ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp1åk2: TMS136 Dataanalys & statistik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-15
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»10 19%
Cirka 20 timmar»15 28%
Cirka 25 timmar»16 30%
Cirka 30 timmar»11 21%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Tung period, med fysik och denna kurs» (Högst 15 timmar)
- svårt att uppskatta» (Cirka 20 timmar)
- Fysikkursen som gick parllellt tog för mycket tid.» (Cirka 20 timmar)
- Pluggade knappt nåt första 4 veckorna, mest i slutet» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

52 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»3 5%
75%»13 25%
100%»34 65%

Genomsnitt: 4.5

- bara föreläsningar, nära inga demoräkningar» (50%)
- Eriks övningar kunde ha flyttats till större sal, fick inte plats vid de sista tillfällena.. » (75%)
- Var sjuk lite» (75%)
- Undantaget någon enstaka föreläsning och övning.» (100%)
- Bra undervisning » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»31 59%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 15%

Genomsnitt: 1.92

- kommer i alla fall inte ihåg dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hade varit hjälpsamt med en mållista att jobba mot.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 89%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»15 39%
I viss utsträckning»18 47%
Ja, i hög grad»4 10%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 1.76

- Tentan skilde sig starkt från de typtentor som fanns tillgängliga både vad det gäller svårighetsgrad och typ av uppgifter.» (Nej, inte alls)
- Denna tenta skiljde sig helt från alla andra tentor som fanns att tillgå. Förstår inte varför examinator lägger så stor vikt på andra delar av kursen i år jämför med tidigare år? » (Nej, inte alls)
- Det var en väldigt, väldigt svår tenta. Den svåraste tentan hittils på I-programmet. Nivån på föreläsningarna speglade inte alls svårighetsgraden på tentan. Inte heller de senaste tio tentorna i kursen speglade svårighetsgraden på årets tenta. Det verkade som att tentan var ämnad åt en helt annan kurs än den vi läste. Både föreläsningarna och boken höll en jämn nivå, som låg i linje med de tidigare tentor i kursen. Men årets tenta låg flera snäpp över den nivån. » (Nej, inte alls)
- Tentamen var brutalt felaktigt upplagd. Jag hade pluggat in kursen till tusen enligt målen och var näst intill säker på en femma. Tentamen var många gånger svårare och helt annorlunda än tidigare års övningstentor.» (Nej, inte alls)
- Tentan tog inte upp de saker som läraren "tryckte mest på" på föreläsningarna.» (Nej, inte alls)
- Vad hände där?» (Nej, inte alls)
- Målen har jag ej sett. Men tentamen testade inte riktigt vad vi gått igenom. Den var på tok för svår och tillkrånglad. » (I viss utsträckning)
- 40% av poängen på tentan från Maximum likelihhod och momentmetoden kanske inte är det ultimata testet för att testa hur bra vi lärt oss kursen...» (I viss utsträckning)
- Tentan var svår, nu vet jag inte hur det gick än men jag kände inte att jag fick visa allt jag lärt mig. Sista uppgiften var för stor, klarade man inte a och b tappade man automatiskt nästan resten av uppgiften. Annars bra.» (I viss utsträckning)
- Tentan var inte riktigt som man väntat sig» (I viss utsträckning)
- Tentan var för svår. Jämfört med äldre tentor var den svårast och den fokuserade på saker som vi inte lagt ner så mycket fokus på på föreläsningar och övningar. » (I viss utsträckning)
- Tyckte inte att tentamen tog upp det som lagts mest tid på på föreläsningar och övningar.» (I viss utsträckning)
- var ingen bra tenta! tror inte jag fått bättre om jag pluggat 2 veckor till för var inte sådant som vi fokuserat på i kursen. Hörde rykte idag om att 50% var rättaade och av dessa 70% kugg så det är INTE bra.» (I viss utsträckning)
- För mycket fokus på momentmetoden och ML» (I viss utsträckning)
- Som nog alla är medvetna om så var den väldigt mycket svårare än det vi gått igenom på kursen. Eller snarare var det som vi skulle räkna kanske inte extremt mycket svårare men problemformuleringarna gjorde att iaf jag inte visste vad jag skulle göra. Sista uppgiften var också väldigt svår och sedan hade inte så mkt vikt lagts vid momentmetoden men den var helt avgörande eftersom det låg så mycket poäng i just den uppgiften.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var kursens enda egentliga svaga punkt. Jag vill kritisera främst två problem, 1.) Tentans upplägg var väldigt obalanserat. Jag tycker inte det är bra att lägga sådan vikt vid en enda fråga som är väldigt beroende av kunskap inom ett för kursen väldigt specifikt område. 2.) Det som testades på examinationen stod inte i proportion till hur mycket respektive område hade behandlats på föreläsningarna. Med detta menar jag att problem och områden som behandlats både under ett flertal tillfällen samt med flera exempel inte stod för lika stor del av poängen på tentan som man skulle kunna förvänta sig.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var svår. Ytterst "oschysst" att ha en 14 poängsfråga (tillräckligt poäng för godkänd) som var uppdelad fråm a)-i) och där varje fråga berodde på om man kunde den innan. För någon som kunde b)-i) kunde det innebära 0 poäng. Ett dåligt sätt att testa kunskapen.» (Ja, i hög grad)
- Dock svår» (Ja, i hög grad)
- upplevde tentan som långt ifrån mina kunskaper, och förberedelse utifrån vad som räknats och lagts vikt vid under föreläsningar» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»9 17%
Ganska stor»20 38%
Mycket stor»20 38%

