ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


FAVII 1213-1 Sjömanskap, del A, SJO605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»7 50%
Cirka 20 timmar»2 14%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»3 21%

Genomsnitt: 2.35

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 7%
100%»13 92%

Genomsnitt: 4.92


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 64%

Genomsnitt: 3.35

- Del A, känns lite luddigt vad det innebär.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 30%
Ja, i hög grad»8 61%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.76


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 71%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 3.28

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.5

- Boken Sjömanskap tog upp mycket som inte kändes nödvändigt.» (Ganska liten)
- Boken "sjömanskap" var ganska intet-sägande faktiskt och hade en förmåga att komplicera till saker som man egentligen kunde innan.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 3.15


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»4 28%
Har ej sökt hjälp»3 21%

Genomsnitt: 3.71

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»3 21%

Genomsnitt: 4.07

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»10 71%
Hög»3 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57

- Den var verkligen perfekt. Lite jobbigt med 4 tentor på samma vecka men helt okej med 4 aktiva kurser samtidigt. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»8 57%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Studietempot och föreläsningsmatrialet.»
- NIL»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

-
- Jag gillade inte boken, använde den ytters lite. Instuderings frågor, 5-10 stycken efter varje lektion kanske hade hjälpt»
- Upplägget av examinationen. kanske två tentor per vecka så blir de två tenta veckor.»
- NIL»

16. Övriga kommentarer

- Föreläsaren måste veta vad han har på Powerpoint presentationen och kunna svara på vad som står där. Att svara att man inte vet kan väll vara ok en gång, för att man glömmer av det men att man inte kan svara på en fråga och dessutom säga att man fick samma fråga förra året och ändå inte vet svaret är helt oacceptabelt. Där tappade du en stor del av mitt förtroende. Annars har kursen varit bra. »
- NIL»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.71

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.71
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från