ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


MVE255 Flervariabelanalys M 2013, MVE255

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-09-03 - 2013-09-16
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Stig Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

58 svarande

inte alls»0 0%
någorlunda»14 24%
ja»44 75%

Genomsnitt: 2.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

58 svarande

0%»4 6%
25%»1 1%
50%»8 13%
75%»21 36%
100%»24 41%

Genomsnitt: 4.03

- Läste den sista året, under examensarbete i södertälje» (0%)
- Skrivit examensarbete samtidigt, därför läst den "på distans"» (0%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

56 svarande

Högst 15 timmar»7 12%
Cirka 20 timmar»16 28%
Cirka 25 timmar»23 41%
Cirka 30 timmar»10 17%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- 25-30h» (Cirka 30 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser flervariabelanalys?

57 svarande

instämmer inte alls»1 1%
instämmer delvis»12 21%
instämmer»29 50%
instämmer helt och hållet»15 26%

Genomsnitt: 3.01

- används likt all annan matte som undervisas inte tillämpat i korvstoppnings-kunna-formeln-utantill-typen-som-undervisas-och-examineras...» (instämmer delvis)
- När jag läste den första gången på ett annat program var det inte lika tydligt» (instämmer helt och hållet)

5. Har kursens mål framgått?

57 svarande

nej, inte alls»1 1%
någorlunda»5 8%
ja, men kunde varit tydligare»18 31%
ja, tydligt»33 57%

Genomsnitt: 3.45

- vet ej» (nej, inte alls)

6. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 17%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 43%

Genomsnitt: 3.05

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»48 94%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.05

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

53 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»14 26%
Ja, i hög grad»36 67%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.73

9. Det är naturligt att använda datorn i matematiken

57 svarande

instämmer inte alls»0 0%
instämmer delvis»12 21%
instämmer»22 38%
instämmer helt och hållet»23 40%

Genomsnitt: 3.19

10. Jag kan redogöra grunderna för finita elementmetoden

57 svarande

instämmer inte alls»7 12%
instämmer delvis»24 42%
instämmer»20 35%
instämmer helt och hållet»6 10%

Genomsnitt: 2.43

- Går IT, så känns irrelevant» (instämmer inte alls)

11. Jag kan lösa maskintekniska problem med finita elementmetoden

57 svarande

instämmer inte alls»8 14%
instämmer delvis»29 50%
instämmer»16 28%
instämmer helt och hållet»4 7%

Genomsnitt: 2.28

- Går IT, så känns irrelevant» (instämmer inte alls)

12. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i hållfasthetslära har ökat motivationen för studierna

54 svarande

instämmer inte alls»8 14%
instämmer delvis»24 44%
instämmer»16 29%
instämmer helt och hållet»6 11%

Genomsnitt: 2.37

- går it, hade inte hållfasthetskursen» (instämmer inte alls)
- Går IT, så läser ej den» (instämmer inte alls)
- Har inte läst hållfasthetslära parallelt.» (instämmer inte alls)
- Blev lite för många tal att räkna, hade varit trevligt med lite annat än att räkna matte/ hållfasthet i 8 veckor» (instämmer delvis)
- Inte läst den kursen parallellt så vet inte, men jag kan tänka mig att så är fallet för de som läser båda» (instämmer delvis)
- bra kopplingar, kanske att något ämne låg lite före det andra men bra helhet. » (instämmer)

13. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i hållfasthetslära har underllättat inlärningen

54 svarande

nej»16 29%
ja i matematik»3 5%
ja i hållfasthetslära»12 22%
ja i båda»23 42%

Genomsnitt: 2.77

- se 12» (nej)
- Går IT, så läser ej den» (nej)
- se föregående kommentar (har inte läst båda parallellt)» (nej)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»12 21%
Ganska stor»30 53%
Mycket stor»11 19%

Genomsnitt: 2.87

- Det var svårt att hänga med på lektionerna då föreläsaren använde väldigt otydligt språk och textningsstil. Jag hade problem att se skillnad på i j r när föreläsaren skrev och även om hen då och då fick frågan om skillnaden och svarade så förbättrades aldrig taveltekniken. Det var väldigt störande för min koncentration och flow under lektionerna.» (Mycket liten)
- Har inte haft möjlighet att deltaga på föreläsningarna» (Mycket liten)
- Mycket bra föreläsningar, bra tempo, tydligt, bra röd tråd.» (Mycket stor)
- essentiella» (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»12 21%
Stor»27 49%
Mycket stor»11 20%

