ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Industriell ekonomi, externredovisning, TEK341

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-10
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»6 35%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»4 23%
Cirka 30 timmar»3 17%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.41

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»1 5%
75%»3 17%
100%»12 70%

Genomsnitt: 4.52

- Bra föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 70%

Genomsnitt: 3.35

- Mycket bra genomgång i början av kursen med tydliga mål som han skrivit om med egna ord.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»5 29%

Genomsnitt: 3.11


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.82

7. Till hur stor hjälp har kursboken varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.88

8. Till hur stor hjälp har övningsboken varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»11 64%

Genomsnitt: 3.58

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 3.47

- Dålig struktur på Powerpoints» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 17%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.64

- Hade gärna velat ha några övningstillfällen i stället för så många lektioner.» (Ganska dåliga)
- Jag tror att övningstillfällen är att föredra. » (Ganska dåliga)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.7

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 17%
Lagom»13 76%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»14 82%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 11%
Gott»9 52%
Mycket gott»6 35%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rolig kurs, mycket tack vare bra lärare.» (Gott)
- Bästa läraren på Chalmers » (Mycket gott)
- En av de roligaste och mest givande kurserna hittills.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samma goda klimat»
- Projktarbetet. Det var riktigt bra och intressant, och man lärde sig jättemycket.»
- Jan Möller.»
- Facit till övningsboken är kanon! Man lär sig mycket på en förklarande text istället för bara rätt svar i siffror. »
- Föreläsaren är jättebra! även om han glömmer att han nämnt pizzerian vid rondellen redan 2 ggr tidigare.»
- övningsboken och powerpoints till föreläsningarna.Gruppprojektet var också väldigt lärorikt.»
- Bra när Jan tog upp exempel från verkligheten! :)»
- projektarbetet var bra»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre struktur på ppt presentationer samt tentamen före externanalys»
- Powerpoint slides i ordning»
- skulle vara bra med övningskonsultationer under kursens gång, har varit svårt att få hjälp med övningsuppgifter under kursens gång.»
- Lägga tentan tidigare på läsperioden så fokus kan ligga på projektet den sista tiden istället.»
- Jag tror att JMs förslag om att lägga tentan före fen finansiella analysrapporten är ett mycket bra förslag.»
- Att den person som står för undervisningen, projekten, skapandet av tentan och rättandet av tentan även står som examinator på kursen. Jag vill att det ska stå vem som har lärt mig ämnet på mitt examensbevis.»
- En annan kursbok och ev att ha tentan före projektinlämning.»
- Ha nästa ekonomikurs före!»
- tentan borde ligga 2 veckor tidigare än projektet»

17. Övriga kommentarer

- Tummen upp för Möller»
- Klockren föreläsare. Kul med någon som kommer med mycket konkreta exempel direkt ifrån näringslivet. »
- Lite svårt att få grepp om vad man skulle lära sig. Detta jobbade föreläsaren jätte bra med men uppmuntras att fortsätta med det!»
- Tack för en trevlig kurs Jan! :)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.23

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.23
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från