav mest. däremot har dessa lektioner varit aningen "flummiga".» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 30%
Ganska stor»15 50%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.9

- Önskar att ALLT utdelat material hade lagts ut på kurshemsidan, inte bara viss, lättare för oss studenter att då få tag i material om vi har missat någon lektion där material har delats ut» (Ganska stor)
- lösbladen» (Mycket stor)
- Både boken och de utdelade stencilerna var bra och innehållsrika, även om någon på engleska var rätt tuff att ta sig igenom. Men avsikten med kursen var ju också att lära sig engelsk terminologi inom området. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»15 50%
Mycket bra»12 40%

Genomsnitt: 3.3

- Önskar att ALLT utdelat material hade lagts ut på kurshemsidan, inte bara viss, lättare för oss studenter att då få tag i material om vi har missat någon lektion där material har delats ut» (Ganska dåligt)
- Utdelat material borde läggas ut på studieportalen.» (Ganska dåligt)
- Lite synd bara när en del av materialet delats ut på föreläsningar. Allt material borde finnas tillgängligt på kurshemsidan. (scanna in alla häften så att man kan hämta dem på kurshemsidan)» (Ganska bra)
- Exempelvis powerpoint-presentationer för kommande föreläsningar lades sällan upp på hemsidan speciellt långt innan föreläsning. Så det kunde vara svårt att hinna skriva ut ett exemplar om man ville det innan. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»14 46%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.6

- Läraren kändes stundtals oengegerad.» (Ganska dåliga)
- Det var ibland svårt att välja handledningstillfällen när de låg på en och samma dag, eftersom gruppen bestod av personer från två olika klasser med olika scheman.» (Ganska bra)
- Mats fanns ofta på kontoret om det var något man undrade och han var alltid villig att hjälpa till.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»17 56%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Det var påfrestande att jobba med elever från maskin som inte hade lika hög ambitionsnivå eller lika stora kunskaper i projektarbetete eller rapportskrivning.» (Ganska dåligt)
- Det var väldigt svårt att få ett bra samarbete med maskinarna eftersom schematiderna krockade hela tiden. » (Ganska dåligt)
- Svårt att tajma ihop scheman. Maskinares och Designares arbetsmetoder skiljer sig också en hel del, så ibland var det svårt att komma överens om vad man skulle göra. Men jag antar att det är en nyttig erfarenhet.» (Ganska bra)
- I grupparbetet flöt det på rätt bra även om vi kombinerade elever från både Design och Maskin.» (Ganska bra)
- Trevligt med blandade grupper i arbetet.» (Mycket bra)
- bra fungerande arbete mellan maskinare och designare!» (Mycket bra)
- Kul med samabete mellan design och maskin» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»9 30%
Hög»15 50%
För hög»4 13%

Genomsnitt: 3.7

- Det blev stressigt just därför att schemana var så svåra att kombinera! Dessutom hade både maskinare och designare en svår kurs vid sidan om denna kursen som tog mycket tid.» (Hög)
- Lite tveksamt med både ett arbete på den nivån samt en tenta. » (Hög)
- Grupparbete med andra kursare som har annar schema tar mycket på krafterna.» (Hög)
- stort projekt parallellt med tung kurs i milö- och energi teknik.» (Hög)
- Arbetet vid sidan av tentan var tidskrävande.» (Hög)
- För många delar, hade räckt med projektet» (Hög)
- För stor vikt på arbetet. bättre att minska ner detta projekt till att man använder metoder och spånar på lösningar, gör en presentation men kanske lägger mindre vikt vid arbetet. Arbetet blir ju annars själva examinationen och proven är mest där som störande moment.» (För hög)
- Projektet var mycket stort och tidskrävande.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»2 6%
Hög»11 36%
För hög»16 53%

Genomsnitt: 4.4

- Svårt att balansera två projektkurser samtidigt.» (Hög)
- Två mycket arbetskrävande kurser i samma period: denna och Konstruktion» (För hög)
- i kombination med konstrukionen som vi läser samtidigt blir arbetsbelastningen mycket hög. Problemet är att man har två projekt sida vid sida och med olika personer som man inte väljer själv.» (För hög)
- arbete och tenta i båda kurserna är väldigt orealstiskt. Lägg om kurserna så studenterna inte blir sönderstressade!!!» (För hög)
- Tungast hittills.» (För hög)
- 2 grupparbeten och 2 tentor» (För hög)
- Konstruktionen var väldigt tung. Man borde kanske ha den efter jul när man har hållf:en färskt i minnet.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»17 56%
Gott»8 26%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.3

