ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


FEM-modellering, LMU120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»7 46%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»5 33%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- varför har ni bara så höga timmantal att välja mellan? tror inte d är många (läs ingen) som pluggar 35 timmar i veckan på en kurs» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»6 40%
100%»8 53%

Genomsnitt: 4.46


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 80%

Genomsnitt: 3.4

- om det inte står tydligt i PM så beskriver Gert målen och vad kursen skall innehålla tillräckligt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Målen är rimliga men handberäkningarna är tyffa.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»8 61%
Vet ej/har inte examinerats än»2 15%

Genomsnitt: 2.84


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»4 26%

Genomsnitt: 3

- Viktigast är att "leka" med PRO/M för att lära sig.» (Ganska liten)
- Dock känns rabblandet av diverse matriser (handberäkningar på en av uppgifterna), som helt oförståeliga under föreläsning.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»10 66%

Genomsnitt: 3.66

- Utan kurslitteraturen hade man varit helt körd. Tror ingen vet hur PRO/M fungerer i början så den är mycket viktig.» (Mycket stor)
- Bra kurslitteratur! » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»11 78%

Genomsnitt: 3.78

- Dock en för liten sal till den mängden studenter! Alla fick inte ens bordsplats.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Kändes som att Gert tar sitt ämne mycket seriöst och ställer upp till 100%» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»12 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Vilket är bäst?

14 svarande

Fri gruppindelning (som idag)»12 85%
Styrd gruppindelning (läraren väljer ut gruppmedlemmar)»2 14%

Genomsnitt: 1.14

- Tycker det båda metoderna är bra.I Styrd gruppindelninglär sig samarbeta med många olika människor som man annars kanske väljer bort.» (?)
- det kommer alltid finnas personer som man har svårt att sammarbeta med men så är det i verkligheten så egentligen spelar det ingen roll.» (Fri gruppindelning (som idag))
- Vilket som fungerar. Jag var ny i gruppen så det blev "lotteri" ändå. » (Styrd gruppindelning (läraren väljer ut gruppmedlemmar))

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»6 40%
Hög»7 46%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.53

- tar mkt tid, lite för lite tid framför FEM programmet » (Lagom)
- bra att sista uppgiften är frivillig. kanske ifall man vill ha 4 eller 5 i kursen kan man göra den uppgiften för att få lite bonus.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»12 80%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- skulle gärna bytt plats på nuvarande läsperiod och denna. inte så hård belastning, skönt att vara ute i vårvädret.» (Låg)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 20%
Gott»9 60%
Mycket gott»3 20%

Genomsnitt: 4

- ett + med seriös lärare/handledare» (Gott)
- Bra föreläsningar, bra lärare, kan inte påstå att något var dåligt » (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gert»
- Lärare, bok »
- Gert!»
- Gert Persson, mycket kompetent och pedagogisk. Upplägget, lagom stegring i svårighetsgrad mellan uppgifterna.»
- det mesta. bland de bästa lärarna på chalmers under min tid»
- Gert!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör någon ändring på sista uppgiften, beräkningarna var inte roliga... »
- Uppgift 5! Handberäkningarna på den uppgiften var hemska - tog flera dagar.»
- Delar av vissa uppgifter tog väldigt lång tid att beräkna, och lära sig räkna på mastodonttal är inte kursens mål.»
- väldigt mkt tid lades på egna uträkningar»

17. Övriga kommentarer

- Gert Persson har stenkoll på sitt ämne och sin kurs. Han gör kursen rolig och intressant, en av de bättre kurserna hittills, med avseende på administration och flyt. Toppbetyg.»
- vem bryr sig om kursmålen!?»


Kursutvärderingssystem från