ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDSL vt13 - Design och kommunikation, LMU610

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen (den del som gavs i LP2)?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperiod 2.

15 svarande

Högst 15 timmar»6 40%
Cirka 20 timmar»3 20%
Cirka 25 timmar»4 26%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.2

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen (den del som gavs i LP3)?

Ange hur mycket tid du la ungefär, per vecka, på informationssökning, inläsning, skrivande och förberedelser av den muntliga presentationen och framtagning av poster.

15 svarande

ca 5 timmar per vecka»4 26%
ca 10 timmar per vecka»5 33%
ca 15 timmar per vecka»5 33%
ca 20 timmar per vecka»1 6%

Genomsnitt: 2.2

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»15 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 60%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 20%

Genomsnitt: 2

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen (i LP2) om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»9 81%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.81

7. Testade examinationen i kommunikationsdelen - rapport, presentation och poster - sådant som tagits upp i kursen?

13 svarande

Ja»11 84%
Nej»0 0%
Till viss del»2 15%

Genomsnitt: 1.3


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»8 53%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 2.93

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»7 46%
Ganska liten»8 53%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.53

- Vi har inte haft så mycket material» (Ganska liten)
- Tror inte vi har haft så mycket kursmaterial faktiskt.» (Ganska liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.33


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»4 26%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Skulle önskat mer tid med jesper» (Ganska dåliga)
- Sena mailsvar i lp3» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- I grupparbetet var det väldigt olika ambitionsnivå vilket ledde till att arbetsbördan i gruppen var långt ifrån rättvis! Känns orättvist att vissa ska kunna glida med på en räkmacka som under gymnasiet! Det är ju ändå chalmers!» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 60%
Hög»5 33%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.46

- Mycket var fördelat så att arbetsbelastningen blev väldigt hög i slutet av läsperioden.» (Hög)
- väldigt ojämn.» (Hög)
- Gäller lp3» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»7 46%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.6

- Jobbigt att läsa tre kurser samtidigt! För alla ligger med huvuduppgiften på slutet.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av den del av kursen som gavs i LP2?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 20%
Gott»5 33%
Mycket gott»7 46%

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rolig del i kursen där man fick lära sig grunderna i de program som man troligtvis kommer använda sig av en hel del i framtida yrkeslivet. Detta kunde dock pågått under en längre tid så man får djupare kunskaper i programmen.» (Mycket gott)
- Både bra uppgifter i kroki och i introduktion till adobe program.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Postern»
- Lektionerna med Photoshop, Illustrator och Indesign.»
- Jesper (läraren)»
- slutredovisningen»
- Upplägget att man skissar en sak för hand, för in det i ps och sen illustrator. Skulle vara kul att sen få lägga ihop det i in design»
-
- Tycker att det varit bra. Kanske lite mer genomgång i InDesign.»

17. Finns det något moment i kommunikationsdelen som du tycker borde få större utrymme? Kryssa i alternativ nedan i så fall.

15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Skrivprocess»2 13%
Skrivregler»2 13%
Struktur i text»4 26%
Källhantering»5 33%
Rapportens formalia»5 33%
Presentationsteknik»7 46%
Design och layout av poster»9 60%

18. Finns det något moment i kommunikationsdelen som du tycker borde få mindre utrymme? Kryssa i alternativ nedan i så fall.

15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Skrivprocess»4 26%
Skrivregler»4 26%
Struktur i text»3 20%
Källhantering»0 0%
Rapportens formalia»0 0%
Presentationsteknik»0 0%
Design och layout av poster»0 0%

- Ovan ikryssade kunde i många fall kännas överdrivna m.a.p. förkunskaperna man har inför kursen» (Skrivregler, Struktur i text)
- kändes många gånger lite överflödigt» (Skrivprocess, Skrivregler, Struktur i text)

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Intressantare ämnen att skriva om på rapportdelen. Kanske få posterföreläsningen från någon som faktiskt sysslar med grafisk design.»
- mindre på textens delar som nämnts ovan samt mer kreativt skapande i programvaror + mer tid till poster och presentation »
- Färre delmoment i lp3 skulle leda till att man kunde göra ett bättre jobb överlag. »
- mer tid att arbeta med texterna och posters på skoltid och att få mer feedback innan presentationen»
- Tycker att det vore mer nyttigt för oss att skriva en processrapport om något vi gör samtidigt. Ämnet var inte så intressant och då var det stundvis svårt att komma vidare.»
- Bättre information om vad som gäller vid inlämningar. Var lite blandade budskap ibland.»
- Känns bra.»

20. Övriga kommentarer

- Uppdatera poster-presentaionen kanske.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.26

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.26
Beräknat jämförelseindex: 0.81


Kursutvärderingssystem från