Genomsnitt: 2.8

- Har inte haft möjlighet att deltaga på räkneövningarna» (Mycket liten)
- Ibland går det för fort på rökneövningarna, borde vara kortare uträkningar och mer "genomgång" inför lösningen.» (Ganska liten)
- lika viktiga som föreläsningarna» (Mycket stor)

16. Anser du att datorövningarna är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med datorövningarna är att dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av tekniska problem samt att öva på och öka förståelsen av grundläggande matematiska samband

57 svarande

nej, inte alls»4 7%
ja, men kan göras bättre»17 29%
ja»30 52%
absolut nödvändigt»6 10%

Genomsnitt: 2.66

- Inga lediga platser och övningsledare föreslår bara att man ska äga en egen bärbar dator..» (ja, men kan göras bättre)
- är ingen stor beundrare, är inte så vass i detta så de är därför, men vill samtidigt bli bättre o inser att det har betydelse trots allt» (ja, men kan göras bättre)

17. Hur många timmer har du totalt under hela kursen lagt ned på datorövningarna?

Vi hade 2 timmar i veckan schemalagt i datorsal.

57 svarande

5-10»14 24%
10-15»17 29%
15-20»20 35%
20-25»5 8%
mer än 25»1 1%

Genomsnitt: 2.33

- vi löste det rätt snabbt som grupp, tillsammans var vi effektiva» (5-10)
- Vet inte exakt hur mycket jag lagt ner, eftersom att jag är ganska insatt i MATLAB och även har med mig lite flervariabelkunskaper sedan tidigare har jag nog haft lättare för datorövningarna» (15-20)

18. Till hur stor hjälp har läroboken Calculus av Adams varit?

56 svarande

Mycket liten»4 7%
Liten»11 19%
Stor»27 48%
Mycket stor»14 25%

Genomsnitt: 2.91

- MIT"s föreläsningar är av mer hjälp än allt annat... och det är synd att det är så. » (Liten)

19. Har MapleTA-duggorna underlättat inlärningen?

Ge gärna förslag på förbättringar.

56 svarande

Ja, mycket.»24 42%
Ja.»19 33%
Lite.»11 19%
Inget.»2 3%

Genomsnitt: 1.83

- Inga java-uppgifter de krånglade mest tyckte jag.» (Ja, mycket.)
- Ibland frustrerande att inmatade svar måste vara på korrekt "språk".» (Ja, mycket.)
- De gör att man motiveras att verkligen förstå datorövningarna och göra "smartare" program» (Ja, mycket.)
- men som alltid med maple ganska krävande att få rätt syntax » (Ja.)

20. Vore det bra att ha mera övningar i MapleTA-miljö?

Motivera och kommentera gärna ditt svar.

55 svarande

Ja.»24 43%
Nej.»10 18%
Vet ej.»21 38%

Genomsnitt: 1.94

- Gärna bätte kvalitet på frågorna och kanske fler men lättare frågor.» (?)
- Smidigt att kunna kolla sina svar och eventuellt få små tips till övningen i fråga.» (Ja.)
- MapleTA ger en möjlighet att snabbt se om ens svar var korrekt eller inte, vilket jag gillar. I tidigare kurser har även en slags tutorial kunnat ses med liknande tal. Det var mycket givande att se dom om man inte kunde lösa talet först och sen använda sig utav den lösningsgången för att lösa sitt tal. » (Ja.)
- Det är lagom som det är.» (Nej.)
- tror inte de skulle göra det värre iaf» (Vet ej.)

21. Använde du egen laptop på datorövningarna?

Kommentera gärna vad du tycker om detta. Ska vi schemalägga fler datorövningar i vanlig sal för arbete med egen laptop?

57 svarande

Ja.»24 42%
Nej.»33 57%

Genomsnitt: 1.57

- egen dator funkar jättebra. » (Ja.)
- På matlab ja, men inte ansys» (Ja.)
- Beror på tillgången på laptops hos studenterna.» (Ja.)
- Eftersom att jag inte deltog på datorövningarna så satt jag med laptop hemma efter skolan.» (Ja.)
- Datorsalarna var oftast fulla och då jag har egen laptop som är smidig att ta med till lektionerna så uppskattade jag att kunna sitta med egen dator i en sal där hjälp fanns att tillgå.» (Ja.)
- Har ingen som går att använda utan förlängningssladd och ny kostar för mycket. » (Nej.)
- Tvärtom. Boka fler datorsalar för att alla studenter inte äger en dator» (Nej.)

22. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida med kurspm?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»23 40%
Mycket bra»33 57%

Genomsnitt: 3.56


Arbetsklimat

23. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»18 32%
Mycket bra»22 39%
Har ej sökt hjälp»11 19%

Genomsnitt: 3.66

- Jag kände att övningsledarna var generellt väldigt patroniserande och överlägna när jag frågade frågor kring ämnet. Jag är väldigt känslig, och när jag har en fråga och känner att jag blir tittad ner på när jag har frågat den och får ett kyligt svar som pekar på att jag är nog lite dum så kommer jag lätt i gråt. » (Mycket dåliga)
- För få övningsledare på datasalarna. Långa väntetider. » (Ganska dåliga)
- Stig är kanske den bästa läraren på att svara snabbt på frågor vie e-mail» (Mycket bra)

24. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 23%
Mycket bra»37 66%
Har ej sökt samarbete»6 10%

Genomsnitt: 3.87

- Arbetade mycket själv, men det var ett aktivt val från min sida» (Ganska bra)

25. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»35 61%
Hög»19 33%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.43

- För min del blev det väldigt hög belastning eftersom att jag skrev examensarbetet samtidigt, men jag upplever det som att belastningen hade varit lagom under normala förutsättningar» (Lagom)
- det var en intensiv period, man ville lägga av många ggr» (Hög)

26. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 33%
Hög»28 49%
För hög»10 17%

Genomsnitt: 3.84

- Svårt med hållfasthetslära» (Hög)
- det var riktigt hårt, men min studiegrupp gjorde iof allt och lite därtill» (För hög)
- skrev examensarbete samtidigt...» (För hög)
- Hållf:en var mycket krävande och tog tid från flervariabelanalysen för mig» (För hög)


Sammanfattande frågor

27. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

56 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»1 1%
Godkänt»18 32%
Gott»26 46%
Mycket gott»10 17%

Genomsnitt: 3.76

- lärorikt» (Gott)
- Det mest intressanta matematik-kursen jag har läst.» (Mycket gott)
- Jag uppskattade kursen, den var rolig och lärorik.» (Mycket gott)

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget, examinatorn!»
-
- Allt»
- Duggorna och datorövningarna.»
- Föreläsaren!»
- Maple»
- MapleTA»
- Räkneövningar med många ledare»
- Duggorna»
- Datorövningarna.»
- Bra med mycket bonuspoäng av duggorna. Bra med många gamla tentor att träna på. Exceptionellt gott arbete med föreläsningsanteckningarna på pingpong! »
- FEM!»
- Stig :-)»
- Maple ta o kurs upplägget »
- Duggorna i MAPLE TA och Stigs snabba svar även under helger!»

29. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort java-uppgifter»
-
- Inte vänta till efter sommaren med kursutvärderingen.»
- Inget»
- Försök att vara lite tydligare när det gäller FEM»
- Tydligare inlärning med FEM. Mycket viktig del och det gör att alla måste förstå»
- Ingenting spontant, kursen är fin så som den är. »
- Tydligare tavel- och talteknik. Mer förståliga övningsledare som inte blir sura när man ber om hjälp. Gärna bättre duggor som är lättare att klara men som är mer i kontakt med veckornas ämne. Att ha en dugga varje vecka kanske ser ut som en bra idé för att ha allt färskt i minnet, men i praktiken var det bara ett stort stressmoment.»
- Inget jag kommer på.»
- Beta för att inte rapa saker utantill utan ist förstå tillämpning?»
- vet ej»
- Vissa datorövningar var lite svåra att sätta sig in i och det blev då så att man gjorde dem utan att egentligen förstå varför man gjorde som man gjorde. Om man på något sätt kunde ge mer ledning under datorövningen och på så sätt öka förståelsen för vad man sysslar med, skulle nog mycket vara vunnet. »
- Maple TA var ibland väl svårt.»
- Vissa duggor var alldeles för svåra, slumpen avgjorde svårighetsgraden. Datorövningar i Matlab var för abstrakta, de krävde mycket mer förberedande undervisning än vad som gavs om de skulle ge utdelning. »
- vet ej»

30. Övriga kommentarer

-
- Mkt bra lärare o bra upplägg på kursen. Välstrukturerad o inarbetad kurs. Väldigt lätt att följa kursen.»
- nej»
- Föreläsaren måste bli mer intressant och spännande!»
- bra föreläsningar samt övningar! vill ge övningsledaren Dawan ett stort tack!»


Kursutvärderingssystem från