Genomsnitt: 3.09

- Erik Jacobsson är en fantastisk föreläsare!!!! » (Mycket liten)
- Halkade man efter lite så var man rökt.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen har varit svår, föreläsningarna har utgjort bra komplement» (Ganska stor)
- Kanonbra föreläsningar! Hade dock gärna sett att Erik hade haft vanliga övningar där vi studenter räknade och frågade på. De andra övningsledarna var säkert duktiga men mindre bra på att uttrycka detta.» (Mycket stor)
- Tycker att Erik höll föreläsnigarna och övningarna på en bra och lagom nivå!» (Mycket stor)
- Både föreläsningar och övningar har varit bra, dock skulle jag gärna ha sett att man fick möjlighet till att räkna mer på övningarna och att det inte var så mycket genomgångar, eller att det las in rena räkneövningar. Dessutom blev det ju så att eftersom Erik hade övning på svenska och dem andra på engelska blev det ju väldigt fullt hos honom. Dem andra handledarna var duktiga men det är alltid svårare när det inte är på modersmålet.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»10 19%
Ganska stor»22 42%
Mycket stor»16 30%

Genomsnitt: 2.96

- Fruktansvärt dålig mattebok!!» (Mycket liten)
- sämsta köpet jag gjort på länge» (Mycket liten)
- Läste del av sammanfattning i onlineformat» (Mycket liten)
- Boken var den sämsta vi haft i matte. Väldigt lite exempel!! Det fanns teorin bakom det man gjorde, men ofta behöver man några exempel för att se hur teorin appliceras, vilket boken var dålig på.» (Ganska liten)
- Boken är dålig och inte så pedagogisk. Mycket dåligt och jobbigt att det inte finns er mer utförligt lösningsfacit» (Ganska liten)
- Boken behövs såklart men jag lärde mig mest på förelänsingar och övningar.» (Ganska liten)
- Boken är inte bra! Byt ut den!» (Ganska liten)
- mängden räkneexempel behövs!» (Ganska stor)
- Boken är rätt lärorik om man läser noggrannt» (Ganska stor)
- Jag tycker inte att boken var särskillt bra, även om den täckte innehållet i kursen bra så var den omständig och exemplena tycker inte jag var bra alla gånger. Jag har använt mig mkt av föreläsningarna men självklart räknat uppgifterna i boken.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»26 50%
Mycket bra»21 41%

Genomsnitt: 3.27

- tror inte jag varit inne där» (?)
- Att det stod att man skulle hoppa över kapitlet som behandlade momentmetoden är väldigt beklagligt. Även om det kom ut en rättelse under SISTA läsveckan.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan var rörig då inte ansvarig verkade ha riktig koll om vad som stod på den eftersom det under kursens gång försvann och tillkom nya moment. Detta påverkade planeringen.» (Mycket dåligt)
- Var som vanligt när det gäller de flesta kurser på Chalmers, en riktigt dålig och svåröverblickad hemsida.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»15 28%
Mycket bra»26 50%
Har ej sökt hjälp»8 15%