- Det kändes inte riktigt som om man lärde sig så mycket nytt. Reverse engineering var nytt, men det konceptet var lätt att greppa. Resten av kursen kändes som extra övning i vad vi Designare har gått igenom förut.» (Godkänt)
- Vill ha tydligare instruktioner för projektet annars bra.» (Godkänt)
- Det var bra att det fanns ett grupparbete att öva de olika metoderna på. Men eftersom det lätt blir för stort så skulle någon sorts begränsningar vara bra. » (Godkänt)
- roligt, lärorikt, projektet gjorde att man kunde tillämpa de olika metoderna och analyserna på ett konkret och bra sätt som gjorde att man lärde sig mycket.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det var intressant att arbeta med projektet, att komma på förbättringar och nya lösningar.»
- övningarna, projektarbetet»
- Gästföreläsare och bra kurshemsida»
- lektioner med övningar, någon form arbete för att använda metoder, gärna mindre skala på arbetet.»
- Trevligt med att grupparbete och att det var i blandade grupper. »
- kursupplägget. delen innan duggan och efter duggan var jätte fint uppdelat. Underlättar arbetet samt avlastar inför tentaplugget sedan. Sen så får man med sig lite bonuspoäng vilket aldrig är fel. »
- Övningarna i de olika verktygen för kvalitetsstyrning var väldigt nyttiga. Kul att få samarbeta med Maskiningenjörer i projekt.»
- nivån på tentan var bra, den tog upp de relevanta sakerna.»
- Övningstillfällena och ett grupparbete men i något mindre form.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- blanda inte projektgrupperna. kör maskingrupper och designgrupper.»
- Att denna kursen ligger tillsammans med andra kurser som också kräver mycket arbete och tid för grupparbete.»
- mindre arbete alternativt bara arbete eller tenta. Man bör inte bli placerad i grupper, även om jag förstår och ser att syftet med det är gott. Det är väldigt svårt att samordna möten över klassgränserna vilket i slutändan leder till ett sämre resultat. leder till onödigt mycket stress i och med att vi samtidigt har ett projekt i konstruktion.»
- Föreläsningarna och framför allt övningarna kändes oseriösa. »
- Den biten i kursen som handlade om "Reverse Engineering", då det är en så viktigt process och arbetssättet är en så stor del utav kursmålen, varför inte lägga större vikt på att få fram budskapet ordentligt så att alla fattar vad det innebär. Den artikeln på engelska som vi fått är inte alls pedagogisk på något vis. Man blir bara förvirrad. Ej pga av att den står på engelska men den är ej sammanhängande. Och man förstår inte hur det ena hänger ihop med det andra. Mer lektionstid på den biten tycker jag! »
- Reverse Engineere pappret! Om det är så viktigt, så översätt detta papper till en svensk lättförstålig del. Många studenter ignorerar att läsa denna huvuddel, då informationen är för svår att ta in. Men så svårt är det inte för er, lärare, att göra en tydlig svensk översättning, På så sätt kommer ingen student att ignorera att läsa pappret p g a svårighet.»
- Jag tycker projektet tog oproportionerligt mycket tid(större delen av kursen) i anspråk. Möjligtvis har vi missförstått vilka krav som ställdes på arbetet och tagit i för mycket.»
- Tydligare info inför projektet.»
- Bättre ordning på power-point material och bättre planerade föreläsningar.»
- schemat- design & maskinstudenter bör kunna träffas ofatre ifall de tvingas samarbeta i ett stort projekt. kurskombinationen- 2 väldigt tidskrävande kurser innan sommaren med en arbetsbelastning femton ggr högre än föregående LP.»

16. Övriga kommentarer

- Tyvärr kom den roligaste biten av projektet i åttonde veckan (sista), nämligen idégenereringen och uttänkandet av förbättringar. Det känns som att resten av projekttiden gått åt till formalia, alltså att mala sig igenom metoder och matriser för att komma fram till nästan samma sak som man gjort efter 15 min i projektarbetet. Det känns som att det blir mycket tragglande av metoder då man gärna lagt ner mer tid till idégenererandet, men jag förstår också att det är bra att känna på metoderna för att någon gång i framtiden kunna använda dem i ett mer komplext sammanhang där de förmodligen verkligen behövs!»
- intressant kurs överlag. trevligt att lära sig en en del tillämpbara metoder.»
- Bra att arbetet låg på bara 10p. Kändes vättigt även då man lagt mycket tid på det....»
- Ej två projekt kurser på en och samma läsperiod!»
- Trevlig lärare som ställer upp men som kanske skulle kunna vara lite tydligare med att ge råd och tips när han agerar som handledare under grupparbetena.»


Kursutvärderingssystem från