Genomsnitt: 3.75

- Tyckte det var dåligt att man inte har ordentliga "övningssalar" De lärarna som fanns pratade inte svenska och hade svårt att formulera sig. Dåligt!» (Ganska dåliga)
- Mycket folk som ville ha hjälp. Hade varit bättre (och billigare för institutionen) att ha erik i en stor sal, utan andra övningsledare, och låtit honom göra uppgifter inför alla.» (Ganska bra)
- Om man gick på de räknestugorna då Erik gick igenom uppgifter fanns det sällan tid att ställa frågor om andra uppgifter..» (Ganska bra)
- Bra med tre olika hjälplärare.» (Ganska bra)
- Man fick bra svar på sina frågor och läraren var lätt att få tag i. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»8 15%
Mycket bra»41 78%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»28 53%
Hög»22 42%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.44

- I relation till fyskkursen som gick parallellt så var lasten låg. men tillsammans med fysiken för hög.» (Lagom)
- tung period med 2 räknekurser» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 38%
Hög»20 38%
För hög»12 23%

Genomsnitt: 3.84

- Blir alltid mer mot slutet av kursperioden.» (Lagom)
- tung period med 2 räknekurser» (För hög)
- Fysikkursen tar väldigt mycket tid» (För hög)
- Dumt att läsa två tunga kurser samtidigt.» (För hög)
- Mycket att räkna när man har en fysik. och "matte"-kurs samtidigt. Statistikprojektet hanns ju inte ens med på slutet då det blev väldigt stressigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Dåligt»5 9%
Godkänt»16 30%
Gott»21 40%
Mycket gott»7 13%

Genomsnitt: 3.46

- Tentan, se övrigt» (Mycket dåligt)
- Jag är jättebesviken på tentan! Den tog inte alls upp relevanta saker mot vad vi har gjort på föreläsningarna! Alldeles för svår med tanke på hur dålig hjälp man har fått. » (Mycket dåligt)
- Tentan riktigt svår och inte alls i klass med de tidigare som varit för denna kurs!» (Dåligt)
- Tentan var en smärre katastrof» (Dåligt)
- Den var en mycket intressant kurs men jag tyckte att tentan inte speglade innehållet och svårighetsgraden på kursen. » (Godkänt)
- Allt utom tentamen var mycket gott.» (Godkänt)
- Tycker att kursen är bra och man fick grepp om den ordentligt lite senare. Då insåg man att den var både intressant och rolig. DOCK var tentan dålig och testade inte alls kunskaperna som man uppnått. Tråkigt! Om du sista uppgifter var så viktigt som hälften av tentapoängen tycker jag att Erik kunde lagt mer tid och förståelse för det under föreläsningarna!» (Godkänt)
- Jag tycker inte att tentan motsvarade kursen över huvud taget, alldeles för många elementära delar testades inte. Dessutom tycker jag det är väldigt orättvist att förra årets tenta var så pass mycket enklare, i sådana fall borde man varit mycket tydligare med vad som förväntades. Det fanns knappt någon typuppgift och jag tycker även att det var för många uppgifter där man fick för få poäng för långa uträkningar. Jag tycker att undervisningen och föreläsningarna fungerat bra men föreläsningarna och bokens uppgifter motsvarade tentans svårighetsgrad i väldigt liten utsträckning.» (Godkänt)
- allt var toppen utom tentan som gjordes alldeles för svår» (Gott)
- Önskade att jag kunnat lägga mer tid på denna kurs. Upplevelsen av kursen är gott, men perioden sammantaget har upplevts som mycket tung.» (Gott)
- Mycket rolig kurs men säkntes av en riktigt oschysst tenta» (Gott)
- Ganska intressant, men misslyckad tenta» (Gott)
- Som sagt, tentan naggade en annars mycket bra kurs i kanten.» (Gott)
- Förutom tentan som var alldeles för svår har jag ett positivt intryck av kursen» (Gott)
- Med ett litet minus för att tentan enligt mig var omotiverat svår. » (Mycket gott)
- Kul kurs, mkt bra lärare. Svår tenta» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Erik J»
- Erik!»
- Erik!»
- Erik är en mycket bra lärare! Riktigt bra med genomgångarna på övningarna. »
- inget. gör om kursen helt!»
- Mycket bra föreläsningar och övningar!»
- Bra lärare! Kurslitteratur bör även bevaras.»
- Uppdelning med 2 pass föreläsning och 2 pass räkning»
- Litteraturen och räkneövningarna. »
- Allt! Förutom att tentamen bör vara på en rimlig nivå.»
- Föreläsning och övningstillfällerna»
- Bra övningar.»
- Räknestugan då Erik går igenom uppgifter»
- Kursens innehåll.»
- tavelövningar, men i större sal!»
- undervisningen och övningar är ett bra upplägg»
- Övningar! Projektet fast gärna mer integrerat i kursen, eftersom det är egentligen det som hela kursen går ut på, att kunna genomföra statistiska undersökningar och beräkningar. Det var roligt och det var det jag lärde mig mest på, eller det var då jag såg det roliga i det! Om man försöker göra det tidigare i kursen så tror jag man får ut mer av det!»
- Erik j»
- Eric är en riktigt bra pedagog. Han sammansmälter bra med eleverna, kan ha att göra med att han är ganska ung. Han har roliga föreläsningar och ämnet är riktigt kul. Denna gången låg inte problemet i föreläsningarna, de var strukturerade och lärorika. Kursen, utifrån kursmaterialets perspektiv, är lätt. Tentamen var dock väldigt obalanserad. Ett par dagar innan tentan kommer beskedet att ett moment som vi inte trodde skulle vara med, kommer komma med. Detta momentet var alldeles för stor del av tentan, och är förmodligen anledningen till en så hög underkänt-nivå. I övrigt testade tentan kursens innehåll. Men jag tror att både Erik och vi elever inser att det kommer bli fullproppat med folk under omtentan i januari. »
- Föreläsaren och föreläsningsupplägget.»
- Gästföreläsaren Mathias va jättebra. Eriks föreläsningar var bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte så sjuuuuukt svår tenta. »
- Hur kursens delmoment balanserades på tentan..»
- Göra tentan mer lik typtentorna så att det finns något värde i att räkna på dessa.»
- Svår och orättvis tenta. Avspeglade inte det som behandlats på föreläsningar.»
- Att Erik håller i lite vanliga övningar. Eller byt ut de andra övningsledarna. »
- Tentamen var extremt svår. Tyckte att jag hade väldigt bra koll på det mesta men var i princip chanslös på tentan...»
- kanske lägga in duggor som gör att eleverna engagerar sig i kursen från början istället för att stressplugga sista veckorna»
- boken och tentorna. Man måste se till så att det är rimligt!»
- Bättre information om svårighetsgrad som krävs för att klara tentan»
- en stor räknesal på 2 sista pass. inga övningsledare. ev övningsledare och små salar vecka 1-4, men resten med en sal.»
- Antingen förändra utformningen av tentorna eller förändra föreläsnigarna och höja nivån betydligt så att inte nästa års tenta ligger så mycket högre i svårighetsgrad som årets tena gjorde. »
- Tentan var på en helt annan nivå än tidigare tentor i kursen. Man fick inte visa vad man kunde. Tycker inte att nästan hälften av tentans poäng ska vara på en uppgift.»
- Tentan! Om man har övat och tränat på åtta tidigare tentor så förväntar man sig något i den stilen i både svårighetsgrad och upplägg.»
- Tentan»
- Större sal till den räknestugan då Erik går igenom uppgifter. Folk sprang bokstavligen talat till salen för att få plats och vi var säkert 40-50 stycken som lyckades klämma oss in vilket gjorde att det blev jättekvavt. Erik har själv sagt att han gör omtentorna svårare än originaltentan (vilket man märker stämmer när man gör gamla tentor) och det tycker jag är jättedåligt, nivån på kursen ska väl vara den samma oavsett om det är en omtenta eller inte? Ska man straffas för att man av någon anledning inte blev godkänd första gången?»
- Föreläsaren bör visa fler exempel från verkligheten på sannolikhetsföreläsningarna och visa tydligare lösningsmetoder, exempelvis en lista med steg man går igenom för att lösa ett visst problem.»
- Tentamen borde bättre motsvara kursens innehåll, alltså det som tagits upp på föreläsningar och övningar.»
- Att tentamen speglar mer kursens innehåll, annars var det bra.»
- kurslitteraturen. den var helt hopplös på alla plan.»
- korrelationen mellan tenta och undervisning»
- Lite mer struktut på föreläsningarna, blev ibland lite rörigt. Och ehh...tentan...»
- Tentan! Inga 15-poängsfrågor på en tenta som maximalt ger 40 poäng. Speciellt inte på något vi knappt gått igenom.»
- Inga gästföreläsare i början! Det blev krångligt och ingen visste riktigt vad de andra hade gått igenom. Det blev rörigt.»
- Mer balanserad och representativ examination.»
- Byt boken! den som gör tentan borde tänka till, den var nog inte som någon förväntat sig.»

16. Övriga kommentarer

- bra lärare på alla punkter förutom att denne gjorde en alldeles för svår tenta.»
- Fruktansvärd tenta, poängfördelningen var totalt oproportionell mot föreläsningarna/övningarnas upplägg. Kommer ta vidare detta med SNI och programledningen. Totalt oacceptabel tenta. Nästan så man undrar om det är lagligt ens att sätta så orättvist mycket poäng på små kursmoment. Hoppas någon läser detta.»
- BLÄ!»
- Som student måste man kunna lita på den information som ges på kurshemsidan. Momentmetoden är säkert väldigt enkel att lära sig men står det att man kan hoppa över den gör man det. Dessutom, om momentmetoden skulle vara en del av kursen hade det varit lämpligt att se till att det fanns sådana problem med bland de rekomenderade uppgifter. Som det var nu rekomenderades det inte att göra deluppgifter behandlandes momentmetoder, även trots att uppgiften i övrigt var rekomenderad att räkna. Detta medförde, tror jag att många räknade med momentmetoden för första gången på tentan och det kan aldrig sluta bra. Att sedan väldigt många poäng direkt eller indirekt byggde på förståelse kring momentmetoden tycker jag är svårförsvarat med tanke på det ovan nämnda.»
- Tentan var svårare än förra årets tenta samt de övningstentorna vi fick.»
- Föreläsaren som inte hette Karl och hade skånsk dialekt var en bra lärare och skulle lika gärna fått hålla i kursen för min del.»
- Vår klass är duktig och kräver utmaning men att göra tentan på det sättet var synd!»
- Hur kan hälften av alla tentapoäng gå ut på en uppgift som inte omfattar halva kursen!»
- Tentan var alldeles för svår. Jag kände inte alls att jag fick möjlighet att visa allt det jag lärt mig. I jämförelse med gamla tentor var denna på en mycket, mycket högre nivå och det var inte alls lika självklart vilka metoder och formler man skulle använda som det varit på gamla tentor.»
- Jag tycker inte eximinationen speglade kursen väl. Enbart sista frågan gav nästan 40% av totala poängen, men det var absolut inte 40% av föreläsningarna. Tycker även det var dåligt att det fram till en vecka innan tentan stod på kurshemsidan att vi inte skulle kunna momentmetoden, men sen kom en stor fråga om den. »
- Anser att tentamen var svårighetsmässigt i överkant och inte testade de kunskaper som man på föreläsningarna fick uppfattningen av att vara viktiga.»
- Sista frågan på tentamen som innehöll hela 15 poäng kunde kanske gjorts om så att man inte var tvungen att ha klarat deluppgifterna innan för att kunna lösa nästa.. Den kunde kanske delats upp i 3 5-poängsfrågor t.ex.»
- Varför gör man en tenta som bara skall kolla den extrema inlärningen och inte kolla att man kan lite på alla bitar. För överbetyg kanske, men inte för godkänt!»


Kursutvärderingssystem från